ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1971

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

270

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 1067

 

Περί κυρώσεως των Πράξεων του ΙΣΤ' Παγκοσμίου Ταχυδρομικού Συνεδρίου του Τόκιο.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

 

Κυρούνται αι υπό του εν Τόκιο ΙΣΤ' Παγκοσμίου Ταχυδρομικού Συνεδρίου κατά την 14ην Νοεμβρίου 1969 αναθεωρηθείσαι και τροποποηθείσαι Πράξεις του Συνεδρίου της Βιέννης, ήτοι: Το υπό του εν Βιέννη ΙΕ' Παγκοσμίου Ταχυδρομικού Συνεδρίου συνταχθέν την 10ην Ιουλίου 1964 Καταστατικόν μετά του Γενικού Κανονισμού της παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως τροποποιηθέν δια του προσθέτου Πρωτοκόλλου του Τόκιο 1969, η Παγκόσμιος Ταχυδρομική Σύμβασις μετά του Κανονισμού εκτελέσεως αυτής, ως και αι Ειδικαί Συμφωνίαι περί επιστολών και κυτίων μετά δεδηλωμένης αξίας, ταχυδρομικών δεμάτων, ταχυδρομικών επιταγών και ταχυδρομικών ταξιδιωτικών εντολών, ταχυδρομικών μεταφορών πιστώσεων, ταχυδρομικών αντικειμένων επί αντικαταβολή, αξιών προς είσπραξιν και συνδρομών εις εφημερίδας και περιοδικάς εκδόσεις, μετά των Κανονισμών Εκτελέσεως αυτών, κατά τα εν τοις παρά πόδας τεύχεσι κείμενα αυτών εν μεταφράσει εις την Ελληνικήν και εν πρωτοτύπω εις την Γαλλικήν γλώσσαν.

 

Άρθρον 2

 

1.                   Οι υπό των εν προηγουμένω άρθρω Συμβάσεως και Συμφωνιών ουχί παγίως αλλά κατά κυμαινόμενον τρόπον προβλεπόμενοι όροι παραδοχής των ταχυδρομικών αντικειμένων, το εις δραχμάς ισότιμον των εν αυταίς προβλεπομένων ταχυδρομικών τελών και δικαιωμάτων δια την εν Ελλάδι εφαρμογήν αυτών, το εις δραχμάς ισότιμον των προσθέτων ταχυδρομικών τελών των εξ Ελλάδος δια το Εξωτερικόν μεταφερομένων αεροπορικώς ταχυδρομικών αντικειμένων αλληλογραφίας και δεμάτων ως και των ταχυδρομικών τελών αποστολής των εξωτερικών ταχυδρομικών δεμάτων εν γένει ορίζονται εκάστοτε δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΤΑ, υποκειμένων εις την έγκρισιν του επί της Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργού, κατ' άρθρον 11 του Ν.Δ. 496/1970 "περί οργανώσεως και λειτουργίας των Ταχυδρομείων".

2.                   Η ισοτιμία της δραχμής εν σχέσει προς το χρυσούν φράγκον, όπερ λαμβάνεται ως νομισματική μονάς εις τας πράξεις της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως, ορίζεται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3.                   Η τιμή της δραχμής εν σχέσει προς τα ξένα νομίσματα, προς έκδοσιν των δια το Εξωτερικόν ταχυδρομικών επιταγών ως και προς πληρωμήν των εκ του Εξωτερικού τοιούτων καθορίζεται βάσει των δελτίων της τιμής συναλλάγματος της Τραπέζης της Ελλάδος.

 

Άρθρον 3

 

Αι εκ των κυρουμένων Πράξεων απορρέουσαι Οικονομικαί υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου προς την Παγκόσμιον Ταχυδρομικήν Ένωσιν βαρύνουν τελικώς τον προϋπολογισμόν του Οργανισμού Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ).

 

Άρθρον 4

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της 1ης Ιουλίου 1971.

 

Εν Αθήναις τη 17 Δεκεμβρίου 1971

 

Εν ονόματι του Βασιλέως

 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ


 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚ. ΕΦΕΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝ. ΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, ΓΕΡΑΣ. ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ, ΑΝΤΩΝ. ΜΠΕΡΝΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΟΡΕΣΤ. ΓΙΑΚΑΣ, ΣΠΥΡ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις της 20 Δεκεμβρίου 1971

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ