ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

220

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1300

 

Περί κυρώσεως της από 10 Μαίου 1972 Οικονομικής Συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον Πρώτον

 

Κυρούται και έχει ισχύν Νόμου η από 10 Μαίου 1972 υπογραφείσα Οικονομική Συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφ' ενός και του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) αφ' ετέρου, το κείμενον της οποίας έχει ως ακολούθως:

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

 

Π ρ ο ο ί μ ι ο ν

 

Κατ' εφαρμογήν της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. Δ. 674/70 "περί ιδρύσεως Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος", δημοσιευθέντος εις το υπ' αριθ. 192 Φ.Ε.Κ., τεύχος Α', της 19 Σεπτεμβρίου 1970, ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη υπό του Ν.Δ. 1116/72, δημοσιευθέντος εις το υπ' αριθ. 27 Φ.Ε.Κ., τεύχος Α', της 18 Φεβρουαρίου 1972, συνετάγη Οικονομική Συμφωνία, ρυθμίζουσα τας μεταξύ του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και του Ελληνικού Δημοσίου οικονομικάς σχέσεις.

 

Το κείμενον της οικονομικής ταύτης συμφωνίας ενεκρίθη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ κατά την συνεδρίασιν του της 22 Ιανουαρίου 1972 και εγένετο αποδεκτόν υπό του Κυβερνητικού Πολιτικού Συμβουλίου κατά την συνεδρίασίν του της 28 μαρτίου 1972 (Πρακτικόν υπ' αριθ. 9, απόφασις 8) έχει δε ούτω:

 

Εν Αθήναις σήμερον την δεκάτην (10ην) του μηνός Μαίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού εβδομηκοστού δευτέρου (1972) έτους, ημέραν της εβδομάδος Τετάρτην, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, αφ' ενός εκπροσωπουμένου εν προκειμένω υπό:

α) Του Υπουργού Βοηθού Πρωθυπουργού.

β) Του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

γ) Του Υπουργού Οικονομικών και

δ) Του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποκαλουμένου του λοιπού "Ελληνικόν Δημόσιον" και αφ' ετέρου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος αποκαλουμένου του λοιπού "ΟΣΕ" και εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητού αυτού, Παναγιώτου Σταύρου Χριστοπούλου, ενεργούντος κατ' εξουδιοδότησιν του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ παρασχεθείσαν αυτώ κατά την συνεδρίασίν του της 30 Μαρτίου 1972 συνεφωνήθησαν τα ακόλουθα:

 

Άρθρον 1.

 

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον του ΟΣΕ συντάσσει κατ' έτος και μέχρι της 31 Οκτωβρίου:

α) Τον Τακτικόν Προϋπολογισμόν των εσόδων και εξόδων αυτού δια το επόμενον οικονομικόν έτος, συνοδευόμενον υπό πίνακος κατανομής τούτων.

β) Τον Προϋπολογισμόν Επενδύσεων και αποσβέσεων δια το επόμενον οικονομικόν έτος, καταρτιζόμενον εν τω πλαισίω του εκάστοτε μακροχρονίου προγράμματος επενδύσεων και συνοδευόμενον υπό πίνακος των εκτελεσθησομένων έργων.

 

2. Εντός του μηνός Ιουλίου εκάστου έτους, το Διοικητικόν Συμβούλιον προβαίνει εις αναμόρφωσιν των ανωτέρω προϋπολογισμών. Πέραν της τακτικής αυτής αναμορφώσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να προβαίνη και εις εκτάκτους τοιαύτας, οσάκις απρόοπτοι ανάγκαι επιβάλλουν αυτάς.

 

3. Αμφότεροι οι Προϋπολογισμοί, ως και αι τροποποιήσεις εγκρίνονται, δι' αποφάσεως του Κυβερνητικού Πολιτικού Συμβουλίου, προτάσει των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, εκδιδομένης εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από της υποβολής αυτών, μετά την παρέλευσιν της οποίας θεωρείται παρασχεθείσα η εν λόγω έγκρισις.

 

Άρθρον 2.

 

1. Η εκ πέντε δισεκατομμυρίων (5.000.000.000) δραχμών εισφορά του Ελληνικού Δημοσίου εις το μετοχικόν κεφάλαιον του ΟΣΕ, προς τον σκοπόν ενισχύσεως του προγράμματος αναπτύξεως και εκσυγχρονισμού των δια Σιδηροδρόμου μεταφορών, η προβλεπομένη εν παραγράφω 1 του άρθρου 15 του Ν. Δ. 674/70, κατανέμεται εις πέντε (5) ετησίας δόσεις, της πρώτης καταβληθησομένης εντός του μηνός Ιουλίου 1972, των δε λοιπών εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου των επομένων ετών.

 

2. Το ύψος εκάστης δόσεως καθορισθήσεται, βάσει του συνταχθησομένου υπό του ΟΣΕ μακροχρονίου προγράμματος αναπτύξεως και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών αυτού, κατά τα εν παραγράφω 2 του άρθρου 5 του Ν. Δ. 674/70 ειδικώτερον οριζόμενα, υπό τον περιορισμόν, ότι δεν δύναται να είναι έλασσον του (1/10) ενός δεκάτου της κατά τα ανωτέρω, συνολικής εισφοράς.

 

3. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, εκδιδομένης κατόπιν ητιολογημένης προτάσεως του ΟΣΕ, είναι δυνατή η μεταβολή του, κατά τας παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ρυθμού καταβολής της εισφοράς.

 

4. Εν περιπτώσει καθυστερήσεως υποβολής του κατά την παράγραφον 2 του παρόντος άρθρου μακροχρονίου προγράμματος, πέραν της 1ης Αυγούστου 1972, το Ελληνικόν Δημόσιον θα καταθέση εις ειδικόν δεσμευμένον λογαριασμόν, επ' ονόματι του Ο.Σ.Ε., ποσόν ίσον προς το δέκατον κατ' ελάχιστον της κατά την παράγραφον 1 του παρόντος εισφοράς του.

 

5. Η εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου εισφορά του Ελληνικού Δημοσίου, καταβαλλομένη εκ του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, απολαμβάνει πάσης προνομιακής μεταχειρίσεως, ως εκ της προελεύσεώς της, και αι εκ ταύτης τραπεζιτικαί ενέγγυοι πιστώσεις προμηθείας υλικών απολαμβάνουν των πλεονεκτημάτων, ως και αι τοιαύται του Δημοσίου.

Άρθρον 3.

 

1. α) προς τον σκοπόν εξισώσεως των όρων ανταγωνισμού των χερσαίων μεταφορικών μέσων, περί ων τα άρθρα 18 παράγραφος 2 και 22 παράγραφοι 2 και 3 του Ν. Δ. 674/70, το Δημόσιον υποχρεούται όπως συμμετέχη εις τας δαπάνας ανακαινίσεως έργων υποδομής και επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής, συντηρήσεως και φυλάξεως αυτής, κατά ποσοστόν ίσον προς την ωφέλειαν, ην απολαμβάνουν τα οδικά μεταφορικά μέσα δημοσίας μεταφοράς, εν περιπτώσει μειωμένης συμμετοχής των εις τας αντιστοίχους δαπάνας της χρησιμοποιουμένης παρ' αυτών οδού.

 

β) Το ποσοστόν της, κατά τα άνω, συμμετοχής του Δημοσίου καθορίζεται ανά πενταετίαν δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, λαμβανομένων υπ' όψιν, εν προκειμένω, των πλέον προσφόρων και γενικώτερον γενομένων δεκτών μεθόδων και παραδοχών επί αναλόγων περιπτώσεων.

 

γ) Δια των ανωτέρω Υπουργικών αποφάσεων δέον, όπως καθορίζεται εκάστοτε το ποσοστόν συμμετοχής του Δημοσίου, κεχωρισμένως δι' εκάστην των κατηγοριών δαπανών συντηρήσεως, ανακαινίσεως και φυλάξεως γραμμής και δαπανών λειτουργίας και φυλάξεως ισοπέδων διαβάσεων.

 

δ) Κατά την πρώτην πενταετίαν, από της συστάσεως του ΟΣΕ, και εν όψει του απαιτουμένου χρόνου δια την συλλογήν, επεξεργασίαν και ανάλυσιν του αναγκαιούντος στατιστικού και λοιπού υλικού, του απαιτουμένου δια τον προσδιορισμόν του βαθμού ωφελείας των οδικών μεταφορικών μέσων, κατά τας περιπτώσεις α' και β' της παρούσης παραγράφου, η συμμετοχή του Δημοσίου ορίζεται, κατά περίπτωσιν, ως ακολούθως:

 

αα) Προκειμένου περί ανακατασκευής εις περιωρισμένην έκτασιν παραλλαγών, ανακαινίσεως ως και συντηρήσεως και φυλάξεως υποδομής και επιδομής γραμμής, το ποσοστόν της συμμετοχής του Δημοσίου ορίζεται εις ογδοήκοντα επί τοις εκατόν (80%).

 

ββ) Προκειμένου περί των δαπανών λειτουργίας και φυλάξεως των ισοπέδων διαβάσεων, το ποσοστόν της συμμετοχής του Δημοσίου ορίζεται εις πεντήκοντα επί τοις εκατόν (50%). Εν η περιπτώσει, κατά την διάρκειαν της πενταετίας, δεν καταστή δυνατή η κατά τα ανωτέρω εκτίμησις του βαθμού ωφελείας των οδικών μεταφορικών μέσων, τα ανωτέρω ποσοστά της συμμετοχής του Δημοσίου ισχύουν επί μίαν εισέτι τριετίαν, δια κοινής αποφάσεως των αυτών ως άνω Υπουργών.

 

ε) Η δια της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. Δ. 674/70 παρεχομένη τω Ο.Σ.Ε. απαλλαγή δασμών και φόρων δια τα υγρά καύσιμα αναστέλλεται κατά την διάρκειαν της ισχύος του προηγουμένου εδαφίου, συμψηφιζομένη προς την καθοριζομένην συμμετοχήν του Δημοσίου εις τας δαπάνας της σιδηροδρομικής γραμμής.

 

2. Εις περίπτωσιν επιβολής υπό του Δημοσίου εις τον ΟΣΕ της υποχρεώσεως δια κατασκευήν νέων ή διευθέτησιν υφισταμένων ισοπέδων διαβάσεων, μη προβλεπομένων υπό του προγράμματος του ΟΣΕ, αι δαπάναι κατασκευής, λειτουργίας και συντηρήσεως αυτών βαρύνουν εξ ολοκλήρου το Δημόσιον.

 

3. Αι δαπάναι βελτιώσεως των συνθηκών ασφαλείας ισοπέδου διασταυρώσεως βαρύνουν εξ ημισείας το Δημόσιον και τον Σ.Ε.Κ.

 

4. Αι δαπάναι της υπό του Δημοσίου πραγματοποιούμενης μετατροπής ισοπέδων διαβάσεων οδών εις ανισοπέδους τοιαύτας βαρύνουν εξ ολοκλήρου το Δημόσιον.

 

5. Η καταβολή της συμμετοχής του Δημοσίου, η προβλεπομένη υπό του παρόντος άρθρου, πραγματοποιείται κατά μήνα και κατά δωδεκατημόρια του ποσού, του αναγραφομένου εις τον Προϋπολογισμόν του ΟΣΕ. Το ποσόν της οριστικής συμμετοχής του Δημοσίου καθορίζεται επί τη βάσει των πραγματικών αποτελεσμάτων και η προκύπτουσα συμπληρωματική εισφορά του Δημοσίου ή επιστροφή υπό του ΟΣΕ εκκαθαρίζεται μέχρι της 30ής Ιουνίου του επομένου έτους.

 

Άρθρον 4.

 

Δια τον καθορισμόν των δαπανών υποδομής και επιδομής γραμμής, εις ας περιπτώσεις αναφέρονται τοιαύται, εν τη παρούση συμφωνία, δέον να λαμβάνωνται υπ' όψιν τα κατά τας συνήθεις παραδοχάς της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Επιτροπής και των Γαλλικών Σιδηροδρόμων βασικά στοιχεία, ήτοι:

 

α) Τόκοι δανείων, συναπτομένων υπό του Ο.Σ.Ε. δι' έργα υποδομής και επιδομής.

β) Επίβλεψις και συντήρησις της γραμμής και των σημάτων.

γ) Συντήρησις και μεγάλαι επισκευαί τεχνικών και χωματουργικών έργων και μεταλλικών γεφυρών.

δ) Συντήρησις, ανανέωσις και μεγάλαι επισκευαί εργαλείων και οχημάτων γραμμής.

ε) Συντήρησις και μεγάλαι επισκευαί κτιρίων Υπηρεσίας Γραμμής.

στ) Συντήρησις και λειτουργία γραμμών τηλεπικοινωνίας,.

ζ) Δαπάναι χειρισμού αλλαγών.

η) Υπηρεσιακαί μεταφοραί δια συντήρησιν υποδομής και επιδομής.

θ) Δαπάναι της Διοικήσεως των Υπηρεσιών Γραμμής.

ι) Γενικά Έξοδα Διοικήσεως, αναλογούνται εις την Υπηρεσία Γραμμής και

ια) Ετησία απόσβεσις δαπανών ανακαινίσεως της γραμμής και των μονίμων εγκαταστάσεων αυτής.

 

Άρθρον 5.

 

Προκειμένου περί έργων κατασκευής νέων γραμμών το πρώτον χαρασσομένων, ως και κατασκευής εξ υπαρχής μεγάλων τμημάτων του υφισταμένου δικτύου είτε δια νέας χαράξεως, είτε επί της υφισταμένης τοιαύτης, αποφασιζομένων υπό του Δημοσίου, αι σχετικαί δαπάναι δεν βαρύνουν τον ΟΣΕ, η κυρούσα δε την σχετικήν απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε. πράξις των Υπουργών Εθνικής ΟΙκονομίας, Οικονομικών και ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, προβλέπει και τα της χρηματοδοτήσεως.

Άρθρον 6.

 

1. Εις περίπτωσιν υποχρεωτικής αναθέσεως υπό του Δημοσίου εις τον Ο.Σ.Ε. της εκμεταλλεύσεως νέων γραμμών ή διατηρήσεως υφισταμένων, περί ων ειδικώτερον η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του Ν. Δ. 674/70, ως και εις περίπτωσιν επιβολής παροχής υπηρεσιών, πέραν των συνήθων, ή κατασκευής έργων κ.λπ., περί ων η παράγραφος 3 του αυτού άρθρου 7 του Ν. Δ. 674/70, ο Ο.Σ.Ε. υποχρεούται εις υλοποίησιν των σχετικών εντολών, του Δημοσίου υποχρεουμένου εις καταβολήν του συνόλου των σχετικών δαπανών, μετά προηγουμένην αφαίρεσιν των εκ της παροχής των άνω υπηρεσιών εσόδων.

 

2. Η υπό του Δημοσίου καταβολή πραγματοποιείται κατά την ακόλουθον διαδικασίαν:

 

α) προκειμένου περί εκτελέσεως νέων έργων, ταύτα χρηματοδοτούνται δι' ανοίγματος πιστώσεως και αναλήψεων κατά ρυθμόν, εξασφαλίζοντα την εκτέλεσιν των. Άμα τη περατώσει του έργου ο ΟΣΕ συντάσσει τον οικείον απολογισμόν, προκύπτουσα δε διαφορά διακανονίζεται εντός τριμήνου από της υποβολής του σχετικού λογαριασμού.

β) Προκειμένου περί ελλειματικής διαχειρίσεως, εκ της ιδρύσεως ή υποχρεωτικής διατηρήσεως γραμμής ή της παροχής ειδικών υπηρεσιών, ο ΟΣΕ συντάσσει κατάστασιν των προβλεπομένων δαπανών και εισπράξεων, το προκύπτον δε έλλειμμα καταβάλλεται υπό του Δημοσίου εις μηνιαίας δόσεις. Ο λογαριασμός εκκαθαρίζεται με την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους και το τυχόν υπόλοιπον διακανονίζεται εντός διμήνου από της εκκαθαρίσεως.

 

Άρθρον 7.

 

Η κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. Δ. 674/70 ειδική οικονομική ενίσχυσις καταβάλλεται κατά την διαδικασίαν της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της παρούσης.

 

Άρθρον 8.

 

1. Οι συντελεσταί αποσβέσεων και το επιτόκιον, τα προβλεπόμενα εν παραγράφω 1 του άρθρου 22 του Ν. Δ. 674/70, υπολογίζονται, οι μεν συντελεσταί αποσβέσεως βάσει των τοιούτων του εν άρθρω 12 της παρούσης πίνακος, το δε επιτόκιον ίσον προς το εκάστοτε ισχύον τοιούτον καταθέσεων όψεως Οργανισμών και Επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, ως τούτο προσδιορίζεται υπό της αρμοδίας Αρχής.

 

2. Η καταβολή υπό του Δημοσίου των κατά τα ανωτέρω αποσβέσεων και τόκων πραγματοποιείται κατά την διάρκειαν εκάστης χρήσεως εις ίσας μηνιαίας δόσεις, συμφώνως προς τας εν τω προυπολογισμώ του ΟΣΕ προβλέψεις, ο δε λογαριασμός κλείεται και εκκαθαρίζεται οριστικώς επί τη βάσει των πργαματικών δεδομένων, το βραδύτερον μέχρι της καταρτίσεως του Ισολογισμού.

 

3. Τα καταβαλλόμενα υπό του Ελληνικού Δημοσίου ποσά δι' αποσβέσεις, διατίθενται αποκλειστικώς δι' ανανέωσιν παγίων κεφαλαίου.

 

Άρθρον 9.

 

1. Ο ΟΣΕ καθορίζει το τιμολογιακόν σύστημα κατά τα εν παραγράφοις 1, 2 και 3 του άρθρου 20 του Ν. Δ. 674/70, ειδικώτερον οριζόμενα.

 

2. Προκειμένου περί επιβολής τιμολογίων, περί ων αι παράγραφοι 4 και 5 του αυτού ως άνω άρθρου του Ν. Δ. 674/70, ο ΟΣΕ δικαιούται αποζημιώσεως παρά του Δημοσίου ίσης προς την υπολογιζομένην μείωσιν των αντιστοίχων εισπράξεων.

 

3. Εν περιπτώσει αρνήσεως του Υπουργού ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, δια την παροχήν της απαιτουμένης εγκρίσεως προς τροποποίησιν των γενικών τιμολογίων, κατά τα εν παραγράφω 6 του άρθρου 20 του Ν. Δ. 674/70 ειδικώτερον οριζόμενα, το Δημόσιον υποχρεούται όπως καταβάλη εις τον ΟΣΕ αποζημίωσιν ίσην προς την υπολογιζομένην παρ' αυτού αύξησιν των εισπράξεων. Αι ανωτέρω αποζημιώσεις καταβάλλονται υπό του Δημοσίου, κατά την διάρκειαν της χρήσεως, ως ακολούθως:

 

α) Δια τας περιπτώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καταβάλλονται κατά μήνα, βάσει του πραγματοποιηθέντος, κατά τον προηγούμενον μήνα, μεταφορικού έργου.

β) Δια την περίπτωσιν της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η αποζημίωσις καταβάλλεται εις μηνιαίας δόσεις, βάσει δεόντως ητιολογημένης αρχικής εκτιμήσεως παρά του ΟΣΕ, των εκ της αιτίας ταύτης απολεσθησομένων εισπράξεων και εν συνεχεία, κατά την διάρκειαν των επομένων χρήσεων επί τη βάσει των εν τω προυπολογισμώ προβλέψεων.

Άρθρον 10.

 

1. Ο ΟΣΕ δύναται να συνάπτη δάνεια, κατά τα εν άρθρω 16 του Ν. Δ. 674/70 ειδικώτερον οριζόμενα, επί σκοπώ:

 

α) Εξαγοράς υφισταμένων δικτύων κτήσεως μέσων οδικής ή θαλασσίας μεταφοράς, ως και παντός ετέρου μεταφορικού μέσου, κατά τα εν εδαφίω β' της παραγράφου 1 και εδαφίω γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ως άνω Ν. Δ. 674/70, ειδικώτερον οριζόμενα.

β) Εκσυγχρονισμού του υφισταμένου δικτύου.

γ) Ιδρύσεως βοηθητικών εγκαταστάσεων, εξυπηρετουσών αμέσως τους σκοπούς του ΟΣΕ ή το πρόγραμμα επενδύσεων αυτού.

δ) Προμηθείας τροχαίου υλικού και ανταλλακτικών.

ε) Εξοφλήσεως ή μετατροπής υφισταμένων δανείων.

στ) Αντιμετωπίσεως τρεχουσών ταμειακών αναγκών.

 

2. Εκ των ανωτέρω δανείων τα υπό στοιχεία α' και ε' δέον όπως συναπτώνται υπό όρους, διασφαλίζοντας την ομαλήν εξυπηρέτησιν αυτών, το δε υπό στοιχείον στ' υπό την προυπόθεσιν προβλέψεως διασφαλιζούσης την εντός δωδεκαμήνου, από της συνάψεώς των, εξόφλησιν.

 

3. Δια την παροχήν της σχετικής εγκρίσεως της Επιτροπής των μετόχων, απαιτείται ητιολογημένη απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου, εν η δε περιπτώσει τυγχάνει αναγκαία, παρέχεται εγγύησις ή αντεγγύησις του Ελληνικού Δημοσίου και προηγουμένη διασφάλισις της εγγυήσεως ταύτης.

 

4. Ο ΟΣΕ δικαιούται όπως συστήση ανοικτόν λογαριασμόν εις το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον ή εις έτερον φορέα, παρέχων ο ίδιος τας σχετικάς εγγυήσεις, εν αδυναμία δε τούτου, τη εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου και δια ποσόν μη υπερβαίνον τα τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές επί σκοπώ διασφαλίσεως ομαλής ροής παραγγελιών δι' ανταλλακτικά, προς εξυπηρέτησιν του εν λειτουργία τροχαίου υλικού αυτού, ως και υλικών συντηρήσεως γραμμής. Το ανωτέρω ποσόν δύναται να αυξηθή δια κοινής πράξεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατόπιν ητιολογημένης προτάσεως του ΟΣΕ. Ως επιτόκιον του ανωτέρω λογαριασμού ορίζεται το εκάστοτε τοιούτον καταθέσεων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, προσηυξημένον κατά μίαν και ημίσειαν (1 1/2) μονάδα.

 

 

 

Άρθρον 11.

 

1. Το λογιστικόν σύστημα του ΟΣΕ τηρείται κατά τα ειδικώτερον ισχύοντα επί Ανωνύμων Εταιρειών, προσαρμοζόμενον όμως κατά τρόπον, ώστε να είναι σαφής η διάκρισις και ευχερής ο έλεγχος:

 

α) Των δαπανών, των αναφερομένων εις επαύξησιν των παγίων εγκαταστάσεων και τροχαίου υλικού δαπάναι επενδύσεων, και

β) Των δαπανών εκμεταλλεύσεως.

 

2. Ειδικώτερον, εις τας δαπάνας Εκμεταλλεύσεως καταχωρούνται, πέραν των γενικώτερον αναγνωριζομένων ως τοιούτων, και αι τοιαύται συντηρήσεως και περιωρισμένης εις έκτασιν ανακαινίσεως. Αντιθέτως δαπάναι ριζικής ανακαινίσεως, μετά ή άνευ τροποποιήσεων, συνεπαγόμεναι επιμήκυνσιν του χρόνου ζωής ή ουσιώδη ποιοτικήν βελτίωσιν των ανακαινιζομένων στοιχείων των παγίων εγκαταστάσεων και του τροχαίου υλικού, εντάσσονται εις τας δαπάνας της επαυξήσεως των παγίων εγκαταστάσεων.

 

3. Αι δαπάναι αντικαταστάσεως μικροεργαλείων, κινητών εργαλείων, επίπλων, σκευών και μηχανών γραφείου εντάσσονται εις τας δαπάνας συντηρήσεως.

 

4. Ο λογαριασμός εκμεταλλεύσεως περιλαμβάνει τας ετησίας αποσβέσεις των αποσβεστέων στοιχείων του ενεργητικού.

 

5. Εις τας εισπράξεις του λογαριασμού εκμεταλλεύσεως άγονται η εν άρθρω 7 της παρούσης ειδική οικονομική ενίσχυσις του Δημοσίου, αι αντισταθμιστικαί αποζημιώσεις και εισφοραί των άρθρων 6 και 9 της παρούσης, ως και η εν άρθρω 8 της παρούσης εισφορά εις τας δαπάνας αποσβέσεων και τόκων. Εις μείωσιν των δαπανών του λογαριασμού εκμεταλλεύσεως άγονται αι εισφοραί κανονικοποιήσεως, περί ων το άρθρον 3 της παρούσης.

 

Άρθρον 12.

 

1. Ως χρόνος αποσβέσεως λογίζεται πάντοτε ο γενικώτερον παραδεκτός τοιούτος της φυσικής και οικονομικής απομειώσεως της αξίας των κατά περίπτωσιν αγαθών, μη εφαρμοζομένων εν προκειμένω τυχόν ευνοϊκότερων συντελεστών, προβλεπομένω υπό ειδικών Νόμων.

 

2. Ειδικός πίναξ συντελεστών αποσβέσεων κατά κατηγορίαν αγαθών συντάσσεται, εντός εξαμήνου από της ισχύος της παρούσης, υπό του ΟΣΕ και εγκρίνεται υπό των Υπουργών επί των Οικονομικών και Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ο πίναξ ούτος δύναται, κατόπιν ητιολογημένης προτάσεως του ΟΣΕ να αναθεωρήται ανά πενταετίαν.

Άρθρον 13.

 

Αι υπέρ των ΣΕΚ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1976 γενόμεναι απαλλοτριώσεις ακινήτων και εμπραγμάτων επί των ακινήτων δικαιωμάτων, δι' ας αι αποζημιώσεις δεν κατεβλήθησαν εις τους δικαιούχους υπό του υποχρέου προς τούτο Ελληνικού Δημοσίου, βαρύνουσι τούτο και καταβάλλονται υπ' αυτού, μη υπαγόμεναι εις την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν. Δ. 674/70.

Άρθρον 14.

 

Υποχρεώσεις συνεχιζομένων έργων Δημοσίων Επενδύσεων, βάσει συμβάσεων συνομολογηθεισών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1970 βαρύνουν το Ελληνικόν Δημόσιον,, κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. Δ. 674/70.

 

Δια το Ελληνικόν Δημόσιον

 

Ο Υπουργός Ο Υπουργός

Βοηθός Πρωθυπουργού Εθνικής Οικονομίας

Ι. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Υπουργός Ο Υπουργός Ναυτιλίας,

Οικονομικών Μεταφορών και Επικοινωνιών

Ι.Ν.ΚΟΥΛΗΣ. ΟΡ. ΓΙΑΚΑΣ

 

Δια τον Οργανισμόν Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ).

Ο Διοικητής

ΠΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Άρθρον Δεύτερον

 

Αι κατά τα έτη 1971 και 1972 καταβολαί υπό του Ελληνικού Δημοσίου προς τον ΟΣΕ τόσον εκ του Κρατικού Προυπολογισμού, όσον και εκ του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, θεωρείται ότι καλύπτουν πλήρως τα υπό της ΟΙκονομικής Συμφωνίας προβλεπόμενα ποσά.

 

Άρθρον Τρίτον

Η ισχύς της δια του παρόντος κυρουμένης Οικονομικής Συμφωνίας άρχεται από της 1ης Ιανουαρίου 1973.

 

Εν Αθήναις τη 8 Δεκεμβρίου 1972.

 

Εν ονόματι του Βασιλέως

 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΦΑΙΔΩΝ ΑΝΝΙΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΡΕΣΤ. ΓΙΑΚΑΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΥΔΑΣ, ΙΩΑΝ. ΚΟΥΛΗΣ, ΑΓΓΕΛ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΝΙΚ. ΓΚΑΝΤΩΝΑΣ, ΙΩΑΝ ΛΑΔΑΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΑΣ. ΤΣΟΥΜΠΑΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 11 Δεκεμβρίου 1972.

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ