ΕΛΛHNIKH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

________

EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

 

Εν Αθήναις

Τη 9 Σεπτεμβρίου 1925

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

240

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 240

 

Περί κυρώσεως της μεταξύ του Γεν. Διευθυντού των Τ.Τ.Τ. και της εν Παρισίοις Διεθνούς Εταιρείας κλιναμαξών συμφωνίας περί μεταφοράς ταχ. αποστολών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει την Δ΄ παράγραφον, του από 30 Ιουνίου 1925 ψηφίσματος της Δ΄ εν Αθήναις Συντονιστικής Συνελεύσεως, προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον μόνον

 

Κυρούται η μεταξύ του Γενικού Διευθυντού των Τ.Τ.Τ. και του κ. Ιωσήφ Φορνάρο αντιπροσώπου της εν Παρισίοις εδρευούσης Διεθνοίς Εταιρείας κλιναμαξών συνομολογηθείσα και εν Αθήναις υπογραφείσα τη 14η Απριλίου 1925 συμφωνία περί μεταφοράς υπό της Εταιρείας ταύτης των ταχυδρομικών αποστολών μεταξύ της Ελλάδος και του Εξωτερικού και τανάπαλιν εξ άρθρων 12, ής το κείμενον έχει ως έπεται, της ισχύος της αρχομένης αναδρομικώς από της 19ης Ιουλίου 1925.

 

Εν Ύδρα τη 9 Αυγούστου 1925

 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

 

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

 

Ο Πρόεδρος

Θ. Πάγκαλος

 

Τα μέλη

Π. Ρέντης, Ι. Κούνδουρος, Α. Παναγιωτόπουλος, Ι. Δ. Τσιριμώκος, Γ. Κοφινάς, Γ. Μπούμπουλης, Α. Ταβουλάρης, Κ. Σταμούλης, Α. Χατζηκυριάκος.

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Αφορώσα την μεταφοράν των ταχυδρομικών φακέλλων επί του Ελληνικού εδάφους υπό της αμαξοστοιχίας "Simplon-Orient-Express"

 

 

 

Άρθρον 1

 

Από της 5 Ιουνίου 1925 η Διεθνής Εταιρεία Κλιναμαξών αναλαμβάνει την μεταφοράν δια της αμαξοστοιχίας "Simplon-Orient-Express" των ταχυδρομικών αποστολών αίτινες θα τη παραδίδωνται υπό της υπηρεσίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων προοριζόμεναι δια το εξωτερικόν και εκείνων αίτινες θα τη παραδίδωνται υπό των ξένων υπηρεσιών προοριζόμεναι δια την Ελλάδα ή άλλας χώρας εξυπηρετουμένας υπό της Ελλάδος.

Επί του τμήματος Παρισίων-Κωνσταντινουπόλεως η φόρτωσις και εκφόρτωσις των ταχυδρομικών αποστoλών δύναται να ενεργήται καθημερινώς εν τω σταθμώ Πυθίου.

Επί του τμήματος Παρισίων-Αθηνών η Εταιρεία Κλιναμαξών θα θέση εν λειτουργία υπηρεσίαν ταχυδρομικών οχημάτων, άτινα θα προσκολλώνται επί του τμήματος Αθηνών της αμαξοστοιχίας "Simplon-Orient-Express"

 

Άρθρον 2

Η Εταιρεία Κλιναμαξών θα διαφυλάσση τον αναγκαίον χώρον δια την μεταφοράν των ως άνω αποστολών κατ' ανώτατον όριον μη υπερβαίνον τους 3 τόννους εις έκαστον των ταχυδρομικών οχημάτων της των προοριζομένων ν' ασφαλίσωσιν επί του Ελληνικού εδάφους την μεταφοράν των ταχυδρομικών αποστολών. Εννοείται ότι ο απομένων διαθέσιμος υπό των ταχυδρομικών αποστολών χώρος δύναται να χρησιμοποιήται ενδεχομένως δια τας αποσκευάς και τα δέματα.

 

Άρθρον 3

Προς πληρωμήν της Διεθνούς Εταιρείας Κλιναμαξών δια την διάθεσιν υλικού και προσωπικού εις ήν θέλει προβή δια την εκτέλεσιν της ανωτέρω υπηρεσίας επί Ελληνικού εδάφους, η υπηρεσία των Ελληνικών Ταχυδρομείων θα παρέχη αμοιβήν υπολογιζομένην προς 0,15 φρ. χρυσού κατά χιλιόγραμμον ταχυδρομικών αποστολών, αφαιρουμένου 10% δια το βάρος της συσκευής.

Εις περίπτωσιν, καθ' ην το ολικόν ετήσιον βάρος των μεταφερομένων αποστολών θα υπερέβαινε τους 500 τόννους (βάρος καθαρόν) η αμοιβή δια τας υπέρ το βάρος τούτο μεταφερομένας αποστολάς θα υπολογίζηται προς 0,10 φρ. χρυσού κατά χιλιόγραμμον καθαρόν.

 

Άρθρον 4

Η αμοιβή η οριζομένη εν άρθρω 3 θα υπολογίζηται δι' έκαστον των χρησιμοποιουμένων οχημάτων επί τη βάσει στατιστικής ενεργουμένης έκαστον έτος κατά δύο συνεχείς εβδομάδας αλληλοδιαδόχως από της 15 μέχρι της 3 Μαϊου και από της 15 μέχρι της 31 Οκτωβρίου.

Κατά το 1925 η στατιστική αύτη θα ενεργηθή από της 15 μέχρι της 31 Μαϊου.

Ο μέσος όρος των προκυπτόντων βαρών θα θεωρήται ως το μέσον μεταφερόμενον βάρος δι' έκαστον των ταχ. οχημάτων δια το τρέχον έτος.

 

Άρθρον 5

Εφ' όσον τα αποτελέσματα της στατιστικής δεν κατορθωθή να γνωθώσιν, η Εταιρεία των κλιναμαξών θα αποζημιούται προσωρινώς δια τριμηνιαίων δόσεων αντιπροσωπευουσών το ποσόν αμοιβής δια μεταφοράν 300 χιλιογράμμων ταχυδρομικών φακέλλων δι' εκάστου ταχυδρομικού οχήματος διατιθεμένου δια την μεταφοράν του ταχυδρομείου.

Ο διακανονισμός της εξοφλήσεως της ετησίας αμοιβής θα ενεργήται κατά την πρώτην εξαμηνίαν του επομένου έτους.

Εγένετο εν Αθήναις τη 14 Απριλίου 1925

 

Δια την Υπηρεσίαν των

Ελληνικών Ταχ)μείων

Δια την Εταιρεία

Κλιναμαξών

Θ. ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΙΩΣΗΦ ΦΟΡΝΑΡΟΣ