EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 27 MΑΡΤΙΟΥ1973

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

71

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 1368

Περί αναπροσαρμογής της αξίας περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος και άλλων τινών συναφών διατάξεων .

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου , απεφασίσαμεν και διατάσσομεν :

Άρθρο 1

1 . Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ( Ο.Τ.Ε. ) δύναται , εντός της υπό της παρ . 3 του άρθρου 1 του Α.Ν. 148 /1967 "περί μέτρων προς ενίσχυσιν της κεφαλαιαγοράς" , ως τούτο αντικατεστάθη υπό του Ν.Δ. 1314/1972 "περί τροποποιήσεως του Α.Ν. 148/1967 "περί μέτρων προς ενίσχυσιν της κεφαλαιαγοράς",οριζομένης προθεσμίας να προβή εφ άπαξ εις αναπροσαρμογήν της εν τω ισολογισμώ αυτού εμφανιζομένης αξίας των γηπέδων , οικοπέδων και κτισμάτων .

Η εκ της αναπροσαρμογής προκύπτουσα υπεραξία των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων άγεται ολόκληρος εις ειδικόν αποθεματικόν , δυνάμενον να κεφαλαιοποιηθή μεταγενεστέρως .

2. Η εκτίμησις της πραγματικής αξίας των εν τη προηγουμένη παραγράφω περιουσιακών στοιχείων ενεργείται υπό της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν . 2190 / 1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" ως ούτος εκωδικοποιήθη . Η κατά το αυτό άρθρο προβλεπομένη αποζημίωσις των μελών της εκτιμητικής Επιτροπής καθορίζεται συμφώνως τω Ν.Δ. 176 / 1969 "περί καταβολής αμοιβών εις τους μετέχοντες Συμβουλιών και Επιτροπών" .

3 . Η εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των περί ων η παρ . 1 του παρόντος άρθρου περιουσιακών στοιχείων προκύπτουσα υπεραξία υπόκειται εις φόρον κατά τα οριζόμενα εν παρ . 6 του άρθρου 1 του Α.Ν. 148/1967 , ως ούτος ισχύει . Αι διατάξεις των παρ . 6 , 7 , 9 , 10 , 11 , 12 και 15 του άρθρου 1 του Α.Ν 148/1967 εφαρμόζονται αναλόγως και εν

Άρθρο 2

1 . Οι βαρύνοντες τον ΟΤΕ δια τας πάσης φύσεως εισαγωγάς αυτού εκ του εξωτερικού δασμοί και λοιπά τέλη ως και οιοιδήποτε φόροι , εκ των εν τοις Τελωνείοις εισπραττομένων βεβαιούμενοι εις το Δημόσιον Ταμείον κατά τα οριζόμενα υπό του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4027 / 1959 "περί τρόπου πληρωμής εις τον ΟΤΕ τελών τηλεπικοινωνιακής ανταποκρίσεως Δημοσίων Υπηρεσιών και τροποποιήσεως των περί απαλλοτριώσεων και καταβολής δασμών διατάξεων της περί τηλεπικοινωνιών νομοθεσίας" , άγονται εκάστοτε εν τω ισολογισμώ αφ' ενός μεν εις εις επαύξησιν της αξίας υλικών και εγκαταστάσεων του Οργανισμού ως στοιχείον κόστους αυτών , αφ' ετέρου δε εις πίστωσιν λογαριασμού του Δημοσίου .

2 . Οι μέχρι της 31 ης Δεκεμβρίου 1971 βεβαιωθέντες , κατά την προηγουμένην παράγραφον , εισαγωγικοί δασμοί , φόροι και λοιπά τέλη άγονται εν τω ισολογισμώ εις επαύξησιν της αξίας των υλικών και εγκαταστάσεων του Ο.Τ.Ε. .

Αι μη ενεργηθείσαι επ' αυτών κρατήσεις δι' αποσβέσεις της περιπτώσεως Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 1049 / 1949 "περί οργανώσεως των Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος" , ως τούτο αντικατεστάθη δια του άρθρου 6 του Α.Ν. 1944/1951 "περί τροποποιήσεως , συμπληρώσεως και ερμηνείας ενίων διατάξεων του υπ' αριθ. 1049 / 1949 Ν.Δ. "περί οργανώσεως των Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος" , άγονται εις πίστωσιν του , κατ' άρθρον 3 του παρόντος λογαριασμού .

3 . Οι περί ων η προηγουμένη παράγραφος δασμοί , φόροι και τέλη άγονται , κατά μεν το καταβληθέν εις το Δημόσιον μέρος αυτών μειωμένον κατά τας εν τω δευτέρω εδαφίω της αυτής παραγράφου αποσβέσεις τας αντιστοιχούσας εις το μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1970 χρονικόν διάστημα εις πίστωσιν ειδικού αποθεματικού δυναμένου να κεφαλαιοποιηθή κατά δε το μη καταβληθέν εις πίστωσιν του λογαριασμού του Δημοσίου , συμφώνως τη παρ . 1 του παρόντος άρθρου .

 

Άρθρο 3

 

Αι κατ ' έτος αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων του ΟΤΕ ενεργούμεναι από του οικονομικού έτους 1972 βάσει των διατάξεων του Ν.Δ. 1254/1972 "περί ρυθμίσεως θεμάτων αποσβέσεων , αποθεματικών και κρατήσεων . Οργανισμών δημοσίων , δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων" άγονται εις πίστωσιν του αντιθέτου λογαριασμού "Αποσβεσθέντα πάγια περιουσιακά στοιχεία"και αναγράφονται εις τον Ισολογισμόν αφαιρετικώς εκ της αξίας των οικείων περιουσιακών στοιχείων .

 

Άρθρο 4

Πάσα διάταξις αναγομένη εις θέματα ρυθμιζόμενα υπό του παρόντος η αντικειμένη εις τας διατάξεις αυτού , καταργείται .

 

Άρθρο 5

Η ισχύς του παρόντος ανατρέχει μέχρι και της 31 ης Δεκεμβρίου 1971 , εκτός αν άλλως ορίζεται εν αυτώ .

 

Εν Αθήναις τη 22 Μαρτίου 1973

 

Εν Ονομάτι του Βασιλέως

 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤ . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ , ΙΩΑΝ . ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ , ΑΔΑΜ . ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ , ΟΡΕΣΤ. ΓΙΑΚΑΣ , ΝΙΚ . ΕΦΕΣΙΟΣ , ΚΩΝΣΤ . ΚΑΡΥΔΑΣ , ΙΩΑΝ . ΚΟΥΛΗΣ , ΑΓΓΕΛ . ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ , ΚΩΝΣΤ . ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ , ΝΙΚ. ΓΚΑΝΤΩΝΑΣ , ΙΩΑΝ . ΛΑΔΑΣ , ΚΩΝΣΤ . ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , ΒΑΣ . ΤΣΟΥΜΠΑΣ .

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις την 24 Μαρτίου 1973

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ