EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1971

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

270

 

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 1061

Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις την μεταβίβασιν αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Άρθρον 1

 

1. Εφεξής, τα εις φυσικά πρόσωπα ανήκοντα αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως, πάσης κατηγορίας, ως και τα ιδανικά μερίδια αυτών κτώνται, επιφυλασσομένων των περί μεταβιβάσεως εν ζωή ισχυουσών διατάξεων, αιτία κληρονομίας ή λόγω δωρεάς αιτία θανάτου μετά της αδείας κυκλοφορίας αυτών ως δημοσίας χρήσεως υπό των κατά τας περί κληρονομικής διαδοχής εν γένει οικείας διατάξεις του Αστικού Κώδικος δικαιουμένων προσώπων ή των αιτία θανάτου δωρεοδόχων.

2. Τα εν τη προηγουμένη παραγράφω πρόσωπα διατηρούν το εκ της αδείας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως περιελθόν αυτοίς δικαίωμα, έστω και εάν δεν είναι επαγγελματίαι αυτοκινητισταί και ανεξαρτήτως ασκήσεως υπ' αυτών επαγγέλματος ή επιχειρήσεως ή κτήσεως προσόδων εξ οιασδήποτε αιτίας, εφ' όσον η διατήρησις αύτη δεν απαγορεύεται εξ ετέρας ειδικής διατάξεως. Εν προκειμένω δεν έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν.Δ. 3334/1955 "περί μεταφοράς αγαθών επί κομίστρω διά φορτηγών τριτρόχων αυτοκινήτων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις θέματα της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών", ως αύτη ετροποποιήθη διά της παρ. 2 του άρθρου ενάτου του Ν.Δ. 4209/1961 "περί κυρώσεως πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου αφορωσών εις τας αστικάς συγκοινωνίας περιοχής Αθηνών και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων".

3. Τα πρόσωπα ταύτα δικαιούνται επίσης να αντικαθιστούν το περιελθόν αυτοίς αυτοκίνητον δημοσίας χρήσεως ή τα ιδανικά μερίδια τούτου κατά τας ισχύουσας διατάξεις και μεταβιβάζουν αυτό διά πράξεως εν ζωή μετά της αδείας κυκλοφορίας του δημοσίας χρήσεως προς οιουσδήποτε κατά την προηγουμένην παράγραφον διατηρούντας την άδειαν ως επίσης και προς πάντα τρίτον κατά τας ακολούθους εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει διακρίσεις: α) προς φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δικαιούμενον να τύχη εγκρίσεως (παραχωρήσεως) θέσεως εις κυκλοφορίαν αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως, πάσης κατηγορίας, εφ' όσον πρόκειται περί αυτοκινήτου τεθέντος εις κυκλοφορίαν βάσει των διατάξεων των Α.Ν. 88/1967 "περί άρσεως του περιορισμού της κυκλοφορίας ωρισμένου αριθμού επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού" και 183/1967 "περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων και τριτρόχων οχημάτων δημοσίας χρήσεως" ως και τοιούτου τελούντος ως προς την μεταβίβασίν του υπό το νομικόν καθεστώς της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4354/1964 "περί απαγορεύσεως μεταφοράς επιβατών επί κομίστρω δι' επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής και δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού και άλλων τινών διατάξεων" και β) προς φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον, έχον την ιδιότητα του επαγγελματίου αυτοκινητιστού εις πάσαν ετέραν πλην των ανωτέρω περίπτωσιν.

 

Άρθρον 2

 

1. Οι κατ' εφαρμογήν προϊσχυουσών διατάξεων διατηρήσαντες το περιελθόν αυτοίς ιδανικόν μερίδιον επί αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως, πάσης κατηγορίας, μετά της αδείας κυκλοφορίας αυτού, αιτία κληρονομίας ή λόγω δωρεάς αιτία θανάτου και έχοντες το προς τούτο δικαίωμα, δύνανται εφεξής να μεταβιβάζουν τούτο μετά της αδείας κυκλοφορίας αυτού και προς έτερον ή ετέρους κατά τον αυτόν τρόπον συναποκτήσαντες και διατηρούντας την άδειαν κυκλοφορίας, έστω και εάν δεν κέκτηνται την ιδιότητα του επαγγελματίου αυτοκινητιστού, και ανεξαρτήτως ασκήσεως υπ' αυτών επαγγέλματος ή επιχειρήσεως ή κτήσεως προσόδων εξ οιασδήποτε αιτίας. Οι κατά τα αυτάς διατάξεις αποκτήσαντες τοιούτον δικαίωμα και διατηρούντες αυτό καίτοι μη δικαιούμενοι προς τούτο, δύνανται να μεταβιβάζουν τούτου προς τα εν τω προηγουμένω εδαφίω πρόσωπα εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξ (6) μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, μετά την πάροδον της οποίας απόλλυται αυτοδικαίως το επί της αδείας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου δικαίωμα αυτών.

2. Οι, κατά το παρόν και το προηγούμενον άρθρον προς ους η μεταβίβασις αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως, μετά της αδείας κυκλοφορίας αυτού, τυχόν μη κεκτημένοι την ιδιότητα του επαγγελματίου αυτοκινητιστού, δεν αποκτούν εκ μόνου του λόγου τούτου την ιδιότητα ταύτην, διά την κτήσιν δικαιώματος κυριότητος, εν όλω ή κατ' ιδανικά μερίδια ή ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος επί ετέρου αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως οιασδήποτε κατηγορίας (λεωφορείου, φορτηγού γενικών ή ειδικών κατηγοριών, επιβατηγού μετά ή άνευ μετρητού) κατά τας ισχύουσας εκάστοτε διατάξεις, πλην των εν τω παρόντι αναφερομένων εξαιρέσεων.

3. Οι κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου κατά τας προϊσχύουσας διατάξεις διατηρούντες το περιελθόν αυτοί ιδανικόν μερίδιον επί αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως, πάσης κατηγορίας, δύνανται και να αντικαθιστούν τούτο κατά τας διατάξεις της παραγράφου 3 του προηγουμένου άρθρου.

 

Άρθρον 3

 

1.Δια την έκδοσιν νέας άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως τα κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος πρόσωπα, υποχρεούνται, όπως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξ (6) μηνών από της κτήσεως του δικαιώματος υποβάλλουν εις την αρμόδιαν περιφερειακήν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικήν αίτησιν μεθ'απάντων των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Παρεχομένης απράκτου της προθεσμίας ταύτης το αποκτηθέν υπ'αυτών δικαίωμα επί άδειας κυκλοφορίας δημοσίας χρήσεως αυτοκινήτου απόλλυται αυτοδικαίως.

2. Εν περιπτώσει δικαστικής αμφισβητήσεως μεταξύ των αιτία κληρονομίας ή λόγω δωρεάς αιτία θανάτου δικαιοδόχων του αποβιώσαντος ιδιοκτήτου αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως, εντός της εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερομένης προθεσμίας, της ιδιότητός τινος ως κληρονόμου ή αιτία θανάτου δωρεοδόχου, η προθεσμία αύτη ως και η τοιαύτη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος άρχονται από της εκδόσεως τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως.

 

Άρθρον 4

 

1. Εν περιπτώσει απωλείας δικαιώματος αδείας κυκλοφορίας ιδανικού μεριδίου επί αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως κατά τα εν άρθροις 2 παρ. 1 και 3 παρ. 1 του παρόντος οριζόμενα, το αναφερόμενον εις το ιδανικόν τούτο μερίδιον απολεσθέν δικαίωμα αδείας κυκλοφορίας παραχωρείται, δι' αποφάσεως του Περιφερειακού Διοικητού Αττικής και Νήσων εφ' όσον έδρα του αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως είναι πόλις ή κωμόπολις κειμένη εντός της περιφερείς της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης ή του οικείου νομάρχου εις πάσαν ετέραν περίπτωσιν, εις τα λοιπά πρόσωπα τα διατηρούντα την άδειαν κυκλοφορίας του αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως και εν ανυπαρξία τοιούτων εις τον μετά του αποθανόντος συνιδιοκτήτην ή συνιδιοκτήτας τούτου, κατά ποσοστόν ανάλογον, κατ' αμφοτέρας τας περιπτώσεις, προς την επί του υπολοίπου της αδείας του αυτοκινήτου συμμετοχήν ενός εκάστου εξ αυτών. Η ως άνω περί παραχωρήσεως του εν λόγω δικαιώματος απόφασις του Περιφερειακού Διοικητού Αττικής και Νήσων ή του οικείου Νομάρχου, κατά περίπτωσιν ως ανωτέρω, εκδίδεται υπό την επιφύλαξιν ανακλήσεως αυτής εις συμμόρφωσιν προς ακυρωτικόν δεδικασμένον, συμφώνως προς το άρθρον 107 παρ. 4 του Συντάγματος. Η επιφύλαξις αύτη αναγράφεται και επί της εκδιδομένης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου άδειας κυκλοφορίας και των απογραφικών δελτίων του αυτοκινήτου ως και επί πάσης μεταγενεστέρας εκδιδομένης τοιαύτης αδείας, δι' οιονδήποτε λόγον και δη συνεπεία μεταβιβάσεως ταύτης προς οιονδήποτε τρίτον, παύει δε η ισχύς της και διαγράφεται εκ των άνω πράξεων είτε εις περίπτωσιν μη ασκήσεως ενδίκου μέσου κατά της πράξεως παραχωρήσεως είτε απορρίψεως τούτου. Εις περίπτωσιν αποδοχής του ενδίκου μέσου το αρμόδιον όργανον της Διοικήσεως το εκδόσαν την πράξιν μεταγενεστέρας πράξεως ερειδομένης επ' αυτής, ανεξαρτήτως τυχόν μεταβιβάσεως του παραχωρηθέντος δικαιώματος προς τρίτον.

2. Καθ' απάσας τας ανωτέρω περιπτώσεις οι προς ους η παραχώρησις υποχρεούνται όπως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από της επιδόσεως εις αυτούς της σχετικής ως άνω αποφάσεως, υποβάλουν εις την αρμοδίαν Περιφερειακήν Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικήν αίτησιν μεθ' απάντων των απαιτουμένων δικαιολογητικών διά την έκδοσιν νέας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως.

3. Εν περιπτώσει μη αποδοχής υπό τινος αιτία θανάτου αποκτώντος ή υπό συνιδιοκτήτου μετά του αποθανόντος, κατά περίπτωσιν, της κατά τας προηγουμένας παραγράφους του παρόντος άρθρου παραχωρήσεως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από της επιδόσεως εις αυτούς της σχετικής περί της παραχωρήσεως εγγράφου ειδοποιήσεως της αρμοδίας Υπηρεσίας ή παρόδου απράκτου της προθεσμίας ταύτης το αντίστοιχον δικαίωμα παραχωρείται εκ νέου κατά τον εν τη παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αναφερόμενον τρόπον και σειράν παραχωρήσεως εις τους τυχόν λοιπούς τοιούτους. Εν μη αποδοχή παρ' ουδενός των ως ανωτέρω προσώπων του παραχωρούμενου αυτοίς δικαιώματος, ανακαλείται, δι' αποφάσεως του Προϊσταμένου της οικείας περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών η άδεια κυκλοφορίας ολοκλήρου του αυτοκινήτου, ως δημοσίας χρήσεως.

4. Το κατά τας προηγουμένας παραγράφους δικαίωμα της αδείας κυκλοφορίας εφ' όσον αφορά εις αυτοκίνητον κυκλοφορήσαν επί τη βάσει ετέρων των εν άρθρω 1 παράγραφος 3 του παρόντος αναφερομένων διατάξεων, παραχωρείται, τη καταβολή υπέρ του Δημοσίου, εισφοράς, ίσης προς την εκάστοτε υφισταμένην αγοραίαν υπεραξίαν του κατά περίπτωσιν παραχωρουμένου ιδανικού μεριδίου αδείας κυκλοφορία αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως, οριζομένης υπό της αρμοδίας κατά νόμον Επιτροπής. Η εισφορά αύτη βεβαιούται ως δημόσιον έσοδον παρά του αρμοδίου διά την φορολογίαν των αυτοκινήτων Οικονομικού Εφόρου, βάσει των απογραφικών δελτίων των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και καταβάλλεται εις το οικείον Δημόσιον Ταμείον, το μεν εν δωδέκατον (1/12) ταύτης κατά την χορήγησιν της αδείας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, το δε υπόλοιπον εις ένδεκα (11) ισοπόσους μηνιαίας δόσεις, εξ ων η πρώτη εντός του πρώτου δεκαημέρου του μεθεπομένου από της εκδόσεως της αδείας μηνός. Η μη εμπρόθεσμος καταβολή μιας των άνω δόσεων, συνεπάγεται την απώλειαν του δικαιώματος καταβολής της εισφοράς εις δόσεις και την απαίτησιν καταβολής ολοκλήρου του οφειλομένου υπολοίπου της εισφοράς. Εν τη περιπτώσει ταύτη, κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου, αφαιρούνται, μερίμνη της Αστυνομικής Αρχής, η άδεια κυκλοφορίας και αι Κρατικαί πινακίδες του αυτοκινήτου μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως του οφειλομένου ποσού της εισφοράς.

 

Άρθρον 5

 

1. Ο προς ον η παραχώρησις του δικαιώματος επί ιδανικού μεριδίου αδείας κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως δικαιούται να ζητήση παρά του κυρίου του αντιστοίχου ιδανικού μεριδίου επί του αυτοκινήτου, ως πράγματος, την εξαγοράν αυτού αντί ευλόγου και δικαίου τιμήματος, εντός της κατά την παρ. 2 του άρθρ. 4 του παρόντος, οριζομένης προθεσμίας. Εν περιπτώσει αρνήσεως του υποχρέου ως προς την μεταβίβασιν του ιδανικού αυτού μεριδίου, ως πράγματος, εις τον προς ον η παραχώρησις του δικαιώματος της αδείας κυκλοφορίας, ή διαφωνίας τούτων ως προς το καταβλητέον τίμημα, τη αιτήσει των ενδιαφερομένων υποβαλλομένη εντός της ανωτέρω προθεσμίας, το μεταβιβαστέον κηρύσσεται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέον δι' αποφάσεως του Περιφερειακού Διοικητικού Αττικής και Νήσων ή του οικείου νομάρχου, κατά περίπτωσιν ως εν άρθρω 4 παρ. 1 του παρόντος ορίζεται, λόγω δημοσίας ωφελείας, διά τον καθορισμόν δε του καταβλητέου τιμήματος εφαρμόζεται η διαδικασία της επομένης παραγράφου. Η περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ως άνω απόφασις ανακοινούται υποχρεωτικώς εις την οικείαν περιφερειακήν Υπηρεσίαν Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, μνεία δε ταύτης γίνεται εις πάσαν περίπτωσιν χορηγήσεως, κατ' εφαρμογήν της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3334/55 βεβαιώσεως μεταβολών διά το εις ο εκδίδεται βεβαίωσις αυτοκίνητον.

2. Τη αιτήσει οιουδήποτε των ενδιαφερομένων υποβαλλομένη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, εν τη περιφερεία του οποίου υπάγεται η έδρα του αυτοκινήτου, και εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από της επιδόσεως της κατά την προηγουμένην παράγραφον περί απαλλοτριώσεως αποφάσεως, καθορίζεται δι' αποφάσεως του δικαστηρίου τούτου, κατά την διαδικασίαν του περί ασφαλιστικών μέτρων κεφαλαίου του Κωδ. Πολ. Δικ. το τίμημα εξαγοράς, ανάλογον προς την πραγματικήν αγοραίαν αξίαν του απαλλοτριωθέντος πράγματος. Κατά της αποφάσεως ταύτης ουδέν τακτικόν ή έκτακτον ένδικον μέσον επιτρέπεται, ουδέ προσφυγή (ανακοπή) κατά την τακτικήν διαδικασίαν. Της συζητήσεως της αιτήσεως προηγείται έκθεσις εκτιμήσεως, συντασσομένη υπό της κατά το άρθρ. 28 του Ν. 2119/1952 "περί των διά των λεωφορείων αυτοκινήτων συγκοινωνιών", ως εκάστοτε ισχύει, επιτροπής.

3. Από της καταβολής του δικαστικώς καθορισθέντος τιμήματος εξαγοράς εις τον δικαιούχον τούτου, ή εν αδικαιολογήτω αρνήσει του, από της καταθέσεως του καθορισθέντος τιμήματος εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων, συντελείται απαλλοτρίωσις, του δικαιούχου της εξαγοράς του ιδανικού μεριδίου του αυτοκινήτου κυρίου αυτού.

4. Αι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και εις την περίπτωσιν παραμελήσεως των κατά τας προηγουμένας παραγράφους του παρόντος άρθρου προθεσμιών υπό του προς ον η παραχώρησις του δικαιώματος αδείας κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως.

 

Άρθρον 6

 

1.Εν περιπτώσει ανακλήσεως δι' οιονδήποτε λόγον δικαιώματος αδείας κυκλοφορίας ιδανικού μεριδίου επί αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως, πάσης κατηγορίας, εξαιρουμένης της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, το δικαίωμα τούτο παραχωρείται εις τον συνιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτας του αυτού αυτοκινήτου, εφαρμοζομένων αναλόγως απασών των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του παρόντος.

2. Ειδικώς, προκειμένου περί ανακλήσεως αδείας κυκλοφορίας ιδανικού μεριδίου επί αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως, πάσης κατηγορίας, προς παραχώρησιν αυτής εις έτερον δικαιούχον, ο κύριος, νομεύς και κάτοχος τούτου υποχρεούται όπως, εντός διμήνου προθεσμίας, αρχομένης από της κοινοποιήσεως εις αυτόν της σχετικής πράξεως της Διοικήσεως, μεταβιβάση το ιδανικόν μερίδιον του δικαιώματος κυριότητος επί του αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως εις τον εν τη αποφάσει της αρμοδίας Υπηρεσίας περί ανακλήσεως της αδείας κυκλοφορίας αναφερόμενον δικαιούχον ταύτης. Εν περιπτώσει υπάρξεως διαφωνίας, η εξαγορά του αυτοκινήτου ως πράγματος πραγματοποιείται κατά τα εν άρθρω 5 οριζόμενα.

3. Εντός των υπό των άρθρων 4, 5 και του παρόντος τασσομένων προθεσμιών προς παραχώρησιν ή μεταβίβασιν ιδανικού μεριδίου επί αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως, τούτο κυκλοφορεί νομίμως διά της επί του υπολοίπου ιδανικού μεριδίου αυτού αδείας κυκλοφορίας του ετέρου συγκυρίου ή των τυχόν πλειόνων τοιούτων. Η διάταξις του προηγουμένου εδαφίου ισχύει και εις την περίπτωσιν της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος.

4. Χορηγηθείσα έγκρισις θέσεως εις κυκλοφορίαν αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως και ανακληθείσα υπό της Διοικήσεως μεταγενεστέρως, ως χορηγηθείσα κατά παράβασιν των κειμένων διατάξεων ουχί υπαιτιότητι του καθ' ου η ανάκλησις, απέκτησε κυριότητα, νομήν ή κατοχήν αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως, καθ' όσον αφορά εις την εφαρμογήν των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί χορηγήσεως αδειών θέσεως εις κυκλοφορίαν νέων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, πάσης κατηγορίας.

 

Άρθρον 7

 

1. Αι διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6 του παρόντος δεν έχουν εφαρμογήν επί περιπτώσεων καθ' ας η εις τα αυτά άρθρα αναφερομένη απώλεια ή ανάκλησις αδείας κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως αφορά εις το ήμισυ (1/2) τοιαύτης αδείας κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως τεθέντων εν κυκλοφορία βάσει των διατάξεων του Α.Ν. 88/1967 ως και τοιούτων τελούντων ως προς την μεταβίβασίν των υπό το νομικόν καθεστώς της διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. Δ/τος 4354/1964. Εις την περίπτωσιν ταύτην ο έτερος συνιδιοκτήτης δικαιούται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξ (6) μηνών από της απωλείας ή της ανακλήσεως του εν λόγω δικαιώματος να τύχη άνευ ετέρας ερεύνης ή υποβολής δικαιολογητικού τινός αδείας θέσεως εις κυκλοφορίαν του αυτού ή ετέρου αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως της αυτής κατηγορίας, από κοινού μεθ' ετέρου δικαιούχου προσώπου, συγκεντρούντος τας νομίμους προϋποθέσεις. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας ταύτης, το αντιστοιχούν εις αυτόν δικαίωμα επί του υπολοίπου ημίσεως (1/2) της αδείας κυκλοφορίας του οχήματος, απόλλυται αυτοδικαίως.

2. Αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου ως και αι τοιαύται των εις την αυτήν παράγραφον αναφερομένων άρθρων εφαρμόζονται αναλόγως και επί περιπτώσεων ανακλήσεως ιδανικών μεριδίων επί αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, πάσης κατηγορίας, γενομένων μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, εφ' όσον διατηρείται η κυριότης των ιδανικών μεριδίων τούτων υπό των ων αφηρέθη η άδεια κυκλοφορίας. Εις τας περιπτώσεις ταύτας αι προθεσμίαι των αυτών άρθρων άρχονται από της χρονολογίας της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος.

3. Ουδεμία αξίωσις προς αποζημίωσιν δύναται να εγερθή κατά του Ελληνικού Δημοσίου παρά δικαιούχου αδείας κυκλοφορίας ιδανικού μεριδίου αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως, πάσης κατηγορίας, εκ της μη εκδόσεως επ' ονόματί των αδείας κυκλοφορίας, λόγω μη μεταβιβάσεως προς αυτούς παρά των ων αφηρέθη η άδεια, του ιδανικού μεριδίου αυτοκινήτου ως πράγματος διά το χρονικόν διάστημα μέχρις αποκτήσεως υπό τούτων διά του κατά τα προηγούμενα άρθρα καθοριζομένου τρόπου του ιδανικού μεριδίου αυτοκινήτου, εφ' ου δικαιούται αδείας κυκλοφορίας, δημιουργηθείσαι δε, τυχόν, τοιαύται αξιώσεις μέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος, θεωρούνται δυνάμει τούτου αποσβεσθείσαι.

 

Άρθρον 8

 

Οι συνεχίζοντες την κυκλοφορίαν αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως, πάσης κατηγορίας μετά την επέλευσιν γεγονότος επαγομένου απώλειαν του παραχωρηθέντος δικαιώματος κατά τας διατάξεις των άρθρων 1 έως 7 του παρόντος, μη εφωδιασμένου δια νέας αδείας κυκλοφορίας επ' ονόματι των διατηρούντων το δικαίωμα της δι' αυτού εκτελέσεως μεταφορών επί κομίστρω, τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος.

 

Άρθρον 9

 

Αι διατάξεις των άρθρων 1, 3, 4 και 5 ως και της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος, έχουν εφαρμογήν και επί επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού, τεθέντων εν κυκλοφορία κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του Α.Ν. 88/1967, ων οι κάτοχοι έχουν αποβιώσει προ της χρονολογίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος. Όπου εις τας ως άνω διατάξεις αναφέρεται ότι αι εν αυταίς καθοριζόμεναι προθεσμίαι άρχονται από του χρόνου του θανάτου του κατόχου του αυτοκινήτου, δια την εφαρμογήν της διατάξεως του παρόντος άρθρου αι αυταί προθεσμίαι άρχονται από της χρονολογίας ενάρξεως ισχύος τούτου.

 

Άρθρον 10

 

Δι' αποφάσεων του επί της Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργού καθορίζονται, η εν γένει διαδικασία δια την εφαρμογήν των εν άρθροις 1 έως 7 του παρόντος οριζομένων, τα δικαιολογητικά, άτινα απαιτούνται δια την έκδοσιν της κατά τα αυτά άρθρα αδείας κυκλοφορίας ως και πάσα ετέρα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος.

 

Άρθρον 11

 

Αι διατάξεις των άρθρων 1, παρ. 1 και 2. παρ. 1 και 2 του παρόντος έχουν ανάλογον εφαρμογήν και δια τους κτησαμένους ή κτωμένους αιτία κληρονομίας ή λόγω δωρεάς αιτία θανάτου δικαιώματα επί οριστικών μετοχών του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ).

 

Άρθρον 12

 

Αι διατάξεις του παρόντος δεν έχουν εφαρμογήν επί τριτρόχων φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσεως, δι' α ισχύουν αι περί αυτών κείμεναι ειδικαί διατάξεις.

 

Άρθρον 13

 

Πάσα διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα νόμον, ούτινος η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργείται.

 

Εν Αθήναις τη 17 Δεκεμβρίου 1971

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΌΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚ. ΕΦΕΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΓΓΕΛ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, ΓΕΡΑΣ. ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ, ΑΝΤΩΝ. ΜΠΕΡΝΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΟΡΕΣΤ. ΓΙΑΚΑΣ, ΣΠΥΡ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ

 
 
Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

 

Εν Αθήναις τη 20 Δεκεμβρίου 1971

 

Ο ΕΠΙΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ