ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1972

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

27

 

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.1116

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Ν.Δ.674/1970 "περί ιδρύσεως Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσει του Ημέτερου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρο 1

 

Εν τέλει της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.Δ.674/1970 προστίθενται δύο νέα εδάφια και ούτω η παράγραφος αυτή αντικαθίσταται εξ'όλοκλήρου ως εξής:

 

"1. Από της ισχύος του παρόντος, ο Ο.Σ.Ε. αναλαμβάνει κατά πλήρες και αποκλειστικόν δικαίωμα την ευθύνην και αρμοδιότητα των συγκοινωνιακών και μεταφορικών υπηρεσιών των ήδη διεξαγομένων και παρεχομένων δια παντός μέσου υπό του υφισταμένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, υπό την επωνυμίαν Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους(Σ.Ε.Κ.), ως αύται καθορίζονται εις το Ν.Δ. της 4)4 Σεπτεμβρίου 1935΄΄περί διοικήσεως των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους και συμπληρώσεως της περί Σιδηροδρόμων νομοθεσίας΄΄, ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως. Αι υπηρεσίαι αύται μεθ΄όλων των συμπαρομαρτούντων δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, προνομίων και καθηκόντων των Σ.Ε.Κ. περιέρχονται αυτοδικαίως και άνευ οιασδήποτε μεταβολής εις το Ελληνικόν Δημόσιον, μεταβιβαζόμενα αυτοδικαίως δυνάμει του παρόντος εις τον Ο.Σ.Ε., όστις διαδέχεται ούτω τους Σ.Ε.Κ. ως καθολικός αυτών διάδοχος. Ο Ο.Σ.Ε. αποκτά κατά τον άνω χρόνον και δυνάμει του παρόντος πλήρη κυριότητα εφ΄όλου του ενεργητικού και της κινητής και ακινήτου περιουσίας των Σ.Ε.Κ., ως και τίτλον μεταγραφής της τελευταίας ταύτης, υποκαθιστά δε αυτούς εις όλα τα δικαιώματα, προνόμια, αρμοδιότητας και τας αντιστοίχους υποχρεώσεις και καθήκοντα, πλήν των, ρητώς εν τω παρόντι, εξαιρουμένων τοιούτων. Τα ακίνητα και παντός είδους εγκαταστάσεις του Δημοσίου ων την χρήση είχον οι ΣΕΚ προ της 1ης Ιανουαρίου 1971 δια την λειτουργία και εκμετάλλευση του Σιδηροδρόμου ως και ο εξοπλισμός και εν γένει υλικά προερχόμενα εκ κονδυλιών Δημοσίων επενδύσεων και χρησιμοποιούμενα υπό των ΣΕΚ προς εκτέλεση έργων εις βάρος των Επενδύσεων τούτων μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από της έναρξης ισχύος το ΝΔ 674/1970 κατά πλήρη κυριότητα εις τον ΟΣΕ εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου Εκκρεμείς δίκες των ΣΕΚ και του Δημοσίου αφορώσαι εις δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών εις ας υποκαθίσταται ο ΟΣΕ συνεχίζονται άνευ διακοπής επ'ονόματι του ΟΣΕ."

 

Άρθρο 2

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ.674/1970 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"2. Ο ΟΣΕ τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος της περί ανωνύμων εταιριών νομοθεσίας ως και των κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων δύναται μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών:

α)Να μετέχει εις Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις αποσκοπούσας εις την από κοινού εκμετάλλευση συγκοινωνιακών μέσων

β)Να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις μετ' άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων αποβλεπούσας εις την συνεργασία συγκοινωνιακών μέσων

γ) Να αποκτά ίδια μέσα οδικής ή θαλάσσιας μεταφοράς ή να συμβάλλει μετά τρίτων ασκούντων τοιαύτας μεταφοράς προς εκμετάλλευση συγκοινωνιών παραλλήλων και επεκτεινουσών το υπ' αυτού εκτελούμενων έργο προς πάσαν κατεύθυνση

δ) Να συμβάλει μετ' άλλων Ελληνικών συγκοινωνιακών επιχειρήσεων δια την εις το Εξωτερικό ίδρυση αντιπροσωπειών επί τω σκοπώ αυξήσεως του μεταφορικού έργου εν γένει

ε) Να ιδρύει επιχειρήσεις ή εταιρίες ή να μετάσχει εις τοιαύτας, εχούσας ως αντικείμενο την κατασκευή πάσης φύσεως σιδηροδρομικού υλικού, ως τροχαίου τοιούτου, σημάτων εγκαταστάσεων ισόπεδων διαβάσεως ανταλλακτικών εν γένει

 

Άρθρο 3

 

Αι περιπτώσεις ζ΄και η΄της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν..Δ.674/1970 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"ζ) Εγκρίνει τους πάσης φύσεως Κανονισμούς του ΟΣΕ πλην των Κανονισμών Υπηρεσίας του Προσωπικού των εν άρθροις 12,13 και 17 του παρόντος προβλεπομένων τοιούτων και του Υπηρεσιακού Οργανισμού τους οποίους ως και πάσαν τροποποίηση αυτών καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση εις τους αρμόδιους υπουργούς .

η) Καθορίζει το εκάστοτε ισχύον σύστημα και το ύψος των μισθών και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού του Ο.Σ.Ε. επιφυλασσομένων των περί κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων ισχυουσών εκάστοτε διατάξεων, πλην των αφορωσών εις δευτερεύουσας απολαυάς του προσωπικού η περί καθορισμού των οποίων απόφαση αυτού εκτελείται μετά προηγουμένην έγκριση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών

 

Άρθρο 4

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του Ν.Δ.674/1970 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"2. Ο Διοικητής εκπροσωπεί τον Ο.Σ.Ε. δικαστικώς και εξωδίκως, δυνάμενος δι'αποφάσεως του ν'αναθέτη την τοιαύτην εκπροσώπησιν εις τον Υποδιοικητήν ή έτερα Υπηρεσιακά όργανα ή δικηγόρους".

 

Άρθρο 5

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του Ν.Δ674/1970 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"3. Διά του Υπηρεσιακού Οργανισμού καθορίζονται ιδία η εσωτερική οργάνωσις των Υπηρεσιών του ΟΣΕ, η διάρθρωσις και αι αρμοδιότητες τούτων, αι οργανικαί θέσεις του προσωπικού. Διά του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού καθορίζονται ιδία οι κανόνες οι διέποντες την υπηρεσιακήν κατάστασιν του Προσωπικού και τας σχέσεις του ΟΣΕ μετ'αυτού. Ειδικώτερον, ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού, καθορίζει τας διακρίσεις του προσωπικού, τους όρους υφ'ους τούτο προσλαμβάνεται, εντάσσεται, εκπαιδεύεται, μονιμοποιείται, προάγεται, μετατάσσεται, μετατίθεται, λαμβάνει αδείας απουσίας και ασθενείας, αμοίβεται, τιμωρείται και αποχωρεί ή απολύεται της υπηρεσίας, καθώς και τα καθήκοντα ως και τα γενικά καθήκοντα και τους περιορισμούς αυτού.

Διά του Κανονισμού ωρών εργασίας και αναπαύσεως του Προσωπικού καθορίζονται κατά παρέκκλισιν των ισχυουσών γενικών διατάξεων αι ώραι εργασίας και ημέραι αναπαύσεως του Προσωπικού του ΟΣΕ, αι περίοδοι εργασίας, η διάρκεια των διακοπών ή διαλειμμάτων, το μέγιστον χρονικόν διάστημα μέχρι του οποίου δύναται να εκτείνεται η διαλείπουσα ημερησία εργασία ως και η διάρκεια της καθ'ημέραν και εβδομάδα εργασίας".

 

Άρθρο 6

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 113 του Ν.Δ.674/1970 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"2. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν στα πιο κάτω θέματα εκτελούνται μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών

α) Το Πρόγραμμα των Επενδύσεων.

β) Τον Ετήσιο προϋπολογισμό και πάσαν τροποποίησιν αυτού.

γ) Την ανάγκην συνάψεως δανείων κάθε φύσης, η τελική έγκρισης των οποίων υπόκειται κάθε φορά στην ισχύουσαν διαδικασίαν.

δ) Τον καθορισμόν των γενικών τιμολογίων και διεθνών δρομολογίων καθώς και την τροποποίηση ή κατάργηση των τελευταίων.

ε) την κατακύρωσιν της προμήθειας εφοδίων ή εκτελέσεως έργων δια διαγωνισμού, ύψους δαπάνης ανωτέρας των 5.000.000 δραχμών, ως και την άνευ διαγωνισμού προμήθειαν εφοδίων ή ανάθεσιν εκτελέσεως άεργων αξίας ανωτέρας των 500.000 δραχμών

στ)Την εκποίησιν ή διάθεση ακινήτου ή τροχαίου υλικού ανεξαρτήτως ποσού.

στ) Τους κανονισμούς επί θεμάτων ασφαλείας της κυκλοφορίας και των εγκαταστάσεων, προμηθειών και εκτελέσεως έργων, και

Η) Τας διεθνείς σχέσεις και διεθνείς συμβάσεις.

Εις την αυτήν ως άνω έγκρισιν υπόκεινται και αι αποφάσεις του Διοικητού του ΟΣΕ, αι εκδιδόμεναι κατόπιν μεταβιβάσεως αυτώ υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατ'εφαρμογήν της παρ.2 του άρθρου 10 του παρόντος και αφορώσαι σε θέματα των περιπτώσεων ά εως και η΄ της παρούσας παραγράφου.

Η κατά τ'ανωτέρω έγκρισις του Υπουργού Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών παρέχεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από της υποβολής εις αυτόν της σχετικής πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Γενικού Διευθυντή του ΟΣΕ. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας ταύτης, θεωρείται παρασχεθείσα η έγκρισις του Υπουργού Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Ειδικώς το πρόγραμμα των επενδύσεων και ο ετήσιος προϋπολογισμός ως και κάθε τροποποίησις αυτού, περί ών τα ως ανω στοιχεία α΄και β΄ υπόκεινται εις την έγκριση των Υπουργών Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδομενης προς τούτο κοινής αποφάσεως.

Τα όρια τα τιθέμενα δια τα ως άνω υπό στοιχείον ε΄αντικείμενα δύναται να αυξάνωνται δια Β. Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Άρθρο 7

 

Το άρθρον 15 του Ν.Δ.674/1970 αντικαθίσταται αφ'ης ίσχυσεν, ως ακολούθως:

 

1. To αρχικό μετοχικό κεφάλαιο του ΟΣΕ θ'αποτελεσθεί:

α) Από ολόκληρον το ενεργητικό του σήμερον υφιστάμενου Νομικού Προσώπου - Δημοσίου Δικαίου υπό την επωνυμία Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους

β) Από τα στο εδάφιο 4 της παρ 1 του άρθρου 4 μεταβιβαζόμενα εις τον ΟΣΕ περιουσιακά στοιχεία. Η εκτίμηση των εν τω στοιχείω αυτώ περιουσιακών στοιχείων θα γίνει εντός προθεσμίας ενός έτους από την έναρξη ισχύος του Ν1116/1970 δυνάμενης να παραταθεί επί ίσον χρόνο υπό του Υπουργού Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών υπό πενταμελούς Επιτροπής αποτελούμενης εξ'ενός υπαλλήλου των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών και Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, δι'ης ορίζονται και τα της λειτουργίας των αρμοδιοτήτων και δαπανών αυτής ως και τα της αποζημιώσεως των μελών της.

γ) Απο εισφοράν του Ελληνικού Δημοσίου προς τον ΟΣΕ εκ δραχμών πέντε δισεκατομμυρίων (5.000.000.000) καταβαλλομένη σταδιακώς εκ του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων ως εν τη ειδική κατ'άρθρον 18 του παρόντος οικονομική συμφωνία θέλει προβλεφθεί προς τον σκοπό ενισχύσεως της εφαρμογής του προγράμματος αναπτύξεως και εκσυγχρονισμού των δια σιδηροδρόμου μεταφορών.

2. Προς υπολογισμόν των υπό στοιχεία ά και β΄της προηγούμενης παραγρ. Μεταβιβαζομένων εις τον ΟΣΕ περιουσιακών στοιχείων κατά την ημέρα της υποκαταστάσεως των ΣΕΚ υπό του ΟΣΕ θέλει διενεργηθεί πλήρης απογραφή πάντων των περιουσιακών στοιχείων αυτών (ακίνητα, τροχαίον υλικό υποδομή τεχν. έργων, υλικά αποθηκών, κινητές αξίες , μετρητά , εκκρεμείς απαιτήσεις κλπ μείον οφειλές υποχρεώσεις με την τρέχουσα αξία αυτών ήτοι μεθ'υπολογισμόν της μειώσεως της αξίας των στοιχείων αυτών από της στιγμής της κτήσεως ή συστάσεως των μέχρι της ημέρας της απογραφής.

Πέραν της κατά τα ανωτέρω γεννησομένης εκτιμήσεως θέλουν εκτιμηθεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα υποκείμενα εις αντικατάσταση με την αξία της αντικαταστάσεως. Το εκ της τοιαύτης εκτιμήσεως ολικόν ποσό θα ληφθεί ως βάση για τον καθορισμό των ετησίων αποσβέσεων.

3. Η εκτίμησις του εν τη προηγούμενη παράγραφο ενεργητικού θα γίνει εντός προθεσμίας (6) έξι μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου δυναμένης να παραταθεί επί ίσον χρόνο υπό του Υπ. Συγκ. υπό πενταμελούς επιτροπής αποτελούμενης εξ'ενός υπάλληλου των υπουργείων Συντονισμού , Οικονομικών, Συγκοινωνιών και δύο υπαλλήλων του ΟΣΕ συγκροτουμένης δια κοινής απόφασης των Υπ Συντονισμού, Οικον. Και Συγκ. δι'ης ορίζονται και τα της λειτουργίας των αρμοδιοτήτων και δαπανών αυτής ως και τα της αποζημιώσεως των μελών της.

Τα της συστάσεως, λειτουργίας αρμοδιότητας δαπανών και αποζημιώσεων της εν λόγω Επιτροπής καθορισθήσοντα δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού Οικονομικών και Συγκοινωνιών.

Δια το κατά την υπ'αρ. 1 μετοχικό κεφάλαιο θα εκδοθούν χίλιοι τίτλοι αναπαλλοτρίωτοι ανήκοντες άπαντες εις το Ελληνικό Δημόσιο το οποίο είναι μοναδικός μέτοχος του ΟΣΕ.

 

Άρθρο 8

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του Ν.Δ 674/1970 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

"3. Ο Διοικητής του ΟΣΕ δικαιούται εις ειδικάς περιπτώσεις μη επιδεχομένας αναβολή ενεργείας να εγκρίνει ειδικά τιμολόγια μεταφοράς επιβατών αποσκευών και εμπορευμάτων και να προβαίνει εις ειδικάς συμφωνίας επί ομαδικών μεταφορών Οι ενέργειες αυτές ανακοινώνονται αμελλητί υπό του Διοικητού εις το Διοικητικό Συμβούλιον".

 

Άρθρο 9

 

Εις το άρθρον 21 του ΝΔ674/1970 προστίθεται παράγραφος 3 έχουσα ως ακολούθως:

 

"3. Από της χρονολογίας ιδρύσεως του ΟΣΕ και μέχρι της εφαρμογής της εν άρθρο 18 του παρόντος προβλεπομένης Οικον. Συμφ., ο ΟΣΕ θα χρηματοδοτείται απο το Ελληνικό Δημόσιο εκ του τακτικού προϋπολογισμού δια προκαταβολών έναντι των βάσει της Οικονομικής Συμφωνίας ταύτης καθοριζομένων καταβολών".

 

Άρθρον 10

 

Εις άς περιπτώσεις υπό της κείμενης περί ανωνύμων εταιριών νομοθεσίας αναφέρεται ο "Υπουργός Εθνικής Οικονομίας" ή ο "Υπουργός Εμπορίου" ως ασκών την εποπτείαν και έλεγχον επί της Ανωνύμου Εταιρίας ή παρέχων άδειαν ή έγκρισιν επί ωρισμένων πράξεων αυτής, νοείται επί του Ο.Σ.Ε. ως τοιούτος ο Υπουργός Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

 

Άρθρον 11

 

Επιφυλασσομένης της διατάξεως του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ΝΔ /τος 674/1970, οι εν εφαρμογή ευρισκόμενοι μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1970 πάσης φύσεως Κανονισμοί των Σ.Ε.Κ. εξαιρέσει των διατάξεων αυτών αίτινες αντίκειται εις τας διατάξεις του εν λόγω Ν.Δ/τος και του παρόντος, ως και τα τιμολόγια μεταφορών και προσθέτων εξόδων, εξακολουθούν ισχύοντα μέχρι της θέσεως εν ισχύ των αντιστοίχων Κανονισμών και των νέων τιμολογίων του ΟΣΕ.

 

Άρθρον 12

 

Στα ακίνητα και σε κάθε είδους εγκατάσταση που έχει περιέλθει στον ΟΣΕ με την έναρξη ισχύος του ΝΔ674/1970, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 2 παρ1 ,3,4,5 και 21 του ΑΝ 1539/1938 "περί προστασίας δημοσίων κτημάτων" όπως ισχύει το καθένα.

 

Αρθρον 13

Η εκτίμησις των υπό στοιχείον β΄της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.Δ./τος 674/1970 ως αντικατεστάθη δια του παρόντος, περιουσιακών στοιχείων θα γίνει εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, δυνάμενης να παραταθή επί ίσον χρόνον υπό του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, υπό πενταμελούς επιτροπής αποτελουμένης εξ ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ναυτιλίας , Μεταφορών και Επικοινωνιών και δύο Υπαλλήλων του ΟΣΕ συγκροτουμένης δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ναυτιλίας , Μεταφορών και Επικοινωνιών, δι'ής ορίζονται και τα της λειτουργίας των αρμοδιοτήτων και δαπανών αυτής, ως και τα της αποζημιώσεως των μελών της.

 

Άρθρον 14

 

Δια Β. Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, δύναται να κωδικοποιηθούν εις ενιαίον κείμενο αι διατάξεις:

α) Του ΝΔ 674/1970 "περί ιδρύσεως Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος" και

β) του παρόντος, επιτρεπομένης της αλλαγής σειράς άρθρων τούτων.

 

Άρθρο 15

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται πλην αν άλλως ορίζεται εν αυτώ από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

 

Εν Αθήναις τη 16 Φεβρουαρίου 1972

 

Εν Ονόματι του Βασιλεώς

 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡ. ΖΩΙΤΑΚΗΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚ. ΕΦΑΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝ. ΚΟΥΛΗΣ, ΑΓΓΕΛ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΕΜΜΑΝ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, ΓΕΡΑΣ. ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ, ΑΝΤΩΝ. ΜΠΕΡΝΑΡΗΣ, ΚΩΝΣ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΟΡΕΣΤ. ΓΙΑΚΑΣ, ΣΠΥΡ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη ου Κράτους σφραγίς

 

Εν Αθήναις τη 18 Φεβρουαρίου 1972

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ