EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1969

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

28

 

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 108

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. Δ/τος 4209/1961 "περί κυρώσεως πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου αφορωσών εις τάς Αστικάς Συγκοινωνίας Περιοχής Αθηνών και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων".

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσει του Ημέτερου Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίσαμεν και διατάσσομεν :

 

Άρθρον 1.

1. Το μετοχικόν κεφάλαιον της δια του Ν.Δ/τος 4209/1961 "περί κυρώσεως πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου αφορωσών εις τας Αστικάς Συγκοινωνίας Περιοχής Αθηνών και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων" κυρωθείσης υπ'αριθ.165 της 18 Δεκεμβρίου 1959 Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου, ιδρυθείσης Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμίαν " Αστικαί Συγκοινωνίαι Περιοχής Αθηνών" (ΑΣΠΑ), αυξάνεται από εικοσιπέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμών εις εξήκοντα τρία εκατομμύρια (63.000.000) δραχμάς.

2. Η περί ής η προηγουμένη παράγραφος αύξησις του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε ΑΣΠΑ καλυφθήσεται υπό του Ειδικού Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών (ΕΤΜΟΑ) δι' ιδίων κεφαλαίων αυτού, είτε δι' έφ' άπαξ καταβολής του ποσού τούτου, είτε δια τμηματικής καταβολής, ποσού μεν δρχ. 20.000.000 εντός του έτους 1968, ποσού δε δραχμών 18.000.000 εντός του έτους 1969.

3. Κατ'εφαρμογήν των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων η αναλογία συμμετοχής του ΕΤΜΟΑ εις το μετοχικόν κεφάλαιον της Α.Ε. ΑΣΠΑ θέλει ανέλθη εις το ποσόν των δραχμών 50.750.000, καθοριζομένων των ποσοστών συμμετοχής εις την Α.Ε. ΑΣΠΑ, του μεν Ελληνικού Δημοσίου εις 191)2ο)ο, του δε ΕΤΜΟΑ, εις 801)2ο)ο.

Η αυτή αναλογία θα ισχύση και δια την εκπροσώπησιν εκάστου των μετόχων εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.

Αι συνεπεία της άνω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε.ΑΣΠΑ εκδοθησόμεναι μετοχαί θα ανήκουν εις το ΕΤΜΟΑ.

4. Εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Α.Ε ΑΣΠΑ ανατίθεται όπως προβή αφ'ενός μεν, εις την δι'αποφάσεώς του, ανάλογον τροποποίησιν των διατάξεων του Καταστατικού αυτής, των αφορωσών εις την περί ων αι προηγούμεναι παράγραφοι, επαύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, ως και την περαιτέρω υποβολήν των τροποποίησεων εις το αρμόδιον Υπουργείον προς έγκρισιν και δημοσίευσιν, αφ'ετέρου δέ, εις την έκδοσιν των νέων μετόχων της Α.Ε. ΑΣΠΑ.

5. Διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών, Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, δύναται να αυξηθή και περαιτέρω το μετοχικόν κεφάλαιον της Α.Ε ΑΣΠΑ, και μέχρι του ποσού των δραχμών εκατόν (100) εκατομμυρίων, της τοιαύτης αυξήσεως καλυπτομένης είτε υπό του Δημοσίου, είτε υπό του ΕΤΜΟΑ, είτε και υπ'αμφοτέρων, τροποποιουμένων αναλόγως των ποσοστών συμμετοχής τούτων εις την Α.Ε ΑΣΠΑ, εφαρμοζομένων και εν τη περιπτώσει ταύτη των εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζομένων.

Άρθρον 2.

1.Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος θεωρείται λήξασα η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμίαν "Αστικαί Συγκοινωνίαι Περιοχής Αθηνών" (ΑΣΠΑ).

2. Μέχρι του διορισμού νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ταύτης τα μέλη του Δ.Σ., ων κηρύσσεται ως άνω λήξασα η θητεία εξακολουθούν ασκούντα τα καθήκοντά των.

3. Είς τα κατά το παρόν άρθρον απολυόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΣΠΑ, ουδεμία αποζημίωσις καταβάλλεται.

Άρθρον 3.

1. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων δύναται αναλόγως των εκάστοτε συγκοινωνιακών αναγκών και εφ'όσον επαρκούσι τα ιδιόκτητα λεωφορεία της Α.Ε. ΑΣΠΑ, ν'ανατεθή εις αυτήν η δι'οχημάτων της αποκλειστικής και άνευ συμμετοχής του ΕΚΤΕΛ εκμετάλλευσις μίας ή περισσοτέρων γραμμών, ως προς τας οποίας γραμμάς, αυτή καθίσταται ανεξάρτητος του ΕΚΤΕΛ.

2. Εφεξής η Α.Ε. ΑΣΠΑ, υπό την προϋπόθεσιν ότι θα έχη εντεταγμένα οχήματα της εις το ΕΚΤΕΛ, θα μετέχη εις μεν τας Γενικάς Συνελεύσεις τούτου -πλήν της ψηφοφορίας προς ανάδειξιν του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού- δια ψήφων ίσων προς τον αριθμόν των εις αυτό εντεταγμένων λεωφορείων της, εις δέ το Διοικητικόν Συμβούλιον τούτου δια μελών οριζομένων υπ'αυτής, η αναλογία των οποίων προς τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΤΕΛ θα είναι ομοία πρός την τοιαύτην των εις το ΕΚΤΕΛ εντεταγμένων λεωφορείων της πρός το σύνολον πάντων των λοιπών, εντεταγμένων εις το ΕΚΤΕΛ λεωφορείων. Κλάσμα έλασσον της ημισείας μονάδος παραλείπεται, μείζον δέ ταύτης λαμβάνεται ως ακέραια μονάς.

Υπό την άνω προϋπόθεσιν, η Α.Ε. ΑΣΠΑ, θα συμμετέχη οπωσδήποτε εις το Διοικητικόν Συμβούλιον του ΕΚΤΕΛ δι'ενός τουλάχιστον μέλους.

Άρθρον 4.

Πάσα διάταξις νόμου αντικειμένη εις το παρόν, ούτινος η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργείται.

 

Εν Αθήναις τη 13 Φεβρουαρίου 1969

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΪΤΑΚΗΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄

ΣΤΥΛ.ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΔΗΜ. ΠΑΤΙΛΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ν. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ , ΗΛ. Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΦ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΛΟΥΚ. ΠΑΤΡΑΣ, ΑΛΕΞ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ, ΕΠΑΜ. ΤΣΕΛΛΟΣ, ΑΠΟΣΤ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ. ΤΖΕΒΕΛΑΚΟΣ.

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 14 Φεβρουαρίου 1969

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΗΛ. Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ