EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1969

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

26

 

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 122

Περί κυρώσεως της από 19 Δεκεμβρίου 1968 Συμβάσεως μεταξύ Δημοσίου και της Ανωνύμου Εταιρείας "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ".

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1.

 

1. Κυρούται και κτάται ισχύν νόμου η από 19 Δεκεμβρίου 1968 σύμβασις μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ", ης το κείμενον έχει ως ακολούθως:

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ

 

Eν Αθήναις σήμερον την δεκάτην ενάτην του μηνός Δεκεμβρίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού εξηκοστού ογδόου (1968) έτους, μεταξύ αφ' ενός του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου νομίμως υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως και ταύτης υπό των (α) Β' Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και Υπουργού Συγκοινωνιών κ. Δημητρίου Πατίλη, (β) Υπουργού Συντονισμού κ. Νικολάου Μακαρέζου και (γ) Υπουργού των Οικονομικών κ. Αδαμαντίου Ανδρουτσοπούλου και αφ' ετέρου της εν Αθήναις εδρευούσης ανωνύμου εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, νομίμως εκπροσωπουμένης, βάσει του από 2 Αυγούστου 1968 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, υπό του κ. Ιωάννου Γεωργάκη, Εντεταλμένου Αντιπροέδρου της Εταιρείας ταύτης, συνεφωνήθησαν τα ακόλουθα:

 

Άρθρον 1.

 

1. Εν τη εννοία της παρούσης Συμβάσεως υπό τον συνοπτικόν όρον "η ισχύουσα Σύμβασις" νοείται η από 30.7.1956 υπογραφείσα μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Α. Σ. Ωνάση Σύμβασις "περί αεροπορικών συγκοινωνιών", ως αύτη εκυρώθη δια του Ν.Δ. 3560/1956 και μεταγενεστέρως ετεροποποιήθη δυνάμει συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. εγκριθεισών και κυρωθεισών δια του Ν.Δ. 4262/1962 και των Β.Δ. 88/1966 και 862/1966.

 

2. Όπου δεν καθορίζεται ρητώς εν τη παρούση Συμβάσει ότι απαιτείται προηγουμένη έγκρισις της Αρχής, η Ανάδοχος δικαιούται να αποφασίζη ελευθέρως κατά τους όρους της Συμβάσεως.

 

Άρθρον 2.

 

Εν τέλει της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της ισχυούσης Συμβάσεως προστίθενται τα εξής:

"Εξαιρέσει της υπό του Δημοσίου ευθέως δι' ιδιοκτήτων αυτού μέσων ή της υπό της Αναδόχου δι' απ' ευθείας αναθέσεως εις αυτήν εκτελέσεως των ως άνω εργασιών, η ανάθεσις τούτων εις τρίτους θα ενεργήται δια διαγωνισμού, με βασικόν, μεταξύ άλλων, το κριτήριον δια την πρόκρισιν και επιλογήν του αναδόχου, της χρησιμοποιήσεως εκσυγχρονισμένου πτητικού υλικού, προτιμωμένης πάντοτε της ώδε Αναδόχου επί ίσοις όροις".

 

Άρθρον 3.

 

1. Εις το πρώτον εδάφιον της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της ισχυούσης Συμβάσεως διαγράφεται η φράσις:

"διοριζόμενος δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων".

2. Εν τέλει της αυτής παραγράφου 4 του άρθρου 2 της ισχυούσης Συμβάσεως, προστίθεται νέον εδάφιον έχον ούτω:

"Οι ως άνω εκπρόσωποι του Δημοσίου διορίζονται δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών, ο εις δε τουλάχιστον τούτων δέον να είναι ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Συντονισμού".

 

Άρθρον 4.

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 της ισχυούσης Συμβάσεως αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"2. α) Αι μετοχαί της κατά το προηγούμενον άρθρον Εταιρείας δύνανται να εκδοθούν και να είναι πάσαι ή τινες ή ονομαστικαί ή εις τον κομιστήν, να διαθέτουν δικαίωμα απλής ή τινες τούτων πολλαπλής ψήφου (ουχί πλειόνων των τεσσάρων ψήφων) ή τινες τούτων να στερώνται εντελώς δικαιώματος ψήφου, να έχουν ή όχι δικαίωμα προνομιακής εισπράξεως μερίσματος, ή να δίδουν δικαίωμα εις ηγγυημένον ελάχιστον μέρισμα, ή δικαίωμα σωρευτικής εισπράξεως μερισμάτων και δια παρελθούσας μη κερδοφόρους χρήσεις, ή δικαίωμα εισπράξεως τόκου αντί μερίσματος.

β) Εν πάση όμως περιπτώσει η ουσιαστική ιδιοκτησία και ο πραγματικός έλεγχος της Εταιρείας δέον να ανήκη εις πρόσωπα Ελληνικής Ιθαγενείας. Προς τούτο, η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Εταιρείας ουδέποτε λογίζεται εν απαρτία ούτε δύναται να προχωρήση εις συζήτησιν και αποφάσεις, αν τα 51% τουλάχιστον των διατιθεμένων και παρισταμένων εις εκάστην Συνέλευσιν ψήφων δεν ανήκουν εις μετόχους Ελληνικής Ιθαγενείας. Προς τούτο ομού μετά της δηλώσεως περί του κατεχομένου αριθμού μετοχών δι' εκάστην Γενικήν Συνέλευσιν, δέον να κατατίθεται και πιστοποιητικόν της αρμοδίας Αρχής περί της Ιθαγενείας του κατόχου και του μέλλοντος να παραστή κατά την Συνέλευσιν αντιπροσώπου του, όστις, εφ' όσον αντιπροσωπεύει μέτοχον Έλληνα, δέον και ούτος να είναι πολίτης Έλλην.

γ) Τα 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος αυτού, ο Γενικός Διευθυντής και οι τυχόν εντεταλμένοι ή διευθύνοντες σύμβουλοι της συσταθησομένης κατά το προηγούμενον άρθρον Εταιρείας δέον να είναι Έλληνες. Τεχνικός Διευθυντής της Εταιρείας δύναται να είναι αλλοδαπός, εις την περίπτωσιν όμως ταύτην δεν δύναται ούτος να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

δ) Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου 2 κατισχύουν του Ν. 2190/1920 ως εκάστοτε ισχύει.

ε) Ονομαστική κατάστασις των μετόχων αναφέρουσα και τον αριθμόν των ανηκουσών εις έκαστον μετοχών υποβάλλεται εις τον Υπουργόν των Συγκοινωνιών κατ' έτος ευθύς μετά την πρώτην τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν και μεθ' εκάστην έκτακτον τοιαύτη".

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 της ισχυούσης Συμβάσεως καταργείται, αντικαθισταμένη ως ακολούθως:

"3. Εν περιπτώσει εισαγωγής των μετοχών της Αναδόχου εις χρηματιστήριον αξιών δέον να προηγηθή αναπροσαρμογή του Ισολογισμού αυτής".

 

Άρθρον 5.

 

Το υφιστάμενον κείμενον του άρθρου 4 της ισχυούσης Συμβάσεως χαρακτηρίζεται ως παράγραφος (1). Προστίθενται εν συνεχεία παράγραφοι (2) και (3) έχουσαι ούτω:

"2. Επιτρέπεται όπως πάσαι ή τινες των ακολούθων δραστηριοτήτων:

 

α) αεροπορικών μεταφορών εμπορευμάτων (CARGO FORWARDING), β) εξυπηρετήσεως των εκτάκτων αεροπορικών μεταφορών, περί ης η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της ισχυούσης Συμβάσεως, γ) παροχής υπηρεσιών εξυπηρετήσεως ξένων αεροσκαφών περί ης η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της ισχυούσης Συμβάσεως, δ) αεροπορικών μεταφορών και εργασιών, περί ων η παράγραφος 5 του άρθρου 1 της ισχυούσης Συμβάσεως, ε) έτι δε και η κατά την παράγραφον 10 του άρθρου 7 της ισχυούσης Συμβάσεως εκμετάλλευσις ελικοπτέρων και μικτών αεροσκαφών, ασκώνται είτε ευθέως υπό της ώδε συμβαλλομένης Αναδόχου, είτε δια μιας ή πλειόνων ανεξαρτήτων της Αναδόχου ανωνύμων εταιρειών, ειδικώς προς τον σκοπόν τούτον ιδρυομένων, ων η Ανάδοχος θα διατηρή υποχρεωτικώς το 51% τουλάχιστον των μετοχών.

Η ως άνω ανώνυμος εταιρεία ή εταιρείαι υα απολαμβάνουν όλων των κατά την ισχύουσαν Σύμβασιν προνομίων της Αναδόχου, εφαρμοζομένης και ως προς αυτάς της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της ισχυούσης Συμβάσεως, ουχί δε και της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου αυτής. Αι μετοχαί της νέας ανωνύμου ή ανωνύμων εταιρειών θα είναι ανώνυμοι.

3. Η Ολυμπιακή Αεροπορία δικαιούται να μετέχη τουριστικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως. Αι επιχειρήσεις αύται διέπονται υπό της κειμένης περί τούτων εκάστοτε νομοθεσίας, μη εφαρμοζομένης επί τούτων ουδεμιάς διατάξεως της ισχυούσης και της παρούσης Συμβάσεως. Η φορολογική υποχρέωσις της Ολυμπιακής Αεροπορίας δι' εισοδήματα κτώμενα εκ της συμμετοχής της εις τας ανωτέρω τουριστικάς επιχειρήσεις εξαντλείται δια της κατά τας κειμένας διατάξεις τυχόν επιβολής φόρου εισοδήματος επί των διανεμομένων κερδών τούτων".

 

Άρθρον 6.

 

Εν τέλει της παραγράφου 10 του άρθρου 7 της ισχυούσης Συμβάσεως προστίθεται διάταξις έχουσα ούτω:

 

"Αν όμως αι συγκοινωνιακαί ανάγκαι δικαιολογούν και το Δημόσιον επιθυμεί την εγκατάστασιν υπηρεσίας δι' ελικοπτέρων ή ελαφρών αεροσκαφών μεταφορικής, κατ' αμφοτέρας τας περιπτώσεις, ικανότητος πλειόνων των εξ (6) θέσεων έκαστον, βάσει δε τεχνικοοικονομικής μελέτης προβλέπεται ότι η λειτουργία της ως άνω υπηρεσίας θα είναι άγονος, το Δημόσιον δέον να προέλθη εις σχετικήν πρόσθετον συμφωνίαν μετά της Αναδόχου -μη χρήζουσαν αναγκαίας νομοθετικής κυρώσεως- δια την οικονομικήν ενίσχυσιν ταύτης. Επερχομένης της τοιαύτης συμφωνίας παύουν ισχύουσαι αι διατάξεις του υφισταμένου κειμένου της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου 7. Μη επερχομένης τοιαύτης συμφωνίας διατηρούνται εν ισχύι αι διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως, προ της δια της παρούσης επερχομένης τροποποιήσεως της περί ης πρόκειται παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου 7. Αφ' ης όμως έπαυσεν αποδεδειγμένως να είναι άγονος η εκμετάλλευσις των ως άνω υπηρεσιών θα ατονή η ως άνω περί οικονομικής ενισχύσεως συμφωνία".

 

Άρθρον 7.

 

1. Η πρώτη φράσις του άρθρου 9 της ισχυούσης Συμβάσεως αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Αι γραμμαί ας υποχρεούται η Ανάδοχος να εξυπηρετή τακτικώς και με την έναντι εκάστης κατ' ελάχιστον όριον εβδομαδιαίαν συχνότητα, καθορίζονται ως κάτωθι":

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 της ισχυούσης Συμβάσεως αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"4. Είναι δυνατόν, αιτήσει του Δημοσίου, κατόπιν ειδικής συμφωνίας μεταξύ Δημοσίου και Αναδόχου, όπως εγκαθίστανται και άλλαι τακτικαί γραμμαί εξωτερικού, πέραν των εν παραγράφω 2 του παρόντος άρθρου μνημηονευομένων, τυχόν δε διαφοραί επιλύονται υπό της εν άρθρω 27 διαιτησίας.

Ειδικώτερον, ως προς τας γραμμάς εσωτερικού, το Δημόσιον διαπιστούν εν συμφωνία μετά της Αναδόχου την ύπαρξιν, κατ΄ αντικειμενικά κριτήρια, ανάγκης αεροπορικής εξυπηρετήσεως και άλλων, πέραν των εν παραγράφω 1, πόλεων, έτι δε και την δυνατότητα υγιούς αεροπορικής εκεμταλλεύσεως της αντιστοίχου γραμμής, αναλαμβάνει την δημιουργίαν καταλλήλου πολιτικού αερολιμένος, ανταποκρινομένου δε εις τας τεχνικάς ανάγκας του υπό της Αναδόχου προκρινομένου εκάστοτε τύπου αεροσκαφών.

Εν αμφισβητήσει υπό της Αναδόχου της συνδρομής μιας ή πλειόνων των ως άνω προϋποθέσεων, αύτη υποχρεούται, αν το Δημόσιον επιμένη, να προβή εις την έναρξιν της υπό του Δημοσίου αιτουμένης νέας γραμμής μέχρι της υπό της διαιτησίας επιλύσεως της διαφοράς. Αν δικαιωθή η Ανάδοχος, του Δημόσιον υποχρεούται εις αποζημίωσίν της, δικαιούται δε αύτη να διακόψη την νέαν γραμμήν".

 

Άρθρον 8.

 

Το υφιστάμενον κείμενον της παραγράφου 1 του άρθρου 11 της ισχυούσης Συμβάσεως χαρακτηρίζεται ως εδάφιον (α). Εν συνεχεία δε προστίθενται εδάφια (β) και (γ) έχοντα ούτω:

"β) Εν πάση όμως περιπτώσει, τα κόμιστρα δεν δύνανται να είναι, δια μίαν εκάστην μεμονομένως γραμμήν εσωτερικού, ανώτερα του μέσου όρου του εκάστοτε ισχύοντος μέσου χιλιομετρικού κομίστρου εσωτερικού των δύο τουριστικών μεσογειακών χωρών Ισπανίας και Ιταλίας, μειωμένου κατά 10%.

Αποδεικνυομένου υπό της Αναδόχου, δια της υποβολής των ως άνω συγκριτικών στοιχείων, ότι μία ή πλείονες γραμμαί αυτής εσωτερικού υστερούν του ως άνω μέσου όρου, η εξίσωσις των τιμολογίων της Αναδόχου εφαρμόζεται μετά πάροδον ενός μηνός από της υποβολής υπό της Αναδόχου των ως άνω συγκριτικών στοιχείων.

γ) Η προσαρμογή των σήμερον και εκάστοτε ισχυόντων τιμολογίων προς τα βάσει του προηγουμένου εδαφίου (β) προκύπτοντα κόμιστρα θα πραγματοποιήται δια τεσσάρων ισοπόσων εξαμηνιαίων δόσεων".

 

Άρθρον 9.

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 της ισχυούσης Συμβάσεως αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

"1. Δια την χρησιμοποίησιν οιουδήποτε αερολιμένος ή αεροδρομίων εν Ελλάδι, η Ανάδοχος απαλλάσσεται της καταβολής τελών προσγειώσεως, ως και των τελών παραμονής των αεροσκαφών εν υπαίθρω έναντι των υπ' αυτής ενεργουμένων, άνευ καταβολής εισιτηρίου ή κομίστρων, μεταφορών εν γένει του Δημοσίου, δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως ή άλλων εν ισχύι διατάξεων, ως και της υποχρεώσεως προς εκτέλεσιν των ελαχίστων υποχρεωτικών δρομολογίων κατά το άρθρον 9 της Συμβάσεως.

Επίσης η Ανάδοχος απαλλάσσεται δια τον αυτόν ως άνω λόγον τελών δια την τηλεπικοινωνιακήν εν πτήσει και την μετεωρολογικήν εξυπηρέτησιν ως και την χρησιμοποίησιν ραδιοναυτιλιακών βοηθημάτων, υποχρεούμενη μόνον εις πληρωμήν των κεκανονισμένων τελών δια τας μεταβιβάσεις τηλεγραφημάτων εμπορικής εκμεταλλεύσεως.

 

Η Ανάδοχος δικαιούται ωσαύτως εις δωρεάν χρησιμοποίησιν πάντων των ήδη διατεθέντων ή διατεθησομένων αυτή, κατά τας εκάστοτε ανάγκας της και τας δυνατότητας του Δημοσίου εστεγασμένων ή ασκεπών χώρων των Κρατικών Αερολιμένων.

Ειδικώτερον, προκειμένου περί του Κεντρικού Αερολιμένος Αθηνών, εφαρμόζονται μέχρι λήξεως της διαρκείας της Συμβάσεως τα εξής:

 

α) Κατ' αρχήν η Ανάδοχος δικαιούται, καθ΄ όλην την διάρκειαν της ισχύος της Συμβάσεως, να διατηρήση τας Υπηρεσίας της και τας παντοειδείς εγκαταστάσεις αυτής, περιλαμβανομένων και των αιθουσών αφίξεων και αναχωρήσεων επιβατών εσωτερικού και εξωτερικού ως και διακινήσεως εμπορευμάτων, εις την σημερινήν πλησίον της θαλάσσης δυτικήν θέσιν, δικαιουμένη εις δωρεάν χρήσιν των ήδη κατεχομένων υπ' αυτής 36.807 μ2 ασκεπών και εστεγασμένων χώρων. Εις τούτους προστίθενται άμα τη ισχύι της παρούσης 20.000 μ2 ασκεπών ή εστεγασμένων χώρων. Επί τη μεταφορά Κρατικών υπηρεσιών ή τοιούτων τρίτων αεροπορικών Εταιρειών εκ της παρούσης πλησίον της θαλάσσης θέσεως, η Ανάδοχος δικαιούται να καταλαμβάνη τους ούτω κενουμένους χώρους ων η επιφάνεις καταλογίζεται εις τα ως άνω 20.000 μ2. Η Ανάδοχος δεν δικαιούται εις εξαγοράν παρά του Κράτους κατά τα εν άρθρω 23, 25 και 25Α οριζόμενα των υπ' αυτής τυχόν ανεγειρομένων εντός τετραμήνου από της ισχύος της παρούσης, κτισμάτων επί των υπ' αυτής σήμερον κατεχομένων και δια της παρούσης οριστικώς παραχωρουμένων 20.000 μ2 υπό την διττήν προϋπόθεσιν το μεν ότι τα εν λόγω τυχόν ανεγερθησόμενα κτίσματα θα ευρίσκωνται εις την προς την θάλασσαν δυτικήν θέσιν του Κεντρικού Αερολιμένος Αθηνών, το δε ότι βάσει του καταρτισθησομένου γενικού χωροταξικού σχεδίου του Κεντρικού Αερολιμένος Αθηνών τα ως άνω μέχρι Μαΐου1969 ανεγερθησόμενα τυχόν κτίσματα καθίστανται κατεδαφιστέα.

 

β) Το Δημόσιον, τη αιτήσει της Αναδόχου, υποχρεούται όπως, πέραν και προσθέτως του εν τω προηγουμένω εδαφίω (α) προαναφερθέντος εμβαδού 56.807 μ2 και εφ' όσον δεν υπάρχη αντικειμενική αδυναμία χώρου προς τούτο, αυξάνη τους παραχωρουμένους εις αυτήν δωρεάν ασκεπείς ή εσταγασμένους χώρους εν τω Κεντρικώ Αερολιμένι Αθηνών κατά 30.000 μ2 της θέσεως προσδιορισθησομένης το βραδύτερον υπό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας μέχρις Ιουλίου 1969.

 

γ) Η Ανάδοχος δικαιούται όπως, δαπάναις της, αναγείρη κτίσματα επί των χώρων τούτων, μετ' έγκρισιν του Υπουργείου Συγκοινωνιών, αναφερομένην εις την συμμόρφωσιν προς την υφισταμένην εκάστοτε χωροταξικήν διάταξιν του Αερολιμένος.

 

δ) Αν το Δημόσιον αποφασίση την κατεδάφισιν κατεχομένων υπό της Εταιρείας και δαπάναις αυτής ανεγερθέντων κτισμάτων, υποχρεούται προηγουμένως να παραχωρή εκ των τυχόν υφισταμένων εστεγασμένων χώρων ή να ανεγείρη δαπάναις του ίσου εμβαδού κτίρια εις την περιοχήν του νυν υπό κατασκευήν Κεντρικού κτιρίου, άτινα θα παραχωρήση αυτή προς δωρεάν χρήσιν. Δια την εφαρμογήν των άρθρων 23, 25 και 25Α της Συμβάσεως τα ως άνω κατεδαφιζόμενα κτίρια λογίζονται υφιστάμενα εισέτι τότε και αποτιμώνται κατά τα εν τη παραγράφω 1 του άρθρου 25 οριζόμενα.

 

ε) Εντός του υπό ανέγερσιν νέου Κεντρικού κτιρίου, το Δημόσιον υποχρεούται να παραχωρή εις την Ανάδοχον την χρήσιν των αναγκαιούντων αυτή χώρων, μέχρι μεν 500 μ2 επί τη καταβολή του ημίσεος του εκάστοτε καθοριζομένου δια τους τρίτους μισθώματος, πέραν δε των 500 μ2 επί καταβολή ολοκλήρου του μισθώματος τούτου.

 

στ) Αι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων α-ε ισχύουν και εφαρμόζονται μετά πάροδον 60 ημερών από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης, εκτός αν εν τω μεταξύ έχει επέλθει έγγραφος συμφωνία μεταξύ του Δημοσίου και της Αναδόχου δια την εγκατάστασιν αυτής εις την περιοχήν του υπό κατασκευήν νέου Κεντρικού κτιρίου".

 

Άρθρον 10.

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 της ισχυούσης Συμβάσεως αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"1. Κατά την χορήγησιν προς αλλοδαπούς αεροπορικούς μεταφορείς αδειών αεροπορικής εκμεταλλεύσεως, ως και κατά την έγκρισιν εποχιακώς της συχνότητος δρομολογίων των αυτών αλλοδαπών μεταφορέων, το Δημόσιον εξετάζει ταύτα υπό το πνεύμα πάντοτε της προστασίας των συμφερόντων της Αναδόχου, καθ' ο μέτρον τούτο συμβιβάζεται προς την εθνικήν συγκοινωνιακήν και τουριστικήν πολιτικήν και τα γενικώτερα συμφέροντα του Δημοσίου, ζητών απαραιτήτως και την γνώμην αυτής προ πάσης τοιαύτης χορηγήσεως ή εγκρίσεως.

Προς διευκρίνησιν της ανωτέρω διατάξεως ορίζονται ως υποχρεωτικώς εφαρμοστέα τα ακόλουθα:

Α) Η εγκρινομένη εκάστοτε συχνότης των αλλοδαπών αεροπορικών μεταφορέων, ως και η χωρητικότης αυτών, προκειμένης εκμεταλλεύσεως δικαιωμάτων 3ης - 4ης ελευθερίας, καθορίζεται πάντοτε βάσει των πραγματικών αναγκών της μεταξύ Ελλάδος και της, κατά περίπτωσιν, τρίτης χώρας υφισταμένης επιβατικής κινήσεως και αφού συνυπολογισθή και εξασφαλισθή ίση αντίστοιχος δυνατότης δια την Ελληνικήν Εταιρείαν.

Β) Η παραχώρησις δικαιωμάτων 5ης ελευθερίας εις αλλοδαπούς αεροπορικούς μεταφορείς επί οιουδήποτε τομέως, δεν είναι δυνατή άνευ της συμφώνου γνώμης της Αναδόχου, εφ' όσον ο ετήσιος μέσος όρος ποσοστού επιβατικής καλύψεως των Εθνικών Μεταφορέων, των εκμεταλλευομένων τον αυτόν τομέα βάσει 3ης - 4ης ελευθερίας, είναι κατώτερος του 60%.

Γ) Ειδικώτερον προκειμένου περί παραχωρήσεως εκάστοτε αδειών εκτελέσεως εκτάκτων επί ναυλώσει πτήσεων προς ή εξ Ελλάδος (CHARTERS), ισχύουν τα ακόλουθα:

α) (αα) Δια το έτος 1969 ο αριθμός των επιβατών δι' εκτάκτων επί ναυλώσει πτήσεων δυναμένων να μεταφερθούν μεταξύ οιουδήποτε σημείου Βορείου Αμερικής και Ελλάδος δεν δύνανται να υπερβαίνη ποσοστόν 20% των συνολικώς μεταφερθέντων, προς αμφοτέρας τας κατευθύνσεις, επιβατών κατά την χρονικήν περίοδον από 1ης Οκτωβρίου 1967 μέχρι 30ης Σεπτεμβρίου 1968. Δια την εξεύρεσιν του ως άνω αριθμού των μεταφερθησομένων δι' εκτάκτων επί ναυλώσει πτήσεων (CHARTERS) επιβατών δεν λαμβάνονται υπ' όψιν επιβάται μεταφερθέντες επί γραμμών ας δεν εξυπηρετεί η Ανάδοχος. Ο βάσει των επισήμων στοιχείων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας μεταφερθείς αριθμός επιβατών, κατά τα εν τω παρόντι εδαφίω (αα) οριζόμενα, ανέρχεται εις 131.236, προς αμφοτέρας τας κατευθύνσεις.

ββ) Καθ' έκαστον μετά το 1969 έτος, δια πάντας τους επιθυμούντας να μεταφερθούν δι' εκτάκτων επί ναυλώσει πτήσεων επιβάτας μεταξύ Βορείου Αμερικής και Ελλάδος, καθιερούται ειδικόν τιμολόγιον δια την μεταφοράν ομάδων, τουλάχιστον 40 επιβατών, κατανεμομένων αναλόγως εις τους επτά (7) θερινούς μήνας, ήτοι από 1ης Απριλίου μέχρι 31ης Οκτωβρίου εκάστου έτους, με κόμιστρον δια την διαδρομήν ΑΘΗΝΩΝ/ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ μετ' επιστροφής ή ΑΘΗΝΩΝ/ΜΟΝΤΡΕΑΛ μετ' επιστροφής, Δολλαρίων ΗΠΑ 320 κατ' άτομον.

(γγ) Το έργον της τοιαύτης μεταφοράς ανατίθεται εξ ημισείας εις τους εξουσιοδοτημένους Εθνικούς Μεταφορείς των ενδιαφερομένων δύο χωρών, αποκλειομένης, εφεξής, της χορηγήσεως οιασδήποτε αδείας εκτελέσεως εκτάκτων επί ναυλώσει πτήσεων εις έτερον μεταφορέα.

(δδ) Εφ' όσον ήθελεν υπάρξη πλέον του ενός αλλοδαπού εξουσιοδοτημένου μεταφορέως, ο Ελληνικός Εθνικός Μεταφορεύς διατηρεί οπωσδήποτε το δικαίωμα μεταφοράς του ημίσεος της ανωτέρω κινήσεως.

(εε) Εις περίπτωσιν αρνήσεως ή αδυναμίας εκατέρου των εξουσιοδοτημένων εθνικών μεταφορέων όπως αναλάβουν το ως άνω έργον, τούτο ανατίθεται εις τον έτερον εν τω συνόλω του, εκτός της περιπτώσεως αρνήσεως ή αδυναμίας πάντων, οπότε η Κυβέρνησις είναι ελευθέρα να αναθέση το έργον εις άλλους μεταφορείς.

(στστ) Η Ανάδοχος δικαιούται οποτεδήποτε να δηλώση εις το Δημόσιον ότι αντί της ρυθμίσεως της προβλεπομένης εν τοις ανωτέρω εδαφίοις ββ-εε, δια τας ολικάς επί ναυλώσει εκτάκτους πτήσεις (CHARTERS) εκ πάντων των σημείων της Βορείου Αμερικής προς Ελλάδα και τανάπαλιν, θα εφαρμόζωνται τα ακόλουθα:

 

O αριθμός των επιβατών των δι΄ εκτάκτων επί ναυλώσει πτήσεων δυναμένων να μεταφερθούν μεταξύ οιουδήποτε σημείου Βορείου Αμερικής και Ελλάδος δεν δύνανται να υπερβαίνη ποσοστόν 20% των συνολικώς μεταφερθέντων, προς αμφοτέρας τας κατευθύνσεις, επιβατών κατά το δωδεκάμηνον διάστημα το λήξαν την 30ης Σεπτεμβρίου του προηγουμένου της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσης παραγράφου έτους.

Η δήλωσις αύτη της Αναδόχου, δέον να λάβη χώραν μέχρι της 15ης Οκτωβρίου οιουδήποτε έτους και θα εφαρμόζεται από του επομένου ημερολογιακού έτους. Διευκρινίζεται ότι κατά την πρώτην εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου, το ανωτέρω ποσοστόν των 20% θα προσαρμοσθή, αυξομειούμενον κατά λόγον ίσον προς το ποσοστόν αυξήσεως ή μειώσεως του αριθμού των κατά τ' ανωτέρω συνολικώς μεταφερθέντων επιβατών κατά το δωδεκάμηνον διάστημα το λήγον την 30ήν Σεπτεμβρίου του έτους, καθ' ο η Ανάδοχος θα προβή εις την ανωτέρω δήλωσιν, προς τον αριθμόν των μεταφερθέντων επιβατών κατά το δωδεκάμηνον διάστημα το λήξαν την 30ήν Σεπτεμβρίου 1968, ήτοι 131.236.

Καθ' έκαστον επόμενον έτος, το κατά τ' ανωτέρω εξευρεθησόμενον ποσοστόν θα προσαρμόζεται ομοίως βάσει της επελθούσης μεταβολής της επιβατικής κινήσεως εν σχέσει προς το προηγούμενον αντίστοιχον δωδεκάμηνον διάστημα.

 

Εάν το ποσοστόν πληρότητος μεταφοράς επιβατών υπό της Αναδόχου, κατά το αντίστοιχον, ως άνω, δωδεκάμηνον διάστημα, το λαμβανόμενον υπ' όψιν δια τους ως άνω υπολογισμούς, υπερβαίνη κατά μέσον όρον το 58,5% τότε ουδείς περιορισμός θα ισχύη δια τοιαύτας επί ναυλώσει πτήσεις. Διευκρινίζεται ότι εις το άνω ποσοστόν 58,5% δεν περιλαμβάνονται τυχόν επιβάται της Αναδόχου μεταφερθέντες δια πτήσεων επί ολική ναυλώσει (CHARTERS).

 

β) Δια το έτος 1969 ο αριθμός των δι' εκτάκτων επί ναυλώσει πτήσεων επιβατών, δυναμένων να μεταφερθούν εις Ελλάδα εξ Ευρώπης και τανάπαλιν, επί τακτικών γραμμών εξυπηρετουμένων υπό της Αναδόχου, δεν δύναται να υπερβαίνη το ποσοστόν 20% των συνολικώς μεταφερθέντων επιβατών, προς αμφοτέρας τας κατευθύνσεις, κατά την χρονικήν περίοδον από 1ης Οκτωβρίου 1967 μέχρις 30ης Σεπτεμβρίου 1968. Δια την εξεύρεσιν του ως άνω ποσοστού δεν λαμβάνονται υπ' όψιν επιβάται μεταφερθέντες επί γραμμών ας δεν εξυπηρετεί η Ανάδοχος.

Καθ' έκαστον μετά το 1969 έτος, ο αριθμός των δυναμένων να μεταφερθούν δια τοιούτων πτήσεων επιβατών θα προσδιορίζηται ομοίως ως άνω, πλην όμως το εκεί καθορισθέν ποσοστόν 20% υπόκειται εις αναπροσαρμογήν, αυξομειούμενον κατά λόγον ίσον προς το ποσοστόν αυξήσεως ή μειώσεως, των, κατά την έννοιαν του προηγουμένου εδαφίου, συνολικώς μεταφερθέντων επιβατών κατά το αντίστοιχον δωδεκάμηνον διάστημα το λήγον την 30ήν Σεπτεμβρίου του προηγουμένου έτους.

Εάν το ποσοστόν πληρότητος μεταφοράς επιβατών υπό της Αναδόχου κατά το αντίστοιχον κατά τ' ανωτέρω δωδεκάμηνον διάστημα, το λαμβανόμενον υπ' όψιν δια τους υπολογισμούς, υπερβαίνη κατά μέσον όρον το 54% τότε ουδείς περιορισμός θα ισχύη δια τοιαύτας επί ναυλώσει πτήσεις. Διευκρινίζεται ότι εις το ως άνω ποσοστόν (54%) δεν περιλαμβάνονται τυχόν επιβάται της Αναδόχου μεταφερθέντες δι' επί ολική ναυλώσει πτήσεων (CHARTERS).

Ο εκ της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος εδαφίου (β) προκύπτων αριθμός κατανέμεται μεταξύ των Ευρωπαϊκών γραμμών κεχωρισμένως και δη κατά τον λόγον της σχέσεως του αριθμού των δια τακτικών πτήσεων μεταφερθέντων επιβατών εις τας γραμμάς ταύτας, εν σχέσει προς το σύνολον των μεταφερθέντων δι' όλων των Ευρωπαϊκών γραμμών.

 

γ) Κατά την εφαρμογήν των διατάξεων των ανωτέρω εν εδαφίοις (αα), (στστ) και (β) οριζομένων, δέον να ασκήται λεπτομερής έλεγχος, κατά τα διεθνώς κρατούντα. Ειδικώτερον δύναται να επιστρέφουν εξ Ελλάδος δι' εκτάκτων επί ναυλώσει πτήσεων μόνον επιβάται αφιχθέντες εις Ελλάδα δια τοιούτων πτήσεων.

 

δ) Τα ανωτέρω εν εδαφίοις (αα-στστ), (β) και (γ) οριζόμενα, εφαρμόζονται αυτοδικαίως και επί πάσης τακτικής γραμμής ην ήθελεν εις το μέλλον εξυπηρετήσει η Ανάδοχος.

 

ε) Τα ανωτέρω εν εδαφίοις (β) και (γ) οριζόμενα θα ισχύουν επί τρία έτη, αρχής γενομένης από 1ης Ιανουαρίου 1969. Ανά τριετίαν το σύστημα τούτο θα αναθεωρήται δια νέας συμφωνίας μεταξύ Δημοσίου και Αναδόχου, επί τη βάσει των διαμορφωθησομένων εν τω μεταξύ συνθηκών και των υφισταμένων προοπτικών δια το μέλλον.

 

στ) Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών υποχρεούται όπως μέχρι τέλους Οκτωβρίου εκάστου έτους παρέχη επίσημα στοιχεία επιβατικής αεροπορικής κινήσεως δια την εφαρμογήν των εν τοις ανωτέρω οριζομένων, ως επίσης και να παρέχη εντός τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως υπό της Αναδόχου τα στοιχεία της επιβατικής κινήσεως περιόδου ληξάσης τουλάχιστον προ ενός μηνός.

 

Κατά την υπογραφήν εμπορικών συμβάσεων μετά Ξένων Κρατών ή και κατά την αναθεώρησιν των υφισταμένων, το Δημόσιον επιδιώκει την κατοχύρωσιν των οικονομικών συμφερόντων της Αναδόχου εκ της παρούσης Συμβάσεως, καθ' ο μέτρον τούτο συμβιβάζεται προς τα γενικώτερα συμφέροντα του Δημοσίου.

 

Προς ανταπόκρισιν προς τας προβλέψεις του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου (1) και έτι προς διευκόλυνσιν της αναπτύξεως του δικτύου των Ελληνικών αεροπορικών γραμμών εξωτερικού, το Δημόσιον συμφωνεί από τούδε όπως εντός 12 (δώδεκα) μηνών από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης διατάξεως προέλθη εις τας αναγκαίας ενεργείας προς αναθεώρησιν και προσαρμογήν προς τας εκάστοτε διαμορφουμένας συνθήκας και ανάγκας, κατά τας υποδείξεις της Αναδόχου, των μετά των τρίτων Κρατών συναφθεισών υπό της Ελλάδος αεροπορικών συμφωνιών ή την σύναψιν νέων τοιούτων.

 

Η Ανάδοχος επιφυλάσσει εις εαυτήν το δικαίωμα, εν διαφωνία μετά του Δημοσίου, να προσφύγη εις την διαιτησίαν του άρθρου 27 της Συμβάσεως δια την αποκατάστασιν πασών των ζημιών αυτής εξ οιασδήποτε ενεργείας ή παραλείψεως του Δημοσίου, αντιθέτων προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου 15".

 

2. Καταργούνται αι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 15 της ισχυούσης Συμβάσεως, η δε παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

"2. Το Δημόσιον αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως, εντός τετραμήνου από της ισχύος της παρούσης ρυθμίση νομοθετικώς τον τρόπον λύσεως των θεμάτων των αναγομένων εις την επίλυσιν των διαφορών Αναδόχου και Προσωπικού αυτής, υπό το πνεύμα πάντοτε της αδιαταράκτου λειτουργίας των αεροπορικών συγκοινωνιών".

 

Άρθρον 11.

 

1. Εις την περίπτωσιν (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 18 της Συμβάσεως, μετά τις λέξεις "... ... και καθαρισμόν των αεροσκαφών......" και προ των λέξεων "...... χρησιμοποιουμένην βενζίνην ......" παρεντίθενται αι λέξεις: " και προς κίνησιν εντός των αεροδρομίων αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων της Εταιρείας".

 

Εις την περίπτωσιν (ε) της παραγράφου 2του ιδίου ως άνω άρθρου 18, μετά τας λέξεις: "...... συμπεριλαμβανομένου και του διαφημιστικού υλικού ......" και προ των λέξεων " ......ως και όργανα, σκεύη ......." παρεντίθενται αι λέξεις: "ως και δώρων άτινα πάντα δικαιούται η Ανάδοχος να διαθέτη ελευθέρως -πλην πωλήσεως- δια προαγωγήν των πωλήσεών της".

 

Εν τέλει της παραγράφου 5 του άρθρου 18 της ισχυούσης Συμβάσεως προστίθενται αι εξής διατάξεις:

"Η Ανάδοχος επίσης απαλλάσσεται του φόρου κύκλου εργασιών επί των παντοειδών συμβάσεων ιδιωτικής ασφαλίσεως και των αντιστοίχων ασφαλίστρων, προμηθειών, κλπ., της τοιαύτης δε απαλλαγής απολαμβάνει ταυτοσήμως και το αντισυμβαλλόμενον την Αναδόχω μέρος".

 

"Πάσαι ανεξαιρέτως αι εκ της όλης παρούσης Συμβάσεως φορολογικαί, χαρτοσήμου και λοιπαί απαλλαγαί, είναι αντικειμενικαί ουχί δ' απλώς υποκειμενικαί της Αναδόχου".

 

Εν τέλει του άρθρου 18 της ισχυούσης Συμβάσεως, προστίθεται νέα παράγραφος υπ' αριθ. 8 έχουσα ούτω:

 

"8. Δεν εφαρμόζονται επί της Αναδόχου αι διατάξεις των Ν. 3215/1955 και 4484/1965 καθ' όσον δι' αυτών, ή δι' άλλων διατάξεων της υφισταμένης ή μελλούσης νομοθεσίας καθιδρύεται υποχρέωσις της Αναδόχου όπως, λόγω της δια των ανωτέρω διατάξεων της Συμβάσεως ή εξ άλλης αιτίας παρεχομένης αυτή δασμολογικής απαλλαγής, προμηθεύηται εγχώρια προϊόντα, ή καθ' όσον αύται εξαρτώσιν εκ προηγουμένης αδείας οιασδήποτε Αρχής την υπό της Αναδόχου ελευθέραν επιλογήν και εισαγωγήν ατελώς εξ αλλοδαπής των δια των διατάξεων της παρούσης συμβάσεως εισαγομένων υπ' αυτής ατελώς ειδών".

 

Άρθρον 12.

 

1. Καταργώνται το δεύτερον και τρίτον εδάφιον του άρθρου 21 της ισχυούσης Συμβάσεως. Το πρώτον εδάφιον λαμβάνει αριθμόν παραγράφου ένα (1) και προστίθενται αι κάτωθι 2, 3, 4 και 5 παράγραφοι:

"2. Η λόγω της επιτάξεως αποζημίωσις θα υπολογίζηται βάσει του πραγματικού συνολικού κόστους καθ' ώραν πτήσεως ενός εκάστου τύπου αεροσκάφους πλέον ποσοστού 10%. Το κόστος τούτο προσδιορίζεται δια του ακολούθου υπολογισμού:

 

α) Εξακριβούται εκ των λογιστικών εγγραφών του Αναδόχου το σύνολον των αμέσων δαπανών πτήσεως (ήτοι καυσίμων και λιπαντικών τεχνικής συντηρήσεως, τελών προσγειώσεως και δαπανών εξυπηρετήσεως, δαπανών πληρωμάτων και σταθερών δαπανών αποσβέσεως, ασφαλίστρων και τόκων δανείων) κατά τύπον αεροσκάφους.

 

β) Το ως άνω σύνολον προσαυξάνεται κατά ποσοστόν 100% λόγω εμμέσων δαπανών εκμεταλλεύσεως.

 

γ) Το προκύπτον κατά τ' ανωτέρω (α-β) ποσόν δαπανών διαιρείται δια των ανά τύπον αεροσκάφους πραγματοποιηθεισών ωρών πτήσεως και ούτω προσδιορίζηται το πραγματικόν συνολικόν κόστος καθ' ώραν πτήσεως και τύπον αεροσκάφους.

 

3. Η καταβλητέα δια την επίτευξιν αποζημίωσις είναι ίση προς το γινόμενον του αριθμού των ωρών πτήσεως των εκτελεσθεισών υπό του επιτεταγμένου αεροσκάφους επί το ανωτέρω 2 (γ) ωριαίον κόστος επηυξημένον (ως άνω παρ. 2 (β) κατά 100%.

 

α) Εν πάση περιπτώσει συμφωνείται από τούδε ότι το ελάχιστον όριον αποζημιωτέου χρόνου πτήσεως ημερησίως (ανεξαρτήτως πραγματικού χρόνου πτήσεως ή πραγματικής διαρκείας της επιτάξεως) δεν δύναται να είναι κατώτερον του προκύπτοντος βάσει των υπό της Εταιρείας προ της επιτάξεως προγραμματισμένων ωρών πτήσεως ανά τύπον (και επομένως του επιτεταγμένου) αεροσκάφους. Εις περίπτωσιν εφαρμογής του ως άνω ελαχίστου ορίου (βάσει του προγράμματος) εκ του κατά την παράγραφον 2 αθροίσματος (γ) αφαιρείται πάσα λόγω της μειωμένης χρησιμοποιήσεως μη πραγματοποιουμένη δαπάνη εκ των εν περιπτώσει (α) της παραγράφου 2 αμέσων εξόδων πτήσεως.

 

β) Αν όμως αι εν επιτάξει πραγματοποιούμεναι δι' εν έκαστον αεροσκάφος ώραι πτήσεως υπερβαίνουν τας υπό της Εταιρείας, δια το αυτό χρονικόν διάστημα, προγραμματισθείσας, δια το αντίστοιχον αεροσκάφος, ώρας πτήσεως, η ως άνω προσαύξησις 10% δεν καταβάλλεται δια τας πλέον των υπό της Εταιρείας προγραμματισθεισών πραγματοποιουμένας εν επιτάξει ώρας πτήσεως.

 

4. Εν διαφωνία περί τον καθορισμόν της καταβλητέας αποζημιώσεως, αύτη θα υπολογίζεται βάσει των ανωτέρω υπό της κατά το άρθρον 27 διαιτησίας.

 

5. α) Η καταβλητέα αποζημίωσις εκκαθαρίζεται μηνιαίως και καταβάλλεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επομένου μηνός.

 

β) Εις περίπτωσιν επιτάξεως αεροσκάφους χρησιμοποιουμένου εις δρομολόγια εξωτερικού, το Δημόσιον υποχρεούται όπως την καταβλητέαν αποζημίωσιν πληρώση εις ελεύθερον συνάλλαγμα εις το εξωτερικόν".

Άρθρον 13.

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 της ισχυούσης Συμβάσεως καταργείται, αντικαθιστάμενη ως ακολούθως:

"2. α) Εις περίπτωσιν ανακλήσεως των χορηγηθεισών εκ μέρους των ξένων Κυβερνήσεων αδειών εκμεταλλεύσεως ή απαγορεύσεως της συνεχίσεως της εκμεταλλεύσεως των γραμμών εξωτερικού, είτε καθ' όλην αυτών την έκτασιν, είτε εν μέρει, ή μη χορηγήσεως τοιούτων αδειών εκ μέρους πασών ή μιας των ξένων Κυβερνήσεων δια λόγους στηριζομένους εις την διάταξιν των διμερών Συμβάσεων την αναφερομένην εις το δικαίωμα εκάστου Κράτους όπως αναστέλη ή ανακαλή αδείας υπέρ αεροπορικής εκμεταλλεύσεως ετέρου Κράτους εις πάσαν περίπτωσιν, καθ' ην δεν πείθεται ότι η ουσιαστική ιδιοκτησία και ο πραγματικός έλεγχος ταύτης εύρηνται εις χείρας υπηκόου του ετέρου Κράτους, η Εταιρεία υποχρεούται, εντός εξ (6) μηνών το βραδύτερον, από της σχετικής προσκλήσεως του Δημοσίου, όπως αυξήση νομίμως το μετοχικόν της κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών, διατιθεμένων εις πρόσωπα Ελληνικής Ιθαγενείας, εις τρόπον ώστε το 51% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου να ανήκη εις πρόσωπα Ελληνικής Ιθαγενείας.

 

β) Παρερχομένης απράκτου της ως άνω προθεσμίας, υποχρεούνται οι κύριοι των μέχρι συμπληρώσεως του πεντήκοντα ενός τοις εκατόν (51%) των μετοχών όπως εντός προθεσμίας εξήκοντα ημερών από της εγγράφου σχετικής προσκλήσεως του Δημοσίου προς την Εταιρείαν, προβώσιν εις την μεταβίβασιν της κυριότητος του 51% των μετοχών τούτων κατά τα εν τη επομένη παραγράφω οριζόμενα".

Άρθρον 14.

 

1. Η περίπτωσις (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 23 της ισχυούσης Συμβάσεως καταργείται.

2. Το δεύτερον εδάφιον της παραγράφου 4 του άρθρου 23 της ισχυούσης Συμβάσεως αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

"Και εν προκειμένω εφαρμόζονται αι διατάξεις του άρθρου 27 της Συμβάσεως, πλην όμως εν περιπτώσει διαφωνίας των διαιτητών περί του προσώπου του πέμπτου διαιτητού (επιδιαιτητού) τούτον ορίζει ο Πρόεδρος της Διεθνούς Τραπέζης Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως".

 

Άρθρον 15.

 

1. Εις την παράγραφον 1 του άρθρου 25 της ισχυούσης Συμβάσεως, μεταξύ της προτελευταίας υποπαραγράφου της αρχομένης δια των λέξεων "Τα εκτός αεροδρομίων οπουδήποτε κείμενα...." και της τελευταίας υποπαραγράφου της αρχομένης δια των λέξεων "Εκ της λήξεως της διαρκείας ......" προστίθενται υποπαράγραφοι έχουσαι ούτω:

Το Δημόσιον από της λήξεως της εν άρθρω 1 διαρκείας της Συμβάσεως υπεισέρχεται και καταλαμβάνει ενεργητικώς και παθητικώς την δικαιοπρακτικήν θέσιν της Αναδόχου εις πάσας τας μισθωτάς συμβάσεις της, αναλαμβάνον έκτοτε αυτό μόνον πάντα τα εξ αυτών δικαιώματα και υποχρεώσεις της Αναδόχου. Προκειμένου περί μισθωτικών συμβάσεων ων η λήξις συνομολογείται εις χρόνον πέραν της κατά την ισχύουσαν Σύμβασιν λήξεως αυτής την 6.10.2006, οι κατά το, δυνάμει της ανά χείρας παρούσης τροποποιητικής Συμβάσεως, προστιθέμενον εις την ισχύουσαν Σύμβασιν άρθρον 31 (όρα άρθρον 22 της παρούσης) αρμόδιοι Υπουργοί δέον να εγκρίνουν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών αρχομένης ως κατωτέρω, τας τοιαύτας μισθωτικάς συμβάσεις, άλλως δεν χωρεί η ως άνω υπεισέλευσις του Δημοσίου εις τα συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις της Αναδόχου. Απράκτου παρερχομένης της ως άνω προθεσμίας εξ εξήκοντα (60) ημερών από της προς τους αρμοδίους Υπουργούς υποβολής προς έγκρισιν μισθωτικής συμβάσεως, αύτη λογίζεται ως εγκριθείσα. Η Ανάδοχος υποχρεούται όπως εφεξής γνωστοποιή προς τους αρμοδίους Υπουργούς, εντός 30 ημερών από της καταρτίσεώς των, τας υπ' αυτής συναπτομένας μισθωτικάς συμβάσεις, λήξεως πέραν της 6.10.2006.

2. Το τελευταίον εδάφιον της παραγράφου 1 του άρθρου 25 της ισχυούσης Συμβάσεως, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Εκ της λήξεως της διαρκείας της Συμβάσεως και της εις το Δημόσιον περιελεύσεως ως άνω των περιουσιακών στοιχείων της Αναδόχου, δεν θίγονται τα δικαιώματα ενυποθήκων ή ενεχυρούχων δανειστών της Εταιρείας και αι αντίστοιχοι εμπράγματοι ασφάλειαι. Το Δημόσιον υποχρεούται εκ των κατά τα κατωτέρω καταβλητέων υπ΄ αυτού τη Αναδόχω ποσών να παρακρατήση τα υπό της Αναδόχου οφειλόμενα προς τρίτους και δια μνησθεισών εμπραγμάτων ασφαλειών καλυπτόμενα ποσά, άτινα το Δημόσιον υποχρεούται όπως καταβάλη εις τους διακαιούχους μετά των τυχόν εφεξής τόκων της Αναδόχου απαλλασσομένης έναντι των τρίτων από τας παρακρατουμένας υπό του Δημοσίου οφειλάς της. Τυχόν εγγυήσεις τρίτων υπέρ της Εταιρείας προς προμηθευτάς επί πιστώσει περιερχομένου εις το Δημόσιον πτητικού υλικού δέον να αντικατασταθώσιν υπό του Δημοσίου δι' ισοπόσων εγγυητικών τραπεζικών επιστολών προς τους ως άνω προμηθευτάς.

Άρθρον 16.

 

Εν τέλει του άρθρου 25 της ισχυούσης Συμβάσεως, προστίθεται παράγραφος υπ' αριθ. (6) έχουσα ούτω:

"6. Δέκα έτη προ της κατά την 6.10.2006 λήξιν της διαρκείας της ισχυούσης Συμβάσεως, η Ανάδοχος υποχρεούται όπως υποβάλη προς έγκρισιν εις τους κατά το, δυνάμει της ανά χείρας παρούσης τροποποιητικής Συμβάσεως προστιθέμενον εις την ισχύουσαν Σύμβασιν άρθρον 31 (όρα άρθρον 22 της παρούσης) αρμοδίους Υπουργούς πάσαν εντός της περιόδου ταύτης καταρτιζομένην υπ' αυτής σύμβασιν προσκτήσεως αεροπορικού υλικού. Μη εγκρινομένης υπό του Δημοσίου της προσκτήσεως του αντιστοίχου υλικού, τούτο δεν μεταβιβάζεται εις το Δημόσιον κατά τους ορισμούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 25.

 

Εν παρόδω απράκτων 45 ημερών από της ως άνω υποβολής της σχετικής αιτήσεως της Αναδόχου περί προσκτήσεως υπ' αυτής αεροπορικού υλικού, η αιτηθείσα έγκρισις λογίζεται χορηγηθείσα".

Άρθρον 17.

 

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 25Α της ισχυούσης Συμβάσεως καταργείται, αντικαθισταμένη, ως ακολούθως:

"5. Ανεξαρτήτως ποίον των δύο συμβαλλομένων μερών προέβη εις την καταγγελίαν, το βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 25 της Συμβάσεως και κατά περίπτωσιν της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου προκύπτον ως καταβλητέον υπό του Δημοσίου ποσόν, μη συνυπολογιζομένων των επ' αυτού τόκων καταβληθήσεται ως ακολούθως:

 

α) Άμα τη συνεπεία της καταγγελίας, λύσει, καταβάλλεται το 25% του κατά το άρθρον 25, παράγραφος 1, προκύπτον ποσού, μη δυνάμενον (το 25%) να υπερβαίνη τα τεσσαράκοντα εκατομμύρια δολλάρια ΗΠΑ (U. S. δολλ. 40.000.000) και υπό την προϋπόθεσιν ότι εν τω χρόνω εκείνω η Ανάδοχος έχει εκταμιεύσει, δια την πρόσκτησιν των κατά το άρθρον 25 περιερχομένων εις το Δημόσιον αγαθών, ποσόν ίσον ή ανώτερον του ποσού του προκύπτοντος βάσει του ως άνω 25%. Ο ως άνω περιορισμός περί της εκταμιεύσεως δεν εφαρμόζεται επί του κατά την παράγραφον 1 του άρθρου 25 κονδυλίου της διαφημίσεως, όπερ υπολογίζεται ολόκληρον προς εξεύρεσιν του κατά το παρόν εδάφιον (α) καταβλητέου ποσού.

Εν περιπτώσει μη πληρωμής της πρώτης δόσεως κατά τα εν τω παρόντι εδαφίω (α) οριζόμενα, εφαρμόζονται αναλόγως τα εν παραγράφω 4 του άρθρου 25 προβλεπόμενα.

β) Το υπόλοιπον καταβληθήσεται εις τέσσαρας ίσας ετησίας δόσεις, της πρώτης καταβλητέας εν έτος από της ημερομηνίας της, συνεπεία της καταγγελίας, λύσεως της Συμβάσεως.

γ) Επί του εκάστοτε ανεξοφλήτου υπολοίπου συνολικού κεφαλαίου των επομένων τεσσάρων δόσεων, οφείλεται υπό του Δημοσίου εις την Ανάδοχον τόκος προς 6,5% εξ και ήμισυ τοις εκατόν ετησίως, υπολογιζόμενος από της ημέρας της λύσεως και καταβαλλόμενος μετά των αντιστοίχων δόσεων του προηγουμένου εδαφίου (β)".

2. Καταργείται η παράγραφος 6 του άρθρου 25Α της ισχυούσης Συμβάσεως.

3. Η παράγραφος 7 του αυτού ως άνω άρθρου 25Α καταργείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"7. α) Η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται αποκλειστικώς και μόνον αν το Δημόσιον ευθέως ή δια Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (τότε όμως της ισχυούσης μορφής και τύπου αποκλειστικώς της ΔΕΗ ή του ΟΤΕ), αναλάβη από την Ανάδοχον την συνέχισιν της εκμεταλλεύσεως και συνεχίση αυτήν τουλάχιστον μέχρι της ολικής ως άνω αποπληρωμής εις την Ανάδοχον της αξίας των μεταβιβαζομένων εις το Δημόσιον περιουσιακών στοιχείων αυτής.

β) Αν, παρά τ' ανωτέρω ορισθέντα, η εκμετάλλευσις προ της ως άνω ολικής εξοφλήσεως ήθελεν ασκηθή υπό άλλον φορέα, το Δημόσιον αα) αφ' ενός μεν δέον όπως υποχρεώση τον άλλον φορέα όπως, λόγω ποινικής ρήτρας και συμβατικώς από τούδε καθοριζομένης αποζημιώσεως, πέραν και προσθέτως προς την υπό του Δημοσίου καταβολήν της αξίας των εις τούτο περιερχομένων περιουσιακών στοιχείων της Αναδόχου, καταβάλη εις αυτήν αμέσως τοις μετρητοίς ποσόν ίσον προς το 25% των, κατά το προηγούμενον της επενεγκούσης την πρόωρον λύσιν καταγγελίας ημερολογιακόν έτος, ακαθαρίστων εισπράξεων της Αναδόχου, ββ) αφ' ετέρου δε εγγυάται υπέρ του άλλου τούτου φορέως, ευθυνόμενον (το Δημόσιον) ως πρωτοφειλέτης έναντι της Αναδόχου, δια την καταβολήν της ως άνω ποινικής ρήτρας αποζημιώσεως".

4. Εν τέλει του άρθρου 25Α της ισχυούσης Συμβάσεως προστίθεται νέα παράγραφος υπ' αριθ. (9) έχουσα ούτω:

"9. Ολόκληρον το παρόν άρθρον 25Α παύει ισχύον:

α) Αφ' ης η Ανάδοχος ανακοινώσει εις τους κατά το, δυνάμει της ανά χείρας παρούσης τροποποιητικής Συμβάσεως προστιθέμενον εις την ισχύουσαν Σύμβασιν άρθρον (όρα άρθρον 22 της παρούσης) αρμοδίους Υπουργούς την απόφασίν της αα) προς εισαγωγήν των μετοχών της εις χρηματιστήριον ή ββ) προς εγγραφήν υπό του κοινού ποσοστού τουλάχιστον 40% του μετοχικού κεφαλαίου της Αναδόχου και εφ' όσον εντός εξ (6) μηνών από της ως άνω ανακοινώσεως η προαναφερθείσα εισαγωγή εις χρηματιστήριον ή εγγραφή υπό του κοινού ήθελε πραγματοποιηθή. Το ως άνω εξάμηνον δύναται να παραταθή, αιτήσει της Αναδόχου, δια Β. Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Συντονισμού και Συγκοινωνιών.

Η διάταξις αύτη δεν ισχύει εάν η περί ης πρόκειται ανακοίνωσις έλαβε χώραν μετά την υπό του Δημοσίου καταγγελίαν της συμβάσεως.

β) Μετά πάροδον πέντε (5) ετών από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης.

γ) Αφ' ης ενωρίτερον της ως άνω πενταετίας το Δημόσιον ή η ανάδοχος ήθελον, δι' ιδιαιτέρας συμβάσεως, τυχόν συμφωνήσει".

 

Άρθρον 18.

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 της Συμβάσεως περί ης Ν.Δ. 4262/1962 περί απαλλοτριώσεων, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

"Αιτήσει και δαπάναις της Αναδόχου, το Δημόσιον απαλλοτριοί εν Αθήναις και αλλαχού ακίνητα, εις απόστασιν εκτός περιοχής ακτίνος πέντε (5) τουλάχιστον χιλιομέτρων εκ του κέντρου της πόλεως του κέντρου νοουμένου ως του σημείου αρχής των χιλιομετρικών αποστάσεων, προς εγκατάστασιν των Γραφείων ή Υπηρεσιών της Εταιρείας ή διεξαγωγήν εν γένει του έργου της, λογιζομένης ως συνιστώσης δημοσίαν ωφέλειαν, εφαρμοζομένων κατ' αναλογίαν των επί φύσεως και εκτάσεως ξενοδοχείων και βιομηχανιών σχετικών διατάξεων. Η παρούσα διάταξις ισχύει επί μίαν πενταετίαν από της κυρώσεως της παρούσης τροποποιήσεως. Από τούδε δηλούται ότι το Δημόσιον αναλαμβάνη την υποχρέωσιν όπως παραχωρήση έναντι καθορισθησομένου τιμήματος, έκτασιν 6.000 - 7.000 Μ2 εις την περί τον Άγιον Κοσμάν περιοχήν, προς εγκατάστασιν υπηρεσιών της Αναδόχου. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν εκ της τοιαύτης εγκαταστάσεως ήθελε προκύψη ανάγκη μεταφοράς υφισταμένων σήμερον εις την ως άνω θέσιν εγκαταστάσεων, η δαπάνη της τοιαύτης μεταφοράς βαρύνει την Ανάδοχον".

Άρθρον 19.

 

1. Το άρθρον 14 της Συμβάσεως περί ης το Ν.Δ. 4262/1962 καταργείται, αντικαθιστάμενον ως ακολούθως:

 

"1. Η Ανάδοχος Εταιρεία θα διατηρή απαραμείωτον καθ' όλην την διάρκειαν της Συμβάσεως το δικαίωμα όπως εν ιδίαις εγκαταστάσεσιν εν τω Αερολιμένι Αθηνών προμηθεύηται, παρασκευάζη και παραθέτη εδέσματα, αναψυκτικά, είδη κυλικείου κλπ. αποκλειστικώς και μόνον α) Εις το προσωπικόν της, β) εις τους επιβάτας της εξωτερικού εν πτήσει ως και εις τους επιβάτας των Εταιρειών μεθ' ων η Ανάδοχος ασκεί συνδεδυασμένην εκμετάλλευσιν (POOL), γ) δια του κυλικείου των γραμμών εσωτερικού εις τους επιβάτας της εσωτερικού εν πτήσει ή επί του εδάφους, έτι δε και δ) εις επιβάτας εξωτερικού επί του εδάφους διακινουμένους δια των ιδίων αυτής αιθουσών (TERMINAL).

 

2. Ως ενοίκιον δια τας εν τη προηγουμένη παραγράφω 1 παραχωρήσεις η Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλη εις το Δημόσιον ποσοστόν επί των, εκ των εν παραγράφω 1 εκμεταλλεύσεων, συνολικών ακαθαρίστων ειπράξεων βαίνον προοδευτικώς ως ακολούθως:

 

Από δρχ. 1 μέχρι 25 εκατομμύρια ποσοστόν 5%

" " 25 " 50 " " 6%

" " 50 " 75 " " 7%

" " 75 " 100 " " 8%

" " 100 " 125 " " 9%

" " 125 " 150 " " 10%

" " 150 εκατομμύρια και άνω " 15%

 

3. Ο καθορισμός της συγκεκριμένης θέσεως, πάντως εις την παρά την θάλασσαν δυτικήν πλευράν -δια την άσκησιν των εν παραγράφω 1 εκμεταλλεύσεων- δέον να συντελεσθή εντός 15 ημερών από της ισχύος της παρούσης, προκειμένου δε περί των υπό της Αναδόχου ανεγερθησομένων έτι και προ της συμπληρώσεως πενταμήνου από της ισχύος της παρούσης δεν ισχύει η από της προς εξαγοράν υπό του Δημοσίου εξαίρεσις της παρ. 1 (α) του άρθρου 14 της ισχυούσης Συμβάσεως, ως αύ τροποποιείται δια του παρόντος".

Άρθρον 20.

 

Το άρθρον 15 της Συμβάσεως περί ης το Ν.Δ. 4262/1962 καταργείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

"1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν όπως εντός 9 μηνών από της κυρώσεως της παρούσης Συμβάσεως ενεργήσωσι τα νόμιμα ίνα καταρτισθή και τεθή εν ισχύι νέος Κανονισμός Εργασίας ιπταμένου και λοιπού προσωπικού της Ολυμπιακής Αεροπορίας, λαμβανομένων ως υποδειγμάτων προς προσαρμογήν εις τας Ελληνικάς συνθήκας εκ των αντιστοίχων Κανονισμών των Αεροπορικών Εταιρειών τριών Κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και τριών της Ε.Ε.Τ.Α.

2. Το Ι.Κ.Α. υποχρεούται όπως, βάσει των κανόνων ασφαλίσεων αυτού, επί καταβολήν των γενικώς ισχυόντων αντιστοίχων ασφαλίστρων, ασφαλίζη δια πάσας τας κατηγορίας ασφαλίσεως, πλην κλάδου ασθενείας, τους παρά τη Αναδόχω εν τη αλλοδαπή εργαζομένους τους έχοντας την Ελληνικήν Ιθαγένειαν".

 

Άρθρον 21.

 

Εις την ισχύουσαν Σύμβασιν προστίθεται νέον άρθρον υπ' αριθ. 30 έχον ούτω:

"Επιτρέπεται η χορήγησις πτυχίου Ιπταμένου Φροντιστού ή Ιπταμένης Συνοδού και εις πρόσωπα στερούμενα του κατά τας διατάξεις των Β.Δ. 847/62, 890/62 και 892/62 απαιτουμένου Απολυτηρίου Γυμνασίου, εφ' όσον τα πρόσωπα αυτά, πέραν των λοιπών κατά την εκάστοτε ισχύουσαν νομοθεσίαν απαιτουμένων προσόντων, απεφοίτησαν επιτυχώς ανεγνωρισμένης Μέσης Τουριστικής Σχολής ή ειδικής Σχολής Ιπταμένων Φροντιστών ή Ιπταμένων Συνοδών λειτουργούσης ως εσωτερικής υπηρεσίας παρά τη Αναδόχω".

 

Άρθρον 22.

 

Εις την ισχύουσαν Σύμβασιν προστίθεται νέον άρθρον υπ' αριθ. 30 έχον ούτω:

"Πέραν της γενικής αρμοδιότητος του Υπουργού Συντονισμού υπάγονται εις την αρμοδιότητα των Υπουργών Συντονισμού και Συγκοινωνιών και τα ακόλουθα, αναφερόμενα εις την γενικωτέραν πολιτικήν του Κράτους επί των αεροπορικών μεταφορών:

1. Σύναψις, κατάρτισις, τροποποίησις διμερών συμβάσεων περί αεροπορικών μεταφορών.

2. Οιαδήποτε διαφωνία περί την εφαρμογήν και ερμηνείαν των όρων της Συμβάσεως, της Αναδόχου δικαιουμένης πάντοτε να προσφύγη εις την διαιτησίαν του άρθρου 27 της ισχύος αυτού διατηρουμένης αναλλοιώτου.

3. Η κατά το άρθρον 4 της ισχυούσης Συμβάσεως άδεια.

4. Άπαντα τα οικονομικής φύσεως εκμεταλλεύσεως των χώρων των αεροδρομίων είτε ταύτα αφορούν εκμισθώσεις είτε παραχωρήσεις".

Άρθρον 23.

 

1. Και επί της παρούσης τροποποιητικής Συμβάσεως ισχύουν αι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 18 και της παραγράφου 3 του άρθρου 28 της αρχικής Συμβάσεως της κυρωθείσης δια του Ν.Δ. 3560/1956.

 

2. Άπασαι αι διατάξεις της ανά χείρας παρούσης τροποποιητικής Συμβάσεως, κυρωθησομένης νομοθετικώς, αποκτούν ισχύν νόμου. Πάσαι αι διατάξεις της ισχυούσης Συμβάσεως ως και της ανά χείρας παρούσης τροποποιητικής, δύνανται να τροποποιώνται ή καταργώνται δια συμφωνίας μεταξύ της Αναδόχου και του Δημοσίου, εκπροσωπουμένου υπό των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών, κυρουμένης δια Β. Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει των ιδίων Υπουργών.

 

3. Επιτρέπεται εις τον Υπουργόν Συγκοινωνιών όπως δια Διατάγματος κωδικοποιήση εις ενιαίον κείμενον τας διατάξεις της αρχικής Συμβάσεως, των τροποποιητικών συμβάσεων των κυρωθεισών δια του Ν.Δ. 4262/62, του Β.Δ. 88/66, του Β.Δ. 862/66 και τη παρούσης τροποποιητικής συμβάσεως.

 

4. Η ισχύς της παρούσης τροποποιητικής Συμβάσεως άρχεται από της δημοσιεύσεως του κυρωτικού αυτής νόμου εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ταύτα συνομολογησάντων και συναποδεξαμένων των συμβαλλομένων μερών κατηρτίσθη η παρούσα Σύμβασις και υπογράφεται ως έπεται:

 

Δια το Ελληνικόν Δημόσιον

 

Β' Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως

και Υπουργός Συγκοινωνιών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΙΛΗΣ

 

Ο Υπουργός Συντονισμού

Ν. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ

 

Ο Υπουργός Οικονομικών

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

Δια την Α.Ε. "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ"

Ι. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

Εντεταλμένος Αντιπρόεδρος

 

Άρθρον 2.

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εν Αθήναις τη 14 Φεβρουαρίου 1969

Εν ονόματι του Βασιλέως

 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α' Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β'

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΔΗΜ. ΠΑΤΙΛΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ν. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, Π. ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ, ΗΛ. Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΟΥΚ. ΠΑΤΡΑΣ, ΑΛΕΞ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΕΠΑΜ. ΤΣΕΛΛΟΣ, ΑΠΟΣΤ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 15 Φεβρουαρίου 1969

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΗΛ. Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ