EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤOY ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

Εν Αθήναις

Τη 31 Οκτωβρίου 1949

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

283

 

ΝΟΜΟΘ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 1232

 

Περί συστάσεως Τ.Τ.Τ. Υπηρεσιών εν Δωδεκανήσω.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψει το ψήφισμα ΞΗ΄ της 29 Ιουλίου 1949 της Δ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων "περί εξουσιοδοτήσεως προς έκδοσιν Ψηφισμάτων και Νομοθετικών Διαταγμάτων κάτα την διάρκειαν των διακοπών της Δ' Αναθεωρητικής Βουλής" την κάτα την συνεδρίασιν ΚΗ΄ της 5 Οκτωβρίου 1949 ληφθείσαν απόφασιν της Επιτροπής Εξουσιοδοτήσεως της Βουλής, προτάσσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

Συνιστώνται εν Δωδεκανήσω αι κάτωθι Υπηρεσίαι ΤΤΤ., λειτουργούσαι κατά τα εν τη λοιπή Ελλάδι ισχύοντα.

α΄ XVI Περφ. Δ)σις Τ.Τ.Τ. Ρόδου με έδραν την Ρόδον και περιφέρειαν την της Δωδεκανήσου.

β΄ Ανεξάρτητον Τεχνικόν Τ.Τ.Τ. Τμήμα Ρόδου.

γ΄ Ταχυδρομείον Ρόδου.

δ΄ Τηλεγρ. και Τηλεφ. Κέντρον Ρόδου,

ε΄ Γραφ. Εκτελωνισμού Δεμάτων Ρόδου.

στ΄ Τ.Τ.Τ. Γραφεία α΄τάξεως Καλύμνου και Κω.

ζ΄ Τ.Τ.Τ Γραφεία β΄τάξ. Καρπάθου, Λέρου και Σύμης.

η΄ Τ.Τ.Τ Γραφεία γ΄τάξ. Αντιμαχείας, Αρχαγγέλου, Αστυπάλαιας, Γενναδίου, Κάσου, Καστελλορίζου, Κρησηνίας, Λειψών, Νισύρου, Παραδείσου, Πάτμου, Τήλου και Χάλκης.

Δια Β. Διατάγματος εφ' άπαξ εκδοθησομε:

α' Εξ. Προϊσταμένου της Περιφ. Τ.Τ.Τ. Δ)νσεως Ρόδου.

β΄ Εξ ενός Τ.Τ. Αρχιμηχανικού επί βαθμώ Υπουργ. Δ)ντού β΄ ή α΄τάξ. Προϊσταμένου του Ανεξαρτήτου Τεχνικού Τ.Τ.Τ. Τμήματος Ρόδου

γ΄ ΄Εξ 6 Τ.Τ.Τ. Δ)ντών (επί βαθμώ Τμηματάρχου α΄ταξ.) εξ ων 1 Προϊστάμενος της παρά τη Περιφ. Τ.Τ.Τ. Δ)νσει Υπηρεσίας Εκμεταλλεύσεως, 2 Τ.Τ.Τ. Επιθεωρηταί και 3 Προϊστάμενοι των εν Ρόδω Υπηρεσιών Ταχυδρομείου, Τ.Τ. Κέντρου και Γραφείου Εκτελωνισμού Δεμάτων.

δ΄ Εξ 20 Τηλεγραφητών α΄τάξεως.

ε΄ Εκ 45 τηλεγραφητών β΄ Βοηθών β΄ταξ. Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των εν παραγρ. 6 του άρθρου 3 οριζομένων.

στ΄ Εκ 5 Ραδιοτηλ/τών.

ζ΄ Εκ 2 Αρχιταξινόμων.

η΄ Εκ 5 Ταξινόμων.

θ΄ Εκ 3 Τηλεφωνητριών

ι΄ Εκ 3 Τεχνιτων Τ.Τ. Εγκ)σεων

ια΄ Εκ 4 Ενσημοπωλητριών

ιβ΄ Εκ 12 αστικών διανομέων

ιγ΄ Εκ 18 επαρχιακών διανομέων,

ιδ΄ Εξ 6 αγροτικών διανομέων,

ιε΄ Εκ 15 εργατών Τ.Τ.Τ. Γραμμών,

ιστ΄ Εκ 2 φορτωτών

ιζ΄ Εκ 2 κλητήρων.

Αι οργανικαί θέσεις του προσωπικού της Τ.Τ.Τ. Υπηρεσίας προσαυξάνονται αντιστοίχως.

Αι θέσεις των Ραδιοτηλεγραφητών ορίζονται επί βαθμώ ε΄ ή δ΄ή γ΄ ή α΄τάξεως και μισθώ αντιστοίχως Ακολούθου ή Γραμματέως α΄τάξεως ή Εισηγητού ή Τμηματάρχου β΄τάξεως.

 

Άρθρον 3.

Οι παρά ταις Υπηρεσίαις Τ.Τ.Τ. Δωδεκανήσου έκτακτοι υπάλληλοι και υπηρέται υπηρετούντες κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος μονιμοποιούνται εφόσον έχωσιν υπηρεσίαν ευδόκιμον τουλάχιστον εξ μηνών και κέκτηνται τα υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπόμενα λοιπά προσόντα, πλην του της ηλικίας και γραμματικών γνώσεων κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, καταλαμβάνοντες αντιστοίχους οργανικάς θέσεις εκ των δια του άρθρου 2 του παρόντος προστιθεμένων εις την οργανικήν σύνθεσιν του Τ.Τ.Τ. Προσωπικού.

Η μονιμοποίησις γίνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού των Τ.Τ.Τ. εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Προσωπικού και πρότασιν Επιτροπής αποτελουμένης εκ του Περιφ. Τ.Τ.Τ. Διευθυντού Ρόδου του παρά τω Τεχνικώ Τ.Τ.Τ. Τμήματι Ρόδου Τ.Τ. Μηχανικού και των Προϊσταμένων του Ταχυδρομείου και Τ.Τ. Κέντρο Ρόδου, ήτις μετά πρόχειρον δοκιμασίαν των κρινομένων αποφαίνεται περί της μονιμοποιήσεως ή μη τούτων.

Οι εκ των υπηρετούντων κρινόμενοι μη νομιμοποιητέοι, απολύονται υποχρεωτικώς της υπηρεσίας άμα τη συμπληρώσει τριμήνου από της εκδόσεως της κατά προηγουμένην παραγρ. 2 γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου Προσωπικού Τ.Τ.Τ.

Ουδείς δύναται να μονιμοποιηθή εάν υπερέβη το 50όν έτος της ηλικίας.

Οι εκ των εν τη παραγρ. 1 του παρόντος απόφοιτοι της Σχολής Τ.Τ.Τ., νομιμοποιούνται επί βαθμώ βοηθού β΄τάξεως.

Ο δια την προαγωγήν των ανωτέρω εις τον ανώτερον βαθμόν απαιτούμενος χρόνος υπηρεσίας λογίζεται αρχόμενος δι' έκαστον τούτων από της χρονολογίας διορισμού εν τη ΤΤΤ Υπηρεσία του εν τω Γενικώ πίνακι σειράς επιτυχίας αποφοίτων της Σχολής Τ.Τ.Τ. προηγουμένου του.

Οι εκτελούντες υπηρεσίαν υπαλλήλου και κεκτημένοι απολυτήριον Γυμνασίου μονιμοποιούνται επί βαθμώ χειριστού ή ραδιοτηλεγραφητού δ΄τάξ., οι δε κεκτημένοι ενδεικτικόν οιασδήποτε τάξεως εξαταξίου Γυμνασίου επί βαθμώ χειριστού ε΄τάξεως ή ραδιοτηλεγραφητού ε΄τάξεως.

Οι ούτω ως Χειρισταί μονομοποιούμενοι καταλαμβάνουσι ισαρίθμους θέσεις Χειριστών δημιουργουμένας δυνάμει του παρόντος επί αναλόγω μειώσει των υπό του άρθρου 2 προβλεπομένων 45 θέσεων βοηθών β΄τάξ. τηλ)τών β΄τάξεως.

Εκ των κατά τα ως άνω δημιουργουμένων θέσεων Χειριστών καταργούνται κατά τας διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 22 του Ν.Δ. 1049/1949 "περί οργανώσεως των Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος" μόνον αι κατεχόμεναι υπό των αποκλειστικώς εις την Τηλεγρ. ή Τηλεφωνικήν Εκμετάλλευσιν ασχολουμένων αίτινες και καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού ΤΤΤ.

Οι εκ του λοιπού προσωπικού εκτελούντες υπηρεσίαν Ταξινόμου, Τηλεφωνητρίας, Τεχνίτου Τ.Τ. Εγκ)σεων, Ενσημοπωλητρίας, διανομέως οιασδήποτε κατηγορίας, εργατου Τ.Τ. Γραμμών, φορτωτού και κλητήρος, μονιμοποιούνται αντιστοίχως εις την κατωτάτην βαθμίδα της οικείας ιεραρχίας επιτρεπομένης της μονιμοποιήσεως τούτων, και εις άλλην θέσιν ή εκείνην της υπηρεσίαν της οποίας εκτελούσι, κατά την διαδικασίαν της παραγρ. 2.

Κατά τον αυτόν τρόπον οι εκ των κατά την παράγρ. 6 υπαλλήλων κρινόμενοι μη μονιμοποιητέοι ως τοιούτοι, δύνανται να μονιμοποιηθώσι εις τας κατά την παρούσαν παράγραφον θέσεις.

 

Άρθρον 4

Η κατά το άρθρον 2 του παρόντος προσαύξησις των οργανικών θέσεων και η κατά το άρθρον ε του αυτού μονιμοποίησις του εκτάκτου προσωπικού ασχίτως του χρόνου πραγματοποιήσεως, λογίζονται γενόμεναι τη 1ην Σ)βρίου 1949 και προ της ενάρξεως ισχύος του Ν.Δ.1049/1949 "περί οργανώσεως των Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος".

Εκ της τοιαύτης αναδρομικής μονιμοποιήσεως, ουδέν δικαίωμα απολήψεως διαφοράς αποδοχών γεννάται.

Εν Χίω τη 17 Οκτωβρίου 1949

ΠΑΥΛΟΣ

Β.

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο Πρόεδρος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ

Τα μέλη

Φ. ΖΑΙΜΗΣ, Κ. ΤΣΑΤΣΟΣ, Γ. ΜΑΥΡΟΣ, ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Δ. ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ, Π. ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ, ΧΡ. ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΜΜ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ, ΕΜΜ. ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΑΡ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Μ. ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ, Μ. ΑΙΛΙΑΝΟΣ, Β. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η Μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 17 Οκτωβρίου 1949

Ο επί της δικαιοσύνης Υπουργός

Γ. ΜΕΛΑΣ