επιστρατεύσεως

EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1947

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

63

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΔ.241

 

Περί ταχυδρομικής ατέλειας των στρατιωτικών διαρκούσης της επιστρατεύσεως.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ'όψει το ψήφισμα ΚΑ΄ της 2 Μαρτίου 1946 της Δ΄Αναθεωρητικής Βουλής των Ελληνων περί εξουσιοδοτήσεως προς έκδοσιν ψηφισμάτων και Νομοθετικών Διαταγμάτων κατά τη διάρκεια των διακοπών της Δ΄Αναθεωρητικής Βουλής μετ'απόφασιν της Επιτροπής εξουσιοδοτήσεως της Βουλής προτάσει του Ημέτερου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον μόνον

 

1. Διαρκούσης της επιστρατεύσεως γενικής ή μερικής:

α) Ταχ. Δελτάρια

β) επιστολαί βάρους μέχρι 20 γραμμαρίων

γ) δέματα βάρους μέχρι 2 χιλιογράμμων και

δ) επιταγαί μέχρι ποσού 50.000 δραχμών

απευθυνόμενα προς στρατιωτικούς εν ενεργεία ή παρ'αυτών αποστελλόμενα απολαύουσι ταχ. ατέλειας εφ'όσον οι εν λόγω στρατιωτικοί εξυπηρετούνται υπό βάσεων Στρατ. Ταχυδρομείων ή στρατ. Ταχ. γραφείων σημειούται δε επι τω ανωτέρω ταχ. αντικειμένων η ΄΄ενδειξις της βάσεως ή του Στρατ. Ταχ. γραφείου.

2. Ομοίως ταχ. ατέλειας απολαύουσι και αι δια το εξωτερικόν συνήθεις επιστολαί βάρους μέχρι 20 γραμμαρίων εφ'όσον προέρχοντια από στρατιωτικούς εξηπηρετούμενους κατά τα ανωτέρω

3. Δια τα υπεράνω των ως άνω καθοριζομένων ορίων βάρους ως και δια τα μετά ειδικής διαχειρίσεως ανωτέρω ταχ. αντικείμενα, καταβάλλονται τα νενομισμένα πρόσθετα ταχ. τέλη.

4. Ο χρόνος ενάρξεως της παροχής ατέλειας επί το ταχ. επιταγών, περί ής το εδαφ. δ΄ της 1ης παραγράφου θέλει καθορισθή δια κοινής απόφασης των Υπουργών ΤΤΤ και Στρατιβτικών

 

Εν Αθήναις τη 14 Απριλίου 1947

 

ΠΑΥΛΟΣ Β.

Το Υπουργικόν Συμβόυλιον

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ

 

Τα Μέλη

Π. ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ, Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Ν. ΖΕΡΒΑΣ, Π. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ, Δ. ΧΕΛΜΗΣ, Σ. ΓΟΝΑΤΑΣ, Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, Μ. ΚΟΤΣΙΑΝΟΣ, Ρ. ΣΤΡΑΤΟΣ, Π. ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 14 Απριλίου 1947

Ο επί της δικαιοσυνης Υπουργος

Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ