ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1949

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

291

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1252

Περί συμπληρώσεως του Οργανισμού των Σ.Ε.Κ.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψει το ψήφισμα ΞΗ' της 29 Ιουλίου 1949 της Δ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων "περί εξουσιοδοτήσεως προς έκδοσιν Ψηφισμάτων και Νομοθετικών Διαταγμάτων κατά την διάρκεια των διακοπών της Δ' Αναθεωρητικής Βουλής" την κατά την συνεδρίασιν ΛΖ' της 29 Οκτωβρίου 1949 ληφθείσαν απόφασιν της Επιτροπής Εξουσιοδοτήσεως της Βουλής, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον Μόνον

 

Εις τον Οργανισμόν των Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους (Σ.Ε.Κ.) προστίθεται η ακόλουθος διάταξις:

Αι θέσεις των Υποπροϊσταμένων και Προϊσταμένων Υπηρεσίας της Διευθύνσεως Εκμεταλλεύσεως καταλαμβάνονται δια προαγωγής κατ' απόλυτον εκλογήν των Επιθεωρητών Εκμεταλλεύσεως Α'.

 

Εν Αθήναις τη 29 Οκτωβρίου 1949

 

ΠΑΥΛΟΣ Β.

 

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

 

Ο Πρόεδρος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ

 

Τα Μέλη

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Φ. ΖΑΙΜΗΣ, Κ. ΤΣΑΤΣΟΣ, Γ. ΜΑΥΡΟΣ, ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δ. ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ, ΠΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ, ΧΡ. ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓ. ΑΒΕΡΩΦ, ΕΜΜ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ, ΕΜΜ. ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣ, Μ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ, Β. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ.

Εθεωρήθη και ετέθη η Μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 29 Οκτωβρίου 1949.

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

Γ. ΜΕΛΑΣ