ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ

23 ΜΑΙΟΥ 1969

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

97

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 167

 

Περί κυρώσεως Ελληνο-Γαλλικού Πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως σταθμού επιστημονικών δορυφόρων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον μόνον

 

Κυρούται και έχει ισχύν νόμου το εν Αθήναις υπογραφέν τη 14η Οκτωβρίου 1966 Πρωτόκολλον μεταξύ των Κυβερνήσεων της Γαλλικής Δημοκρατίας και της Ελλάδος, "περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι κινητού σταθμού ελέγχου επιστημονικών δορυφόρων του οποίου το κείμενο έπεται εις την Γαλλικήν και εν μεταφράσει εις την Ελληνικήν.

Αι διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 10 του ως άνω Πρωτοκόλλου εφαρμόζονται από της ημερομηνίας της υπογραφής του ήτοι από της 14ης Οκτωβρίου 1966.

 

Εν Αθήναις τη 7 Απριλίου 1969

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΓΡΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄

ΔΗΜ. ΠΑΤΙΛΗΣ

 

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 9 Απριλίου 1969

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ