ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Παπαγεωργίου Αθ. Ε.

Οι ελληνικές δημόσιες αερομεταφορές, Αθήνα, 1987, σελ. 356, Βιβλιοθήκη Βουλής.

 

 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Νίκας Δ., Η νομική προβληματική της προστασίας του περιβάλλοντος - Ιδιαίτερα της προστασίας από τον αεροπορικό θόρυβο, Αντ. Ν. Σάκκουλα, - Αθήνα, Κομοτηνή, 1985, σελ. 386, Διδακτορική Διατριβή, Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής Αθηνών (Σπουδαστήριο Δημοσίου Δικαίου)

 

 

 

ΟΔΙΚΑ

Κουτσιλαίος Κων/νος, ΚΟΚ και Ν.Δ. 508/1960 περί καθορισμού προϋποθέσεων και όρων χορηγήσεων αδειών κυκλοφορίας προϋποθέσεων και όρων χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών, αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως - Θεσσαλονίκη, 1962, τεύχ. Α, σελ. 96, Βιβλιοθήκη Βουλής.

 

Παπαϊωάννου Ι. Σ., Καρβέλης Κων. Ν., Ο Κώδιξ Οδικής Κυκλοφορίας φορτηγών, αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, Θεσσαλονίκη, 1962, τεύχ. Α, σελ. 181, Βιβλιοθήκη Βουλής.

 

Μπλάτσιος Απόστολος Δ., Ο Νέος Κώδιξ Οδικής Κυκλοφορίας, Νόμος 614/1977, Κείμενον, Εισηγητική Έκθεση Υπουργών Δικαιοσύνης, Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών, έγχρωμες πινακίδες σημάνσεως οδών και λεπτομερές αλφαβητικόν ευρετήριον, Αφοί Π. Σάκκουλα, Αθήνα 1977, σελ. 197, Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής Θράκης.

 

Παπαδογιάννης Μιχαήλ, Ερμηνείας Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας -Στη δημοτική, με όλες τις τροποποιήσεις του ΚΟΚ μέχρι τέλους 1983, Ηλ. Σάκκουλα, Αθήνα, 1984, έκδ. Γ΄, σελ. 547.

 

Υπουργείο Συγκοινωνιών, ΚΟΚ, Τεχνικός έλεγχος διαρκής διοικητική κωδικοποίηση, Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήναι, 1985, τόμ. Α, Β, Βιβλιοθήκη Βουλής.

 

Παπαδογιάννης Μιχαήλ, Ερμηνείας Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας -Στη δημοτική, με όλες τις τροποποιήσεις του ΚΟΚ μέχρι τέλους 1986, Ηλ. Σάκκουλα, Αθήνα, 1986, σελ. 540, Βιβλιοθήκη Βουλής.

 

Μπλάτσιος Απόστολος, Δ., Κώδιξ Οδικής Κυκλοφορίας και συναφή νομοθετήματα, Αφοί Π. Σάκκουλα, Αθήνα 1989, εκδ. Β, σελ. 432, Βιβλιοθήκη Βουλής.

 

Σπήλιος Αγαπητός, Η πόλις Σχέδιον πόλεως - συγκοινωνία - κυκλοφορία - υγιεινή πόλεων - συνοικισμοί - ευθύνη - κατοικία - εκδ. εστία - Αθήναι - 1928 - Ανατύπωση άρθρων μελετών σχετικώ με τη "Διευθέτηση πόλεων" - Εθνική Βιβλιοθήκη.

 

Παπαδάκης Οδυσσέας Ν., Υπουργείο Δημ. Έργων - Έρευνα και μελέτη δημοσίων συγκοινωνιών, σταθμεύσεις και σταθμών λεκανοπεδίου Αθηνών - Αθήναι 1965, σελ. 338, Βιβλιοθήκη Βουλής.

 

Παπαγεωργόπουλος Νικόλαος, Συλλογή Νομοθεσίας αφορώσης τη φορολογία πετρελαιοκινήτων λεωφορείων αυτοκινήτων περιοχής Αθηνών - Εθνικό Τυπογραφείο - Αθήναι 1954, σελ. 6, Βιβλιοθήκη Βουλής Ελλήνων.

 

 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Κοντοβαζαινίτης Θ., Η συμβολή του Κοινοτικού Δικαίου του ανταγωνισμού στη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου των τηλεπικοινωνιών, Αφοί Π. Σάκκουλα, 1993.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Οικονόμου Δημ. Π., Η οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης ως πρόβλημα, Αθήνα 1973, Υπουργείο Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Πρώτο σεμινάριο Επιμορφώσεως Στελεχών Υπουργείου, Εθνική Βιβλιοθήκη

 

Χατζησάββας, Ιωάννης, Β., Η ραδιοτηλεόραση στο σύστημα επικοινωνίας, Σύντομη αναφορά σε μία διεπιστημονική θεώρηση της οργάνωσης της ραδιοτηλεόρασης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή, 1987, σελ. 79, Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής Αθηνών (Σπουδαστήριο Δημοσίου Δικαίου)

 

Μαυρίδης, Κ., Δημητρακόπουλος, Ιωάν., Πασχαλίδης, Γρ., Τηλεόραση και Επικοινωνία, 1988.

 

 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ

Βενιζέλος, Ευάγγελος, Β., Η ραδιοτηλεοπτική έκρηξη: συνταγματικά πλαίσια και νομοθετικές επιλογές, Από το κρατικό μονοπώλιο στην τοπική ραδιοφωνία και τη δορυφορική τηλεόραση, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1989, σελ. 324, Βιβλιοθήκη ΔΣΑ, Βουλής

 

Κρίππας, Γεώργιος, Η., Το νομικό καθεστώς της Ραδιοτηλεοπτικής Επιχειρήσεως, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήναι, 1990, σελ. 221, Βιβλιοθήκη Βουλής.

 

Πρόδρομος Δ. Δαγτόλου, Κώδικες Ραδιοτηλεοπτικής δεοντολογίας, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα Κομοτηνή, 1991, σελ. 44, Συλλογή Εισαγωγή Δαγτόγλου, Π.Δ., Βιβλιοθήκη Βουλής των Ελλήνων.

 

 

ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ

Επιτροπή Ε.Κ. - Τηλεόραση χωρίς σύνορα, Πράσινη βίβλος για την εγκαθίδρυση κοινής αγοράς ραδιοτηλεοράσεως, ιδίως μέσω δορυφόρου και καλωδίου - Υπηρεσία επίσημων εκδόσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - Βρυξέλες - 1984

 

Βενιζέλος, Ευάγγελος, Β., Η ραδιοτηλεοπτική έκρηξη: συνταγματικά πλαίσια και νομοθετικές επιλογές, Από το κρατικό μονοπώλιο στην τοπική ραδιοφωνία και τη δορυφορική τηλεόραση, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1989, σελ. 324, Βιβλιοθήκη ΔΣΑ, Βουλής

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

Λυμπερόπουλος, Ν., Αστική Τηλεφωνία, σελ. 118, Βιβλιοθήκη ΔΣΑ

 

 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

Δαγτόγλου Πρόδρομος Δ., Ραδιοφωνία και Σύνταγμα, Θεσσαλονίκη, 1966, σελ. 88, Ανάτυπο από τιμ. Τόμο "Ηλ. Κυριακόπουλου" 1966, Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής Θράκης.

 

Δουλκέρης Τ., Ραδιοφωνία, Τηλεόραση, Νομικά και κοινωνικά προβλήματά τους, Αργύρη Παπαζήση, Αθήνα 1979, σελ. 113, Βιβλιοθήκη Βουλής.

 

Μαρία-Ελένη Θ. Παναγοπούλου, Δημήτριος Ι. Κόρσος, Τύπος και Ραδιοτηλεόραση, Σάκκουλας, Αθήνα 1987, σελ. 85, Εθνική Βιβλιοθήκη.

 

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αναπτύξεως και Αυτοδιοικήσεως (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) - Ραδιόφωνο και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Η Συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ίδρυση και λειτουργία Τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, Αθήνα 1988, σελ. 291, Βιβλιοθήκη Βουλής.

 

Βενιζέλος, Ευάγγελος, Β., Η ραδιοτηλεοπτική έκρηξη: συνταγματικά πλαίσια και νομοθετικές επιλογές, Από το κρατικό μονοπώλιο στην τοπική ραδιοφωνία και τη δορυφορική τηλεόραση, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1989, σελ. 324, Βιβλιοθήκη ΔΣΑ, Βουλής

 

 

 

TAXYΔΡOMIKA

Γκίνης Δ., Περί της ταχυδρομικής συγκοινωνίας, 1913, σελ. 144.

ΑΠ - Έκτακτο Παράρτημα του Ελληνικού Ταχυδρομείου - Αποφάσεις του ΑΠ 1839, σελ. 208, Βιβλιοθήκη Βουλής.

 

Ανδρεάδης Ανδρέας Μιχ., Τα ελληνικά ταχυδρομεία προ της εισαγωγής των γραμματοσήμων (1829-1861) - Αθήνα 1906, σελ. 18, Ανατύπωσις από τα "Παναθήναια" - Βιβλιοθήκη Βουλής.

 

Μωυσής Κωνσταντίνος Κ., Τα ταχυδρομικά τέλη εν Ελλάδι από της ιδρύσεως του ελληνικού ταχυδρομείου (1829) μέχρι του 1900, Αθήναι, 1967, σελ. 28, Βιβλιοθήκη Βουλής.