ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1971

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

268

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

N.Δ. 1060 Περί οργανώσεως των δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως διενεργουμένων εμπορευματικών μεταφορών

 

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

 

Ως οδικαί μεταφοραί, διεπόμεναι υπό των διατάξεων του παρόντος, νοούνται αι δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως πάσης κατηγορίας, διενργούμεναι μεταφορά εμπορευμάτων και κινητών πραγμάτων επί κομίστρω.

 

Άρθρον 2

 

1. Αι οδικαί εμπορευματικαί μεταφοραί διακρίνονται:

Α) Εις διεθνείς μεταφοράς, ήτοι μεταφοράς εμπορευμάτων και κινητών πραγμάτων διενεργουμένας δι' αυτοκινήτων εκ της Χώρας προς την αλλοδαπήν και αντιστρόφως.

Β) Εις εθνικάς μεταφοράς, ήτοι μεταφοράς εμπορευμάτων και κινητών πραγμάτων δενεργουμένας δι' αυτοκινήτων, κυκλοφορούντων κατά νόμον εντός ολοκλήρου της Χώρας.

Γ) Εις διανομαρχιακάς μεταφοράς, ήτοι μεταφοράς εμπορευμάτων και κινητών πραγμάτων διενεργουμένας δι' αυτοκινήτων, κυκλοφορούντων κατά νόμον, μόνον εντός μιας των διανομαρχιακών περιοχών της Χώρας, ως αυταί ορίζονται κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 532/1970 "περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως".

2. Επαγγελματίαι αυτοκινητισταί νοούνται δια την εφαρμογήν του παρόντος οι ιδιοκτήται φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως πάσης κατηγορίας, είτε κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, είτε κατ' ιδανικόν εξ αδιαιρέτου μερίδιον, εφ' όσον δεν ασκούν έτερον επάγγελμα και αποζούν αποκλειστικώς εκ της εκμεταλλεύσεως του φορτηγού αυτοκινήτου είναι δε εγγεγραμμένοι και ησφαλισμένοι εις το Ταμείον Συντάξεων Αυτοκινητιστών (ΤΣΑ). Ωσαύτως, δια τον αυτόν ως άνω σκοπό επαγγελματίαι αυτοκινητισταί νοούνται οι και εκ των εν παραγράφω 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 4278/1962 "περί της κτήσεως του δικαιώματος κυριότητος και της μεταβιβάσεως αυτού επί αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως" αναφερομένων προσώπων, οριστικώς διατηρούντες το επί της αδείας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως, πάσης κατηγορίας, δικαίωμα, ανεξαρτήτως ποσοστού ιδιοκτησίας επί του αυτοκινήτου και εγγραφής και ασφαλίσεως των εις το ΤΣΑ.

 

Άρθρον 3

 

1.                  Επαγγελματίαι αυτοκινητισταί, έχοντες εις την κυριότητα, κατοχήν και χρήσιν αυτών φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως, πάσης κατηγορίας, δύνανται να συστήσουν μεταφορικάς επιχειρήσεις εντός προθεσμίας, δια μεν την εκτέλεσιν αποκλειστικώς διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών δώδεκα (12) μηνών, δια δε την εκτέλεσιν αποκλειστικώς διεθνών οδικών μεταφορών είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από της ενάρξεως ισχύος της υπό της παρ. 1 του άρθρου 15 προβλεπομένης υπουργικής αποφάσεως.

2.                  Αι μεταφορικαί επιχειρήσεις της προηγουμένης παραγράφου λειτουργούν είτε ως ατομικαί επιχειρήσεις, είτε ως εταιρείαι οιασδήποτε μορφής είτε ως συνεταιρισμοί, αποκλεισμένων των κοινοπραξιών. Αι μετοχαί των εκ τούτων ανωνύμων εταιρειών είναι ονομαστικαί. Εντός της, υπό της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, προθεσμίας, η δια πράξεως εν ζωή μεταβίβασις των μετοχών μεριδίων μερίδων και πάσης φύσεως δικαιωμάτων των υφ' οιανδήποτε μορφήν λειτουργουσών επιχειρήσεων επιτρέπεται μόνον προς επαγγελματίας αυτοκινητιστάς.

3.                  Δια την σύστασιν των υπό της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προβλεπομένων μεταφορικών επιχειρήσεων απαιτείται η υποχρεωτική εισφορά, κατά κυριότητα, των εις τους συνιστώντας ταύτας ανηκόντων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, αδιαφόρως νομικού καθεστώτος, υφ' ό ετέθησαν ταύτα εν κυκλοφορία. Το συνολικόν μικτόν βάρος των εισφερομένων φορτηγών αυτοκινήτων κατά τον χρόνον της συστάσεως των ως άνω επιχειρήσεων δεν δύναται να είναι κατώτερον των διακοσίων (200) τόννων, ουδέ ανώτερον του δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών εκάστοτε καθοριζομένου. Κατά την διάρκειαν της λειτουργίας των επιχειρήσεων, επιτρέπεται όπως το συνολικόν μικτόν βάρος των εις αυτάς ανηκόντων αυτοκινήτων κατέλθη μέχρι του ορίου των εκατόν εξήκοντα (160) τόννων. Εις περίπτωσιν καθ' ήν το συνολικόν μικτόν βάρος κατέλθη κάτω των εκατόν εξήκοντα (160) τόννων απόλλυται το δικαίωμα της δια φορτηγών αυτοκινήτων της μεταφορικής επιχειρήσεως εκτελέσεως διεθνών ή εθνικών μεταφορών, κατά περίπτωσιν αφαιρουμένων των αδειών κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων τούτων, το δε δικαίωμα κυκλοφορίας αυτών περιορίζεται εντός της διανομαρχιακής περιοχής εις ήν κείται η έδρα της επιχειρήσεως, εκδιδομένων νέων αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων.

4.                  Εντός πενταετίας από της συστάσεως των περί ων η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου μεταφορικών επιχειρήσεων επιτρέπεται η κατά τας κειμένας διατάξεις, εισδοχή εις αυτάς ως μελών, ως και η απόκτησις ονομαστικών μετοχών, μόνο παρά επαγγελματιών αυτοκινητιστών, δι' εισφοράς των ανηκόντων αυτοίς φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως.

5.                  Μετά παρέλευσιν πενταετίας, από της συστάσεως των περί ων η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου μεταφορικών επιχειρήσεων και υπό τον όρον της προηγουμένης εξοφλήσεως τυχόν ληφθέντων, κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 9 παρ' αυτών δανείων, επιτρέπεται η εισδοχή ως εταίρων και μη επαγγελματιών αυτοκινητιστών Ελλήνων υπηκόων ως και η μεταβίβασις ονομαστικών μετοχών Α.Ε προς μη επαγγελματίας αυτοκινητιστάς Έλληνας υπηκόους.

6.                  Προσωπικαί εταιρείαι ή συνεταιρισμοί, λειτουργούντες κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ. 1278)1962, ως και μεταφορικαί επιχειρήσεις, λειτουργούσαι κατά τον αυτόν χρόνον, συμφώνως προς την διάταξιν του άρθρου 13 του Ν. 2367/1953 "περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων", ως νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής, δύνανται να μετατραπούν εις μεταφορικάς επιχειρήσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου ή να μετάσχουν εις ιδρυομένας τοιαύτας, δι' εισφοράς, εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις, κατά κυριότητα των εις αυτάς ανηκόντων φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως.

7.                  Επιφυλασσομένων των εν προκειμένω ισχυουσών διατάξεων, τα καταστατικά των, περί ων το παρόν άρθρον, μεταφορικών επιχειρήσεων, ως και πάσα τροποποίησις τούτων υπόκεινται εις την προηγουμένην έγκρισιν του Περιφερειακού Διοικητού Αττικής και Νήσων, εφ' όσον η έδρα της συνιστώμενης επιχειρήσεως κείται εντός της περιφερείας της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, ή του οικείου Νομάρχου εις πασαν ετέραν περίπτωσιν. Προκειμένου περί ατομικής επιχειρήσεως δια την έναρξιν λειτουργίας της απαιτείται προηγουμένη έγκρισις του Περιφερειακού Διοικητού Αττικής και Νήσων ή του οικείου Νομάρχου, ως ανωτέρω.

 

Άρθρον 4

 

1.                        Μετά την παρέλευσιν της υπό της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου τασσομένης κατά περίπτωσιν, προθεσμίας των δώδεκα (12) μηνών ή των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών δια την σύστασιν μεταφορικών επιχειρήσεων προς διενέργειαν διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών ή εθνικών τοιούτων παρ' επαγγελματιών αυτοκινητιστών, επιτρέπεται η σύστασις παρ' Ελλήνων υπηκόων μεταφορικών επιχειρήσεων, προοριζομένων δια την εκτέλεσιν αποκλειστικώς διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών ή εθνικών τοιούτων, αντιστοίχως, κατά τα εν παραγράφω 2 του άρθρου 3 οριζόμενα, ανεξαρτήτως της συμμετοχής εις αυτάς επαγγελματιών αυτοκινητιστών ή εισφοράς ανηκόντων εις αυτούς φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως.

2.                        Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον συνιστώμεναι μεταφορικαί επιχειρήσεις δέον όπως διαθέτουν φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως πάσης κατηγορίας, κτηθέντα είτε δι' εισφοράς κατά κυριότητα παρά των εκ των μελών αυτών τυχόν επαγγελματιών αυτοκινητιστών είτε δια της το πρώτον θέσεως εις κυκλοφορίαν τοιούτων συνολικού μικτού βάρους διακοσίων (200) τόννων τουλάχιστον.

3.                        Η παράγραφος 3 και η παράγραφος 7 του άρθρου 2 εφαρμόζονται και επί των κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου συνιστωμένων μεταφορικών επιχειρήσεων.

 

Άρθρον 5

 

1.      Μετά παρέλευσιν είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από της ενάρξεως ισχύος της υπό της παρ. 1 του άρθρου 15 προβλεπομένης υπουργικής αποφάσεως, αι διεθνείς οδικαί εμπορευματικαί μεταφοραί εκτελούνται αποκλειστικώς υπό των κατά τας διατάξεις των άρθρων 3 και 4 συνεστημένων μεταφορικών επιχειρήσεων. Το δικαίωμα κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, πάσης κατηγορίας, των μη εισφερθέντων δια την σύστασιν των εν λόγω μεταφορικών επιχειρήσεων περιορίζεται μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμία αυτοδικαίως εντός της επικρατείας μέχρι λήξεως της υπό της επομένης παραγράφου τασσομένης προθεσμίας.

2.      Μετά παρέλευσιν τεσσάρων (4) ετών από της ενάρξεως ισχύος της υπο της παρ. 1 του άρθρου 15 προβλεπομένης υπουργικής αποφάσεως, αι εθνικαί οδικαί εμπορευματικαί μεταφοραί εκτελούνται αποκλειστικώς υπό των κατά τας διατάξεις των άρθρων 3 και 4 συνεστημένων μεταφορικών επιχειρήσεων. Το δικαίωμα κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, πάσης κατηγορίας, των μη εισφερθέντων δια την σύστασιν των εν λόγω μεταφορικών επιχειρήσεων, περιορίζεται, μετά την παρέλευσιν της ως άνω προθεσμίας, αυτοδικαίως εντός της διανομαρχιακής περιοχής εις ην περιλαμβάνεται η έδρα αυτών.

 

Άρθρον 6

 

1.       Επιτρέπεται η εκτέλεσις μεταφορών εις το εσωτερικόν της Χώρας δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, ανηκόντων εις επιχειρήσεις διεθνών οδικών μεταφορών, συνεστημένας κατά τας διατάξεις του παρόντος, εφ' όσον ταύτα διακινούνται εντός της Χώρας, είτε προερχόμενα εκ του εξωτερικού με προορισμόν τόπον φορτώσεως δια φορτίου εξωτερικού, είτε εκ τόπου εκφορτώσεως φορτίου προερχομένου εκ του εξωτερικού προς τόπον εκφορτώσεως φορτίου προερχομένου εκ του εξωτερικού προς τόπον φορτώσεως δια φορτίου προοριζομένου δια το εξωτερικόν. Δια κοινής αποφάσεως των επί των Οικονομικών και της Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργών ρυθμίζονται αι λεπτομέρειαι εφαρμογής της διατάξεως της παρούσης παραγράφου.

2.       Δι' αποφάσεων του επί της Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργού, εκδιδομένων μετά γνώμην της εν άρθρω 10 Επιτροπής, και δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να επιτρέπεται η υπό επιχειρήσεων συνεστημένων κατά τας διατάξεις του παρόντος προς εκτέλεσιν εθνικών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, διενέργεια και διεθνών τοιούτων μεταφορών, οσάκις ειδικαί συνθήκαι κατά τας περιόδους αιχμών επιβάλλουν τούτο.

Άρθρον 7

 

1.     Τα εκτελούντα οδικάς εμπορευματικάς μεταφοράς κατά τας διατάξεις του παρόντος αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως δέον να είναι εφωδιασμένα δι' αδειών κυκλοφορίας, ο τύπος, η ισχύς και αι λεπτομέρειαι χορηγήσεως των οποίων καθορίζονται δι' αποφάσεως του επί της Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργού. Αι άδειαι αύται εκδίδονται επ' ονόματι των κατά τας διατάξεις του παρόντος μεταφορικών επιχειρήσεων και είναι αμεταβίβαστοι.

2.     Κατ' εξαίρεσιν της διατάξεως της προηγουμένης παραγράφου, επιτρέπεται η μεταβίβασις αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων, ως δημοσίας χρήσεως, ανηκόντων εις μεταφορικάς επιχειρήσεις συσταθείσας κατά τας διατάξεις του παρόντος επί των ακολούθων περιπτώσεων:

α) Συγχωνεύσεως μεταφορικών επιχειρήσεων, συνεστημένων κατά τας διατάξεις του παρόντος.

β) Εξαγοράς μεταφορικής επιχειρήσεως υφ' ετέρας.

γ) Μετατροπής της νομικής μορφής της επιχειρήσεως.

δ) Μεταβιβάσεως καθ' ολοκληρίαν δια πράξεως εν ζωή μόνον προς έν φυσικόν πρόσωπον ή προς επιχείρησιν έχουσαν νομικήν προσωπικότητα, ατομικής μεταφορικής επιχειρήσεως, συσταθείσης κατά τας διατάξεις του παρόντος και

ε) Μεταβιβάσεως κληρονομικώ διακαιώματι ή λόγω δωρεάς αιτία θανάτου ατομικής μεταφορικής επιχειρήσεως προς τους κληρονόμους ή δωρεοδόχους του θανόντος, υπό τον όρον της εντός έτους από του θανάτου του ασκούντος την ατομικήν ταύτης επιχείρησιν συστάσεως παρ' αυτών μεταφορικής επιχειρήσεως κατά τας διατάξεις του παρόντος. Εν παρόδω απράκτου της προθεσμίας ταύτης απόλλυται το δικαίωμα εκτελέσεως διεθνών και εθνικών μεταφορών δια των αυτοκινήτων των άνω προσώπων. Εντός της ανωτέρω οριζομένης προθεσμίας του ενός έτους αι ατομικαί επιχειρήσεις του θανόντος, ως και αι υπό των κληρονόμων αυτού συνιστώμεναι νέαι μεταφορικαί επιχειρήσεις απολαμβάνουν των δια του παρόντος παρεχομένων δικαιωμάτων και προνομίων, ων απελάμβανεν ή εδικαιούτο να απολαμβάνη και η επ' ονόματι του κληρονομηθέντος λειτουργούσα ατομική μεταφορική επιχείρησις.

3. Αι περιπτώσεις α΄, β΄ και δ΄ της προηγουμένης παραγράφου και προκειμένου περί μεταφορικών επιχειρήσεων συσταθεισών κατά τας διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος και εντός της υπο της παρ. 4 του αυτού άρθρου προβλεπόμενης προθεσμίας των πέντε (5) ετών, έχουν εφαρμογήν μόνον μεταξύ τοιούτων επιχειρήσεων συσταθεισών κατά τας αυτάς διατάξεις.

4. Αι άδειαι κυκλοφορίας νέων φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, προοριζομένων δι'εκτέλεσιν διεθνών εμπορευματικών μεταφορών χορηγούνται ελευθέρως, και δια μικτόν βάρος εκάστου αυτοκινήτου μέχρι του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου.

5. Ο επί της Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργός, μετά γνώμην της κατά το άρθρο 10 Επιτροπής Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών, καθορίζει δι'αποφάσεως του δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το ανώτατον όριον συνολικού μικτού βάρους των φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως άτινα έχουν δικαίωμα εκτελέσεως εθνικών μεταφορών. Τας τυχόν συμπληρωματικάς αδείας προς κάλυψιν του εκάστοτε καθοριζομένου ως άνω μικτού βάρους, ο επί της Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργός κατανέμει κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών, εις τρόπον ώστε να επιτυγχάνεται, εφ'ενός μεν η είσοδος εις το επάγγελμα του νέων επιχειρήσεων, εφ'ετέρου δε η αύξησις της μεταφορικής ικανότητος και η επέκτασις του πεδίου δράσεως υφισταμένων μεταφορικών επιχειρήσεων.

6. Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος και κατά τη διάρκειαν της δια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αυτού τασσόμενης της προθεσμίας των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απαγορεύεται η χορήγησις αδειών δια την κυκλοφορίαν νέων φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, εις μεταφορικάς επιχειρήσεις συνεστημένας κατά τις διατάξεις του παρόντος δια εκτέλεσιν διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Επίσης κατά το αυτό ως άνω χρονικόν διάστημα επιτρέπεται η χορήγησις αδειών κυκλοφορίας νέων φορτηγών αυτοκινήτων, κατά τις διατάξεις των Ν.Δ. α) 4377/1904 "περί ειδικών μέτρων προστασίας των εξ'Αιγύπτου Ελλήνων υπηκόων και ομογενών", 4378/1966 "περί ειδικών μέτρων προστασίας των εκ Τουρκίας Ελλήνων υπηκόων", γ) 4577/1966 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας περί Κοινωνικής Ασφαλίσεως και περί ετέρων τινών διατάξεων" (άρθρον 2 παρ. 1), δ) 4581/1966 "περί ειδικών μέτρων προστασίας των εκ Ρουμανίας Ελλήνων υπηκόων και ομογενών" και ε) 531/1970 "περί αντικαταστάσεως ζωηλάτων οχημάτων πόλεων, δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως" ως και εις αντικατάστασιν κυλοφορούντων εν γένει φορτηγών δομοσίας χρήσεως αυτοκινήτων πάσης κατηγορίας.

7. Από της συστάσεως των κατά τα άρθρα 3 και 4 μεταφορικών επιχειρήσεων εκδίδονται νέαι επ'ονόματι των άδειαι κυκλοφορίας, των εις αυτάς εισφερθέντων φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως συμφώνως προς την παρ. 1 του παρόντος άρθρου αι δε εκδιδόμεναι τοιαύται επ'όνόματι των εισφερόντων ταύτα επαγγελματιών αυτοκινητιστών, εταιριών ή συνεταιρισμών, παύουν ισχύουσαι.

8. Από της λήξεως της δια της παρ. 1 του άρθρου 3 τασσομένης προθεσμίας των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών προς σύστασιν, μεταφορικών επιχειρήσεων εκτελέσεων εθνικών μεταφορών υπό επαγγελματιών αυτοκινητιστών, επιτρέπεται ελευθέρως η χορήγησις αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων δια εκτέλεσιν διανομαρχιακών μεταφορών εκδιδομένων κατά τα εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα. Η χορήγησις αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων δια εκτέλεσιν εθνικών μεταφορών επιτρέπεται εντός του υπό της παρ. 5 του παρόντος άρθρου καθοριζομένου ορίου συνολικού μικτού βάρους, μόνον προς μεταφορικάς επιχειρήσεις συγκροτηθείσας ή συγκροτούμενης κατά τα υπό των άρθρων 3 και 4 οριζόμενα.

 

Άρθρον 8

 

1.                  Διά την χορήγησιν αδειών κυκλοφορίας νέων φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, οιασδήποτε κατηγορίας, πρός εκτέλεσιν εθνικών και διανομαρχιακών μεταφορών, καταβάλλεται εφ' άπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφορά , υπολογιζομένη κατά χιλιόγραμμον μικτού βάρους του αυτοκινήτου ως κάτωθι :

α) Διά μικτόν βάρος μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) χιλιογράμμων , πέντε (5) δραχμαί ανά χιλιόγραμμον .

β) Διά μικτόν βάρος από δέκα χιλιάδες ένα (10.001) μέχρι και είκοσι χιλιάδων (20.000) χιλιογράμμων, τρείς και πεντήκοντα εκατοστά (3,50) δραχμαί ανά χιλιόγραμμον, και

γ) Διά μικτόν βάρος άνω των (20.000) είκοσι χιλιάδων χιλιογράμμων , δύο και πεντήκοντα εκατοστά (2,50) δραχμαί ανά χιλιόγραμμον .

Κατ' εξαίρεσιν των ανωτέρω διά την χορήγησιν αδειών κυκλοφορίας ψυγείων αυτοκινήτων μετά ψυκτικού μηχανήματος, καταβάλλεται εφ' άπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφορά εκ δραχμών τριάκοντα χιλιάδων (30.000) .

2.                  Διά την αντικατάστασιν φορτηγών δημοσίας χρήσεως, οιασδήποτε κατηγορίας, πλήν ψυγείων μετά μονίμου ψυκτικού μηχανήματος, κυκλοφορούντων κατά τας διατάξεις του παρόντος πρός εκτέλεσιν εθνικών ή διανομαρχιακών μεταφορών, δι' ετέρων ανωτέρου μικτού βάρους, καταβάλλεται εισφορά βάσει της κλίμακος της παρ. 1 του παρόντος άρθρου της αντιστοιχούσης εις το προκύπτον επί πλέον μικτόν βάρος του νέου αυτοκινήτου το πέραν του αναγραφομένου επί της αδείας κυκλοφορίας του αντικαθιστωμένου τοιούτου. Ομοίως διά την προσάρτησιν ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου οχήματος καταβάλλεται εισφορά, αντιστοιχούσα βάσει της ανωτέρω κλίμακος, εις το επί πλέον μικτόν βάρος του σχηματιζομένου συρμού, θεωρουμένου τούτου ως υπερβάλλοντος μικτού βάρους του ρυμουλκού .

3.                  Είς περίπτωσιν χαρακτηρισμού ως ανεξαρτήτων κυκλοφοριακών μονάδων των κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος κυκλοφορούντων ως ενιαίων τούτων μονάδων (συρμών), ρυμουλκών και ρυμουλκουμένων ή ημιρυμουλκουμένων οχημάτων, προοριζομένων διά την κατά τας διατάξεις του παρόντος εκτέλεσιν εθνικών μεταφορών καταβάλλεται η διαφορά της εισφοράς η προκύπτουσα εκ του υπολογισμού της εισφοράς βάσει της κλίμακος της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, διά το συνολικόν μικτόν βάρος των οχημάτων τούτων, λαμβανομένων ως μιας ενιαίας μονάδος (συρμού).

4.                  Η υπό του παρόντος άρθρου οριζομένη εισφορά βεβαιούται ως δημόσιον έσοδον παρά του αρμοδίου δια την φορολογίαν των αυτοκινήτων οικονομικού εφόρου , βάσει των απογραφικών δελτίων των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, και καταβάλλεται εις το οικείο Δημόσιον Ταμείον, το μεν εν έκτο (1/6) ταύτης κατά την χορήγησιν της αδείας κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου , το δε υπόλοιπον εις πέντε (5) ισοπόσους μηνιαίας δόσεις, εξ' ων η πρώτη εντός του πρώτου δεκαημέρου του μεθεπομένου από της εκδόσεως της αδείας μηνός. Η μη εμπρόθεσμος καταβολή μιας των ως άνω δόσεων, συνεπάγεται την απώλειαν του δικαιώματος καταβολής της εισφοράς εις δόσεις και την απαίτησιν καταβολής ολοκλήρου του οφειλομένου υπολοίπου της εισφοράς . Εν τη περιπτώσει ταύτη αφαιρούνται υπό της Αστυνομικής Αρχής, κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου οικονομικού εφόρου ή άδεια κυκλοφορίας και αι κρατικαί πινακίδες του αυτοκινήτου μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως του οφειλομένου ποσού της εισφοράς .

5.                  Της υποχρεώσεως καταβολής της υπό του παρόντος άρθρου οριζομένης εισφοράς εξαιρείται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.).

6.                  Δι' αποφάσεως του επί της Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργού , δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι , αι προϋποθέσεις και η διαδικασία αντικαταστάσεως φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως .

 

Άρθρον 9

 

1.                  Η σύστασις μεταφορικών επιχειρήσεων κατά τας διατάξεις του άρθρου 3 , η παράτασις της λειτουργίας των, ως και η αύξησις του μετοχικού κεφαλαίου αυτών, απαλλάσσονται παντός φόρου , τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων . Της απαλλαγής ταύτης απολαύει και η κατά την σύστασιν η εντός πέντε (5) ετών από ταύτης εισφορά περιουσιακών στοιχείων . Τα δικαιώματα συμβολαιογράφων , υποθηκοφυλάκων όπου απαιτούνται συμβολαιογραφικαί πράξεις , μειούνται εις το ήμισυ. Εις τας ανωτέρω απαλλαγάς δεν περιλαμβάνεται το τέλος χαρτόσημου, εκτός εάν η απαλλαγή από του τέλους τούτου παρέχεται εξ' ετέρων διατάξεων .

2.                  Αι ως άνω επιχειρήσεις δύνανται να πιστοδοτούνται παρά πιστωτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και επί επιτοκίω ίσω πρός το υπό της Τραπέζης της Ελλάδος εκάστοτε καταβαλλόμενον διά καταθέσεις διαθεσίμων Δημοσίων Οργανισμών κλπ και προβλεπόμενον υπό του Α.Ν. 1611/1950. "περί καταθέσεων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Ταμείων", προσηυξημένω μέχρι τριών (3) μονάδων, διά παγίας νέας εγκαταστάσεις (σταθμούς, συνεργεία συντηρήσεως και μηχανικόν εξοπλισμόν αυτών) και διά προμήθειαν τροχαίου υλικού (φορτηγά αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα οχήματα). Η πιστοδότησις παρέχεται διά περίοδον 4 έως και 7 ετών και δύναται να καλύψη τα εβδομήκοντα επί τοις εκατόν (70%) της αξίας των νέων παγίων εγκαταστάσεων και της δαπάνης του υπό προμήθειαν τροχαίου υλικού. Πρός εξασφάλισιν του δανειστού διά τα ως άνω χορηγούμενα δάνεια δύναται να συσταθή ενέχυρον επί των εις την κυριότηταν του λαμβάνοντος το δάνειον ανηκόντων κινητών πραγμάτων . Εξαιρετικώς προκειμένου περί τοιούτων δανείων δύναται να συσταθή ενέχυρον άνευ παραδόσεως της νομής του πράγματος εις τον δανειστήν, ταύτης παραμενούσης εις τον οφειλέτην . Η τοιαύτη , άνευ παραδόσεως της νομής πράγματος εις τον δανειστήν σύμβασις ενεχύρου καταχωρίζεται επί ποινή ακυρότητος εν περιλήψει, ατελώς, ειδικόν βιβλίον, όπερ είναι δημόσιον και προσιτόν εις πάντα θέλοντα να συμβουλευθή τούτο. Διά κοινής αποφάσεως των επί της Δικαιοσύνης και της Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργών καθορισθήσονται αι λεπτομέρειαι της τοιαύτης καταχωρήσεως και της διαγραφής της, ο τύπος και το περιεχόμενον του ως άνω βιβλίου, αι διά την τήρησιν τούτου αρμόδιαι καθ' ύλην και κατά τόπον υπηρεσίαι και πάσα εν γένει περί του βιβλίου τούτου λεπτομέρεια.

3.                  Αι κατά τας προηγουμένας παραγράφους συνιστώμεναι επιχειρήσεις εθνικών μεταφορών, κατά την διάρκειαν πέντε (5) ετών από της συστάσεως των, απαλλάσσονται της υπό του άρθρου 8 εφ' άπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφοράς.

4.                  Άπασαι αι κατά τας διατάξεις των άρθρων 3 και 4 συνιστώμεναι επιχειρήσεις, δι' εκτέλεσιν διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών δεν υπόκεινται εις καταβολήν της κατ' άρθρον 8 εφ' άπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφοράς . Επίσης κατά την μεταφοράν εμπορευμάτων εις την αλλοδαπήν και εκ ταύτης εις την ημεδαπήν δεν υπόκεινται εις την κράτησιν του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν.Δ. 2512/1953 "περί διαλύσεως των ΚΤΕΦΑ και ρυθμίσεως του τρόπου εκτυπώσεως, θεωρήσεως, εκδόσεως, και ελέγχου των φορτωτικών εγγράφων κατά την μεταφοράν αγαθών δι' αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως" , ως και εις τας διά του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.Δ. 3839/1958 "περί φορολογίας των πετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων" τροποποιήσεως ενίων διατάξεων της φορολογίας των αυτοκινήτων και του Νόμου 1910/1944 "περί προστασίας πολυτέκνων κλπ" και του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν.4045/1960 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων φορολογικών νόμων και μέτρων αφορώντων τας χερσαίας μεταφοράς" επιβαλλομένας εισφοράς επί των ακαθαρίστων αυτών εσόδων εκ κομίστρων ,διά τας διαδρομάς από του σημείου εκκινήσεως μέχρι του σημείου του προορισμού των. Δια κοινής αποφάσεως των επί των Οικονομικών και της Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργών, ρυθμίζονται αι λεπτομέρειαι εφαρμογής της διατάξεως του δευτέρου εδαφίου της παρούσης παραγράφου.

5.                  Εις απάσας τας εις την προηγούμενην παράγραφον αναφερομένας επιχειρήσεις παρέχεται ατέλεια εισαγωγής του μηχανικού εξοπλισμού και των φορτηγών αυτοκινήτων αυτών , καθ' ο μέρος ταύτα δεν παράγονται υπό της εγχωρίου βιομηχανίας, πάντοτε δε μετά ητιολογημένην απόφασιν του επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού. Η παρεχομένη ως άνω ατέλεια δεν περιλαμβάνει και τον κατά την εισαγωγήν εισπραττόμενον φόρον κύκλου εργασιών , ως και τον ειδικόν φόρον του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/1954, "περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως διατάξεων των περί Τελωνειακού Δασμολογίου Νόμων και περί άλλων τινών διατάξεων".

6.                  Αναγνωρίζεται εις απάσας τας ως ανωτέρω μεταφορικάς επιχειρήσεις εκτελέσεως διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών από της συστάσεως των δικαίωμα εκπτώσεως ποσοστού τρία επί τοις εκατόν(3%) επί των ακαθαρίστων εισπράξεων, των πέραν των βάσει δικαιολογητικών εκπιπτομένων , διά δαπάνας προβολής, φιλοξενίας κλπ., άνευ υποχρεώσεως τηρήσεως δικαιολογητικών , προκειμένου να υπολογισθεί το εις φόρον εισοδήματος υποκείμενον κέρδος των επιχειφήσεων τούτων.

 

Άρθρον 10

 

Συνιστάται , δι' αποφάσεως του επί της Ναυτιλίας , Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργού , παρά τω Υπουργείω Ναυτιλίας , Μεταφορών και Επικοινωνιών Επιτροπή Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών απαρτιζομένη :

α) Εξ' ενός ειδικού επιστήμονος εγνωσμένης ικανότητος εις θέματα οργανώσεως μεταφορικών επιχειρήσεων , οριζομένου υπό του επί της Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργού ως Προέδρου. Εις ην περίπτωσιν ο διοριζόμενος είναι υπάλληλος του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ούτος ορίζεται διά κοινής αποφάσεως του επί της Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργού και του αρμοδίου Υπουργού .

β) Εξ' ενός ανωτέρου υπαλλήλου εξ' εκάστου των Υπουργείων, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, οριζομένων υπό των αντιστοίχων Υπουργών .

γ) Εξ' ενός υπαλλήλου του Ο.Σ.Ε. οριζομένου υπό του Διοικητού του Ο.Σ.Ε..

δ) Εξ' ενός εκπροσώπου συνδικαλιστικής οργανώσεως των επαγγελματιών αυτοκινητιστών ή των επαγγελματιών μεταφορέων.

Καθήκοντα Γραμματέως της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος επί βαθμώ τουλάχιστον βω Α' κατηγορίας της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών του Υπουργείου Ναυτιλίας , Μεταφορών και Επικοινωνιών οριζόμενος δι' αποφάσεως του Υπουργού του αυτού Υπουργείου. Η Επιτροπή ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων πέντε (5) εκ των μελών της αι δε αποφάσεις αυτής λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων , υπερισχυούσης εν ισοψηφία της ψήφου του Προέδρου. Η Επιτροπή Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών αποτελεί συμβουλευτικόν όργανον αρμόδιον δια την εφαρμογήν των διατάξεων των σχετικών προς τον συντονισμόν των χερσαίων μεταφορών και της οργανώσεως των οδικών εμπορευματικών μεταφορών όριον αδειών, χορήγησις, ανάκλησις, μεταβίβασις αδειών, τιμολόγια κλπ . Η αποζημίωσις του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέως της ανωτέρω Επιτροπής ορίζεται δια κοινής αποφάσεως των επί των Οικονομικών και της Ναυτιλίας , Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργών και βαρύνει τον προϋπολογισμόν του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών .

 

Άρθρον 11.

 

1.                  Δια την ορθολογικήν εκτέλεσιν του εμπορευματικού μεταφορικού έργου και αποτροπήν του μεταξύ σιδηροδρόμου και φορτηγών αυτοκινήτων αθεμίτου ανταγωνισμού, ορίζεται εκάστοτε διά κοινής αποφάσεως των επί της Εθνικής Οικονομίας και Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργών, δημοσιευμένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως μετά γνώμην της κατ' άρθρον 10 Επιτροπής Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών , το ανώτατον και κατώτατον όριον κομίστρων των φορτηγών αυτοκινήτων των εκτελούντων εθνικάς μεταφοράς, ανεξαρτήτως του εάν ταύτα ανήκουν η μη εις οργανουμένας κατά τας διατάξεις του παρόντος επιχειρήσεις .

2.                  Τα κόμιστρα ταύτα καθορίζονται λαμβανομένου υπ' όψιν του κόστους μεταφοράς επί των διαφόρων περιπτώσεων μεταφοράς (μεταφερόμενον είδος, απόστασις μεταφοράς κλπ).

3.                  Τα τιμολόγια εφαρμόζονται ελευθέρως υπό των επιχειρήσεων οδικών εμπορευματικών μεταφορών εντός των εγκεκριμένων ορίων κομίστρων . Ταύτα δέον όπως επιτρέπουν την οικονομικήν ισορροπίαν εις την εκμετάλλευσιν των εν λόγω επιχειρήσεων , λαμβανομένων υπ' όψιν όλων των δαπανών και επιβαρύνσεων αυτών. Η παρέκκλησις από των εγκεκριμένων ορίων κομίστρων απαγορεύεται. Οι παραβάται τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικος.

Οι επί της Εθνικής Οικονομίας και Ναυτιλίας , Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργοί δύνανται εις εξαιρετικάς περιπτώσεις μεταφοράς εντός και εκτός της Χώρας προϊόντων εγχωρίου παραγωγής (σιτηρά , βάμβαξ, έλαιον, λιπάσματα, λιγνίται, μεταλλεύματα κλπ) να ορίζουν μετά γνώμην της Επιτροπής του άρθρου 10, κόμιστρον και τον χρόνον ισχύος αυτού κάτω του κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου κατωτάτου ορίου. Ανάλογον του ως άνω μέτρου δύναται να εφαρμόζεται και επί περιπτώσεων διεθνών μεταφορών προιόντων εγχωρίου παραγωγής, διά καθιερώσεως κομίστρου κατωτέρου του αντιστοίχου κόστους μεταφοράς ή του κατά περίπτωσιν ελευθέρως συμφωνηθέντος. Εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις ταύτας οι μεταφορείς επιδοτούνται υπό του Δημοσίου διά την μέχρι του κατωτάτου ορίου ή του συμφωνηθέντος κατά περίπτωσιν κομίστρου διαφοράν.

 

 

Άρθρον 12.

 

1. Κατά τον νόμον υπεύθυνοι μεταφορικών επιχειρήσεων, υπάλληλοι τούτων ή οι οδηγοί αυτοκινήτων, παραβαίνοντες τάς διατάξεις των άρθρων 5, 6, και 7 του παρόντος διώκονται αυτεπαγγέλτως, και εφ'όσον δεν τιμωρούνται βαρύτερον δι' άλλης διατάξεως, τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις έξ (6) μηνών.

2. Η παράβασις των διατάξεων περί ών η προηγουμένη παράγραφος ανεξαρτήτως της ποινικής διώξεως των υπευθύνων, συνεπάγεται και την αφαίρεσιν της αδείας κυκλοφορίας του χρησιμοποιημένου αυτοκινήτου και της αδείας οδηγήσεως του οδηγού εφ' όσον η παράβασις εγένετο υπό τούτου από ενός μέχρι τριών μηνών. Εν τη περιπτώσει υποτροπής, τα ώς άνω όρια τουλάχιστον διπλασιάζονται και δύνανται να εξικνούνται μέχρις οριστικής αφαιρέσεως της αδείας του αυτοκινήτου και της αδείας του οδηγού. Ως προς την αρμοδιότητα επιβολής των άνω διοικητικών ποινών, την ακουλουθημένην διαδικασίαν επιβολής τούτων ώς και την άσκησιν προσφυγής κατά των εκδιδομένων αποφάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως αί διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν.Δ. 701/70 "περί ενεργουμένων δια κατηγοριών τινων αυτοκινήτων μεταφορών και επιβαλλομμένων διοικητικών κυρώσεων εις κατόχους και οδηγούς αυτών".

 

Άρθρον 13.

 

Οι συμμετέχοντες είς τας περί ών το παρόν μεταφορικάς επιχειρήσεις επαγγελματίαι αυτοκινητισταί διατηρούν την ιδιότητα του επαγγελματίου αυτοκινητιστού καθ' όλην την διάρκειαν της εις τας επιχειρήσεις ταύτας συμμετοχής των και το δικαίωμα κτήσεως κυριότητος, κατοχής και εκμεταλλεύσεως επ' ονόματι των, ετέρων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως οιασδήποτε κατηγορίας, κατά τας ισχυούσας περί των αυτοκινήτων τούτων εκάστοτε διατάξεις.

 

Άρθρον 14.

 

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) πρός τον σκοπόν διενεργείας αποκλειστικώς συνδεδυασμένων ματαφορών σιδηροδρόμου-αυτοκινήτου, δύναται από της δημοσιεύσεως του παρόντος να θέση εις κυκλοφορίαν φορτηγά δημοσίας χρήσεως αυτοκίνητα, πάσης κατηγορίας, εφοδιαζόμενα δι' αδειών κυκλοφορίας, κατηγορίας εθνικών μεταφορών εκδιδομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος.

 

Άρθρον 15.

 

1. Αι λεπτομέρειαι αί αφορώσαι είς την σύστασιν και λειτουργίαν των κατά τας διατάξεις του παρόντος μεταφορικών επιχειρήσεων, εις τους όρους, τα κριτήρια, τας προϋποθέσεις και την διαδικασίαν χορηγήσεως είς ταύτας αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ως και ανεξαρτήτων ρυμουλκών και ρυμουλκουμένων ή ημιρυμουλκουμένων οχημάτων, τα της κυκλοφορίας επί ειδικών περιπτώσεων φορτηγών αυτοκινήτων εχόντων έδραν διανομαρχιακήν τινά περιοχήν εις ετέρον όμορον τοιαύτην, ώς και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν των διατάξεων τούτου, καθορισθήσονται δι'αποφάσεως του επί της Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργού, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Δι' αποφάσεως του επί της Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργού, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται δια την άσκησιν του επαγγέλματος του μεταφορέως, α) να απαιτήται η υποβολή πιστοποιητικού εκδιδομένου υπό του οικείου Εμπορικού Επιμελητηρίου, περιέχοντος στοιχεία περί της εν γένει επιχειρηματικής δραστηριότητος του υπέρ ού εκδίδεται, της οικονομικής επιφάνειας αυτού, ώς και της τυχόν εμπειρίας του είς την διενέργειαν μεταφορών ή την πρακτόρευσιν μεταφορικών επιχειρήσεων και β) να καθιερωθή υποχρεωτική ή υποβολή πιστοποιητικού ικανότητος ασκήσεως του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέως, χορηγουμένου υπό του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατόπιν υποβολής είς εξετάσεις εις θέματα σχετικά με την οικονομίαν και το δίκαιον των μεταφορών, την τεχνικήν εκμετάλλευσιν του αυτοκινήτου, την διαχείρισιν των επιχειρήσεων και τας διεθνείς μεταφοράς. Οι όσοι και αι προϋποθέσεις διεξαγωγής των εν λόγω εξετάσεων καθορισθήσονται της ιδίας αποφάσεως.

 

Άρθρον 16.

 

Επιτρέπεται η χορήγησις αδειών κυκλοφορίας βενζινοκινήτων τριτρόχων οχημάτων δημοσίας χρήσεως δια την εκτέλεσιν εμπορευματικών μεταφορών αποκλειστικώς εντός της περιοχής του νομού ή της νήσου (εξαιρέσει της Κρήτης) ένθα ή έδρα αυτών, επί τη καταβολή εφ' άπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφοράς εκ χιλίων (1.000) δραχμών. Αι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία χορηγήσεως των αδειών τούτων ώς και της αντικαταστάσεως των τριτρόχων φορτηγών οχημάτων Δημοσίας Χρήσεως καθορισθήσονται δι' αποφάσεως του επί της Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργού.

 

Άρθρον17

 

1.Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, απαγορεύεται η διά πράξεως εν ζωή μεταβιβάσις των φορτηγών αυτοκινήτων ως δημοσίας χρήσεως, πάσης κατηγορίας, των τεθέντων εν κυκλοφορία κατ'εφαρμογήν των διατάξεων του Α.Ν, 183/1967.Επιφυλασσομένον των διατάξεων της παρ. του άρθρου 7 του παρόντος, της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται αι περιπτώσεις της παρ1. του άρθρου 2 του Ν. Δ/τος 4278/1962.

2.Η από της ισχύος του παρόντος και μέχρι της λήξεως της υπό της παρ.2 του άρθρου 5 προβλεπομένης προθεσμίας, αντικατάστασις των κυκλοφορούντων επί τη βάσει των διατάξεων του Ν.183/1967 φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως και μή εισφερθέντων προς σύστασιν μεταφορικών επιχειρήσεων περί ων τα άρθρα 3 και 4,Δι'ετέρων μικτού βάρους μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου, επιτρέπεται τη καταβολή της υπό του άρθρου 8 οριζομένης εισφοράς δια το προκύπτον επί πλέον μικτόν βάρος.

3.Η αντικατάστασις κατά το αυτό ως άνω μεταβατικόν στάδιον των κυκλοφορούντων επί τη βάσει των προ της εκδόσεως του Α.Ν. 183/1967 ισχυσασών διατάξεων φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως και μη εισφερθέντων επίσης προς σύστασιν μεταφορικών επιχειρήσεων, επιτρέπεται είτε κατά τας διατάξεως του άρθρου 6 του Ν.Δ. 4535/1966 "περί τροποποιήσεως φορολογικών τινών διατάξεων" είτε κατά τα από της προηγούμενης παραγράφου οριζόμενα. Εν τη Δευτέρα περιπτώσει, τα νέα αυτοκίνητα υπάγονται εις τας διεπούσας τα κυκλοφορούντα βάσει του Α.Ν. 183/1967 αυτοκίνητα διάταξης.

4. Αι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και επί περιπτώσεων προσαρτήσεως ρυμουλκούμενου οχήματος.

 

 

Άρθρον 18.

 

Αι διατάξεις :1) του άρθρου 14 του Α.Ν. 412/1936 "περί της διά μηχανοκινήτων μέσων εκμεταλλεύσεως υπεραστικών οδικών συγκοινωνιών".2)του Α.Ν.183/1967 "περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων και τριτρόχων οχημάτων δημοσίας χρήσεως" και 3) του άρθρου μόνου του Α.Ν.441/1968 "περί τρόπου καταβολής εφ'άπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφοράς παρ.1 άρθρου 1 του Α.Ν. 183/1967 κλπ" καταργούνται.

 

Άρθρον 19

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα τη Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 17 Δεκεμβρίου 1971

 

Εν ονόματι του βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚ. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, ΑΓΓΕΛ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΟΥΚ. ΠΑΤΡΑΣ, ΝΙΚ. ΕΦΕΣΙΟΣ, ΝΙΚΗΤ. ΣΙΩΡΗΣ, ΓΕΩΡΓ. ΔΟΥΒΑΛΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡ. ΖΑΠΠΑΣ, ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΜΜΑΝ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝ. ΧΟΛΕΒΑΣ, ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ, ΠΑΥΛ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΒΑΛΛΗΣ.

 

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους Σφραγις.

Εν Αθήναις τη 20 Δεκεμβρίου 1971.

 

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ