EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1972

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

48

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1127

Περί Ιδιωτικής Αεροπορίας

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρο 1

 

Ιδιωτική Αεροπορία για την εφαρμογή του παρόντος είναι η χρήση ιδιοκτήτου αεροσκάφους ή ελικοπτέρου ή ανεμοπτέρου ή αεροστάτου για ιδιωτικούς, τουριστικούς ή αθλητικούς σκοπούς.

Ως ιδιωτική αεροπορία λογίζεται και η ερασιτεχνική ενασχόληση στην κατασκευήν και τη χρήση κατευθυνομένων προτύπων αεροσκαφών (αερομοντέλων).

Μα Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού, Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος και άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο.

Λέσχες, σωματεία και πάσης φύσεως ερασιτεχνικοί φορείς της ιδιωτικής αεροπορίας και του αεραθλητισμού, στους οποίους περιλαμβάνεται και η συστηματική άσκηση στη χρήση του αλεξιπτώτου, ενισχύονται οικονομικώς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3769/57 "περί λήψεως μέτρων διά την οργάνωσιν του εξωσχολικού Αθλητισμού", όπως αυτό ισχύει έκτοτε και τις συναφείς προς αυτό διατάξεις. Την εποπτείαν, αθλητικού περιεχομένου, αεροπορικών δραστηριοτήτων ασκεί και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

Άρθρο 2

 

Στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ανήκει η αρμοδιότητα διαμόρφωσης της πολιτικής για την ανάπτυξη και διάδοση της αεροπορικής ιδέας, την ενθάρρυνση και κατεύθυνση της ιδιωτικής αεροπορίας. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ασκεί από την πλευρά της πολιτικής αεροπορίας την εποπτεία συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλισης, των συλλόγων, λεσχών, ομάδων και ατόμων που ασχολούνται με θέματα ιδιωτικής αεροπορίας, αεροπορικού αθλητισμού και αεροπορικού τουρισμού.

Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορούν να ανατεθούν αρμοδιότητες των άρθρων του παρόντος σε όσα σωματεία και λέσχες διαθέτουν τα απαραίτητα εχέγγυα. Στην έννοια της αναθέσεως αρμοδιοτήτων, περιέχεται και η δυνατότητα εγκρίσεως και παροχής αρχικού και προχωρημένου σταδίου θεωρητικής και εν πτήσει εκπαιδεύσεως καθώς και η χορήγησης αδειών μαθητευομένων χειριστών.

Η κατά τας παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου εποπτεία της ΥΠΑ και ο έλεγχος ως προς τις ανατιθέμενες σε σωματεία και λέσχες αρμοδιότητας, επιτρέπεται να ασκείται από την Εθνική Αερολέσχη της Ελλάδος, σύμφωνα με οριζόμενα με απόφαση του Διοικητού της Υ.Π.Α. Τα θέματα εκπροσώπησης της Χώρας στις συναφείς με την ιδιωτική και αθλητική αεροπορία διεθνείς εκδηλώσεις και συνέδρια καθώς και την Διεθνή Αεροπορική Ομοσπονδία (FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONAL) ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών έπειτα από εισηγήση της ΥΠΑ.

 

Άρθρο 3

 

Συνιστάται Συμβούλιον Ιδιωτικής Αεροπορίας, που αποτελείται από Αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας, και της Αεροπορίας Στρατού, Υπαλλήλων της ΥΠΑ, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και προσωπικοτήτων που έχουν σχέση με την αεροπορία, Το συμβούλιο γνωμοδοτεί στους Υπουργούς Εθνικής Αμύνης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, για κάθε θέμα που αφορά στην ανάπτυξη στην κατεύθυνση, υποστήριξη, επιχορήγηση και λειτουργία της εθνικής ιδιωτικής αεροπορίας, όπως ορίζεται στο άρθρο.....του παρόντος.

Με προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των υπουργών Εθνικής Αμύνης και Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθμίζονται τα θέματα της συνθέσεως, της οργάνωσης, των αρμοδιοτήτων και λειτουργίας του Συμβουλίου Ιδιωτικής Αεροπορίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Άρθρο 4

 

Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών εγγράφεται κάθε έτος πίστωση για τη διάδοση της αεροπορικής ιδέας και την επιχορήγηση λεσχών ή σωματείων και επικουρικά φορέων ιδιωτικής ερασιτεχνικής αεροπορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Με απόφαση του Υπουργού, Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να παρέχεται τεχνική υποστήριξη υπό την ΥΠΑ σε λέσχες και σωματεία που ασχολούνται ερασιτεχνικώς με τον αεραθλητισμό και την διάδοση της αεροπορικής ιδέας.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης έπειτα από εισήγηση του Αρχηγείου Στρατού μπορεί να παρέχεται η υποστήριξη της προηγούμενης παραγράφου, από το Αρχηγείο Αεροπορίας ή της Αεροπορίας Στρατού.

Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί η διδασκαλία στοιχείων "περί ιδιωτικής αεροπορίας" καθώς και ο αρχικός εν πτήσει εθισμός και εκπαίδευση, να καθιερωθούν ως προαιρετικό μάθημα στη Μέση, Ανώτερη ή Ανώτατη Εκπαίδευση. Για τη διδασκαλία εφαρμόζονται οι διατάξεις "περί ασφάλειας των πτήσεων" και χορήγησης αδείας μαθητευομένων χειριστών.

 

 

 

 

Άρθρο 5

 

Η ΥΠΑ, μπορεί να κατασκευάζει και να οργανώνει πεδία προσγειώσεως για την υποδοχή και την εξυπηρέτηση αεροσκαφών και ελικοπτέρων ιδιωτικής αεροπορίας σε χώρους με μηχανήματα και κάθε άλλη συνδρομή που παραχωρείται από τους Δήμους ή τις Κοινότητες ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης. Για τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις για την οργάνωση και τη λειτουργία αερολιμένων καθώς και για τον υγειονομικό έλεγχου όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

Άρθρο 6

 

Στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου λέσχης ή σωματείου ιδιωτικής αεροπορίας που απολαύουν τα ευεργετήματα του παρόντος ή ασκούν τις, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 αρμοδιότητες, μετέχει ως Κυβερνητικός εκπρόσωπος, με δικαίωμα ψήφου ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Άρθρο 7

 

Για τη θεωρητική εκπαίδευση των μελών σωματείων ή λεσχών ή ομάδων προσώπων που επιθυμούν την απόκτηση πτυχίου χειριστών ιδιωτικών αεροσκαφών, η Υ.Π.Α. μπορεί να οργανώνει δωρεάν, κατά την κρίση της, εκπαιδευτικές περιόδους είτε στη Σχολήν Πολιτικής Αεροπορίας είτε σε συγκεκριμένον κύκλον σπουδών για αυτό το σκοπόν σε περιφερειακούς πολιτικούς Αερολιμένες.

Για τη συνδρομή του έργου της ιδιωτικής αεροπορίας επιτρέπεται, με απόφαση του οικείου Υπουργού, και μετά από αίτηση και με δαπάνες των ενδιαφερομένων, να διατίθενται, Αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων ή Υπάλληλος της ΥΠΑ, , σε σωματεία ή συλλόγους ερασιτεχνικής ιδιωτικής αεροπορίας για θέματα αποκλειστικώς της Υπηρεσιακής τους αρμοδιότητας. Η παροχή εν πτήσει εκπαιδεύσεως προϋποθέτει την ύπαρξη οικείων πτυχίων και αδειών εκπαιδευτού.

 

Άρθρο 8

 

Με κανονισμούς που εκδίδονται από τον Διοικητή της ΥΠΑ και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται ιδίως οι προϋποθέσεις και οι υγειονομικές απαιτήσεις για την απονομήν πτυχίων χειριστών ιδιωτικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, τα θέματα της συντηρήσεως, των επισκευών, των μετασκευών και κάθε λεπτομέρεια τεχνικής φύσεως του πτητικού υλικού της ιδιωτικής αεροπορίας, τα θέματα της τεχνικής και πτητικής εκμεταλλεύσεως, τα θέματα των συνεργείων, των μέσων και του εξοπλισμού καθώς επίσης του ελέγχου της πλοϊμότητας κάθε ιδιωτικού αεροσκάφους.

Οι προβλεπόμενες κατά πτυχίο πολιτικής αεροπορίας προϋποθέσεις για την απόκτηση, ανανέωση ή την επέκταση πτυχίου, ισχύουν και προκειμένου για τα πτυχία, ειδικότητας ή ικανότητας χειριστών ιδιωτικών αεροσκαφών. Η απαιτούμενη υγειονομική εξέταση ενεργείται αποκλειστικώς από τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές ή τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα Δημοσίου Δικαίου.

 

 

Άρθρο 9

 

Επιτρέπεται στους κατόχους πτυχίων πολιτικής αεροπορίας που χορηγήθηκαν ή αναγνωρίσθηκαν από ξένα Κράτη, να χειρίζονται ιδιωτικά αεροσκάφη ή ελικόπτερα ως ιδιώτες χειριστές χωρίς αμοιβή.

Με απόφαση του Διοικητού της ΥΠΑ παρέχεται κάθε διευκόλυνση για την κίνηση παντός ιδιωτικού αεροσκάφους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις "περί ασφαλείας της εναερίου κυκλοφορίας της Χώρας",στο πλαίσιο του ελέγχου που ασκείται από τους κατά τόπους Αερολιμένες.

 

Άρθρο 10

 

Για την οργάνωση ιδιωτικών αεροπορικών εορτών και επιδείξεων, ανεξάρτητα από το σκοπό τους, αιτείται η έγκριση της ΥΠΑ. Η έγκριση χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από την ΥΠΑ.

Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να προβλέπεται η απονομή διπλωμάτων αξίας πολιτικής αεροπορίας και ηθικών αμοιβών, και η διαδικασία απονομής τους, για την επιβράβευση νομικών ή φυσικών προσώπων που διακρίθηκαν κατά την άσκηση του κοινωνικού λειτουργήματος της προσφοράς υπηρεσιών στην ιδιωτική αεροπορία.

 

Άρθρο 11

 

Εισαγόμενα από το εξωτερικό αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα και αερόστατα, επιδοτούνται σε ποσοστό πεντήκοντα τοις εκατόν (50%) των οικείων δασμών, φόρων και τελών εισαγωγής και μέχρι τεκμαρτής αξίας πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.

Τα ανταλλακτικά και τα όργανα των πτητικών μέσων, που εισάγονται από το εξωτερικό επιδοτούνται κατά το αντίστοιχο ποσό των επιβαλλομένων οικείων δασμών, φόρων και τελών και μέχρι συνολικής αξίας πεντήκοντα χιλιάδων (50.000).

Για μία πενταετία Ελληνικά ιδιωτικά αεροσκάφη ελικόπτερα που χρησιμοποιούνται για ιδιωτικούς ή αθλητικούς ή τουριστικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς και ανήκουν κατά κυριότητα ή είναι εγγεγραμμένα σε Λέσχες ή Σωματεία που λειτουργούν νόμιμα καθώς και ιδιωτικά αεροσκάφη και ελικόπτερα που είναι εγγεγραμμένα στο βιβλίο ξένων πολιτικών αεροσκαφών, επιδοτούνται σε ποσοστό πεντήκοντα τοις εκατόν (50%) των δασμών, τελών και λιπαντικών που καταναλώθηκαν.

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή της ρυθμίσεων της προηγούμενης παραγράφου.

5. Οι προκαλούμενες ετήσιες δαπάνες από την επιδότηση του παρόντος άρθρου, καλύπτονται από την πίστωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σε κάθε περίπτωση οι ως άνω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών.

 

 

 

 

Άρθρο 12

 

Πάσα γενική ή ειδική διάταξις ρυθμίζουσα άλλως θέματα καταλαμβανόμενα υπό του παρόντος ή αντικείμενη εις τας διατάξεις αυτού καταργείται.

 

Άρθρο 13

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της 1ης Ιανουαρίου 1973.

 

Εν Αθήναις τη 31 Μαρτίου 1972

 

Εν ονόματι του Βασιλέως

 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛ. ΕΦΕΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝ. ΚΟΥΛΗΣ, ΑΓΓΕΛ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΕΜΜΑΝ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, ΓΕΡΑΣ. ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ, ΑΝΤΩΝ. ΜΠΕΡΝΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΟΡΕΣΤ. ΓΙΑΚΑΣ, ΣΠΥΡ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 5 Απριλίου 1972

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ