ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 9 MAIOY 1953

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

127

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 2423

 

Περί διατάξεων τινων αφορωσών κόμιστρα, εισιτήρια κλπ. Των Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους και την σύνθεσιν των Διοικητικών Συμβουλίων ΣΕΚ και ΣΠΑΠ.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 7 Μαΐου 1953 σύμφωνον γνώμην της κατά την παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

 

Πάσα διάταξις επιβάλλουσα ολικήν ή μερικήν απαλλαγήν του Δημοσίου ή οιουδήποτε άλλου Νομικού ή φυσικού προσώπου της υποχρεώσεως προς καταβολήν κομίστρων ή αντιτίμου εισιτηρίων δια μεταφοράν πραγμάτων ή προσώπων υπό των ΣΕΚ και ΣΠΑΠ καταργείται.

Κατ' εξαίρεσιν διατηρούνται εν ισχύι αι κείμεναι διατάξεις περί δωρεάν ή μετ' εκπτώσεως μεταφοράς των διατελεσάντων Υπουργών των Συγκοινωνιών επί χρόνον ουχί ελάσσονα των εξ μηνών, των Βουλευτών και μέχρι της επομένης διενεργείας των εκλογών, των τεχνικών υπαλλήλων του Υπουργείου Συγκοινωνιών των εφωδιασμένων παρά του Υπουργού δι' ειδικής αδείας ελευθέρας κυκλοφορίας δια τον έλεγχον των Σιδηροδρόμων, των Τελωνειακών Οργάνων της Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων, δια την εντός των αμαξοτροχιών, εκτέλεσιν της υπηρεσίας των, των αναπήρων πολέμου, των πολυτέκνων ως και αι διατάξεις περί χορηγήσεως

 

Άρθρον 4

 

1. Δια του παρόντος Νόμου καταργούνται από της εκδόσεως του κατά την 2 παράγραφον Β.Δ. αι αφορώσαι την σύνθεσιν των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικτύων Σ.Ε.Κ. και Σ.Π.Α.Π. σχετικαί διατάξεις του Νομοθετικού Διατάγματος της 4ης Σεπτεμβρίου 1935 "περί Διοικήσεως των Σ.Ε.Κ. κλπ." Και του Αναγκ. Νόμου 2378/40.

2. Δια Βασιλικού Διατάγματος, εφ' άπαξ εκδιδομένου, προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών, ορίζεται ο αριθμός, η ειδικότης, ο τρόπος διορισμού, η αμοιβή και η θητεία των μελών των Διοικ. Συμβουλίων των Σ.Ε.Κ. και Σ.Π.Α.Π.

 

Άρθρον 5

 

Πάσα γενική ή ειδική διάταξις αντικειμένη εις τας διατάξεις του παρόντος καταργείται.

 

Εν Αθήναις τη 9 Μαΐου 1953

 

ΠΑΥΛΟΣ Β.

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΥΣ. ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ, Κ. ΚΑΛΛΙΑΣ, Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, Θ. ΚΑΨΑΛΗΣ, Α. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, Χ. ΨΑΡΡΟΣ, Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Λ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ, Ε. ΓΟΝΗΣ, Λ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ, Α. ΚΑΡΘΟΔΩΡΟΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 9 Μαίου 1953.

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ