EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1949

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

278

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1217

 

Περί ρυθμίσεως ζητημάτων των επιβατικών και λεωφορείων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως και του Υπουργείου Μεταφορών .

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψει το ψήφισμα ΞΗ΄ της 29 Ιουλίου 1949 της Δ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων "περί εξουσιοδοτήσεως προς έκδοσιν Ψηφισμάτων και Νομοθετικών Διαταγμάτων κατά την διάρκειαν των διακοπών της Δ΄Αναθεωρητικής Βουλής" την κατά την συνεδρίασην ΛΓ ΄της 17 Οκτωβρίου 1949 ληφθείσαν απόφασιν της Επιτροπής Εξουσιοδοτήσεως της Βουλής , προτάσσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου , απεφασίσαμεν και διατάσσομεν

 

Άρθρο 1

1 . Ο μέγιστος αριθμός των επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά μετρητού ή άνευ της περιοχής Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων ακτίνος 20 χιλ . από της Αθήναις πλατείας της Ομονοίας καθορίζεται εις 2.525 .

2 . Ο ως άνω μέγιστος αριθμός διατηρείται αμετάβλητος μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1951 , από δε του έτους 1952 ορίζεται κατ' έτος δια Διατάγματος εκδιδομένου προτάσσει του Υπουργού των Μεταφορών , εφ' άπαξ δι' έκαστον έτος μετά γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων .

 

Άρθρο 2

Εις το μέγιστον ως άνω αριθμό των 2.525 αυτοκινήτων της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου περιλαμβάνονται

Α ) . Άπαντα τα επιβατικά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως μετά μετρητού ή άνευ εις α μέχρι της ισχύος του παρόντος, εχορηγήθη δι' αποφάσεων του Υπουργού Μεταφορών το δικαίωμα θέσεως εις κυκλοφορίαν αυτών εν τη ως είρηται περιοχή και

Β ) . Άπαντα τα αυτοκίνητα των κατά την έννοια του Α.Ν. 1086/46 πληγέντων κατά την πολεμικήν περίοδον αυτοκινητιστών της κατηγορίας των επιβατικών αυτοκινήτων, ων οι κάτοχοι, συμφώνως σχετική αποφάσει του Υπουργού των Μεταφορών, υπέβαλον σχετικάς αιτήσεις αποκαταστάσεως των μέχρις της 15 Φεβρουαρίου 1948 και συνεπλήρωσαν τα δικαιολογητικά των μέχρι 29 Φεβρουαρίου 1948, εις α δι' αποφάσεως του Υπουργού των Μεταφορών , εκδοθεισών μέχρις της ισχύος του παρόντος, εχορηγήθη το δικαίωμα, κατά τας κειμένας διατάξεις, να τεθώσι εις κυκλοφορίαν εν τη ως είρηται περιοχή εις την θέσιν των απολεσθέντων τοιούτων και να εργασθώσι εν τη αυτή ως επιβατικά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως μετρητού ή άνευ.

 

Άρθρο 3

Κάτοχοι των περί ων το προηγούμενον άρθρον αυτοκινήτων μη θέσαντες ταύτα εις κυκλοφορίαν εντός της ταχθείσας αυτοίς προθεσμίας ή μέχρι της 31 .3.1950 , εάν εν ταις σχετικάς αποφάσει δεν τάσσεται προθεσμία ή η τασσομένη τοιαύτη λήγη προ της 31.3.1950, απόλλυσι το δικαίωμα της περαιτέρω θέσεως εις κυκλοφορίαν του αυτοκινήτου, ο δε αριθμός τούτων δύνανται να συμπληρωθή δι' άλλων αυτοκινήτων δι' αποφάσεως του Υπουργού των Μεταφορών .

2 . Δια την έκδοσιν της αδείας κυκλοφορίας των τεθησομένων εις κυκλοφορίαν μέχρι 31.3.1950 αυτοκινήτων των πληγέντων αυτοκινητιστών απαιτείται , πλην των άλλων δικαιολογητικών , δια τους μετέχοντες εις συνεταιρισμόν τινα του Α.Ν. 1086/1946 βεβαίωσις του Συνεταιρισμού τούτου επί διαγραφής εξ αυτού του αιτουμένου την έκδοσιν της αδείας κυκλοφορίας , δια δε τους μη μετέχοντες τοιούτου συνεταιρισμού ή και μήπω αποκατασταθέντας κατά τας διατάξεις του Α.N. 1086/46 υπεύθυνος δήλωσις του αιτούντος ενώπιον του Ειρηνοδικείου περί της μη συμμετοχής των εις οιονδήποτε εκ των ως άνω συνεταιρισμών και παραιτήσεως των από πάσης υπό του ως άνω Α.Ν.1086/46 προβλεπομένης αποκαταστάσεως .

3. Ψευδής ή ανακριβής δήλωσις, υποβαλλομένη κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα, συνεπάγεται την αφαίρεσιν της χορηγηθείσης αδείας κυκλοφορίας .

 

Άρθρο 4

Ο από έτους 1952 και πέραν οριζόμενος κατά τας διατάξεις της παρ . 2 του άρθρου 1 μέγιστος κατ' έτος αριθμός των αυτοκινήτων τούτων, αν μεν είναι μείζων του κατά το προηγούμενον έτος ισχύοντος, συμπληρούται δι' αυτοκινήτων καθ' ον τρόπον απόφασις του Υπουργού των Μεταφορών εκδιδομένη μετά γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων θέλει ορίσει, αν δε είναι μικρότερος, δι' ομοίας αποφάσεως του Υπουργού των Μεταφορών, ορίζεται ο τρόπος της εξόδου των πλεοναζόντων αυτοκινήτων. Αι αποφάσεις αύται δύνανται να καθορίζωσι και διαφόρους κατηγορίας και χαρακτηριστικά των ούτω τεθησομένων ή απομακρυνθησομένων της κυκλοφορίας αυτοκινήτων, ως και τα τυχόν προσόντα ή τας ιδιότητας ας δέον να έχωσιν οι ιδιοκτήται αυτών .

 

Άρθρο 5

1 . Καθοριζομένου εκάστοτε κατά τας διατάξεις του παρόντος, του μεγίστου αριθμού των επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως της περιοχής ακτίνος 20 χιλ . από της εν Αθήναις πλατείας της Ομονοίας, ουδεμία ένταξις νέου τοιούτου αυτοκινήτου εν τη περιοχή ταύτη επιτρέπεται ει μη:

α). Εις συμπλήρωσιν κενών δημιουργηθέντων εξ απωλείας δικαιώματος κατά τας διατάξεις της παρ . 1 του άρθρου 3 και

β). Εις αντικατάστασιν ετέρου εκ των εντεταγμένων εν τη περιοχή ταύτη αχρηστευομένου παρά της Δημοσίας υπηρεσίας και διαγραφομένου οριστικώς εκ των μητρώων των αυτοκινήτων .

2 . Το κατά τα ανωτέρω εις αντικατάστασιν απομακρυνομένου αυτοκινήτου τιθέμενον εις κυκλοφορίαν νέον τοιούτον, δέον να πληροί από απόψεως χρονολογίας κατασκευής, τύπου, σχήματος, ισχύος κινητήρος και λοιπών χαρακτηριστικών τους όρους, ους, απόφασις του Υπουργού των Μεταφορών , εκδιδομένη μετά γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων θέλει ορίσει .

Τοιαύτη απόφασις άπαξ εκδοθείσα , ισχύει μέχρι 31.12.1951, μη επιτρεπομένης της εν τω μεταξύ, εκδόσεως ετέρας επί του αντικειμένου τούτου, δύνανται δε αύτη να καθορίζη διάφορα χαρακτηριστικά εν γένει δια τα μετά μετρητού αυτοκίνητα και δια τα άνευ μετρητού τοιαύτα και δια τα όμοια αυτοκίνητα των διαφόρων περιοχών της χώρας .

 

Άρθρο 6

Δια Διαταγμάτων εφ άπαξ εκδιδομένων προτάσσει του Υπουργού των Μεταφορών μετά γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων, δύνανται να ρυθμισώσι τα ανάλογα προς τα δια του παρόντος ρυθμιζόμενα δια την αστικήν περιοχήν Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων, θέματα των επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά μετρητού ή άνευ των αστικών περιοχών των πόλεων Θεσσαλονίκης και Πατρών .

Τα Διατάγματα ταύτα δύνανται να περιλάβωσι διατάξεις ομοίας ή παρεμφερείς προς τας εις τον παρόντα Νόμον διαλαμβανομένας δια την αστικήν περιοχήν Αθηνών ή και διαφόρους ή και προσθέτους τοιαύτας κειμένας εν τω πλαισίω της ρυθμίσεως των δια των αυτοκινήτων της κατηγορίας ταύτης μεταφορών .

 

Άρθρο 7

Εις τας λοιπάς περιοχάς της χώρας πλην της περιοχής ακτίνος 20 χιλ . από της εν Αθήναις πλατείας Ομονοίας εις ας περιλαμβάνονται και αι αστικαί περιοχαί Θεσσαλονίκης και Πατρών μέχρις το εκδοθώσι τα περί ων το προηγούμενον άρθρον αφορώντα ταύτας Διατάγματα , επιτρέπεται η δι' αποφάσεως του Υπουργού των Μεταφορών μετά γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων και του οικείου Τοπικού Συμβουλίου απαγόρευσις περαιτέρω τοποθετήσεως εν αυταίς αυτοκινήτων Δημοσίας χρήσεως μετά μετρητού ή άνευ ή και η τοποθέτησις τοιούτων αυτοκινήτων ενεργουμένη δι' αποφάσεως του Υπουργού των Μεταφορών ομοίως ως άνω εκδιδομένης .

 

Άρθρο 8

1 . Κυρούνται αφ ης εξεδόθησαν αι αποφάσεις του Υπουργού των Μεταφορών αι αφορώσαι την τοποθέτησιν επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά μετρητού ή άνευ εις τας διαφόρους περιοχάς της χώρας ως και πάσαι αι αποφάσεις αι αφορώσαι την ρύθμισιν θεμάτων περί ων ο παρών Νόμος επί των αυτοκινήτων της κατηγορίας ταύτης .

Τυχόν εν ταις αποφάσεσι ταύταις περιλαμβανόμενοι όροι τοποθετήσεως των αυτοκινήτων υπό τας προϋποθέσεις τας οριζομένας εν τω δια της επομένης παραγράφου καταργουμένω άρθρω 27 του Α . Νόμου 1086 / 46 , δεν έχουσιν ισχύν εάν αντίκεινται εις τας διατάξεις του παρόντος Νόμου .

2 . Από της ισχύος του παρόντος Νόμου καταργείται το άρθρο 27 του Α . Νόμου 1086/46 και το άρθρο 12 του Ν . Διατάγματος 86/1946 .

 

Άρθρο 9

Από της ισχύος του παρόντος και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1951 απαγορεύεται η ίδρυσις νέων υπεραστικών γραμμών συνδεομένων με τας Αθήνας ή τον Πειραιά , ως και η προσθήκη νέων λεωφορείων εις τας ήδη υφισταμένας τοιαύτας γραμμάς εξαιρέσει των υπεραστικών γραμμών Αθηνών - Θεσσαλονίκης, Αθηνών - Ιωαννίνων και Αθηνών μετά των λουτροπόλεων .

Κατ' εξαιρέσιν επιτρέπεται η τοποθέτησις νέων λεωφορείων εις τας άνω γραμμάς τιθεμένων εις αντικατάστασιν κυκλοφορούντων ή ανηκόντων εις πληγέντας αυτοκινητιστάς δικαιουμένους κατά τας κειμένας διατάξεις να θέσωσι εις κυκλοφορίαν τοιαύτα λεωφορεία .

 

Άρθρο 10

Επιτρέπεται όπως , δι' αποφάσεως του Υπουργού των Μεταφορών , δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως , μεταταχθώσι προς πλήρωσιν κενών οργανικών θέσεων γραφέων ή ακολούθων του Υπουργείου Μεταφορών , ομοιόβαθμοι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι κατ' απόσπασιν εξ άλλων δημοσίων Υπηρεσιών , επί διετίαν τουλάχιστον υπηρετούντες κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος Νόμου εις το Υπουργείον Μεταφορών .

Ο μέχρι τούδε διανυθείς χρόνος υπηρεσίας εν τω κατεχομένω βαθμώ θεωρείται διανυθείς εις τον βαθμόν με τον οποίον μετατάσσονται εις το Υπουργείον Μεταφορών.

 

Άρθρο 11

Αι εν άρθρω 1 του Α.Ν. 725/45 διατάξεις ως προς την αρμοδιότητα και δικαιοδοσία του παρά τω Υπουργώ των Μεταφορών Τεχνικού Συμβουλίου , αι αφορώσαι εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Αυτοκινήτων του Υπουργείου Μεταφορών, τον Γενικόν Διευθυντήν Αυτοκινήτων και την αναπλήρωσιν ή αντικατάστασιν τούτου, καταργούνται .

 

Άρθρο 12

Οι βουλευταί έχουν το δικαίωμα της ελευθερίας κυκλοφορίας επί πάντων των λεωφορείων αυτοκινήτων αστικών και υπεραστικών .

 

Άρθρο 13

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

 

Εν Θεσσαλονίκη τη25 Οκτωβρίου 1949

ΠΑΥΛΟΣ Β .

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Π . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ , ΣΤ . ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ , Φ . ΖΑΙΜΗΣ , Κ . ΤΣΑΤΣΟΣ , ΣΤ . ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ , Δ . ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ , Π . ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ , ΧΡ . ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ , Κ . ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ , ΚΩΝ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ , ΕΜΜ . ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ , ΕΜΜ . ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣ , ΓΕΡ . ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ , Μ . ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ , Μ . ΑΙΛΙΑΝΟΣ , Β . ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ .

 

Εθεωρήθη και ετέθη η Μεγάλη του Κράτους Σφραγίς .

 

Εν Αθήναις τη 25 Οκτωβρίου 1949 .

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ . ΜΕΛΑΣ .