ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1953

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

245

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2577

 

Περί εκκαθαρίσεως των κηρυχθεισών εις κατάστασιν πτωχεύσεως "Ανωνύμου Εταιρείας Σιδηροδρόμων Βορειοδυτικής Ελλάδος" και "Εταιρείας Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας Α.Ε." ως και περί εκμεταλλεύσεως των Σιδηροδρόμων αυτών υπό του Δημοσίου.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 11 Αυγούστου 1953 σύμφωνον γνώμην του κατά την παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

 

Αντί της εκκαθαρίσεως κατά την πτωχευτικήν διαδικασίαν των περιουσιών των κηρυχθεισών εις κατάστασιν πτωχεύσεως "Ανωνύμου Εταιρείας Σιδηροδρόμων Βορειοδυτικής Ελλάδος" και "Εταιρείας Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας Α.Ε.", τίθενται αμφότεραι αύται δυνάμει του παρόντος Ν. Δ. αυτοδικαίως και άνευ άλλης διατυπώσεως υπό ειδικήν εκκαθάρισιν, διακοπτομένης και μη εφαρμοζομένης ως προς ταύτας της περαιτέρω διαδικασίας της πτωχεύσεως.

 

Άρθρον 2

 

Η εκκαθάρισις και η διανομή της πτωχευτικής περιουσίας αμφοτέρων των άνω Εταιρειών ενεργηθήσεται κατά τας διατάξεις του Α.Ν. 2378/40, ως εκάστοτε θέλει ισχύει και του Ν. Δ/τος υπ' αριθ. 557/1941, εφαρμοζομένας αναλόγως, και εν προκειμένω πλην της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. Δ. 557/1941 ως και κατά τας διατάξεις του παρόντος Ν. Δ., ανατίθεται δε της μεν "Ανωνύμου Εταιρείας Βορειοδυτικών Σιδηροδρόμων" εις το ενεργούν και την εκκαθάρισιν της περιουσίας της "Ανωνύμου Εταιρείας Σιδηροδρόμων Πειραιώς-Αθηνών-Πελοποννήσου" Διοικητικόν Συμβούλιον, όπερ διορίζεται δυνάμει του παρόντος εκκαθαριστής και της Ανωνύμου Εταιρείας Βορειοδυτικών Σιδηροδρόμων και εκπροσωπεί ταύτην εις απάσας τας σχέσεις και ενώπιον των Δικαστηρίων, της δε Εταιρείας Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας Α.Ε. το Διοικητικόν Συμβούλιον των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους, όπερ διορίζεται επίσης εκκαθαριστής της Εταιρείας των Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας και εκπροσωπεί αυτήν εις απάσας τας σχέσεις και ενώπιον των Δικαστηρίων.

 

 

Άρθρον 3

 

1.      Δι' αποφάσεων των εκκαθαριστών δύνανται ν' ανακληθώσι από της εκδόσεως των ανακλητικών πράξεων αποφάσεις των Διοικήσεων ή άλλων οργάνων των υπό εκκαθάρισιν εταιρειών α) περί αυξήσεως των υπό οιανδήποτε μορφήν απολαυών πέραν των υπό των οικείων αποφάσεων των αρμοδίων Υπουργών οριζομένην, β) περί αυξήσεως του αριθμού των μελών του Δ. Συμβ. ή των οργανικών θέσεων του ανωτέρου (από Διευθυντού και άνω) προσωπικού εσωτ. υπηρεσίας, εφ' όσον αι αυξήσεις αύται απεφασίσθησαν μετά την έναρξιν του δανεισμού εκ μέρους του Δημοσίου και κριθή ότι απεφασίσθησαν χαριστικώς.

Δι' ομοίων αποφάσεων των εκκαθαριστών δύνανται να καταγγέλλωνται και λύωνται δια τας πτωχευσάσας Εταιρείας συμβάσεις εργασίας ωρισμένου ή αορίστου χρόνου καταρτισθείσαι μετά την έναρξιν του δανεισμού εκ μέρους του Κράτους δια προσωπικού προσληφθέν επί βαθμώ Διευθυντού και άνω μη απαραιτήτου και επί αποδοχαίς άιτινες κατά την κρίσιν του εκκαθαριστού εκάλυπτον χαριστικήν παροχήν εν όλω ή εν μέρει.

Οι ούτως απολυόμενοι δικαιούνται της αποζημιώσεως του Νόμου 2112 "περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας των ιδιωτικών υπαλλήλων" ως ετροποποιήθη ή του Β.Δ. της 16/18 Ιουλίου 1920 περί επεκτάσεως του Νόμου 2112 και επί εργατών τεχνιτών και υπηρετών, μόνον εφ' όσον δεν δικαιούνται εφ' άπαξ παροχής παρά του Ταμείου Αυτασφαλείας ή του Ταμείου Προνοίας. Εάν το ποσόν της εφ' άπαξ παροχής είναι μικρότερον της ως άνω αποζημιώσεως η διαχείρισις της εκκαθαρίσεως υποχρεούται να συμπληρώση την διαφοράν. Η τοιαύτη παροχή θεωρείται ως αποτελούσα την ειδικήν μέριμναν την προβλεπομένην υπό του άρθρου 9 του Νόμου 2112, ως τούτο συνεπληρώθη υπό του Νόμου 4558, άρθρον 6.

Διά πάσαν περίπτωσιν, καθ' ην βάσει της παρούσης διατάξεως μέλλει να απολυθή προσωπικόν των ΣΒΔΕ και ΣΘ η απόλυσις τούτου δύναται να πραγματοποιηθή μόνον κατόπιν αποφάσεως ειδικού Συμβουλίου απαρτιζομένου: 1) Υπό του παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών Διευθυντού Εργασίας ή του νομίμου αναπληρωτού, 2) Του Γενικού Διευθυντού του δικτύου εις ο έκαστον δίκτυον συγχωνεύεται και 3) Αντιπροσώπου του Συλλόγου Προσωπικού του υπό εκκαθάρισιν δικτύου. Η απόφασις αύτη τελεί υπό την έγκρισιν του Υπουργού των Συγκοινωνιών.

2.      Δυνάμει των επαγγελλουσών την ανάκλησιν ή λύσιν αποφάσεων των ενεργούντων την εκκαθάρισιν Συμβουλίων, αποτελουσών νόμιμον τίτλον προς είσπραξιν, δύναται να επιδιωχθή η βεβαίωσις και είσπραξις κατά τον Νόμον περί εισπράξεως των Δημοσίων Εσόδων, εφαρμοζόμενον και εν προκειμένω, παντός ποσού όπερ δια των ιδίων αποφάσεων ήθελε κριθή αναληπτέον παρά των λαβόντων ή των εκδόντων την περί χαριστικής παροχής απόφασιν, ευθυνομένων μετά των λαβόντων αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος.

 

Άρθρον 4

 

Από της χρονολογίας καθ' ην έπαυσαν αι Εταιρείαι ΣΒΔΕ και των ΣΘ τας πληρωμάς των, πάσαι αι εκ δανείων προς τρίτους υποχρεώσεις αυτών καθίστανται απαιτηταί.

 

Άρθρον 5

 

Υφιστάμεναι τυχόν ποινικαί ή άλλαι αστικαί ευθύναι παντός προσώπου ή οργάνου των τιθεμένων υπό εκκαθάρισιν Εταιρειών δεν θίγονται δια του παρόντος Ν. Δ/τος.

 

Άρθρον 6

 

Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Ν. Δ. και μέχρι πέρατος της κατά τα προηγούμενα άρθρα εκκαθαρίσεως, η λειτουργία κια η εκμετάλλευσις των σιδηροδρόμων, άπαντος του τρχαίου υλικού των εγκαταστάσεων αυτοκινήτων, πλωτών μέσων, αμαξοστασίων, εργοστασίων και παντός εν γένει κινητού πράγματος, ανήκοντος εις τας πτωχευσάσας και υπό εκκαθάρισιν τιθεμένας Εταιρείας, αναλαμβάνεται υπό του Ελληνικού Δημοσίου και ασκείται δια λογαριασμόν της πτωχευτικής περιουσίας υπό των Συμβουλίων άτινα διορίζονται δια του άρθρου 2 του παρόντος Ν. Δ. ως εκκαθαρισταί. Τα τυχόνε λλείματ εκ της δια λογαριασμόν του Κράτους κατά το παρόν άρθρον εκμεταλλεύσεως καλύπτονται εκ του προυπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, λογίζονται δε ως δάνεια του Δημοσίου προς τας εν πτωχεύσει τελούσας Εταιρείας.

 

Άρθρον 7

 

1.      Κατά την διάρκειαν της υπό του Δημοσίου εκμεταλλεύσεως θέλει διατηρηθή εν υπηρεσία εκ του υπηρετούντος κατά την δημοσίευσιν του παρόντος Ν.Δ. μονίμου ανωτέρου προσωπικού υπηρεσίας των ΣΒΔΕ και ΣΘ το κρινόμενον απαραίτητον υπό των Συμβουλίων εις α ανατίθεται η εκκαθάρισις και δι' ων ασκείται η εκμετάλλευσις αυτών.

2.      Δια τον μετά την περιέλευσιν εις τον υπερθεματιστήν των πτωχευσασών επιχειρήσεων χρόνον μόνιμον προσωπικόν αποτελεί το προσωπικόν των διαδόχων σιδηροδρομικών δικτύων και απολαμβάνει της κατά τας κειμένας διατάξεις και τας του ΓΚΠΕΥ Ατμηλάτων Σιδηροδρόμων προστασίας.

 

Άρθρον 8

 

Αι αναγόμεναι εις την εκμετάλλευσιν παρά του Δημοσίου των Σιδηροδρόμων Πειραιώς-Αθηνών-Πελοποννήσου διατάξεις του Α.Ν. 2378/1940 "περί αναλήψεως υπό του Ελληνικού Δημοσίου της Εταιρείας Εκμεταλλεύσεως των ΣΠΑΠ κλπ" και παντός άλλου συναφούς νομοθετήματος εφαρμόζονται αναλόγως και ως προς την εκμετάλλευσιν των Σιδηροδρόμων των περί ων το παρόν Ν. Δ. Εταρειών.

 

Άρθρον 9

 

Δια την εκκαθάρισιν και την εκμετάλλευσιν των Σιδηροδρόμων των Εταιρειών τούτων, τα δι' ων ενεργούνται αύται Διοικητικά συμβούλια οφείλουσι να τηρώσι τας διατάξεις των ισχυόντων δι' εκάτερον εξ αυτών ιδιαιτέρων νόμων και κανονισμών.

 

 

 

 

 

Άρθρον 10

 

1.      Εκκαθαρισμέναι απαιτήσεις των συνδίκων των πτωχεύσεων ή άλλων τρίτων δι' έξοδα ή δικαιώματα της μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Ν.Δ. διαδικασία της πτωχεύσεως, εξοφλούνται υπό των διοριζομένων εκκαθαριστών.

2.      Απαιτήσεις περί αποζημιώσεως, διατροφής, δαπάνες νοσηλείας ή άλλων τοιούτων νομικών αιτιών, γεννηθείσαι εκ δυστυχημάτων οφειλομένων εις δικαστικώς βεβαιωμένην υπαιτιότητα υπαλλήλων των δικτύων, εις περιπτώσεις θανάτου ή σωματικής βλάβης ανθρώπων, βαρύνουσαι δε κατά νόμον τας υπό εκκαθάρισιν εταιρείας και βεβαιωθείσαι ή βεβαιούμεναι εφ' εξής δια τελεσιδίκου αποφάσεως, καταβάλλονται ευθύς ως καταστώσιν απαιτηταί και προ του πέρατος της εκκαθαρίσεως ή της εκπλειστηριάσεως, μετά δε ταύτην απολαμβάνουν εν τη κατατάξει δια του πίνακος επί πλειστηριασμώ, ειδικού προνομίου, επικρατεστέρου παντός άλλου ως τα έξοδα εκτελέσεως και πλειστηριασμού.

 

Άρθρον 11

 

Η μέχρι τούδε λειτουργία και εκεμτάλλευσις των Σιδηροδρόμων της Βορειοδυτικής Ελλάδος και της Θεσσαλίας κατ' εφαρμογήν και δυνάμει των υπ' αριθ. 529/16.5.52 και 643/13.6.52 πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των υπ' αριθ. 14728/26.11.1952, 417882/1.12.1952 και 16538/22.12.1952 αποφάσεων των υπουργών Συγκοινωνιών και Οικονομικών, αίτινες πάσαι κυρούνται δια του παρόντος Ν. Δ. λογίζονται γενόμεναι κατά τας διατάξεις του παρόντος Ν. Δ. τα δε κατά την περίοδον ταύτην καταβληθέντα υπό του Δημοσίου δια την κάλυψιν των ελλειμάτων αυτού λογίζονται ως δάνεια αυτού προς τας Εταιρείας.

Εις τα συμβούλια, άτινα διορίζονται δια του νόμου τούτου εκκαθαρισταί, παραδίδονται αντιστοίχως υπό των συνδίκων άπαντα τα εις χείρας αυτών έγγραφα και περιουσιακά στοιχεία εν γένει των πτωχευσασών εταιρειών, ως και η λογοδοσία της διαχειρίσεώς των.

Άρθρον 12

 

Πάσα αναγκαία δια την εφαρμογήν και εκτέλεσιν του παρόντος Ν. Δ. λεπτομέρεια, ούτινος η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζεται δια διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει των υπουργών Συγκοινωνιών και Οικονομικών.

 

Εν Αθήναις τη 31 Αυγούστου 1953.

 

ΠΑΥΛΟΣ Β.

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δ. ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ, Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, Θ. ΚΑΨΑΛΗΣ, Α. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Ν. ΨΑΡΡΟΣ, Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Λ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ, Ε. ΓΟΝΗΣ, Σ. ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ, Σ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ, Σ. ΓΥΑΛΙΣΤΡΑΣ, Α. ΕΥΤΑΞΙΑΣ, Α. ΚΑΡΑΘΟΔΩΡΟΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 5 Σεπτεμβρίου 1953.

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ