23071953

 

 

EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 1953

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

185

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2461

 

Περί αναστολής της ισχύος ενιαίων διατάξεων και τροποποιήσεως ετέρων του Νόμου 2367/53 "περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων".

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψιν τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 26 Ιουνίου 1953 σύμφωνον γνώμην της υπό της παραγράφου 3 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

 

1. Αναστέλλεται μέχρι της 1 Ιανουαρίου 1954 η ισχύς των άρθρων 1 έως 10, 20 και 25 του Νόμου 2367/53 "περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων".

2. Η κατά το άρθρον 4 του Νόμου 2367/1953 ενιαύσιος απογραφή και ταξινόμησις των αυτοκινήτων οχημάτων, θέλει ενεργηθή κατά την πρώτην εφαρμογήν αυτού εντός του τριμήνου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 1954.

Δι' αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών η ως προθεσμία δύναται να παραταθή μέχρι τριών εισέτι μηνών.

3. Αι εκδοθησόμεναι άδειαι κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων κατά την πρώτην απογραφήν και αι χορηγηθησόμεναι ενάριθμοι πινακίδες αναγνωρίσεως αυτών θα ισχύσωσι μέχρι της 30 Ιουνίου 1955, από δε του οικονομικού έτους 1955-56 αποκαθίσταται ο ρυθμός της διεξαγωγής των ενιαυσίων ταξινομήσεων κατά τας διατάξεις του Ν. 2367/53.

4. Βάσει του κατά την πρώτην ως άνω απογραφήν εκδιδομένου κατά το άρθρον 20 του Νόμου 2367/1953 δι' έκαστον ταξινομούμενον αυτοκίνητον όχημα σημειώματος, ο Οικονομικός Έφορος προβαίνει εις την βεβαίωσιν των τελών κυκλοφορίας των τριών εξαμήνων των περιλαμβανομένων εις την χρονικήν περίοδον από 1 Ιανουαρίου 1954 μέχρι 30 Ιουνίου 1955.

Εις περίπτωσιν μεταβιβάσεως αυτοκινήτου οχήματος κατά την διάρκειαν εξαμήνου τινός, ο Οικον. Έφορος προβαίνει εις την έκπτωσιν των τελών των επομένων τούτου εξαμήνων.

 

Άρθρον 2

 

1. Τα κατά τα άρθρα 12 έως 19 του Νόμου 2367/1953 τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων του εξαμήνου από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1953 βεβαιούνται και εισπράττονται κατά τας διατάξεις του άρθρου 26 του ως άνω Νόμου εφαρμοζομένας κατ' αναλογίαν.

2. Προκειμένου περί αυτοκινήτων οχημάτων υποβληθέντων εις τέλη κυκλοφορίας κατά το τετράμηνον Μαρτίου-Ιουνίου 1953 η βεβαίωσις των τελών του α' εξαμήνου οικον. έτους 1953-54 ενεργείται επί τη βάσει των δηλώσεων των επιδοθεισών δια τα τέλη του προμνησθέντος τετραμήνου ή των εκδοθεισών δια ταύτα καταλογιστικών πράξεων, αναγομένων των τελών του τετραμήνου εις τοιαύτα ακεραίου εξαμήνου.

3. Προκειμένου περί αυτοκινήτων οχημάτων δι' α κατόπιν μεταβιβάσεως της κυριότητος, χρήσεως ή εκμεταλλεύσεως αυτών εντός του τετραμήνου Μαρτίου-Ιουνίου 1953 ήλλαξεν το πρόσωπον του υποχρέου δια την καταβολήν των τελών κυκλοφορίας, ο κατά την 1ην Ιουλίου 1953 ιδιοκτήτης ή κάτοχος του αυτοκινήτου υποχρεούται όπως της 30 Ιουλίου 1953 επιδώση δήλωσιν εις τον αρμόδιον Οικ. Έφορον καταβάλλων άμα τα τέλη του εξαμήνου.

3. Εξαιρετικώς δια το εξάμηνον από 1ης Ιουλίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1953 αι κατά το άρθρον 22 του Νόμου 2367/53 δηλώσεις ακινησίας δύνανται να υποβληθώσι μέχρι της 20ης Ιουλίου 1953.

 

Άρθρον 3

 

Το πρώτον εδάφιον της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Νόμου 2367/1953 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Η υποχρέωσις προς ταξινόμησι είναι γενική δι' όλα ανεξαιρέτως τα εν τη Χώρα κυκλοφορούντα πάσης κατηγορίας αυτοκίνητα οχήματα πλην των ανηκόντων εις τον Βασιλέα και τα μέλη της Βασιλικής Οικογενείας, τας Ενόπλους Δυνάμεις, την Χωροφυλακήν, την Αστυνομίαν Πόλεων και την Πυροσβεστικήν Υπηρεσίαν".

 

Άρθρον 4

 

Το δεύτερον εδάφιον της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Νόμου 2367/53 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Εννέα (9) Μηχανοτεχνίτας επί βαθμώ 8ω".

 

Άρθρον 5

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 18 Ιουλίου 1953.

ΠΑΥΛΟΣ

Β.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ, ΠΑΥΣ. ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ, Κ. ΚΑΛΛΙΑΣ, Θ. ΚΑΨΑΛΗΣ, Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, Χ. ΨΑΡΡΟΣ, Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ, Σ. ΓΥΑΛΙΣΤΡΑΣ, Α. ΕΥΤΑΞΙΑΣ, Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ, Α. ΚΑΡΑΘΟΔΩΡΟΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 23 Ιουλίου 1953.

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ