EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1973

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

178

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 102 ΦΕΚ 178/17-8-1973

Περί οργανώσεως των δια λεωφορείων αυτοκινήτων εκτελουμένων δημοσίων επιβατικών συγκοινωνιών

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρο 1

Γενικοί ορισμοί.

 

1. Δια την εφαρμογήν του παρόντος νοούνται:

 

α) Ως "Υπεραστική επιβατική συγκοινωνία": η τακτική μεταξύ πόλεων ή χωρίων δια λεωφορείων αυτοκινήτων μεταφορά επιβατών επί κομίστρω κατ' επιβάτην.

β) Ως "Υπεραστική επιβατική γραμμή": η εξυπηρετούσα ωρισμένας πόλεις, κωμοπόλεις, χωρία ή ενδιαμέσους περιοχάς δια της ενούσης αυτάς οδού.

γ) Ως "Αστική περιοχή": η καθοριζομένη εκάστοτε δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, συμφώνως τη παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος.

δ) Ως "Αστική επιβατική συγκοινωνία": η τακτική εντός αστικής περιοχής δια λεωφορείων αυτοκινήτων μεταφορά επιβατών επί κομίστρω κατ' επιβάτην.

ε) Ως "Αστική επιβατική γραμμή": η εξυπηρετούσα ωρισμένα σημεία αστικής περιοχής, δια της προς τούτο καθοριζομένης διαδρομής.

στ) Ως "Αστικόν λεωφορείον": το οδικόν αυτοκίνητον όχημα δια του οποίου εκτελείται η αστική επιβατική συγκοινωνία.

ζ) Ως "Υπεραστικόν λεωφορείον": το οδικόν αυτοκίνητον όχημα δια του οποίου εκτελείται η υπεραστική επιβατική συγκοινωνία.

η) Ως "Χιλιομετρικός επιβάτης": ο επιβάτης ο διανύων δια λεωφορείου απόστασιν ενός χιλιομέτρου.

θ) Ως "Χιλιομετρικός συντελεστής κομίστρου": το υφ' ενός χιλιομετρικού επιβάτου καταβαλλόμενον κόμιστρον.

ι) Ως "Ετήσιον έργον λεωφορειακής γραμμής": ο αριθμός των χιλιομετρικών επιβατών, ο προκύπτων εκ της διαιρέσεως των ετησίων ακαθαρίστων εισπράξεων εκ της γραμμής δια του χιλιομετρικού συντελεστού κομίστρου αυτής.

ια) Ως "Κοινόν δρομολόγιον": το δρομολόγιον κατά την εκτέλεσιν του οποίου το λεωφορείον σταθμεύει υποχρεωτικώς εις όλας τας προβλεπομένας στάσεις τη αιτήσει παντός επιβαίνοντος ή εφ' όσον αναμένουν εις αυτάς άτομα προς επιβίβασιν.

ιβ) Ως "Ταχύ δρομολόγιον": το δρομολόγιον κατά την εκτέλεσιν του οποίου το λεωφορείον σταθμεύει προς παραλαβήν ή αποβίβασιν επιβατών μόνον εις τινας εκείνας κυρίας στάσεις της γραμμής ρητώς καθοριζομένας.

ιγ) Ως "Υπερταχύ δρομολόγιον": το δρομολόγιον κατά την εκτέλεσιν του οποίου το λεωφορείον εις ουδεμίαν ενδιάμεσον, από της αφετηρίας μέχρι του τέρματος της γραμμής στάσιν, σταθμεύει.

2. Όπου εν τω παρόντι αναφέρεται ο Υπουργός ή ο Νομάρχης νοούνται αντιστοίχως ο Υπουργός Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών ή ο Προϊστάμενος του Νομού της έδρας του οικείου μεταφορικού οργανισμού Νομάρχης.

3. Αι κατ' εξουσιοδότησιν του παρόντος εκδιδόμεναι υπό του Υπουργού ή του Υφυπουργού - Περιφερειακού Διοικητού ή Νομάρχου κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις δημοσιεύονται δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Άρθρον 2

Χαρακτηρισμός γραμμών και αστικής περιοχής.

 

1. Δι' αποφάσεων του Υπουργού καθορίζονται οι γενικοί όροι και αι προϋποθέσεις δια τον κατά την επομένην παράγραφον χαρακτηρισμόν οδικής τινός γραμμής ως υπεραστικής ή αστικής και δια τον καθορισμόν της αστικής περιοχής.

2. Οι κατά την προηγούμενην παράγραφον χαρακτηρισμοί ενεργούνται δι' αποφάσεων του Νομάρχου, δι' ων συγχρόνως καθορίζονται η αφετηρία, η διαδρομή, αι στάσεις και το τέρμα εκάστης γραμμής. Προκειμένου περί υπεραστικών γραμμών εκτεινομένων εις πλείονας νομούς της αυτής περιφερειακής Διοικήσεως ή εις πλείονας περιφερειακάς Διοικήσεις, ο τοιούτος χαρακτηρισμός αυτών ενεργείται αντιστοίχως δι' αποφάσεως του οικείου Υφυπουργού - Περιφερειακού Διοικητού ή του Υπουργού.

3. Αι μέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος χαρακτηρισθείσαι ως υπεραστικαί και αστικαί επιβατικαί γραμμαί διατηρούνται, δυνάμεναι να επεκταθούν, καταργηθούν ή τροποποιηθούν κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα.

 

Άρθρον 3

Εξυπηρέτησις γραμμών.

 

Επιφυλασσομένων και των διατάξεων των παρ. 9, 10 και 11 του επομένου άρθρου, η επί των αστικών και υπεραστικών γραμμών μεταφορά επιβατών επί κομίστρω κατ' επιβάτην ενεργείται δια λεωφορείων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως του οικείου ΚΤΕΛ., των οποίων ο τύπος ορίζεται δι' αποφάσεων του Υπουργού. Τα εκάστοτε εντεταγμένα εις τα ΚΤΕΛ υπεραστικά λεωφορεία δύναται να αντικαθίστανται και δια τοιούτων τουριστικού τύπου, ων ο αριθμός των θέσεων και τα τεχνικά στοιχεία καθορίζονται δι' ομοίων αποφάσεων. Το αυτό ισχύει και δια την, κατά την παρ. 1 του άρθρου 26 του παρόντος, θέσιν υπό των ΚΤΕΛ εις κυκλοφορίαν νέων υπεραστικών λεωφορείων ως και δια την αντικατάστασιν τούτων.

 

Άρθρον 4

Σύστασις και έργον ΚΤΕΛ.

 

1. Εις έκαστον των νομών Αρκαδίας, Αργολίδος, Κορινθίας, Αχαίας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αττικής, Βοιωτίας, Φθιώτιδος, Φωκίδος, Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Ευβοίας, Λαρίσης, Μαγνησίας, Καρδίτσης, Τρικάλων, Ιωαννίνων, Άρτης, Πρεβέζης, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πιερίας, Ημαθείας, Πέλλης, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλωρίνης, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Χανίων, Ηρακλείου, Κερκύρας, Λευκάδος, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Λέσβου, Χίου και Σάμου και με έδραν την πρωτεύουσαν του νομού συνιστάται ίδιον νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου υπό την επωνυμίαν "Κοινόν Ταμείον Εισπράξεων Λεωφορείων" και τον διακριτικόν τίτλον "ΚΤΕΛ", όπερ άρχεται λειτουργούν μετά τρίμηνον από της χρονολογίας ενάρξεως ισχύος του παρόντος.

2. Εις έκαστον των εν τη προηγουμένη παραγράφω ΚΤΕΛ παραχωρείται, κατά τα ειδικώτερον δι' αποφάσεως του Υπουργού οριζόμενα, η συγκοινωνιακή εξυπηρέτησις:

α) των εντός της περιφερείας του οικείου νομού αστικών και υπεραστικών επιβατικών γραμμών.

β) των υπεραστικών επιβατικών γραμμών, των συνδεουσών την έδραν εκάστου ΚΤΕΛ με τας πρωτευούσας ομόρων νομών, εξαιρέσει των εχόντων έδραν τας Αθήνας και Θεσσαλονίκην, άτινα περιορίζονται εις την συγκοινωνιακήν εξυπηρέτησιν απασών των εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης κειμένω υπεραστικών επιβατικών γραμμών.

γ) των υπεραστικών επιβατικών γραμμών, των συνδεουσών την έδραν εκάστου ΚΤΕΛ με τας Αθήνας μεν, προκειμένου περί των ΚΤΕΛ των νομών Αρκαδίας, Αργολίδος, Κορινθίας, Αχαίας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Βοιωτίας, Φθιώτιδος, Φωκίδος, Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Ευβοίας, Λαρίσης, Μαγνησίας, Καρδίτσης, Τρικάλων, Ιωαννίνων, Άρτης, Πρεβέζης, Θεσπρωτίας, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλης, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλωρίνης, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Κερκύρας, Λευκάδος, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, με την Θεσσαλονίκην δε προκειμένου περί των ΚΤΕΛ των νομών Ιωαννίνων, Άρτης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλης, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλωρίνης, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου και Κερκύρας.

3. Ειδικώς:

α) εις το ΚΤΕΛ Κοζάνης παραχωρείται η συγκοινωνιακή εξυπηρέτησις των υπεραστικών επιβατικών γραμμών Γρεβενών - Αθηνών και Γρεβενών - Θεσσαλονίκης.

β) τα ΚΤΕΛ των Νομών Ηρακλείου, Χανίων και Κοζάνης εξυπηρετού, κατά τα εν παρ. 2 περίπτ. α' και β' του παρόντος άρθρου οριζόμενα, και τας αστικάς και υπεραστικάς επιβατικάς γραμμάς των νομών Λασιθίου, Ρεθύμνης και Γρεβενών αντιστοίχως. Εις τας περιπτώσεις αυτάς, αι υφ' ενός ΚΤΕΛ εξυπηρετούμεναι περιοχαί δυο νομών θεωρούνται, δια την εφαρμογήν του παρόντος, ως αποτελούσαι περιφέρειαν ενός νομού.

4. Κατ' εξαίρεσιν των εν παρ. 2 του παρόντος άρθρου οριζομένων, δύναται, δι' αποφάσεων του οικείου Υφυπουργού - Περιφερειακού Διοικητού, προκειμένου δε περί νομών υπαγομένων εια πλείονας Περιφερειακάς Διοικήσεις, δι' αποφάσεων του Υπουργού:

α) να επεκτείνονται αι εντός της Περιφερείας νομού τινός αστικαί ή υπεραστικαί επιβατικαί γραμμαί και πέραν των διοικητικών ορίων αυτού, εφ' όσον αι ειδικαί γεωγραφικαί συνθήκαι ή αι συνθήκαι εκεταλλεύσεως των ΚΤΕΛ ή η κατάστασις ή διαμόρφωσις του οδικού δικτύου επιβάλλουν τούτο. Εις την διάταξιν της παρούσης περιπτώσεως περιλαμβάνονται και αι αστικαί ή υπεραστικαί επιβατικαί γραμμαί των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και

β) να παραχωρούνται αι συνδέουσαι τας έδρας των ΚΤΕΛ ομόρων νομών υπεραστικαί επιβατικαί γραμμαί, προς εκμετάλλευσιν, εις εν εξ αυτών, κατ' αποκλειστικότητα, εφ' όσον τούτο επιβάλλεται προς πληρεστέραν εξίσωσιν των συνθηκών εκμεταλλεύσεως των ΚΤΕΛ.

5. Τα κατά το παρόν άρθρο ΚΤΕΛ δύνανται ωσαύτως να αναλαμβάνουν την εκτέλεσιν ειδικών δρομολογίων δια την μετφοράν ιδία εκδρομέων, εργατών, μαθητώνκαι λουομένων.

6. Κατ' εξαίρεσιν των εν παρ. 1 και 2 περίπτ. α' του παρόντος άρθρου οριζομένων:

α) αι αστικαί επιβατικαί γραμμαί περιοχής Πρωτευούσης και των πόλεων Θεσσαλονίκης, Πατρών και Ρόδου, εξακολουθούν εξυπηρετούμεναι, κατά τον μέχρι τούδε τρόπον, υπό των εν αυταίς εδρευόντων και λειτουργώντων αστικών μεταφορικών οργανισμών ή επιχειρήσεων.

β) αι υπεραστικαί επιβατικαί γραμμαί της νήσου Ρόδου, αίτινες εξυπηρετούνται υπό της δημοτικής επιχειρήσεως "ΡΟΔΑ" εξακολουθούν εξυπηρετούμεναι υπ' αυτής.

γ) αι αστικαί και υπεραστικαί επιβατικαί γραμμαί των νήσων Λήμνου, Άνδρου, Σύρου, Νάξου, Τήνου, Κω, Αιγίνης, Σαλαμίνος ως και αι λοιπαί υπεραστικαί τοιαύται της νήσου Ρόδου εξακολουθούν εξυπηρετούμεναι υπό των κατά την δημοσίευσιν του παρόντος, υφισταμένων ΚΤΕΛ.

7. Δι' αποφάσεων του Υπουργού δύναται να συνιστώνται και εις ετέρας νήσους ανά εν ΚΤΕΛ, ανεξαρτήτως του εάν εκάστη αποτελή ίδιον νομόν, εφ' όσον αι συγκοινωνιακαί αυτών ανάγκαι επιβάλλουν τούτο.

8. Εν περιπτώσει καταργήσεως ή μεταβολής των διοικητικών ορίων νομού τινος, τα της τύχης του εν αυτώ υφισταμένου ΚΤΕΛ και των εις αυτό εντεταγμένων λεωφορείων αυτοκινήτων ρυθμίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού. Δι' ομοίας αποφάσεως δύναται να συγχωνευθούν δύο (2) ΚΤΕΛ ομόρων νομών εις εν (1), οσάκις διαπιστούται ότι τοιουτοτρόπως αντιμετοπίζονται καλύτερον αι ανάγκαι επιβατικής εξυπηρετήσεως του κοινού ή αι συνθήκαι εκμεταλλεύσεως των συγχωνευομένων ΚΤΕΛ.

9. Δι αποφάσεων του Υπουργού δύναται να εγκρίνωνται συμφωνίαι μεταξύ αφ' ενός μεν των ΚΤΕΛ, αποφασιζόμεναι υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, δια πλειονοψηφίας των 3/4/των ψήφων, αφ' ετέρου δε οργανώσεων ιδιοκτητών επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, μετά ή άνευ μετρητού, ή ιδιοκτητών τοιούτων αυτοκινήτων ή λεωφορείων ιδιωτικής χρήσεως, ανηκόντων εις Ξενοδοχειακάς επιχειρήσεις ή κοινοπραξίας ή συνεταιρισμούς ξενοδόχων, περί εκτελέσεως δι' αυτών τακτικής ή μη επιβατικής συγκοινωνίας επί κομίστρω κατ' επιβάτην εις γραμμάς παραχωρηθείσας εις το ΚΤΕΛ. Εις την αυτήν απόφασιν αναφέρονται υποχρεωτικώς η χρονική διάρκεια, οι όροι και αι προυποθέσεις υφ' ας θα εκτελήται η εν λόγω συγκοινωνία, ο τρόπος εισπράξεως και αποδόσεως των υπέρ του Δημοσίου και τρίτων δικαιωμάτων επί της τιμής των εισιτηρίων κατά τας κειμένας διατάξεις, αι κυρώσεις κατά των παραβατών ως και πάσα ετέρα λεπτομέρεια αναξκαία δια την εφαρμογήν των διατάξεων της παρούσης παραγράφου.

10. Επιφυλασσομένης της ισχύος των εκάστοτε ειδικών περί μεταφοράς μαθητών διατάξεων, δύναται κατ' εξαίρεσιν, προκειμένου περί περιοχών μη δυναμένων να εξυπηρετηθούν υπό των ΚΤΕΛ δια των υπεραστικών λεωφορείων αυτοκινήτων των, λόγω επικινδύνου διαδρομής ή μη αποπερατώσεως της κατασκευής της οδού ή ανωμάλου ή επισφαλούς καταστάσεως αυτής ή άλλων αιτίων, να επιτρέπηται προσωρινώς, δι' αποφάσεως του Νομάρχου, η μεταφορά επιβατών επί κομίστρω δι' ετέρων κατηγοριών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως πληρούντων τους αναγκαίους όρους ασφαλείας. Εν η περιπτώσει δεν προσφέρονται αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως δια την εξυπηρέτησιν τοιούτων περιοχών, δύναται ο Νομάρχης να επιτρέπει, προσωρινώς και επί χρόνον οριζόμενον εν τη οικεία αποφάσει, την μεταφοράν επιβατών επί κομίστρω δι' αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, οιασδήποτε προσφόρου κατηγορίας, καινουργών ή και μεταχειρισμένων πληρούντων, τους αναγκαίους όρους ασφαλείας, χωρίς εκ τούτου να δημιουργήται οιονδήποτε δικαίωμα δια τους εκτελούντας την συγκοινωνίαν ταύτην. Δι' αποφάσεων του Υπουργού καθορίζονται αι προυποθέσεις και η εν γένει διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παρούσης παραγράφου.

11. Δι' αποφάσεων του Υπουργού δύναται η κατά νομούς εξυπηρέτησις των εν τη προηγουμένη παραγράφω μη παραχωρηθεισών ήδη γραμμών να ανατίθεται εις το οικείον ΚΤΕΛ. Διά των αυτών αποφάσεων ρυθμίζονται υποχρεωτικώς τα της ενάρξεως εις το ΚΤΕΛ πάντων ή τονών των εξυπηρετούντων τας ως άνω γραμμάς οχημάτων, κατά κατηγορίας ή μη, αι προυποθέσεις και η διαδικασία αυτής, αι οικονομικαί συνθήκαι συμμετοχής, ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια. Από της ως άνω εντάξεως η συγκοινωνιακή εξυπηρέτησις τυχόν δημιουργουμένων νέων τοιούτων γραμμών ανατίθεται υποχρεωτικώς εις το οικείον ΚΤΕΛ. Εις τας περιπτώσεις ταύτας το ΚΤΕΛ δύναται να θέτη εν κυκλοφορία επ' ονόματι αυτού λεωφορεία οχήματα του καταλλήλου διά την εξυπηρέτησιν της γραμμής τύπου.

12. Εις περιπτ΄ώσεις καθ' ας εις τινα περιοχήν ή λεωφορειακήν γραμμήν του ΚΤΕΛ ανακύπτουν έκτακτοι συγκοινωνιακαί ανάγκαι ή εξαιρετικαί περιπτώσεις, εξ οιουδήποτε λόγου, δύναται ο Νομάρχης, μετά πρότασιν της αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής, είτε να εντέλληται την προσωρινήν, πάντως δε ουχί πέραν του τριμήνου, απόσπασιν λεωφορείων αυτοκινήτων εξ άλλης γραμμής του ΚΤΕΛ, κατά την κρίσιν του, και την δρομολόγησιν τούτων προς αντιμετώπισιν της υφισταμένης ανάγκης είτε να παρέχη την άδειαν χρησιμοποιήσεως ετέρων πάσης φύσεως καταλλήλων οδικών μεταφορικών μέσψν δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσεως, πληρούντων τους όρους ασφαλείας.

13. Οσάκις εις την περιφέρειαν του ΚΤΕΛ υπάρχει ηυξημένη επιβατική κίνησις, μη δυναμένη να αντιμετωπισθή δι' ιδίων λεωφορείων αυτοκινήτων, επιτρέπεται η υπ' αυτού χρησιμοποίησις λεωφορείων ετέρων ΚΤΕΛ, εις την περιφέρειαν των οποίων παρατηρείται αντίστοιχος χρονικώς κάμψις επιβατικής κινήσεως, κατόπιν αποφάεως των διοικητικών συμβουλίων των ΚΤΕΛ< εγκρινομένης υπό των Νομαρχών των νομών ένθα έχουν τας έδρας των τα παραχωρούντα την χρήσιν των λεωφορείων των ΚΤΕλ. Οι όροι της τοιαύτης παραχωρήσεως χρήσεως καθορίζονται δι' ελευθέρας συμφωνίας των ενδιαφερομένων ΚΤΕΛ.

 

Άρθρον 5.

Διάρκεια παραχωρήσεως εκμεταλλεύσεως συγκοινωνιακού έργου.

 

Δι' αποφάσεως του Υπουργού καθορίζεται η χρονική διάρκεια, μη δυναμένη να είναι κατωτέρα των δώδεκα (12) και μεγαλυτέρα των δέκα πέντε (15) ετών μετά δυνατότητος ανανεώσεως, της υπό του Κράτους εις τα ΚΤΕΛ και τον ΟΣΕ παραχωρήσεως της εκμεταλλεύσεως του κατά τας διατάξεις του παρόντος καθοριζομένου συγκοινωνιακού έργου, οι όροι υφ' ους, τελεί η παραχώρησις αύτη και αι τυχόν πρόσθετοι κυρώσεις των παραβάσεων διατάξεων ή όρων της παραχωρήσεως. Η ανωτέρω παραχώρησις δεν δύναται να αντιτίθεται εις τας περί "ΟΑΣΘ", "ΡΟΔΑ", "ΗΛΠΑΠ", "ΑΣΠΑ", "ΕΗΣ", και "ΕΚΤΕΛ"υφισταμένας παραχωρήσεις ομοίου έργου.

 

Άρθρον 6.

Εκμετάλλευσις παραλλήλων προς το σιδηροδρομικόν δίκτυον λεωφορειακών γραμμών.

 

1. Δια την υπό των ΚΤΕΛ και του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) εκμετάλλευσιν των παραλλήλων προς τα σιδηροδρομικά δίκτυα της Χώρας λεωφορειακών γραμμών εφαρμόζονται ειδικότερων αι διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Ως παράλληλοι προς τα σιδηροδρομικά δίκτυα λεωφορειακαί γραμμαί λογίζονται αι έχουσαι αφετηρίαν τας Αθήνας και τέρματα τας πόλεις: Λαρίσης, Κατερίνης, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Αλεξανδρουπόλεως, Καρδίτσης, Τρικάλων, Φλωρίνης, Κοζάνης, Βόλου, Εδέσσης, Βεροίας, Ναούσης, Λουτρακίου, Κορίνθου, Ναυπλίου, Πατρών, Πύργου, Καλαμάτας, Κυπαρισσίας, Τριπόλεως και Καλαβρύτων.

3. Τα ασκούντα την εκμετάλλευσιν των εν τη προηγουμένη παραγράφω λεωφορειακών γραμμών ΚΤΕΛ και ο ΟΣΕ δύνανται να τοποθετούν εις ταύτας λεωφορεία τουριστικού τύπου, ως ο αριθμός των θέσεων και τα τεχνικά στοιχεία καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού.

4. Εντός του πρώτου, από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, τριμήνου, καθορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού ο συνολικός αριθμός των επιτρεπομένων να κυκλοφορούν λεωφορείων του ΟΣΕ και των ΚΤΕΛ επί του συνόλου των εν παρ. 2 του παρόντος άρθρου παραλλήλων προς τα σιδηροδρομικά δίκτυα λεωφορειακών γραμμών. Ο αριθμός ούτος ορίζεται αντίστοιχος του πηλίκου της διαιρέσεως του εις στοιχεία εκμεταλλεύσεως των τριών (3) προηγουμένων του έτους της δημοσιεύσεως του παρόντος ετών αναφερομένου μέσου ετησίου έργου του ΟΣΕ και των ΚΤΕΛ επί των ως άνω γραμμών, εκφραζομένου εις χιλιομετρικούς επιβάτας, δια του σταθερού συντελεστού τριών εκατομμυρίων (3.000.000) τοιούτων ανά λεωφορείον και έτος.

5. Η ποσοστιαία αναλογία του κατά την προηγούμενην παράγραφον προκύπτοντος, δι' εκάτερον των ως άνω φορέων (ΟΣΕ-ΚΤΕΛ), αριθμού λεωφορείων προς τον συνολικόν αριθμόν των λεωφορείων αμφοτέρων αποτελεί τον καθοριστικόν συντελεστήν αναλογίας του έργου εκατέρου τούτων εις εκάστην των εν παρ. 2 του παρόντος άρθρου λεωφορειακών γραμμών. Ειδικώς δια την γραμμήν Αθηνών-Θεσσαλονίκης το υπό των οικείων ΚΤΕΛ αναλαμβανόμενον έργον είναι ανάλογον του διά τον ΟΣΕ καθοριζομένου τοιούτου εις τας λοιπάς γραμμάς, του υπολοίπου προκύπτοντος έργου της γραμμής ταύτης αναλαμβανομένου υπό του ΟΣΕ. Ο αριθμός των επιτρεπομένων να κυκλοφορούν λεωφορείων εκάστου φορέως εις εκάστην των εν παρ. 2 του παρόντος άρθρου λεωφορειακών γραμμών ορίζεται ως το γινόμενον της ανωτέρω ποσοστιαίας αναλογίας επί το πηλίκον της κατά το εδάφιον δεύτερον της παρ. 4 του αυτού άρθρου ενεργουμένης διαιαρέσεως δια του σταθερού συντελεστού τριών εκατομμυρίων (3.000.000), στρογγυλοποιούμενον προς τα άνω εις ακεραίαν μονάδα.

6. Ο το πρώτον καθοριζόμενος, κατά την προηγουμένην παράγραφον, αριθμός λεωφορείων του ΟΣΕ και των ΚΤΕΛ εις έκαστη των εν παρ. 2 του παρόντος άρθρου γραμμών, δύναται να αυξάνηται κατά τα επόμενα έτη, εφ' όσον αυξάνεται το έργον του αντίστοιχου φορέως, ουχί όμως και αντιστρόφως εκτός εάν ούτος ζητήση την ελάττωσιν των λεωφορείων ή εκμεταλλεύηται την γραμμήν διά μεμισθωμένων τοιούτων. Δια την εφαρμογήν των διατάξεων της παρούσης παραγράφου, εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου των από του μεθεπομένου έτους της δημοσιεύσεως του παρόντος ετών, καθορίζεται, δι' αποφάσεων του Υπουργού, ο επί πλέον αριθμός των υφ' εκατέρου φορέως (ΟΣΕ-ΚΤΕΛ) δυναμένων να κυκλοφορούν εφ' εκάστης των εν παρ. 2 του παρόντος άρθρου γραμμών λεωφορείων: ο αριθμός ούτος είναι αντίστοιχος του προκύπτοντος εκ της αφαιρέσεως του κατά το προηγούμενον έτος καθορισθέντος αριθμού λεωφορείων εις εκάστην γραμμήν δι' έκαστον φορέα εκ του πηλίκου της διαιρέσεως του αναφερομένου εις το αμέσως προηγούμενον έτος έργου αυτού, εκφαρζομένου εις χιλιομετρικούς επιβάτας, δια του σταθερού συντελεστού τριών εκατομμυρίων (3.000.000), στρογγυλοποιούμενον προς τα άνω εις ακεραίαν μονάδα, εάν το προκύπτον υπόλοιπον είναι ίσον ή μεγαλύτερον του ημίσεως της μονάδος.

7. Τα κατά τα ανωτέρω επιτρεπόμενα να κυκλοφορούν εις τας εν παρ. 2 του παρόντος άρθρου οριζομένας γραμμάς λεωφορεία είναι ιδιοκτησίας είτε των φορέων (ΟΣΕ ή ΚΤΕΛ), είτε μετόχων των οικείων ΚΤΕΛ, επιτρεπομένης της χρησιμοποιήσεως υπό των πρώτων μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 1976 και μεμισθωμένων τουριστικών λεωφορείων. Λεωφορεία τιθέμενα κατά την παρούσαν παράγραφον εις κυκλοφορίαν υπό τινος ΚΤΕΛ, αποτελούν επαύξησιν της εις λεωφορεία δυνάμεως τούτου.

8. Κατά την εκτέλεσιν δρομολογίων δια των εν τη προηγουμένη παραγράφω λεωφορείων υπό των ΚΤΕΛ ισχύουν τα εν άρθρω 7 παρ. 1 περίπτ. β' οριζόμενα. Κατά την εκτέλεσιν δρομολογίων δι' οοίων λεωφορείων υπό του ΟΣΕ, δύνανται ταύτα να παραλαμβάνουν επιβάτας και εξ ενδιαμένων των εν παρ. 2 του παρόντος άρθρου γραμμών πόλεων ή κωμοπόλεων, προοριζομένους όμως πέραν των ορίων των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

9. Ειδικώς δια την γραμμήν Αθηνών - Θεσσαλονίκης ο αριθμός των λεωφορείων των Κ.Τ.Ε.Λ. κατανέμεται εις τα Κ.Τ.Ε.Λ. των Νομών Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πιερίας, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, δια της εν παρ.4 του παρόντος άρθρου αποφάσεως, αναλογικώς προς το συνολικόν ετήσιον έργον εκάστου τούτων κατά το προηγούμενον της δημοσίευσης του παρόντος έτος. Επί του αποτελέσματος της κατανομής ταύτης εφαρμόζεται η αρχή της μεγίστης προσεγγίσεως. Κατά την εκτέλεση δρομολογίων δια των λεωφορείων των ΚΤΕΛ τούτων πλην του του ΚΤΕΛ Πιερίας επιτρέπεται πέραν των οριζομένων εν τη περιπτώσει β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 κατά τη μεν μετάβασιν, η παραλαβή επιβατών από της Πόλεως Θεσσαλονίκης και η αποβίβαση τούτων εις τας πρωτεύουσας απάντων των δι'ών διέρχεται η γραμμή νομών, πλην των ομορών του Νομού Θεσσαλονίκης, κατά δε την επιστροφήν, η παραλαβή επιβατών προοριζομένων δια την Θεσσαλονίκην εκ των πρωτευουσών απάντων των δι' ων διέρχεται η γραμμή νομών, πλην των ομόρων του Νομού Θεσσαλονίκης και η αποβίβαση τούτων εις Θεσσαλονίκην.

10. Δι' αποφάσεων του Υπουργού καθορίζονται εκάστοτε υποχρεωτικοί δια τα ΚΤΕΛ και τον ΟΣΕ ενιαίοι συντελεσταί κομίστρου επί των λεωφορειακών γραμμών του παρόντος άρθρου, μειούμενοι αναλόγως της αυξήσεως της εις αυτάς διανυομένης αποστάσεως. Οι συντελεσταί ούτοι είναι άσχετοι προς τους εκάστοτε οριζομένους συντελεστάς κομίστρου των επί μέρους νομαρχιακών ΚΤΕΛ, και τον καθοριζόμενον τοιούτον κατ΄άρθρο 23 του παρόντος. Οι αυτοί συντελεσταί λαμβάνονται ως βάσις, δια τον καθορισμόν του έργου των ως άνω φορέων εις εκάστην των εν παρ. 2 του παρόντος άρθρου λεωφορειακών γραμμών, αφ' ης ημερομηνίας ισχύσουν, μέχρι δε ταύτης λαμβάνεται ως βάσις, δια τον αυτόν σκοπόν, το πηλίκον της διαιρέσεως της ισχυσάσης τιμής εισιτηρίου εις εκάστην των γραμμών δια της αντιστοίχου αποστάσεως εις χιλιόμετρα.

 

Άρθρον 7.

Εκμετάλλευσις υπεραστικών γραμμών.

1. Κατά πάσαν περίπτωσιν εκτελέσεως υπό των ΚΤΕΛ δρομολογίων επί υπεραστικών επιβατικών γραμμών ισχύουν αι επόμεναι διατάξεις:

α) επί κοινών δρομολογίων, εκτελουμένων επί υπεραστικών επιβατικών γραμμών, συνδεουσών πόλεις ή κωμοπόλεις των νομών ένθα η έδρα του ΚΤΕΛ με τας πόλεις Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, επιτρέπεται κατά μεν την μετάβασιν η ελευθέρα παραλαβή επιβατών μέχρι των ορίων της αστικής περιοχής των πόλεων τούτων και η αποβίβασις των εις οιονδήποτε σημείον της διαδρομής, κατά δε την επιστροφήν η ελευθέρα παραλαβή επιβατών και η αποβίβασις των εις οιονδήποτε σημείον της διαδρομής πέραν της αστικής περιοχής των εν λόγω πόλεων.

β) επί ταχέων δρομολογίων προς Αθήνας ή Θεσσαλονίκην η παραλαβή επιβατών περιορίζεται, κατά μεν την προς αυτάς μετάβασιν εντός του νομού της έδρας του ΚΤΕΛ, κατά δε την επιστροφήν εντός των νομών Αττικής ή Θεσσαλονίκης, ενώ η αποβίβασις επιβατών περιορίζεται, κατά μεν την μετάβασιν, εις τας πρωτευούσας των δι' ων διέρχεται η γραμμή νομών, κατά δε την επιστροφήν εντός των ορίων του νομού της έδρας του ΚΤΕΛ.

γ) επί υπερταχέων δρομολογίων προς Αθήνας ή Θεσσαλονίκην η παραλαβήν όσο και η αποβίβασις επιβατών περιορίζεται αποκλειστικώς εις την αφετηρίαν και το τέρμα της γραμμής, αντιστοίχως.

2. Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων της πειπτώσεως β' της προηγουμένης παραγράφου, δύναται να εγκρίνονται δι' αποφάσεων του Υπουργού συμφωνίαι, καταρτιζόμεναι μεταξύ ενδιαφερομένων ΚΤΕΛ και αφορώσαι εις κοινήν εκμετάλλευσιν, ολικώς ή μερικώς ή καθ' ωρισμένας ώρας του εικοσιτετραώρου, των περί ων η περίπτωσις αύτη επιβατικών γραμμών.

3 Αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου ως και της παρ. 2 του άρθρου 24 εφαρμόζονται αναλόγως και επί υπεραστικών επιβατικών γραμμών συνδεουσών έδρας ΚΤΕΛ ή άλλας πόλεις μεθ' ετέρων πόλεων ομόρων ή μη νομών.

 

Άρθρον 8.

Υποχρεώσεις ΚΤΕΛ.

Τα ΚΤΕΛ υποχρεούνται, κατά τους δι' αποφάσεων του Υπουργού καθοριζομένους εκάστοτε όρους και προϋποθέσεις:

α) να εξυπηρετούν άπασας τας εις έκαστον τούτων υπαγομένας λεωφορειακάς γραμμάς,

β) να μεριμνούν δια την παρά των ιδιοκτητών-μετόχων αυτών διατήρησιν των λεωφορείων των εν καταστάσει καλής και ευπρεπούς εμφανίσεως ως και ασφαλούς λειτουργίας,

γ) να εισπράττουν τα καθορισμένα αντίτιμα εισιτηρίων,

δ) να τηρούν επακριβώς τα καθωρισμένα δρομολόγια και να εκτελούν και έκτακτα τοιαύτα, οσάκις αι επιβατικαί ανάγκαι επιβάλλουν τούτο,

ε) να διατηρούν σταθμούς ή πρακτορεία εκκινήσεως και αφίξεως λεωφορείων ως και περίπτερα αναμονής επιβατών

να εγκαθιστούν πινακίδας αφετηριών και στάσεων και να λαμβάνουν παν εν γενειμέτρον χρήσιμον δια την εξυπηρέτησιν του επιβατικού κοινού.

 

Άρθρον 9.

Άσκησις εποπτείας επί των ΚΤΕΛ

 

1. Τα ΚΤΕΛ τελούν υπό την εποπτείαν των οικείων νομαρχών, περιλαμβάνουσαν και τον εν γένει έλεγχον της νομιμότητος των αποφάσεων των οργάνων αυτών. Εν τη ασκήσει του τοιούτου ελέγχου δικαιούται ο νομάρχης να προβαίνη ητιολογημένως εις ακύρωσιν των παρανόμως λαμβανομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΤΕΛ αποφάσεων, μη αποκλειομένης και της κατά τας κειμένας διατάξεις δικαιοδοσίας των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων.

2. Αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΤΕΛ υποβάλλονται υποχρεωτικώς εις τον Νομάρχην εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως.

 

Άρθρον 10.

Καθορισμός της εις λεωφορεία δυνάμεως ΚΤΕΛ.

 

1. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος η εις αστικά και υπεραστικά λεωφορεία δύναμις των ΚΤΕΛ καθορίζεται, λαμβανομένων υπ' όψιν των πραγματικών συγκοινωνιακών αναγκών της περιοχής εκάστου, της επιτευχθείσης κατά το προηγούμενον έτος μέσης πληρώσεως των λεωφορείων ως και των διανυθεισών αποστάσεων εις χιλιόμετρα βάσει του κάτωθι μαθηματικού τύπου:

Λ = (Π - Ν - 1) . λ

Πο σΝο

Ένθα:

Λ= ο αριθμός των λεωφορείων της νέας δυνάμεως.

λ= ο αναθεωρούμενος αριθμός λεωφορείων.

Πο= η ενδεικνυόμενη πλήρωσις, θεωρούμενη ως ίση προς το ήμισυ του μέσου αριθμού θέσεων καθημένων επιβατών δια τα υπεραστικά και καθημένων και ορθίων δια τα αστικά ΚΤΕΛ και δι'όσα εκ των υπεραστικών ΚΤΕΛ ορίζεται και ισχύει τύπος λεωφορείου καθημένων και ορθίων επιβατών.

Π= η εμφανισθείσα μέση πλήρωσις, υπολογιζομένη, δια μεν τα υπεραστικά ΚΤΕΛ εκ της διαιρέσεως του αριθμού των χιλιομετρικών επιβατών δια του αριθμού των διανυθέντων χιλιομέτρων, δια δε τα αστικά τοιαύτα εκ της διαιρέσεως του αριθμού των μεταφερθέντων επιβατών δια του αριθμού των παργαμτοποιηθέντων δρομολογίων.

Νο= ο ενδεικνυόμενος μέσος αριθμός χιλιομέτρων ανά λεωφορείον και μήνα, αναφερόμενος εις άπασαν την Επικράτειαν.

Ν= ο εμφανισθείς μέσος αριθμός διανυθεισών αποστάσεων εις χιλιόμετρα ανά λεωφορείον και μήνα εις το εξεταζόμενον ΚΤΕΛ.

σ= ο συντελεστής, λαμβανόμενος κατά περιοχήν.

2. Οι συντελεσταί, οι αναφερόμενοι εις τας ενδεικνυομένας τιμάς πληρώσεως (Πο) και διανυομένων χιλιομέτρων (Χο) ως και ο συντελεστής, ο αναφερόμενος εις τας τοπικάς συγκοινωνιακάς ανάγκας (σ), καθορίζονται εκάστοτε δι' αποφάσεων του Υπουργού, εντός των κατωτέρω ορίων:

Πο=0,40 έως 0,60 του μέσου αριθμού των κατά την προηγουμένην παράγραφον θέσεων,

Χο=6.000 έως 8.000 και

σ= 0,70 έως 1,20.

3. Ο κατ' εφαρμογήν του μαθηματικού τύπου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προκύπτων αριθμός λεωφορείων (Λ) στρογγυλοποιείται εις τον αμέσως μεγαλύτερον ακέραιον αριθμόν, μεταβαλλομένης αντιστοίχως επί πλέον ή έλαττον της δυνάμεως των λεωφορείων του οικείου ΚΤΕΛ δι' αποφάσεως του Υπουργού, επιτρεπομένης εν προκειμένω αποκλίσεως ίσης προς 10% εκ του, κατά τον ανωτέρω υπολογισμόν, προκύπτοντος αριθμού λεωφορείων.

4. Τυχόν προκύπτοντα, εκ της εφαρμογής του δια του ως άνω τρόπου υπολογισμού της εις λεωφορεία δυνάμεως των ΚΤΕΛ, ελλείμματα εις λεωφορεία καλύπτοντα δι' εντάξεως λεωφορείων μετατασσομένων εξ ετέρων περιοχών, εις ας ήθελον πλεονάζει τοιαύτα. Ο τρόπος της εν γένει κατανομής αυτών καθ' άπασαν την επικράτειαν και η εφαρμοστέα διαδικασία καθορίζονται δι' αποφάσεων του Υπουργού.

5. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου άρχεται μετά πάροδον έτους από της, κατ' άρθρον 30, εντάξεως των λεωφορείων αυτοκινήτων εις τα συνιστωμένα ΚΤΕΛ.

 

Άρθρον 11.

Μέτοχοι ΚΤΕΛ.

 

Μέτοχοι των ΚΤΕΛ είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα κατέχοντα, βάσει της κατά νόμον αδείας κυκλοφορίας, τα εις έκαστον ΚΤΕΛ εντεταγμένα λεωφορεία αυτοκίνητα.

 

Άρθρον 12.

Διοικητικόν Συμβούλιον ΚΤΕΛ.

 

1. Έκαστον ΚΤΕΛ διοικείται υπό αιρετού Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.). Τούτο είναι πενταμελές μεν επί των εχόντων δύναμιν πεντήκοντα (50) και άνω λεωφορείων ΚΤΕΛ, τριμελές δε επί των μικροτέρας δυνάμεως τοιούτων.

2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται εκ μετόχων του ΚΤΕΛ ανά τριετίαν υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων του ΚΤΕΛ, επιτρεπομένης της επανεκλογής των αυτών προσώπων, λογίζονται δε ως εκλεγέντες οι σχετικώς κατά σειράν πλειοψηφίσαντες υποψήφιοι, και ως αναπληρωταί τούτων αντιστοίχως οι μετ' αυτούς πλειοψηφίσαντες.

3. Το Διοκητικόν Συμβούλιον τελεί εν νομίμω απαρτία εφ' όσον παρίστανται, επί πενταμελών τοιούτων, τρία τουλάχιστον μέλη, και επί τριμελών δύο, αι δε αποφάσεις λαμβάνονται αντιστοίχως δια της απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων μεν μελών επί των πρώτων του όλου δε αριθμού τούτων επί των δευτέρων. Προκειμένου περί πενταμελών Διοικητικών Συμβουλίων, εν ισοψηφία δια την λήψιν αποφάσεως υπερισχύει η γνώμη προς ην ετάχθη ο Πρόεδρος.

4. Εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει υποχρεωτικώς άνευ ψήφου, ως Κρατικός αντιπρόσωπος, ο προιστάμενος της Υπηρεσίας Συγκοινωνιών ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού.

 

Άρθρον 13.

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 21 του παρόντος, το Διοικητικόν Συμβούλιον του ΚΤΕΛ είναι αρμόδιον όπως:

α) εισηγείται εις τας αρμοδίας Αρχάς την έγκρισιν των τακτικών εποχιακών δρομολογίων,

β) αποφασίζη περί της εκτελέσεως ταχέων, υπερταχέων, και ειδικών δρομολογίων,

γ) ρυθμίζη τα της διοικητικής διαρθρώσεως του ΚΤΕΛ, καθορίζη την δύναμιν του προσωπικού αυτού και προσλαμβλανη τούτο, κατά τας ισχύουσας εκάστοτε διατάξεις,

δ) αποφασίζη ιδία την ίδρυσιν Υπηρεσίαν Συντηρήσεως, καθαρισμού, ανεφοδιασμού δια καυσίμων των λεωφορείων, εφ' όσον υφίστανται σχετικαί πιστώσεις εγγεγραμμέναι εις τον υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων εγκεκριμένον προυπολογισμόν

ε) αποφασίζη, βάσει εγκεκριμένης υπό της Γενικής Συνελεύσεως ειδικής πιστώσεως, την αγορά επ' ονόματι του ΚΤΕΛ τροχαίου υλικού,

στ) αποφασίζη επί παντός ετέρου θέματος μη ανατιθεμένου ρητώς δια του παρόντος εις έτερον όργανον.

 

Άρθρον 14.

Διορισμός Διευθυντού.

 

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται, μετ' έγκρισιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, να διορίση Διευθυντήν του οργανισμού, καθορίζον τας αρμοδιότητας και την μηνιαίαν αντιμισθίαν αυτού. Ως Διευθυντής διορίζεται πρόσωπον κεκτημένον τουλάχιστον απολυτήριον Γυμνασίου ή άλλης ισοτίμου Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. Προκειμένου περί των εχόντων δύναμιν άνω των ογδοήκοντα (80) λεωφορείων ΚΤΕΛ είναι υποχρεωτικός ο διορισμός Διευθυντού. Ούτος δέον να κέκτηται είτε τον εν τη προηγουμένη παραγράφω τίτλον σπουδών και πενταετή τουλάχιστον ευδόκιμον υπηρεσίαν εις συγκοινωνιακούς φορείς είτε πτυχίον ανωτάτης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Ο διορισμός του κατά την παρούσαν παράγραφον Διευθυντού υπόκειται εις την έγκρισιν του Νομάρχου, όστις, τυχόν μη εγκρίνων αυτόν, διορίζει ως Διευθυντήν εν εκ τριών ετέρων προσώπων, υποδεικνυομένων προς τούτο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρον 15.

Αρμοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) ασκεί την διεύθυνσιν και διαχείρισιν του ΚΤΕΛ κατά τα ειδικώτερον οριζόμενα δια του κατ΄' άρθρον 21 παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού,

β) εκτελεί τας εντολάς της Δημοσίας Διοικήσεως ως και τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΤΕΛ,

γ) μεριμνά δια την λήψιν μέτρων βελτιώσεως των συνθηκών λειτουργίας και εκμεταλλεύσεως του ΚΤΕΛ,

δ) εκπροσωπεί το ΚΤΕΛ επί δικαστηρίου και εξωδίκως, ενώπιον πάσης Αρχής και έναντι παντός τρίτου. Το διοικητικόν Συμβούλιον δύναται, κατόπιν ειδικής αποφάσεως και εγγράφου εξουσιοδοτήσεως, να αναθέτη την τοιαύτην εκπροσώπησιν επί συγκεκριμένων περιπτώσεων εις εν ή πλείονα μέλη αυτού ή εις υπάλληλον του ΚΤΕΛ.

2. Τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος.

 

Άρθρον 16.

Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

1. Παρ' εκάστω ΚΤΕΛ συνιστάται τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ) εκ δύο μετόχων και ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών ως Προέδρου, οριζομένου μετά του αναπληρωτού αυτού υπό του Νομάρχου.

2. Τα εκ των μετόχων μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται υπό της Γενικής συνελεύσεως κατά τα εν παρ. 2 του άρθρου 12 του παρόντος οριζόμενα επί του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρον 17.

Κωλύματα εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής και διορισμού Διευθυντού.

 

1. Δεν δύναται να εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ΚΤΕΛ ουδέ να διορισθή διευθυντής αυτού:

α) ο συνεπεία αμετακλήτου καταδίκης στερηθείς των πολιτικών δικαιωμάτων του, και επί χρόνον διπλάσιον του οριζομένου υπό της καταδικαστικής αποφάσεως, έστω και αν έχη τύχει ούτος χάριτος μετ' άρσεως των συνεπειών,

β) ο καταδκασθής αμετακλήτως εφ' οιωδήποτε κακουργήματι ή επί τινι των πλημμελημάτων: του άρθρου 135 παρ. 3 του ποινικού Κώδικος, κλοπής υπεξαιρέσεως, δωροδοκίας, λιποταξίας, παραχαράξεως, πλαστογραφίας, απιστίας, απάτης, εκβιάσεως, εγκληματι κατά των ηθών, συκοφαντικής δυσφημήσεως, εμπορίας και χρήσεως ναρκωτικών και λαθρεμπορίας ή αποπείρα των αδικημάτων τούτων, πλην αν τύχη χάριτος μετ' άρσεως των συνεπειών, επιφυλασσομένων και των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου,

γ) ο καταδκασθείς αμετακλήτως επί ενεργώ συμμετοχή εις κόμμα, οργάνωσιν, σωματείον ή ένωσιν, σκοπούντων την διάδοσιν και εφαρμογήν ιδεών, τεινουσών εις ανατροπήν του κρατούντος πολιτεύματος ή του κοινωνικού καθεστώτος ή εις απόσπασιν μέρους της Επικρατείας.

2. Τα περί ως η προηγουμένη παράγραφος πρόσωπα, εμπίπτοντα μετά την εκλογήν αυτών εις τινα των εν περιπτ. α'-γ' περιπτώσεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως της ιδιότητός των, εκδιδομένης υπό του Νομάρχου σχετικής βεβαιωτικής πράξεως.

 

Άρθρον 18.

Γενική Συνέλευσις Μετόχων.

 

1. Ανώτατον όργανον του ΚΤΕΛ είναι η Γενική Συνέλευσις των μετόχων.

2. Η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται υποχρεωτικώς εις την έδραν του ΚΤΕΛ:

α) εντός του μηνός Νοεμβρίου εκάστου έτους, δι' έγκρισιν του ετησίου προϋπολογισμού,

β) εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, δι' εγκρισιν του ετησίου απολογισμού και της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί του κατ' άρθρον 28 του παρόντος διενεργουμένου τακτικού διαχειριστικού ελέγχου,

γ) άπαξ ανά τριετίαν, δι' εκλογήν του προέδρου, Αντιπροέδρου και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής,

δ) εκτάκτως:

αα) αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το είκοσιν επί τοις εκατόν (20%) των ψήφω, δι' εξέτασιν σοβαρών συγκεκριμένων θεμάτων,

ββ) προσκλήσει του διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου αύτη να επιληφθή ή λαβη γνώσιν τοιούτων θεμάτων ως και της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί του κατ' άρθρον 28 του παρόντος ενεργουμένου εκτάκτου διαχειριστικού ελέγχου,

γγ) κατόπιν εντολής του Νομάρχου, ενεργούντος είτε οίκοθεν, προς λήψιν αποφάσεων επί σοβαρών θεμάτων, είτε αιτήσει του ως άνω αριθμού μετόχων εν περιπτώσει αρνήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συγκαλέση αυτήν.

3. Η Γενική Συνέλευσις συγκαλείται υπό του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σχετική πρόσκλησις, περικαμβάνουσα απαραιτήτως το οίκημα, την χρονολογίαν και ώραν της συνεδριάσεως ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, δημοσιεύεται δι' εφημερίδος εκδιδομένης εις την έδραν του ΚΤΕΛ, εφ' όσον υπάρχει τοιούτον έντυπον πληρούν τας προϋποθέσεις του Ν.Δ. 1263/72 "περί Ημερησίου Επαρχιακού τύπου" και τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος του ΚΤΕΛ επτά (7) τουλάχιστον, εργασίμους ημέρας προ της οριζομένης συνεδριάσεως, αποστέλλεται δε και δια συστημένης επιστολής εντός της αυτής προθεσμίας εις τους μετόχους του ΚΤΕΛ, υποχρεουμένους όπως δηλώνουν εις τούτο την εκάστοτε διεύθυνσιν της κατοικίας ή διαμονής των, εις ην νομίμως αποστέλλεται και παν έτερον έγγραφον του ΚΤΕΛ. Αι προς εκλογήν των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. του ΚΤΕΛ γενικαί συνελεύσεις συγκαλούνται δύο τουλάχιστον μήνας προ της λήξεως της θητείας των οργάνων τούτων.

4. . Η κατοχή ενός λεωφορείου παρέχει δικαίωμα εκπροσώπησεως εις τη Γενική Συνέλευση δια μίας ψήφου. Επί συγκατόχων ενός ή πλειόνων λεωφορείων το δικαίωμα ψήφου ασκείται υπό του προσήκοντος προς τούτο εξουσιοδοτουμένου παρά πάντων των συγκατόχων εκπροσώπου και εν ασυμφωνία υπό της πλειοψηφίας αυτών, επι δε νομικών προσώπων, κατόχων λεωφορείων, δι αντιπροσώπου οριζομένου κατά το καταστατικό ή υπό της Διοικήσεως αυτών. Έκαστος μέτοχος δύναται, βάσει εξουσιοδοτήσεως θεωρούμενης υπό της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής,να αντιπροσωπεύη εις τη γενικήν συνέλευσιν ένα εισέτι μέτοχο. Πλείονα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι του αυτού ή πλειόνων λεωφορείων, λογίζονται, δια την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ως εις μέτοχος.

5. Εις πάσας τας Γενικάς Συνελεύσεις παρίσταται, ως εκπρόσωπος της Διοικήσεως, ο προϊστάμενος της οικείας Υπηρεσίας Συγκοινωνιών, ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού, εμπροθέσμως προς τούτο καλούμνος.

6. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν νομίμω απαρτία εφ' όσον παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου συνολικού αριθμού των ψήφων. Εις περίπτωσιν μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την πρώτην σύγκλησιν, η συνέλευσις συγκαλείται εκ νέου, επί των ιδίων θέμα των της ημερησίας διατάξεως, την αυτήν ημέραν της μεθεπομένης εβδομάδος, κατόπιν προηγουμένης δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και της ημερησίας διατάξεως, ή, εν ελλείψει εφημερίδος, αποστολής της προσκλήσεως εις τους μετόχους, συμφώνως τη παρ. 3 του παρόντος άρθρου, τότε αρκεί η παρουσία μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστόν ενός τρίτου (1/3) των ψήφων. Μη επιτευχθείσης και πάλιν απαρτίας, η συνέλευσις λογίζεται ανασυγκληθείσα αυτοδικαίως την επομένην ημέραν, ότε τελεί εν νομίμω απαρτία ανεξαρτήτως ποσοστού εκπροσωπουμένων ψήφων.

7. Αι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως λαμβάνονται δια φανεράς ψηφοφορίας και εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως εν τω παρόντι, δια σχετικής πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων. Η έγκρισις του προϋπολογισμού, απολογισμού και των εκθέσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκ των μετόχων μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ως και η λήψις αποφάσεως επί των θεμάτων της περιπτώσεως δ' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, διενεργείται δια μυστικής ψηφοφορίας.

 

Άρθρον 19.

Αποζημίωσις οργάνων ΚΤΕΛ.

 

Εις τον Πρόεδρον, τον Αντιπρόεδρον και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκάστου ΚΤΕΛ ως και εις τον Κρατικόν παρ' αυτώ Αντιπρόσωπον καταβάλλεται αποζημίωσις, ήτις, βαρύνουσα τον προυπολογισμόν του ΚΤΕΛ καθορίζεται υπό της γενικής συνελεύσεως.

 

Άρθρον 20.

Υποχρεώσεις και ευθύναι οργάνων ΚΤΕΛ.

 

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ο Διευθυντής του ΚΤΕΛ ως και ο παρ' αυτώ κρατικός αντιπρόσωπος υποχρεούνται να εκπληρούν τας εκ του παρόντος ή των βάσει τούτου εκδιδομένων διαταγμάτων ή κανονιστικών αποφάσεων απορρεούσας υποχρεώσεις, υπέχοντες εν τη ενασκήσει των καθηκόντων των την ποινικής ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων.

 

Άρθρον 21.

Κανονισμοί ΚΤΕΛ.

 

1. Δια του "Κανονισμού οργανώσεως των ΚΤΕΛ", εκδιδομένου δια Πρ. Δ/τος, προτάσει του υπουργού, ορίζονται ιδία:

α) Αι επί μέρους αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπηρεσιών: Διοικήσεως, Γραμματείας, Δικαστικού, Διοικητικού, Οικονομικού και Κινήσεως, ως και τα τηρούμενα στοιχεία, έντυπα και βιβλία,

β) τα της υποχρεώσεως των μετόχων δια την συντήρησιν και ασφάλειαν των λεωφορείων ως και την ασφάλισιν των επιβαινόντων,

γ)

δ) τα της διακινήσεως των λογαριασμών εσόδων και εξόδων των ΚΤΕΛ και

ε) αι προϋποθέσεις και οι όροι δρομολογήσεως των λεωφορείων εις τα λεωφορειακάς γραμμάς.

2. Δια των "Γενικού Κανονισμού Προσωπικού" και του "Κανονισμού ωρών εργασίας και αναπαύσεως του προσωπικού των ΚΤΕΛ", εκδιδομένων δια Πρ. Δ/των, προτάσει των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, ορίζονται ιδία κατά την προσήκουσαν αντιστοιχίαν:

α) τα προσόντα και ο τρόπος προσλήψεως, η σταδιοδρομία, η υπηρεσιακή κατάστασις και η συμπεριφορά του προσωπικού των λεωφορείων και των ΚΤΕΛ, η καθιέρωσις ομοιομόρφων στολών, οι βαρυνόμενοι δια της δαπάνης αυτών και ο τρόπος καταβολής ταύτης,

β) αι προσήκουσαι κυρώσεις δια τας παραβάσεις των Κανονισμών τούτων, αι πειθαρχικαί ευθύναι της Διοικήσεως των ΚΤΕΛ, του προσωπικού αυτών και του προσωπικού των λεωφορείων, αι πειθαρχικαί ποιναί, αι μονομελείς και πολυμελείς πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι πειθαρχικαί δικαιοδοσίαι και η διαδικασία επιβολής των ως άνω κυρώσεων και ποινών,

γ) αι ώραι εργασίας και αναπαύσεως του προσωπικού, τηρουμένων και των κειμένων διατάξεων.

3. Επιφυλασσομένων των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων του Ν. 2112/1920 "περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων", ως ισχύουν εκάστοτε, δια των εν τη προηγουμένη παραγράφω Πρ. Δ/των δύναται να ορίζωνται και έτεροι λόγοι ως και η διαδικασία απολύσεως του εν γένει προσωπικού των ΚΤΕΛ και των Λεωφορείων.

4. Οι περί ων αι προηγούμεναι παράγραφοι κανονισμοί, δύνανται να τροποποιώνται ή συμπληρώνται καθ' όμοιον τρόπον. Μέχρις εκδόσεως τούτων εξακολουθούν ισχύουσαι αι προυφιστάμεναι κείμεναι διατάξεις.

 

Άρθρον 22.

Χρησιμοποίηση εισπράκτορα

Δι αποφάσεως του Υπουργού δύνανται να ορίζονται περιπτώσεις και προϋποθέσεις καθ'άς η χρησιμοποίησις ειισπράκτορος εις λεωφορεία, κατα την εκτέλεσιν δρομολογίων, δεν είναι υποχρεωτική.

 

Άρθρον 23.

Καθορισμός κομίστρου.

 

1. Δι' αποφάσεων του Υπουργού καθορίζονται εκάστοτε χιλιομετρικοί συντελεσταί κομίστρου μεταφοράς επιβατών δια λεωφορείων εκάστου ΚΤΕΛ, όρια βάρους αποσκευών αυτών άνευ καταβολής κομίστρου ως και συντελεσταί κομίστρου δια μεταφοράς υπερβάλλοντος βάρους αποσκευών και ασυνοδεύτων μικροδεμάτων. Δι' ομοίων αποφάσεων δύναται να καθορίζεται εκάστοτε ενιαίος, ανεξαρτήτως καταστάσεως οδού, συντελεστής κομίστρου δια τας υπεραστικάς επιβατικάς γραμμάς, τας συνδεούσας την έδραν του ΚΤΕΛ με τας Πρωτευούσας ομόρων νομών ως και με τας Αθήνας ή Θεσσαλονίκην.

2. Δι' αποφάσεων του Υπουργού δύναται να καθορίζεται ενιαίος τρόπος υπολογισμού κομίστρου δια τας αστικάς επιβατικάς γραμμάς, τας εξυπηρετουμένας υπό του ΚΤΕΛ.

3. Δια τον κατά τας προηγουμένας παραγράφους καθορισμόν συντελεστών κομίστρου και τρόπου υπολογισμού αυτού λαμβάνονται υπ' όψιν η αρτιωτέρα και πλέον άνετος εξυπηρέτησις του επιβατικού κοινού, η προβλεπομένη κίνησις επιβατών, αι τοπικαί συνθήκαι λειτουργίας των ΚΤΕΛ, αι δαπάναι λειτουργίας και εκμεταλλεύσεως τούτων και των εντεταγμένων λεωφορείων ή άλλων επιτρεπομένων οχημάτων, η εύλογος ανά λεωφορείον πρόσοδος ως και έτερα οικονομικά και λοιπά στοιχεία, αναφερόμενα εις την κίνησιν και την ενγένει οικονομικής απόδοσιν των λεωφορείων.

4. Δι' αποφάσεων του Νομάρχου καθορίζονται, κατά τα εν ταις προηγουμέναις παραγράφοις οριζόμενα, αι εφαρμοστέαι επί οχημάτων του ΚΤΕΛ, εξυπηρετούντων υπεραστικάς και αστικάς γραμμάς της περιοχής αυτού, επί μέρους τιμαί των εισιτηρίων. Μέχρις εκδόσεως των ως άνω αποφάσεων ισχύουν τα κατά την δημοσίευσιν του παρόντος εφαρμοζόμενα υπό του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών κόμιστρα.

 

Άρθρο 24.

Καθορισμός δρομολογίων.

 

1. Δι' αποφάσεων του Νομάρχου καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός υποχρεωτικών δρομολογίων και η κατανομή αυτών ανά 24ωρον αναλόγως της μεταβολής των επικρατουσών συνθηκών (θερινά, χειμερινά, Σαββάτου και αργιών δρομολόγια), δια την εξυπηρέτησιν των εντός της περιφερείας του νομού αστικών και υπεραστικών επιβατικών γραμμών, ως και ο ελάχιστος αριθμός των κοινών, ταχέων και υπερταχέων δρομολογίων προς Αθήνας ή Θεσσαλονίκην. Ο συνολικός αριθμός των ταχέων και υπερταχέων δρομολογίων δεν δύναται εν εκατέρα περιπτώσει να είναι μικρότερος του είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) επί του συνόλου των τοιούτων δρομολογίων των εκτελουμένων εκ πόλεων του νομού ένθα η έδρα του ΚΤΕΛ.

2. Δι' ομοίων αποφάσεων καθορίζεται και ο αριθμός των δρομολογίων επί των υπεραστικών γραμμών των εκτινομένων πέραν των ορίων των ομόρων νομών.

3. Δι' αποφάσεων του Υπουργού καθορίζονται αι λεπτομέρειαι εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρον 25.

Εξίσωσις συνθηκών εκμεταλλεύσεως ΚΤΕΛ.

 

1. Δι' αποφάσεων του Υπουργού καθορίζεται ο τρόπος εξισώσεως του αριθμού των διανυομένων υπό των λεωφορείων των ΚΤΕΛ πραγματικών και πλασματικών χιλιομέτρων ως και των εν γένει συνθηκών εκμεταλλεύσεως αυτών, δια της καθιερώσεως συντελεστών διαφόρων των ισχυόντων δια τας επί αστικών και υπεραστικών γραμμών εκτελουμένας μεταφοράς. Η πρώτη των ως άνω αποφάσεων εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από της ισχύος του παρόντος.

2. Δια την οικονομικήν ενίσχυσιν ασθενεστέρων ΚΤΕΛ υπό ισχυροτέρων τοιούτων, δι' α προβλέπεται, κατ' αποτέλεσμα χρήσεως, μεγαλυτέρα ετησία ανά λεωφορείον πρόσοδος, επιβάλλεται εισφορά εξισορροπήσεως, εξ ενός τοις εκατόν (1%) επί του συνόλου των ακαθαρίστων εισπράξεων. Αι ειδικώτεραι προϋποθέσεις επιβολής και ο τρόπος καταβολής και κατανομής της εν λόγω εισφοράς, ως και πάσα ετέρα αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται δι' αποφάσεων του Υπουργού.

 

 

Άρθρον 26.

Κάλυψις δημιουργουμένων κενών εις λεωφορεία.

 

1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 10 του παρόντος, αι εις έκαστον ΚΤΕΛ δημιουργούμεναι εκάστοτε κεναί θέσεις αστικών και υπεραστικών λεωφορείων καλύπτονται δια θέσεως εις κυκλοφορίαν νέων αντιστοίχων τοιούτων επ' ονόμαται του νομικού προσώπου του οικείου ΚΤΕΛ. Εν αρνήσει του οικείου ΚΤΕΛ να θέση εν κυκλοφορία τα νέα λεωφορεία προς κάλυψιν των δημιουργηθεισών νέων θέσεων, ταύτα τίθενται εις κυκλοφορίαν υπό του οικείου Δήμου.

2. Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον εκδιδόμεναι άδειαι κυκλοφορίας λεωφορείων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως είναι αμεταβίβαστοι, επιφυλασσομένων και των διατάξεων των παρ. 8 του άρθρου 4 και 4 του άρθρου 10 του παρόντος.

3. Τα εντεταγμένα εις τα ΚΤΕΛ λεωφορεία αυτοκίνητα αντικαθίστανται δι' ετέρων του εγκεκριμένου, συμφώνως τω άρθρω 3 του παρόντος, τύπου κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις.

 

Άρθρον 27.

Διακοπή κυκλοφορίας λεωφορείων.

 

Εν περιπτώσει διακοπής της κυκλοφορίας αστικού ή υπεραστικού λεωφορείου δημοσίας χρήσεως εκ του κυκλώματος εργασίας, εντός του αυτού ημερολογιακού έτους, επί χρόνον μείζονα των δύο (2) μηνών είτε αδικαιολογήτως είτε λόγω συντηρήσεως και μικροεπισκευών ή τεσσάρων (4) μηνών λόγω σοβαρών βλαβών, διαπιστουμένων κατά πάσαν περίπτωσιν υπό των περιφερειακών Υπηρεσιών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, η άδεια κυκλοφορίας τούτου ανακαλείται δι' ητιολογημένης αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου, η ούτω δε κενουμένη θέσις πληρούται δια της θέσεως εις κυκλοφορίαν ετέρου λεωφορείου κατά τας διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος.

 

Άρθρον 28.

Διαχειριστικός έλεγχος.

 

1. Το διαχειριστικόν έτος του ΚΤΕΛ αντιστοιχεί προς το ημερολογιακόν τοιούτον.

2. Επί της οικονομικής διαχειρίσεως εκάστου ΚΤΕΛ ασκείται υποχρεωτικώς, υπό της κατ' άρθρον 16 του παρόντος Εξελεγκτικής Επιτροπής, αφ' ενός μεν τακτικός έλεγχος μετά το τέλος εκάστου έτους και εντός του πρώτου τριμήνου από της ενάρξεως του επομένου, αφ' ετέρου δε έκτακτος τοιούτος άπαξ τουλάχιστον του έτους.

3. Αι επ' αμφοτέρων των κατά την προηγουμένην παράγραφον ελέγχων συντασσόμεναι οικείαι εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται, δια του Διοικητικού Συμβουλίου, εις την Γενικήν Συνέλευσιν προς έγκρισιν υπ' αυτής ως και εις τον Νομάρχην, εν αντιγράφω.

4. Εν περιπτώσει διαπιστώσεως κατά τον έλεγχον παραβάσεων ποινικώς κολασίμων, αντίγραφον της σχετικής εκθέσεως υποβάλλεται υποχρεωτικώς και εις τον αρμόδιον Εισαγγελέα προς άσκησιν της προσηκούσης ποινικής διώξεως.

 

Άρθρον 29.

Ποινικαί Κυρώσεις.

 

1. Οι παραβάται των διατάξεων των άρθρων 7 και 8 του παρόντος ως και των κατά το άρθρον 24 αυτού εκδιδομένων αποφάσεων τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος.

2. Κατά τας διατάξεις του αυτού ως άνω άρθρου του Ποινικού κώδικος τιμωρούνται και οι παραβάται των κατ' εξουσιοδότησιν του παρόντος εκδιδομένων Πρ. Δ/των και λοιπών κανονιστικών αποφάσεων, εφ' όσον και όπου ορίζεται εν αυτοίς τοιαύτη ποινική κύρωσις.

 

Μεταβατικαί διατάξεις.

Άρθρον 30.

Διάλυσις και διαδοχή υφισταμένων ΚΤΕΛ και ΚΤΕΥΛ. Ένταξις προσωπικού αυτών.

 

1. Επιφυλασσομένων των εν παρ. 6 του άρθρου 4 του παρόντος εξαιρέσεων, από της ενάρξεως της ισχύος αυτού τα ήδη λειτουργούντα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία ΚΤΕΛ και τα Κοινά Ταμεία Εισπάξεων Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΤΕΥΛ) διαλύονται και λογίζονται ως τελούντα υπό εκκαθάρισιν.

2. Άπαντα τα κατά την δημοσίευσιν του παρόντος κυκλοφορούντα και εις την δύναμιν των διαλυομένων ΚΤΕΛ και ΚΤΕΥΛ ανήκοντα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία εντάσσονται, από του εν παρ. 1 του άρθρου 4 οριζομένου χρόνου, εις την δύναμιν των κατά το αυτό άρθρον συνιστωμένων οικείων νέων ΚΤΕΛ.

3. α) Από του αυτού ως άνω χρόνου ενάρξεως της λειτουργίας των, τα δια του παρόντος συνιστώμενα υποκαθίστανται, κατά λόγον της εις λεωφορεία δυνάμεως αυτών, εις άπαντα τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις των διαλυομένων οικείων ΚΤΕΛ και ΚΤΕΥΛ.

β) Εκκρεμείς δίκαι, εις ας διάδικοι είναι τα διαλυόμενα ΚΤΕΛ και ΚΤΕΥΛ συνεχίζονται, από του εν τη προηγουμένη περιπτώσει χρόνου, αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διατυπώσεως, υπό των εις τας έδρας αυτών συνιστωμένων δια του παρόντος οικείων νέων ΚΤΕΛ, μη επερχομένης βιαίας διακοπής της δίκης.

4. α) Από του εν τη παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος χρόνου, άπαν το προσωπικόν των διαλυομένων ΚΤΕΛ και ΚΤΕΥΛ μεταφέρεται και εντάσσεται εις τα δι' αυτού συνιστώμενα ΚΤΕΛ.

β) Το κατά την προηγουμένην περίπτωσιν μεταφερόμενον αναγκαίον προσωπικόν θεωρείται ως προσωπικόν του εις ο εντάσσεται ΚΤΕΛ και συνεχίζει παρέχον εις τούτο οίας και προ της εντάξεως υπηρεσίας, λογιζομένου ως διανυθέντος παρ' αυτώ και του μέχρι της εντάξεως χρόνου υπηρεσίας παρά τω διαλυθέντι νομικώ προσώπω.

5. Δι' αποφάσεως του Υπουργού, εκδιδομένης εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος ρυθμίζονται τα της εντάξεως κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εντάξεως και καθορισμού κριτηρίων επιλογής του αναγκαιούντος προσωπικού, τύχης της λοιπής περιουσίας των διαλυομένων ΚΤΕΛ και ΚΤΕΥΛ ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρον 31.

Προσωρινή εξυπηρέτησις επιβατικών γραμμών.

 

Μέχρι του εν παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος οριζομένου χρόνου ενάρξεως της λειτουργίας των δι' αυτού συνιστωμένων ΚΤΕΛ, αι περί ων αι παρ. 2 και 3 του ως άνω άρθρου επιβατικαί γραμμαί εξακολουθούν εξυπηρετούμεναι υπό των υφισταμένων ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΥΛ.

 

Άρθρον 32.

Διαχειριστικός έλεγχος διαλυομένων ΚΤΕΥΛ.

 

1. Επί της οικονομικής διαχειρίσεως των δυνάμει του παρόντος διαλυομένων ΚΤΕΥΛ διενεργείται, περατούμενος εντός έτους από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, έλεγχος υπό τριμελούς επιτροπής εκ δύο δημοσίων υπαλλήλων και ενός μετόχου, οριζομένων υπό του Νομάρχου. Όμοιος έλεγχος, προκαλούμενος υπό του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να ενεργηθή παραλλήλως και υφ' ενός ή δύο ορκωτών Λογιστών, οριζομένων και αμειβομένων κατά τα περι αυτών ισχύουσας διατάξεις. Αι συντασσόμεναι, επί του κατά την παρούσαν παράγραφον ελέγχου, εκθέσεις υποβάλλονται, εν αντιγράφω και εις τον Νομάρχην.

2. Επί του κατά το παρόν άρθρον διαχειριστικού ελέγχου εφαρμόζεται και η διάταξις του άρθρου 28 παρ. 4 του παρόντος.

 

Άρθρον 33.

Πρώται Γενική Συνέλευσις, Διοίκησις και Εξελεγκτική Επιτροπή ΚΤΕΛ.

 

1. Η πρώτη, κατ' εφαρμογήν του παρόντος, Γενική Συνέλευσις των μετόχων των ΚΤΕΛ προς εκλογήν του Προέδρου, Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής συγκαλείται υπό του Νομάρχου εντός του πρώτου από της δημοσιεύσεως του παρόντος διμήνου.

2. Κατ' εξαίρεσιν του εν άρθροις 12 παρ. 2 και 16 παρ. 2 σχετικού ορισμού η θητεία των μελών των πρώτων, κατ' εφαρμογήν του παρόντος, Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής των ΚΤΕΛ λήγει την 31η Δεκεμβρίου του μεθεπομένου από της εκλογής των έτους.

 

Άρθρο 34

Καταργούμεναι διατάξεις

 

Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α) Ο Ν. 2119/1952 "περί των δια λεωφορείων αυτοκινήτων συγκοινωνιών", ως ούτος ετεροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, πλην των διατάξεων των πρώτου, δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παρ. 1 και των παρ. 2 έως και 4 του άρθρου 28 αυτού, αίτινες διατηρούνται εν ισχύι, εφαρμοζομένων και των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 4 του ΝΔ 1146/1972 "περί τρόπου μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών". Ούτος διατηρείται εν ισχύι δια το Ενοποιημένον Κοινόν Ταμείον Εισπράξεων Λεωφορείων (ΕΚΤΕΛ) ως επίσης δε διατηρείται εν ισχύι και το άρθρον 8 του Ν. 3221/1955, ως συνεπληρώθη δια του ΝΔ 937/1971, όπερ καταργείται δια της επομένης περιπτώσεως του παρόντος άρθρου προκειμένου δια τα ΚΤΕΛ.

β) Το άρθρον 8 του Ν. 3221/1955 "περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 211/27-2-1954 Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου και συμπληρώσεως του άρθρου 3 του Νόμου 2119/1952 "περί λεωφορείων κλπ." ως τούτο συνεπληρώθη δια του ΝΔ 937/1971 "περί συμπληρώσεως του Ν. 3221/1955 "περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 211/27-2-1954 Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου κλπ."

γ) Το άρθρον 25 παρ. 1 του ΝΔ 3334/1955 "περί απαγορεύσεως μεταφοράς επιβατών επί κομίστρω δι' επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής και δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού και άλλων τινων διατάξεων".

δ) Το άρθρον 23 του ΝΔ 3990/1959 "περί αναθέσεως εις αστυνομικάς Αρχάς της εκδικάσεως Αστυνομικών παραβάσεων τιμωρουμένων δια προστίμου, συμπληρώσεως του Ν. 4841/1930 "περί αυτοκινήτων και άλλων τινών συναφών διατάξεων".

ε) Το άρθρον 1 παρ. 2 και 5 του ΝΔ 4246/1962 "περί ενοποιήσεως των σιδηροδρομικών δικτύων του κράτους κλπ."

στ) Ο ΑΝ 354/1968 "περί του τρόπου καθορισμού της δυνάμεως των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων".

ζ) Το ΝΔ 459/1970 "περί τροποποιήσεως των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ΝΔ 2119/1952 "περί των δια λεωφορείων αυτοκινήτων συγκοινωνιών" και

η) Πάσα ετέρα γενική ή ειδική διάταξις αναγομένη εις θέματα ρυθμιζόμενα υπό του παρόντος.

 

Άρθρο 35

Η ισχύς του παρόντος άρχεται μετά τριάντα ημέρες από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εν Αθήναις, τη 3 Νοεμβρίου 1970

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΥΔΑΣ, ΙΩΑΝ. ΚΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝ. ΛΑΔΑΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΙΑΓΚΑΣ, ΒΑΣ. ΤΣΟΥΜΠΑΣ.

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις, τη 4 Ιουλίου 1973

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ