ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1953

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

229

 

 

ΝΟΜΟΘ.ΔΙΑΤΑΓΜΑ YΠ'ΑΡΙΘ.2549.

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 2378/1940 "περί αναλήψεως υπό του Ελληνικού Δημοσίου της εκμεταλλεύσεως του Σ.Π.Α.Π. κλπ.".

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

¨Εχοντες υπ'όψιν τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 4 Αυγούστου 1953 σύμφωνον γνώμην της κατά την παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν :

Άρθρον 1

Τα εδάφια ζ', η',και θ' του άρθρου 7 του Α.Ν.2378/1940 αντικαθίσταται ως ακολούθως :

"ζ') Ο εκκαθαριστής υποχρεούται, όπως, εντός τριών μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Ν.Δ. ορίση ημέραν και ώραν ενεργείας του πλειστηριασμού δια προσκλήσεως δημοσιευομένης μερίμνη του ιδίου εις πέντε ημερησίας εφημερίδας των Αθηνών και άπαξ της εβδομάδος επί τρείς συνεχείς εβδομάδας, της τελευταίας απεχούσης τρείς τουλάχιστον μήνας από της ημέρας του πλειστηριασμού.

η') Η ανωτέρω πρόσκλησις, κατατιθέμενη παρά τω επί του πλειστηριασμού υπαλλήλω ευθύς μετά την πρώτην των ως άνω δημοσιεύσεων και επέχουσα θέσιν προγράμματος πλειστηριασμού, δέον να περιέχη συνοπτικήν περιγραφήν της κινητής και ακινήτου περιουσίας της επιχειρήσεως ως και των εγκαταστάσεων και του τροχαίου υλικού αυτής, μετά πάσης αναγκαίας ή χρησίμου κατά την κρίσην του εκκαθαριστού διευκρινίσεως. Δια της ιδίας προσκλήσεως ορίζεται και η εγγύησις συμμετοχής εις τον πλειστηριασμόν, οία δεν απαιτείται δια το Ελληνικόν Δημόσιον, όπερ δύναται και να μετάσχη του πλειστηριασμού. θ')Προσφοραί πλειοδοτών γίνονται δεκταί μόνον παρά φυσικών ή Νομικών Προσώπων κεκτημένων την Ελληνικήν Ιθαγένειαν και μόνον δια το σύνολον της επιχειρήσεως.Κατά την ημέραν του πλειστηριασμού ουδεμία άλλη προκήρυξις απαιτείται, η δε κατακύρωσις γίνεται κατά τας διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας είς τον πλείονα προσενεγκόντα.

Οιαδήποτε ατέλεια της περιγραφής των περιουσιακών στοιχείων της επιχειρήσεως εν τη προσκλήσει ή εν τη εκθέσει του πλειστηριασμού, όπως και οιαδήποτε άλλη παράλειψις ή αταξία κατά την ενέργειαν αυτού δεν αποτελούσι λόγω ακυρότητος του πλειστηριασμού".

 

Άρθρον 2

Το εδάφιον β' του άρθρου 12 του ιδίου Νόμου αντικαθίσταται ώς εξής :

"β΄) Δια την κατάταξιν των υποθηκικών ή προνομιούχων πιστωτών επί ωρισμένων περιουσιακών στοιχείων της επιχειρήσεως περιληφθέντων εις την εκποίησιν, λαμβάνεται υπ'όψει το δι΄ ητιολογημένης αποφάσεως του εκκαθαριστικού υπολογιζόμενον ως αξία εκάστου των περιουσιακών στοιχείων τούτων επί τη βάσει και του επιτευχθέντος ολικού εκπλειστηριάσματος. Τα γενικά προνόμια κατατάσσονται αναλόγως, επί του συνόλου του πλειστηριάσματος.

Αι λοιπαί περί προνομίων του Δημοσίου διατάξεις διατηρούνται εν ίσχύϊ".

 

Άρθρον 3.

1. Οφειλαί υπό προθεσμίαν της υπό εκκαθάρισιν Ανωνύμου Εταιρείας, θεωρούνται δυνάμει του παρόντος Ν.Δ. λήξασαι κατά την ημέραν της ενεργείας του πλειστηριασμού της επιχειρήσεως.

2.Οφειλαί της ιδίας είς ξένον συνάλλαγμα ή είς χρυσόν, μή μετατραπείσαι μέχρι τούδε είς δραχμάς μετατρέπονται είς τοιαύτας επί τη βάσει της τιμής του συναλλάγματος ήτις θα έχη ορισθή υπό της Τραπέζης της Ελλάδος κατά την ημέραν του πλειστηριασμού, προκαιμένου περί οφειλών εις συνάλλαγμα, ή επί τη βάσει συντελεστού μετατροπής του της εξυπηρετήσεως του εξωτερικού Δημοσίου χρέους (περιόδου 1932-Απρίλιος 1940), προκειμένου περί οφειλών εις χρυσόν.

 

Άρθρον 4.

 

Εν τω συνταχθησομένω παρά του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου πίνακι κατατάξεως, κατατάσσονται προνομιακώς τα χορηγηθέντα παρά της Κεντρικής Επιτροπής Δανείων τη εγγυήσει του Κράτους, ή και άνευ τοιαύτης, δάνεια ώς και τα παρά του Δημοσίου διατεθέντα ποσά από της απελευθερώσεως της Χώρας και εφεξής προς ανασυγκρότησιν του Δικτύου της επιχειρήσεως και προμήθειας τροχαίου υλικού και εγκαταστάσεων εν γένει και πρός κάλυψιν των ελλειμμάτων της εκμεταλλεύσεως, λογιζομένων ωσαύτως ως δανείων του Δημοσίου πρός την υπό εκκαθάρισιν τελούσαν Εταιρείαν ΣΠΑΠ, άτινα βαρύνουσι το εκπλειστηρίασμα, τροποποιουμένου κατά τούτο του άρθρου 3 του Α.Ν. 2378/40 και καταργουμένης πάσης αντιθέτου διατάξεως.

Άρθρον 5.

 

1. Διαρκούσης της υπό του Κράτους εκμεταλλεύσεως των Σιδηροδρόμων Πειραιώς-Αθηνών-Πελοποννήσου, τα εφαρμοζόμενα εκάστοτε τιμολόγια και κόμιστρα καθορίζονται δι'αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρινομένων υπό των υπουργών Συγκοινωνιών και Οικονομικών, οίτινες εν τη εγκρίσει δύναται να επιφέρουν υποχρεωτικάς διά το Δίκτυον τροποποιήσεις.

2. Διαρκούσης επίσης της υπό του Κράτους εκμεταλλεύσεως των ΣΠΑΠ, η πρόσληψις νέου προσωπικού δεν επιτρέπεται, ει μή εις περιπτώσεις εξαιρετικής ανάγκης, βεβαιουμένης δι'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν εγκρίσεως των υπουργών Συγκοινωνιών και Οικονομικών, προτιμωμένης πάντοτε της πληρώσεως των ούτω βεβαιουμένων αναγκών διά μετατάξεως ετέρου καταλλήλου προσωπικού, πλεονάζοντος τυχόν εις έτερα Σιδηροδρομικά Δίκτυα, τελούντα υπό την εκμετάλλευσιν του Δημοσίου.

Η τοιαύτη μετάταξις ενεργείται δι'αποφάσεως των υπουργών Συγκοινωνιών και Οικονομικών, μετά πρότασιν του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρον 6.

 

Η ισχύς του παρόντος Νομ. Διατάγματος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πάσα δε τυχόν αναγκαία δια την εφαρμογήν αυτού λεπτομέρεια καθορισθήσεται διά Β. Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει των επί των Οικονομικών και Συγκοινωνιών υπουργών.

 

 

Εν Αθήναις τη 13 Αυγούστου 1953.

 

ΠΑΥΛΟΣ Β.

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δ. ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ, Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, Θ. ΚΑΨΑΛΗΣ, Α. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Ν. ΨΑΡΡΟΣ, Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Λ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ, Ε. ΓΟΝΗΣ, Σ. ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ, Σ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ, Σ. ΓΥΑΛΙΣΤΡΑΣ, Α. ΕΥΤΑΞΙΑΣ, Α. ΚΑΡΑΘΟΔΩΡΟΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτου ςσφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 26 Αυγούστου 1953.

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ