ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 5 ΜΑΙΟΥ 1972

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

64

 

 

NΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 1146

 

Περί τρόπου μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλεττών.

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Άρθρον 1

 

1. Από της ισχύος του παρόντος δια την εφαρμογήν των διατάξεων περί φορολογίας και μεταβιβάσεως των αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, την ταξινόμησιν και χορήγησιν των αδειών κυκλοφορίας μετά των αντίστοιχων κρατικών πινακίδων, την άσκησιν ελέγχου επί των αυτοκινήτων οχημάτων κλπ., καθιερούται η τήρησις βιβλιαρίου μεταβολών κυριότητος και κατοχής. Το βιβλιάριον τούτο χορηγείται υπό της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών του Υπουργείου Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών δια των υπ' αυτής εξουσιοδοτημένων περιφερειακών Υπηρεσιών. Των διατάξεων της παρούσης παραγράφου εξαιρούνται τα αυτοκίνητα οχήματα περί ων η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του Ν. 2367/1953 "περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων", ως ούτος ετροποποιήθη μεταγενεστέρως.

2. Ο τύπος του κατά την προηγουμένην παράγραφον καθιερουμένου βιβλιαρίου, αι ακριβείς διαστάσεις αυτού, το περιεχόμενον τούτου, αι εις αυτό επιβαλλόμεναι καταχωρίσεις ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια εκδόσεως και τηρήσεως αυτού, καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Δια της αυτής ως άνω αποφάσεως καθορίζονται αι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορηγήσεως ως και αντικαταστάσεως του κατά τ' ανωτέρω βιβλιαρίου εις περίπτωσιν απωλείας, φθοράς ή καταστροφής του, ως και αι περιπτώσεις καταθέσεως τούτου εις την οικείαν Υπηρεσίαν Συγκοινωνιών. Δι' έκαστον αυτοκίνητον όχημα ή μοτοσυκλέτταν εκδίδεται εν και μόνον τοιούτος βιβλιάριον, ανεξαρτήτως της υπάρξεως τυχόν πλειόνων του ενός συγκυρίων ή κατόχων αυτού.

3. Από της ισχύος του παρόντος καταργείται η υποχρέωσις της καταρτίσεως συμβολαιογραφικού εγγράφου προκειμένης μεταβιβάσεως της κυριότητος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας, και των αδειών κυκλοφορίας αυτών εν γένει, πάσης κατηγορίας και χρήσεως, εκτός εάν εκ της φύσεως της δικαιοπραξίας και εξ άλλων ειδικών διατάξεων απαιτείται έγγραφος συστατικός τύπος.

 

 

 

Άρθρον 2

 

1. Το εν τω άρθρω 1 βιβλιάριον μεταβολών εκδίδεται μετά προηγουμένην υποβολήν εις την αρμοδίαν Υπηρεσίαν υπευθύνου δηλώσεως του κυρίου ή κατόχου του οχήματος, εν η αναγράφονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία του οχήματος και ότι είναι κύριος και κάτοχος ή απλώς κάτοχος τούτου, γινομένης εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει ειδικής μνείας περί της παρακρατήσεως της κυριότητος, εν όλω ή εν μέρει. Εάν δια το εν τη δηλώσει περιγραφόμενον όχημα δεν έχει εκδοθή άδεια κυκλοφορίας ή έχει εκδοθή τοιαύτη οχήματος ειδικής κατηγορίας, ούτινος προβλέπεται η εισαγωγή ατελώς, υποβάλλεται και πιστοποιητικόν Τελωνείου ή έτερον έγγραφον Δημοσίας Αρχής, εξ ου να προκύπτη ότι έχουν καταβληθή δι' αυτό οι υπό του νόμου προβλεπόμενοι εισαγωγικαί δασμοί, φόροι και τέλη εν γένει ή ότι συντέχει νόμιμος λόγος απαλλαγής απ' αυτών. Η δήλωσις αύτη περιεχομένη εις τα στοιχεία του βιβλιαρίου, συντάσσεται υποχρεωτικώς κατά τας διατάξεις του Ν.Δ/τος 105/1959 "περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος", θεωρούμενη δε δια το γνήσιον της υπογραφής του δηλούντος, είτε παρ' Αστυνομικής Αρχής είτε παρά της οικείας Υπηρεσίας παρ' ης εκδίδεται το βιβλιάριον, αποκόπτεται εκ του βιβλιαρίου και κρατείται παρά της εκδούσης το βιβλιάριον Υπηρεσίας.

2. Ο εν γνώσει, δια της κατά την προηγουμένην παράγραφον υποβαλλομένης δηλώσεως, δηλών ψευδή γεγονότα ή αποκρύπτων τ' αληθή, ως και ο υπάλληλος εις την αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η υποβληθείσα εν προκειμένω δήλωσις, παραλείπων εν γνώσει την άμεσον καταμήνυσιν παραβάσεως περί την δήλωσιν ταύτην, τιμωρούνται με τας ποινάς του άρθρου 2 του Ν. Δ. 105/1959. Άπασαι αι λοιπαί διατάξεις του άρθρου τούτου του ανωτέρω Ν. Δ/τος, έχουν και εν προκειμένω εφαρμογήν.

 

Άρθρον 3

 

1. Από της ισχύος του παρόντος πάσα, και υφ' οιονδήποτε τύπον καταρτιζομένη συμφωνία περί μεταβιβάσεως της κυριότητος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας, πάσης κατηγορίας και χρήσεως, ολοκλήρου ή ιδανικού μεριδίου, εφωδιασμένου ή μη δι' αδείας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων, καταχωρίζεται υπό του αρμοδίου οργάνου, περί ου η παρ. 4 του άρθρου 5 του παρόντος, εις οικείαν θέσιν του κατ' άρθρον 1 του παρόντος βιβλιαρίου. Εις την θέσιν ταύτην σημειούνται τα στοιχεία των διαδοχικών κυρίων και κατόχων του οχήματος ως και τα ποσοστά της μεταβιβάσεως (μεταβίβασις εξ ολοκλήρου ή κατ' ιδανικόν μερίδιον). Εν περιπτώσει μεταβιβάσεως μόνον της νομής ή κατοχής οχήματος ολοκλήρου ή ιδανικού μεριδίου τούτου με παρακράτησιν της κυριότητος μέχρις αποπληρωμής του υπολοίπου του τιμήματος, γίνεται ειδική περί τούτου μνεία εν τη άνω θέσει του βιβλιαρίου.

2. Εις την κατά την προηγουμένην παράγραφον καταχώρισιν υπόκειται ωσαύτως και πάσα ετέρα περίπτωσις κτήσεως, ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας, εν όλω ή κατ' ιδανικά μέρη.

3. Η αρμοδία δια την έκδοσιν του βιβλιαρίου και την εν αυτώ καταχώρισιν των μεταβολών των προηγουμένων παραγράφων Αρχή, υποχρεούται όπως γνωστοποιή, αμελλητί πάσαν μεταβολήν εις τον αρμόδιον, δια την βεβαίωσιν των τελών κυκλοφορίας, εισφορών και λοιπών φόρων, Οικονομικόν Έφορον. Δι' αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθορίζονται αι λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων της παρούσης παραγράφου.

 

Άρθρον 4

 

1.Επιφυλασσομένων επί συστάσεως προικός ή δωρεάς των ειδικών διατάξεων, περί διαφόρου υπολογισμού των οφειλομένων τελών χαρτοσήμου, δια τας μεταβιβάσεις της κυριότητος επί αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλεττών υπό αίρεσιν ή άνευ αιρέσεως, καταβάλλονται υπέρ του Δημοσίου τα δια των επομένων διατάξεων του παρόντος άρθρου οριζόμενα αναλογικά και κλιμακωτά πάγια τέλη χαρτοσήμου.

2. Ως βάσις υπολογισμού των κατά την προηγουμένην παράγραφον αναφερομένων τελών χαρτοσήμου λαμβάνεται:

α. Δια τα επιβατηγά αυτοκίνητα ως και τας μοτοσυκλέττας πάσης κατηγορίας και χρήσεως, η εις ίππους φορολογήσιμος ισχύς του κινητήρος αυτών.

β. Δια τα φορτηγά αυτοκίνητα, πάσης κατηγορίας και χρήσεως, ο αριθμός το εις τόννους επιτρεπόμενον ανώτατον μικτόν βάρος αυτών, και

γ. Δια τα λεωφορεία, πάσης κατηγορίας και χρήσεως, ο αριθμός των θέσεων καθημένων και ορθίων επιβατών, εξαιρουμένων των τοιούτων του εισπράκτορος και του οδηγού.

3. Η κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω φορολογήσιμος ισχύς του κινητήρος, το μικτόν βάρος και ο αριθμός των θέσεων καθημένων και ορθίων επιβατών, λαμβάνονται εκ της αδείας κυκλοφορίας του μεταβιβαζόμενου αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας. Προκειμένου περί μεταβιβαζομένων αυτοκινήτων άνευ αριθμού κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων απόφασις του Υπουργού Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών θέλει καθορίσει τον τρόπον εξευρέσεως των ως ανωτέρω αναφερομένων στοιχείων.

4. Οι συντελεσταί των, δι' εκάστην μεταβίβασιν της κυριότητος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας, εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αναφερομένων τελών χαρτοσήμου ορίζονται κατά κατηγορίαν αυτοκινήτων οχημάτων ως ακολούθως:

α) Αυτοκίνητα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσεως:

Δι' ισχύν κινητήρος μέχρι και τεσσάρων (4) φορολογησίμων ίππων εις δραχμάς διακοσίας πεντήκοντα (25) ανά ίππον.

Δι' ισχύν κινητήρος μεγαλυτέραν των τεσσάρων (4) φορολογησίμων ίππων εις δραχμάς χιλίας (1000), προσαυξανομένας κατά εκατόν (100) δραχμάς δι' έκαστον επί πλέον των τεσσάρων (4) φορολογησίμων ίππων ισχύος κινητήρος.

β) Αυτοκίνητα επιβατηγά δημοσίας χρήσεως, μετά ή άνευ μετρητού, εις δραχμάς εκατόν είκοσιν (120) ανά φορολογήσιμον ίππον.

γ) Μοτοσυκλέτται, πάσης κατηγορίας και χρήσεως, εις δραχμάς διακοσίας (200) ανά φορολογήσιμον ίππον.

δ) Αυτοκίνητα φορτηγά, πάσης κατηγορίας και χρήσεως:

Δια μικτόν βάρος μέχρι και τεσσάρων (4) τόννων εις δραχμάς τρεις χιλιάδας διακοσίας (3.200), προσαυξανομένας κατά τριακοσίας (300) δραχμάς δι' έκαστον επί πλέον των τεσσάρων (4) τόννων μικτού βάρους.

στ) Λεωφορεία, πάσης κατηγορίας και χρήσεως, εις δραχμάς διακοσίας πεντήκοντα (250) ανά θέσιν καθημένου επιβάτου και εις δραχμάς πεντήκοντα (50) ανά θέσιν ορθίου επιβάτου.

5. Προκειμένου περί μεταβιβάσεως αυτοκινήτου οχήματος δημοσίας χρήσεως, πάσης κατηγορίας, εις ας περιπτώσεις αύτη επιτρέπεται, πλην των υπό της προηγουμένης παραγράφου οριζομένων τελών χαρτοσήμου, καταβάλλεται επί πλέον, υπέρ του Δημοσίου και τέλος χαρτοσήμου οριζόμενον εις ποσοστόν ενός και πεντήκοντα εκατοστών επί τοις εκατόν .(1,50%) επί της αξίας της αδείας κυκλοφορίας τούτου υπεραξία, κατά τον χρόνον της μεταβιβάσεως. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και της Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως καθορίζεται δια τον άνω σκοπόν, εκάστοτε η αξία των μεταβιβαζομένων αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων ως δημοσίας χρήσεως υπεραξία, αναλόγως προς τας κρατούσας εν τη αγορά συνθήκας εκμεταλλεύσεως εκάστης κατηγορίας τούτων.

6. Επί μεταβιβάσεως μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλεττών, οιασδήποτε κατηγορίας και χρήσεως, τα κατά την παράγραφον 4 του παρόντος άρθρου οριζόμενα πάγια τέλη χαρτοσήμου μειούνται κατά πέντε επί τοις εκατόν (5%) δι' έκαστον έτος κυκλοφορίας εν Ελλάδι του μεταβιβαζόμενου οχήματος. Η μείωσις αύτη δεν δύναται εν πάση περιπτώσει να υπερβή εν συνόλω τα εβδομήκοντα πέντε επί τοις εκατό (75%) των προς καταβολήν τελών χαρτοσήμου. Δια τον υπολογισμόν των κατά τα ανωτέρω ετών κυκλοφορίας, ως πρώτον έτος λογίζεται το έτος εντός του οποίου εξεδόθη το πρώτον άδεια κυκλοφορίας δια το αυτοκίνητον εν Ελλάδι.

7. Προκειμένου περί μεταβιβάσεως ιδανικού μεριδίου επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας, τα υπό του παρόντος άρθρου οριζόμενα προς καταβολήν τέλη χαρτοσήμου επιμερίζονται αναλόγως.

8. Επί πάσης, συμφώνως τω παρόντι Ν. Δ/τι, μεταβιβάσεως κυριότητος, εν όλων ή εν μέρει, επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας, ο υπό του άρθρου 10 παρ. 1 εδάφ. ιστ΄ του Νόμου 4114/1960 "περί του κώδικος του Ταμείου Νομικών" προβλεπόμενος πόρος ορίζεται εφεξής ει το ήμισυ (1/2) των κατά τας παραγράφους 4 και 6 του παρόντος άρθρου υπέρ του Δημοσίου οριζομένων τελών χαρτοσήμου. Ειδικώς, προκειμένου περί αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως, πάσης κατηγορίας, ο πόρος ούτος προσαυξάνεται εισέτι κατά εν επί τοις εκατό (1%) επί του ποσού της αξίας τη αδείας κυκλοφορίας (υπεραξίας) του αυτοκινήτου. Δια Β. Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζεται ο τρόπος εισπράξεως του πόρου τούτου ως και πάσα εν προκειμένω αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Άρθρον 5

 

1.Επί μεταβιβάσεως δικαιώματος κυριότητος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας δια της καταρτίσεως συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε διότι η κατάρτισις τοιούτου εγγράφου προβλέπεται υπό ειδικής διατάξεως, είτε διότι εις τον τύπον του εγγράφου τούτου οικειοθελώς τα συμβαλλόμενα μέρη υποβάλλονται, απαιτείται, όπως προσκομισθή εις τον συμβολαιογράφον, βεβαίωσις του, κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, αρμοδίου οργάνου, περί του ύψους των προς καταβολήν τελών χαρτοσήμου του μεταβιβαζόμενου οχήματος. Η βεβαίωσις αύτη προσαρτάται εις το καταρτιζόμενον συμβόλαιον, γινομένης ειδικής περί τούτου μνείας εν αυτώ. Μόνον μετά την καταβολήν εις το Δημόσιον Ταμείον των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου και εισφορών του μεταβιβαζόμενου οχήματος και προσάρτησιν εν τω συμβολαίω του σχετικού γραμματίου καταβολής είναι δυνατή η υπογραφή του συμβολαίου.

2. Όπου δια την κατάρτισιν συμβολαιογραφικού εγγράφου μεταβιβάσεως δικαιώματος κυριότητος ή ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας, απαιτείται εκ του νόμου να λαμβάνεται υπ' όψιν ή να σημειούται εν αυτώ η αξία του οχήματος ως εμπορεύματος, αύτη υπολογίζεται ως το πηλίκον το προκύπτον εκ της διαιρέσεως των κατά τας διατάξεις του παρόντος οριζομένων προς καταβολήν τελών χαρτοσήμου του οχήματος δια συντελεστού ίσου προς τα δέκα οκτώ χιλιοστά της μονάδος 0,018. Καθ' όμοιον τρόπον εξευρίσκεται η αξία του οχήματος ως εμπορεύματος, δια την υπό του Οικονομικού Εφόρου εφαρμογήν των διατάξεων περί φορολογίας του εισοδήματος.

3. Αι εκ των κειμένων διατάξεων ισχύουσαι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος απαλλαγαί από της καταβολής των κατά τας διατάξεις του παρόντος τελών χαρτοσήμου διατηρούνται εν ισχύι.

4. Δια Β. Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών, ορίζονται τα της ακυρώσεως των αδειών κυκλοφορίας τωνμε6ταβιβαζομένων αυτοκινήτων, αι προϋποθέσεις και η διαδικασία της κατά το άρθρον 3 του παρόντος καταχωρίσεως και διαγραφής, τα αρμόδια όργανα άτινα θα προσδιορίζουν δι' έκαστον μεταβιβαζόμενον όχημα ή μοτοσυκλέτταν, το ύψος των κατά το άρθρον 4 του παρόντος οριζομένων τελών χαρτοσήμου, θα βεβαιούν το γνήσιον των υπογραφών των συμβαλλομένων και θα ενεργούν και θεωρούν εκάστην τοιαύτην καταχώρισιν, ως επίσης και η εν γένει διαδικασία, ήτις δέον να τηρήται κατά τους ανωτέρω προσδιορισμού, καταχωρίσεις και θεωρήσεις.

5. Άνευ της εξ ολοκλήρου καταβολής των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου, της καταχωρίσεως κατά τας διατάξεις του παρόντος της σχετικής συμφωνίας περί μεταβιβάσεως ως και της θεωρήσεως των υπογραφών ων συμβαλλομένων μερώνεις το βιβλιάριον μεταβολών, όπου απαιτείται αύτη, δεν επέρχεται η κτήσις δικαιώματος κυριότητος, εν όλω ή εν μέρει, ή ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας.

6. Δια την κατά τας διατάξεις του παρόντος καταχώρισιν της σχετικής συμφωνίας περί μεταβιβάσεως της κυριότητος επί του αυτοκινήτου, ως και την θεώρησιν των υπογραφών των συμβαλλομένων μερών, εις το βιβλιάριον μεταβολών απαιτείται επί ποινή ακυρότητος, όπως προσκομισθή εις την αρμοδίαν Δημοσίαν Υπηρεσίαν βεβαίωσις του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου περί καταβολής των τελών κυκλοφορίας αμφοτέρων των εξαμήνων του οικονομικού έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώραν η μεταβίβασις, των τυχόν οφειλομένων τελών προηγουμένων εξαμήνων, των οφειλομένων κρατήσεων των Ν. Δ/των 2512/1953 "περί διαλύσεως των ΚΤΕΦΑ και ρυθμίσεως του τρόπου εκτυπώσεως, θεωρήσεως, εκδόσεως και ελέγχου των φορτωτικών εγγράφων κατά την μεταφοράν αγαθών δι' αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως", και 3839/1958 "περί φορολογίας των πετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων, τροποποιήσεως ενίων διατάξεων της φορολογίας αυτοκινήτων και του Νόμου 1910/1944 "περί προστασίας πολυτέκνων κλπ." και του Ν. 4045/1960 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων φορολογικών νόμων και μέτρων αφορώντων τας χερσαίας μεταφοράς, του χαρτοσήμου, ως και των τυχόν οριστικώς βεβαιωθέντων προστίμων". Εις ην περίπτωσιν η μεταβίβασις του αυτοκινήτου πραγματοποιείται εντός του πρώτου εξαμήνου του οικονομικού έτους, ο υπόχρεως δικαιούται εκπτώσεως δέκα επί τοις εκατόν (10%) επί των προκαταβαλλομένων τελών του δευτέρου εξαμήνου.

 

Άρθρον 6

 

1.Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος μοναδικήν απόδειξιν της κτήσεως δικαιώματος κυριότητος ή έτερου εμπραγμάτου δικαιώματος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας εν όλω ή εν μέρει, αποτελεί ή, κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμον και των εις εκτέλεσιν τούτου εκδιδομένων Β. Δ/γμάτων και αποφάσεως, γενομένη εγγραφή της σχετικής συμφωνίας εις το δια τούτου καθιερούμενον βιβλιάριο. Η εγγραφή αύτη αποτελεί και τον μοναδικόν τίτλον κτήσεως των ως ανωτέρω δικαιωμάτων επί αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλεττών, εξαιρέσει των κυκλοφορούντων ήδη τοιούτων των μη εφωδιασμένων δια του, κατά τας διατάξεις του παρόντος, βιβλιαρίου, ως και των οχημάτων περί ων η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του Ν. 2367/1953 "περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων".

2. Συμφωνίαι δι' ων συνομολογείται εικονικότης των ως άνω εγγραφών αφορωσών εις την κτήσιν ή μεταβίβασιν της κυριότητος αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλεττών ή άλλων επί τούτων εμπραγμάτων δικαιωμάτων είναι άκυροι. Αι τυχόν εις εκτέλεσιν τοιούτων ακύρων συμφωνιών καταβληθείσαι εκατέρωθεν παροχαί δεν αναζητούνται.

3. Πάσα ανταπόδειξις κατά του περιεχομένου της περί ης η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εγγραφής, αφορώσα εις τα πρόσωπα των συμβληθέντων ή το αντικείμενον ή οιονδήποτε στοιχείον της συμφωνίας είναι απαράδεκτος και δεν λαμβάνεται υπ' όψει επί δικαστηρίου, επιφυλασσόμενων των περί ουσιώδους πλάνης, απάτης ή απειλής διατάξεων του Αστικού Κώδικος.

 

Άρθρον 7

 

1. Ουδέν αυτοκίνητον όχημα επιτρέπεται όπως κυκλοφορή εν τη Χώρα, εφ' όσον δεν έχει δεόντων ταξινομηθή παρά του Υπουργείου Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών και δεν έχει εφοδιασθή δι' αδείας κυκλοφορίας και δια πινακίδων αναγνωρίσεως της τελευταίας ενεργηθείσης γενικής απογραφής, ανηρτημένων επί του οχήματος καθ' ον τρόπον ορίζεται υπό του Νόμου 2367/1953 "περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων", ως ούτος ισχύει εκάστοτε. Ουδέν αυτοκίνητος όχημα, πλην των υπό του νόμου προβλεπομένων εξαιρέσεων, δύναται να ταξινομηθή, εφ' όσον τα στοιχεία του κυρίου και κατόχου αυτού δεν έχουν καταχωρηθή προσηκόντων εις το βιβλιάριον μεταβολών της κυριότητος και κατοχής αυτού και δεν έχουν καταβληθή οι βαρύνοντες αυτό φόροι.

2. Κύριος ή κάτοχος αχρηστευομένου ή καταστρεφομένου ή διαλυομένου οχήματος δέον όπως εντός δέκα ημερών, ειδοποιήση την οικείαν Υπηρεσίαν Συγκοινωνιών περί της επί συμβάσης αχρηστεύσεως ή καταστροφής του οχήματος ή διαλύσεως τούτου εις υλικόν και παραδώση εις την αυτήν ως άνω υπηρεσίαν την άδειαν κυκλοφορίας μετά των πινακίδων αναγνωρίσεως ως και το βιβλιάριον μεταβολών του οχήματος δια την ακύρωσιν του βιβλιαρίου και την ενημέρωσιν του σχετικού μητρώου. Από της τοιαύτης ακυρώσεως εις την οποίαν οφείλει να προβή η οικεία Υπηρεσία Συγκοινωνιών, απαγορεύεται πάσα νέα καταχώρισις μεταβιβάσεως της κυριότητος ή της συστάσεως ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος εις το βιβλιάριον μεταβολών της κυριότητος και κατοχής του οχήματος. Τα εξαρτήματα του ούτως αχρηστευομένου αυτοκινήτου δύνανται να πωληθούν ως ανταλλακτικά.

3. Η δι' οιονδήποτε λόγον έκδοσις αδείας κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας, επιτρέπεται επί τη προσκομίσει, μεταξύ των άλλων απαιτουμένων ενδεχομένως δικαιολογητικών, και του βιβλιαρίου μεταβολών του οχήματος εκδιδομένου επ' ονόματι των αιτούντων την έκδοσιν της αδείας κυκλοφορίας.

 

Άρθρον 8

 

1. Κύριοι, νομείς ή κάτοχοι αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλεττών, μη συμμορφούμενοι προς τας υπό των διατάξεων του παρόντος, προβλεπομένας υποχρεώσεις των, τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος.

2. Δια των, κατ' εξουσιοδότησιν των άρθρων 1 παρ. 2 και 5 παρ. 4 εκδιδομένων κανονιστικής υπουργικής αποφάσεως και Β. Διατάγματος, δύναται να θεσπίζωνται και ποινικαί κυρώσεις δια παραβάσεις, διατάξεων αυτών επισυρούσας τας ποινάς του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος.

 

Άρθρον 9

 

Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος καταργούνται: 1. Εκ των διατάξεων του Νόμου 2367/1953 "περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων": α) η παράγραφος 2 του άρθρου 1, β) η παράγραφος 1 του άρθρου 2, ως αύτη αντικατεστάθη δια του άρθρου 1 του Ν. 3186/1955 "περί τροποποιήσεως της παραγρ. 1 του άρθρου 2 του Νόμου 2367/1953 "περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων" και της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν.Δ 3839/1958, γ) η παράγραφος 2 του άρθρου 2, ως συνεπληρώθη δια της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 3839/1958, δ) η παράγραφος 3 του άρθρου 2 ως αύτη αντικατεστάθη δια της παραγράφου 4 του Ν. Δ. 3839/1958 και της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Α. Ν. 154/1967 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων περί φόρων καταναλώσεως, τελών ψυχαγωγίας και ειδών Κρατικού Μονοπωλίου", ε) η παράγραφος 4 του άρθρου 2,στ) η παράγραφος 5 του άρθρου 2 ως αύτη συνεπληρώθη δια της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ΝΔ. 3839/1958, ζ) η παράγραφος 6 του άρθρου 2 ως συνεπληρώθη δια της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 3839/1958, η) η παράγραφος 1 του άρθρου 3 και θ) η παράγραφος 3 του άρθρου 3, και 2) πάσα άλλη διάταξις αντικειμένη εις τας διατάξεις του παρόντος.

 

Άρθρον 10

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από 1ης Απριλίου 1973.

 

Εν Αθήναις τη 29 Απριλίου 1972

Εν ονόματι του Βασιλέως

 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ

ΝΟΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚ. ΕΦΑΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝ. ΚΟΥΛΗΣ, ΑΓΓΕΛ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΕΜΜΑΝ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, ΓΕΡΑΣ. ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ, ΑΝΤΩΝ. ΜΠΕΡΝΑΡΗΣ, ΚΩΝΣ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΟΡΕΣΤ. ΓΙΑΚΑΣ, ΣΠΥΡ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη ου Κράτους σφραγίς

 

Εν Αθήναις τη 3 Μαΐου 1972

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ