EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1946

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

319

 

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 157

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των κειμένων διατάξεων περί ταχυδρομικών ανταποκρίσεων

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον 1.

 

1. Τα υπό των άρθρων 3 και 40 του Νόμου 4581/1930 "περί Ταχ. Ανταποκρίσεων προβλεπόμενα πρόστιμα ορίζονται από 2.000 μέχρι 50.000 δρχ. εις την περίπτωσιν δε της υποτροπής μέχρι δραχμών 150.000.

2. Τα υπό του άρθρου 27 του Νόμου 4581/1930 και του άρθρου 6 του Ν. 6243/1934 "περί τροποποιήσεως διατάξεων του Νόμου 4581 και 4471 προβλεπόμενα πρόστιμα ορίζονται από 5.000 μέχρι 50.000 δραχμών.

3. Η υπό του άρθρου 16 του Νόμου 4581/1930 προβλεπομένη χρηματική ποινή ορίζεται από 200.000 - 500.000 δραχμάς.

4. Τα υπό του άρθρου 8 του Ν. 6243/1934 προβλεπόμενα πρόστιμα ορίζονται ως εξής:

α) της παραγράφου 1 από 2.000 - 100.000 δραχ.

β) της παραγράφου 2 δραχ. 10.000

γ) της τελευταίας παραγράφου η χρηματική ποινή από δρχ. 25.000 - 200.000.

5. Αι υπό των διατάξεων του άρθρου 9 του Νόμου 6243/1934 προβλεπόμεναι χρηματικαί ποιναί ορίζονται ως ακολούθως:

α) της παραγράφου 1 δραχ. 10.000 - 200.000.

β) της παραγράφου 5 δραχ. 50.000 - 300.000.

γ) το εν τη παραγράφω 2 κατώτατον όριον χρηματικής ποινής ορίζεται εις δραχμάς 20.000.

 

Άρθρον 2.

 

Το εδάφιον α' του άρθρου 7 του Ν. 4371 του έτους 1929 "περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κυρώσεως διαταγμάτων "περί ενιαίας οργανώσεως και διοικήσεως της σωματικής αγωγής κλπ." καταργείται.

 

Άρθρον 3.

 

Το άρθρον 3 του Νόμου 1201/1944 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Η επίβλεψις της κατασκευής και επισημάνσεως των ταχυδρομικών ενσήμων, εφ' όσον αύτη διενεργείται εν Ελλάδι, γίνεται παρ' Επιτροπής αποτελουμένης εξ Ανωτέρων Οικονομικών και Τ.Τ.Τ. Υπαλλήλων. Εις τα μέλη της Επιτροπής ταύτης παρέχεται αποζημίωσις κατά συνεδρίαν, καθοριζομένη εκάστοτε δια κοινής αποφάσεως των κ.κ. Υπουργών Οικονομικών και ΤΤΤ.

Η δαπάνη δια την αμοιβήν της Επιτροπής εντέλλεται εις βάρος της εν τω Πρ/σμώ του Υπουργείου ΤΤΤ, πιστώσεως δια την κατασκευήν ταχυδρομικών εν γένει ενσήμων.

 

Άρθρο 4

1.      Υπό της Ταχ. Υπηρεσίας αναγνωρίζονται ως έμποροι γραμματοσήμων οι πληρούντες τους κάτωθι όρους

Α) Οι διατηρούντες Κατάστημα εμπορίας Γραμματοσήμων έξωθι του οποίου ευρίσκεται ανηρτημένη πινακίς, ενδεικτική της εν αυτώ ασκήσεως εμπορίας γραμματοσήμων. Εν προκειμένω Κατάστημα δεν νοείται η κατοικία του ενδιαφερομένου

Β) Οι εγγεγραμμένοι εις τα μητρώα του Σωματείου εμπόρων γραμματοσήμων.

Γ) Οι εγγεγραμμένοι εις την δύναμιν του εμπορικού και Βιομηχανικού επιμελητηρίου υπό την ιδιότητα του εμπόρου γραμματοσήμων.

Δ) Οι κεκτημένοι αδείας της οικείας Οικονομικής Εφορίας ασκήσεως του επιτηδεύματος εμπόρου γραμματοσήμων.

2.      Οι κατά την έναρξιν της εφαρμογής του παρόντος Νόμου ανεγνωρισμένοι έμποροι γραμματοσήμων υποχρεούνται να προσαγάγωσιν εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος τα δικαιολογητικά τα νομιμοποιούντα τούτους, συμφώνως προς τους όρους της προηγούμενης παραγράφου. Οι παραλείποντες να πράξωσι τούτο παύουσι θεωρούμενοι έμποροι γραμματοσήμων.

 

Άρθρο 5

Επιτρέπεται κατόπιν αδείας του Υπουργού Τ.Τ.Τ. επί τη καταβολή ετησίου αντισηκώματος, οριζομένου διά ΒΔ η υπό των κατόχων μηχανών προπληρωμής αποτύπωσις επί των περικαλυμμάτων των ταχυδρομικών διαφημίσεων συναφών προς τας εργασίας των κατόχων των μηχανών τούτων.

Αι λεπτομέρειαι εφαρμογής του άρθρου τούτου θέλουσι καθορισθεί διά B.Διατάγματος.

 

 

Άρθρον 6.

 

Η διάρκεια της υπηρεσίας του κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Α. Ν. 556/1945 "περί προσλήψεως ημερομισθίου προσωπικού κλπ" δια τας ανάγκας της Υπηρεσίας Ταχ. Δεμάτων Εξωτερικού, προσλαμβανομένου ημερομισθίου προσωπικού, παρατείνεται μέχρι 31 Μαρτίου 1947 δι' αποφάσεων των Υπουργών ΤΤΤ, και Οικονομικών εφ' όσον υφίσταται υπηρεσιακή ανάγκη, προκύπτουσα εξ ητιολογημένης εκθέσεως του παρά τη κεντρ. Υπηρεσία του Υπουργείου ΤΤΤ αρμοδίου Διευθυντού ταχ. Εκμ/σεως.

 

Άρθρον 7.

 

1. Ιδιοκτήται, οδηγοί αυτοκινήτων και το πάσης κατηγορίας προσωπικόν Συνεταιρισμών ή οιασδήποτε φύσεως Οργανώσεως αυτοκινητιστών οσάκις επιφορτίζονται με την δι' αυτοκινήτων μεταφοράν και διαχείρισιν ταχυδρομικών αποστολών ή ετέρων Ταχ. Αντικειμένων δωρεάν ή επί κομίστρω υποχρεούνται να παραδίδωσιν αυτάς απ' ευθείας εις τα δι' α προορίζονται ταχ. γραφεία, άνευ προσθέτου αποζημιώσεως και να επιμελώνται δια την εξασφάλισιν των αποστολών.

Την αυτήν υποχρέωσιν έχει και παν ΄έτερον, πλην των ανωτέρω, πρόσωπον, επιφορτιζόμενον καθ' οιονδήποτε τρόπον με την διαχείρισιν ή μεταφοράν του Ταχυδρομείου.

2. Οι κατά την προηγουμένην παράγραφον μεταφορείς είναι υπεύθυνοι δια πάσαν καθυστέρησιν ή ανωμαλίαν, λαμβάνουσαν χώραν εν τη διαχειρίσει των ταχ. αποστολών, εφ' όσον αύτη δεν προέρχεται εξ ανωτέρας βίας.

Εις τούτους η Ταχ. Υπηρεσία δύναται να επιβάλη πρόστιμα από δραχ. 1000 μέχρι δραχ. 100.000 και εν υποτροπή μέχρι δραχμών 1.000.000.

Εν περιπτώσει απωλείας ή βλάβης Ταχ. αποστολών καταλογίζονται επίσης εις τους υπαιτίους και οι υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπόμεναι υπέρ τρίτων αποζημιώσεις.

Εν τη περιπτώσει ταύτη το καταλογιζόμενον ποσόν δύναται να εξικνείται μέχρι πλήρους αποκαταστάσεως της αξίας των απολεσθέντων ή βλαβέντων αντικειμένων.

3. Τα εν τη προηγουμένη παραγράφω πρόστιμα επιβάλλονται παρά των αρμοδίων Περιφ. ΤΤΤ. Διευθύνσεων, κατά δε των σχετικών αποφάσεων χωρεί έφεσις, ενώπιον του Υπουργού των ΤΤΤ, υποβλητέα εντός 10ημέρου από της κοινοποιήσεώς των.

Οι καταλογισμοί περί ων το εδάφιον 3 της προηγουμένης παραγράφου επιβάλλονται υπό του Υπουργού ΤΤΤ.

4. τα εν παρ. 2 πρόστιμα περιέρχονται εις το Ταμείον Αρωγής ΤΤΤ Υπαλλήλων.

Η είσπραξις των επιβαλλομένων προστίμων και καταλογισμών εν περιπτώσει αρνήσεως περί την καταβολήν ενεργείται κατά τας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεις.

5. ι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν ισχύουσι προκειμένου περί ιδιοκτητών και οδηγών αυτοκινήτων ή άλλων προσώπων συμβεβλημένων δια συμβάσεως μετά της Ταχ. Υπηρεσίας.

Τα εις τα πρόσωπα ταύτα βάσει των σχετικών συμβάσεων επιβαλλόμενα πρόστιμα περιέρχονται εις το ταμείον Αρωγής Τ.Τ.Τ. Υπαλλήλων.

 

Άρθρον 8.

 

1. Αι κρατήσεις, αι επιβαλλόμεναι εις τους τηλεγραφικούς και τηλεφωνικούς υπαλλήλους, λόγω ασκήσεως υπηρεσιακού ελέγχου, δυνάμει του άρθρου 50 του Ν. 4277 και του άρθρου 46 του Α.Ν. 2396/40 αυξάνονται εις το 50/πλάσιον.

2. Ομοίως αυξάνονται εις το 50/πλάσιον τα κατά το άρθρον 27 του Ν. 6243 επιβαλλόμενα εις τους ταχ/κούς υπαλλήλους μικροπρόστιμα.

Εις το Ημέτερον Υπουργικόν Συμβούλιον ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος, ούτινος η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 23 Οκτωβρίου 1946.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ

 

Τα Μέλη

Σ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΚΑΛΚΑΝΗΣ, Σ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Α. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ, Σ. ΓΟΝΑΤΑΣ, Α. ΠΕΡΡΩΤΗΣ, Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, Γ. ΛΑΖΑΝΑΣ, Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ, Ν. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ-ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ, Μ. ΑΙΛΙΑΝΟΣ, Λ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 25 Οκτωβρίου 1946.

Ο Επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΠΑΝ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ