EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1972

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

161

 

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 532

 

Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των "περί ιδρύσεως του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) ισχυουσών διατάξεων".

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

 

Εχοντες υπ'όψιν τας διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.Δ. 1116/1972 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Ν.Δ. 674/1970 "΄περί ιδρύσεως Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος", προτάσει του Ημετέρου επί της Ναυτιλίας- Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Αρθρο μόνον

Αι ισχύουσαι διατάξεις των Νομοθετικών Διαταγμάτων: α) 674/1970 "περί ιδρύσεως Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) ισχυουσών διατάξεων" και β) 1116/1972 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Ν.Δ. 674/1970 "περί ιδρύσεως Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος" κωδικοποιούνται εις ενιαίον κείμενον, έχον ούτω:

Αρθρο 1

(Άρθρο 1 ΝΔ 674/1970)

 

1. Ιδρύεται Νομικόν Πρόσωπον Ιδιωτικού Δικαίου υπό την επωνυμία "Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος" (Ο.Σ.Ε.), εδρεύων εν Αθήναις. Σκοπός τούτου είναι η ενιαία οργάνωσις, εκμετάλλευσης και ανάπτυξις των δια σιδηροδρόμων μεταφορών.

2. Τα στοιχεία Ο.Σ.Ε. αποτελούν διακριτικόν τίτλον ανήκοντα αποκλειστικώς εις τον ΄΄Οργανισμόν Σιδηροδρόμων Ελλάδος΄΄, απαγορευομένης της χρησιμοποιήσεως αυτού ως εταιρικής επωνυμίας ή σήματος ή διακριτικού τίτλου παρ΄οιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.

3. Η διάρκεια λειτουργίας του Ο.Σ.Ε. ορίζεται εις πεντήκοντα(50)έτη, αρχομένη από 1.1.1971.

 

Άρθρον 2

(Άρθρο 2 Ν.Δ. 674/1970)

 

1. Ο Ο.Σ.Ε. αποτελεί δημόσιαν επιχείρηση, λειτουργούσαν χάριν του δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνας της ιδιωτικής οικονομίας, υπό μορφήν ανωνύμου εταιρίας, απολαυούσης διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας, και υπόκειται εις πάσας τας διατάξεις της περί ανωνύμων εταιρειών νομοθεσίας, εκτός αν άλλως ορίζεται εν τω παρόντι. Ο Ο.Σ.Ε. ανήκει εξ ολοκλήρου εις το Ελληνικό Δημόσιον και τελεί υπό την εποπτείαν (και τον έλεγχον) αυτού κατά τα εν τω παρόντι οριζόμενα

2. Ο Ο.Σ.Ε. δεν υποχρεούται να μετέχη εις Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια ουδέ να καταβάκκη οιανδήποτε συνδρομήν ή ειςφοράν υπέρ αυτών.

 

Άρθρον 3.

(Άρθρο 3 Ν.Δ. 674/1970 - άρθρ 4 ΝΔ 1074/1980)

 

1. Ο Ο.Σ.Ε. οργανώνει, ασκεί και εκμετάλλευεται ο ίδιος τας κατωτέρω αναφερομένας υπηρεσίας συγκοινωνιών και μεταφοράς:α)Κατ΄αποκλειστικόν δικαίωμα πάσας τας αστικάς και υπεραστικάς συγκοινωνίας και μεταφοράς τας διενεργουμένας:

αα)Δια του νυν συμβατικώς γνωστού ,,σιδηροδρόμου,,, ήτοι δια συρμών και αμαξών επί σιδηρών τροχιών κινουμένων δι΄οιουδήποτε συστήματος.

ββ)Δια των πάσης φύσεως σιδηροδρόμων ειδικής μορφής, ως ανηρτημένων(τελεφερικ) σχοινωτών, οδοντωτών κ.λ.π.

γγ)Δι΄οιουδήποτε νέου συστήματος δημοσίων μεταφορών διενεργουμένωνεπί σταθεράς τροχιάς και καθοδηγουμένης πορείας, μέλλοντος να προκύψη εκ τεχνολογικών εξελίξεων ή βελτιώσεων εις αντικατάστασιν των νυν γνωστών ως σιδηροδρόμων και ασχέτως του χρησιμοποιηθησομένου υλικού τροχιάς και των χαρακτηριστικών αυτής.

β) Πάσαν ετέραν υπηρεσίαν αποσκοπούσαν εις την ανάπτυξιν της συγκοινωνίας και την αρτιωτέραν εξυπηρετησιν του κοινού και των γενικοτέρων αναγκών της χώρας, ήτις ήθελεν ανατεθή αυτώ κατ΄αποκλειστικόν δικαίωμα ή μη δια Β.Δ)τος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Συγκιονωνιών, εν τω οποίω και θα καθορίζονται και οι όροι και προύποθέσεις της αναθέσεως.

2. Δια κοινής αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και του κατά περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού, δύνανται να εξαιρεθούν της εφαρμογής της προηγουμένης παραγράφου εγκαταστάσεις βραχειών διαδρομών, εξυπηρετούσαι ειδικούς σκοπούς ή εγκαταστάσεις τοιούτων μεταφορικών μέσων χρησιμοποιούμεναι υπό βιομηχανικών,μεταλλευτικών ή τουριστικών επιχειρήσεων αναγκαιουσών εις την λειτουργίαν των.

3. Ο Ο.Σ.Ε. αναλαμβάνει προσέτι τας σιδηροδρομικάς υπηρεσίας κατακλίσεως και εστιάσεως επιβατών δυνάμενος να αναθέτη την εκμετάλλευσιν εις τρίτους δι΄απ΄ευθείας συμβάσεων. Συμβάσεις συναφθείσαι μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και οιουδήποτε ετέρου φυσικού ή νομικού προσώπου αφορώσαι εις την εκμετάλλευσιν των σιδηροδρομικών τούτων υπηρεσιών και κυρωθείσαι δια νόμου, εξακολουθούν ισχύουσαι μέχρι της λήξεως αυτών υφ΄ους όρους αύται συνήφθησαν.

4. Ειδικώς προκειμένου περί της δι΄ηλεκτρικών σιδηροδρόμων διενεργουμένης συγκιονωνίας, εφαρμόζονται δαι την υφιστάμενην γραμμήν Αθηνών-Κηφισίας και Αθηνών-Πειραιώς τα προβλερόμενα υπό της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της εν Λονδίνω της Μ.Βρετανίας εδρευούσης Εταιρείας, υπό την επωνυμίαν΄΄THE POWER AND TRACTION FINANCE COMPANY LIMITED΄΄ από 17 Οκτωβρίου 1925 Συμβάσεως, κυρωθείσης δια του Ν.Δ. της 16)17.10.1925 ΄΄περί κυρώσεως συμβάσεως περί παροχής ηλεκτρισμού και μεταφοράς΄΄.

 

 

Άρθρον 4

(Άρθρο 4 παρ. 2 και 3 ΝΔ 674/1970 - άρθρο 1 ΝΔ 1116/1972 )

 

1. Από της ισχύος του παρόντος, ο Ο.Σ.Ε. αναλαμβάνει κατά πλήρες και αποκλειστικόν δικαίωμα την ευθύνην και αρμοδιότητα των συγκοινωνιακών και μεταφορικών υπηρεσιών των ήδη διεξαγομένων και παρεχομένων δια παντός μέσου υπό του υφισταμένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, υπό την επωνυμίαν Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους(Σ.Ε.Κ.), ως αύται καθορίζονται εις το Ν.Δ. της 4)4 Σεπτεμβρίου 1935΄΄περί διοικήσεως των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους και συμπληρώσεως της περί Σιδηροδρόμων νομοθεσίας΄΄, ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως.Αι υπηρεσίαι αύται μεθ΄όλων των συμπαρομαρτούντων δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, προνομίων και καθηκόντων των Σ.Ε.Κ. περιέρχονται αυτοδικαίως και άνευ οιασδήποτε μεταβολής εις το Ελληνικόν Δημόσιον, μεταβιβαζόμενα αυτοδικαίως δυνάμει του παρόντοςεις τον Ο.Σ.Ε.,όστις διαδέχεται ούτω τους Σ.Ε.Κ. ως καθολικός αυτών διάδοχος.

Ο Ο.Σ.Ε. αποκτά κατά τον άνω χρόνον και δυνάμει του παρόντος πλήρη κυριότητα εφ΄όλου του ενεργητικού και της κινητής και ακινήτου περιουσίας των Σ.Ε.Κ., ως και τίτλον μεταγραφής της τελευταίας ταύτης, υποκαθιστά δε αυτούς εις όλα τα δικαιώματα, προνόμια, αρμοδιότητας και τας αντιστοίχους υποχρεώσεις και καθήκοντα, πλήν των, ρητώς εν τω παρόντι, εξαιρουμένων τοιούτων.

Τα ακίνητα και παντός είδους εγκαταστάσεις του Δημοσίου ων την χρήση είαν οι ΣΕΚ προ της 1ης Ιανουαρίου 1971 δια την λειτουργία και εκμετάλλευση του Σιδηροδρόμου ως και ο εξοπλισμός και εν γένει υλικά προερχόμενα εκ κονδυκλίων Δημοσίων επενδύσεων και χρησιμοποιούμενα υπο των ΣΕΚ προς εκτέλεση έργων εις β΄ςρος των Επενδύσεων τούτων μεταβιβάζονται αυτοδικαίως απο της έναρξης ισχύος το ΝΔ 674/1970 κατα πλήρη κυριότητα εις τον ΟΣΕ εφαρμοζομένων κατα τα λοιπά των διατάξεων του προυγούμενου εδαφίου Εκκρεμείς δίκες των ΣΕΚ και του Δημοσίου αφορώσαι εις δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών εις ας υποκαθίσταται ο ΟΣΕ συνεχίζονται ανευ διακοπής επ'ονόματι του ΟΣΕ

2. Δι΄αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών, εκδιδομένης μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε. καιεφόσον εκ της σιδηροδρομικής και μόνον εκμεταλλεύσεως προκύπτει οικονομική αυτοδυναμία αυτού, δύναται να καταργηθή είτε η περιελθούσα αυτώ κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα αποκλειστικότης του δικαιώματος, είτε και αυτό τούτο το δικαίωμα, όπως διενεργή αμιγείς μεταφοράς δι΄αυτοκινήτων.

3. Από του αυτού εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου χρόνου ο Ο.Σ.Ε. αποκτά δυνάμει του παρόντος πλήρη κυριότητα επί της ημιτελούς σιδηροδρομικής γραμμής Καλαμπάκας- Κοζάνης-Βέροιας, και της τοιαύτης Θεσσαλονίκης-Αμφιπόλεως των συναφών τεχνικών έργων, κτιρίων και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων ως και των απαλλοτριωθεισώνδια την εκτέλεσιν του έργου εκτάσεων, υποκαθιστών το Ελληνικόν Δημόσιον εις άπαντα τα δικαιώματα, προνόμια,αρμοδιότητας και τας αντιστοίχους υποχρεώσεις και καθήκοντα.

 

Άρθρον 5

(Άρθρο 5 Ν.674/1970)

 

1.Ο Ο.Σ.Ε. υποχρεούται όπως :

α) Παρέχη τας υπηρεσίας του προς εξυπηρέτησιν του κοινού, ενεργών βάσει υγιών εμπορικών αρχών,εντός των πλαισίων της γενικωτέρας οικονομικής και συγκοινωνιακής πολιτικής του Κράτους.

β) Διαθέτη τα εκ των εσόδων τυχόν πλεονάσματα αποκλειστικώς προς χρηματοδότησιν των προγραμμάτων αναπτύξεως, τελειοποιήσεως και συμπληρώσεως των εγκαταστάσεων και των μέσων της μεταφοράς,βελτιώσεως των όρων εξυπηρετήσεως του κοινού ως και προς την χρηματοδότηση ερευνών δια την βελτίωση ή ανάπτυξη νέων μεταφορικων μέσων, απαγορευομένης της διαθ΄εσεως αυτών δια σκοπούς ξένους προς τους υπο του παρόντος καθοριζομένους.

2. Εντος έτους από της λειτουργίας του ο ΟΣΕ υποχρεούται, όπως καταρτήσει και υποβάλει ως Οργανισμός κοινής ωφελείας πλήρη μελέτη και το πρώτο πρόγραμμα αναπτύξεως των εν άρθρο 3 καθοριζομένων υπηρεσιών, εν το πλαισίω των δυνατοτήτων και αναγκών του Κράτους και της επιδιωκομένης οικονομικής αυτοδυναμίας αυτού, δια των οποίων θα αποσκοπείται ο εκσυγχρονισμός των πάσης φύσεως υπηρεσιών του. Επίσης υποχρεούται όπως συντάσσει και υποβάλει εφεξής και ανα 5ετία ή ως ¨αλλως απόφασης του Υπουργού Συγκ. ηθελεν ορίσει μελέτας και προγράμματα εντασσόμενα εις τα εκάστοτε καταρτιζόμρνα γενικά προγράμματα Οικονομικής Αναπτύξεως του Κράτους.

 

Αρθρο 6

(Άρθρο 6 παρ. 1 ΝΔ 674/1970 - αρθρο 2 ΝΔ 1116/1972)

1. Ο ΟΣΕ, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος και της περι ανωνύμου εταιριών νομοθεσίας, έχει τα εξής δικαιώματα

α) να εισηγείται προς επικύρωση δια ΒΔ το καταστατικό αυτου ως και πάσαν τροποποίηση του , κατα τα εν άρθρο 12&1 του παρόντος οριζόμενα.

β) να αποκτά, λαμβάνει εις την κατοχή του χρησιμοποιεί και εκμεταλλέυεται δια αγοράς μισθώσεως ή καθ οιονδήποτε άλλον τρόπο κινητά ή ακίνητα πράγματα, ως και να απαλλοτριοί τοιαύτα ή παραχωρεί την χρήση τους δι πωλήσεως εκμισθώσεως ή καθ οιονδήποτε άλλον τρόπο

γ) να αποδέχεται δωρεάς και εισφοράς υπηρεσιών και περιουσιακων εν γένει στοιχείων προς υπο βοήθηση των σκοπόν του

δ) να προσλαμβανει τηρουμενων των περι ελέγχου νομιμοφροσύνης εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων και χρησιμοποιεί υπαλλήλους πληρεξουσίους πράκτορας και εν γένει προσψπικόν και να καθορίζει τα καθήκοντα των, να αποφασίζει επι του συστήματος οργανώσεως της εκμεταλλέυσεως δια του οποίου θα διαγράφονται οι ευθύνες των ως άνω και να καθορίζει και καταβάλει τις αποδοχές τους

ε) να καθορίζει τις δαπάνες αυτού εντος των ορίων του εγκεκριμένυο προΰπολογισμού ως και τον τρόπο αναλήψεως εγκρίσεως και και πληρωμής τούτων μη εφαρμοζομένων των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου νόμου ορίζοντος τα της διαθέσεως των δημοσίων χρημάτων εκτος αν άλλως εν τω παρόντι ορίζεται

στ) να λαμβάνει όλα τα μέτρα τα οποία ήθελε θεωρείσει αναγκαία ή κατάλληλα δια την ενάσκηση των υπο του νόμου παρεχομένων αυτώ αρμοδιοτήτων

2. Ο ΟΣΕ τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος της περί ανωνύμων εταιριών νομοθεσίας ως και των κατα παρίπτωσηισχυουσών διατάξεων δύναται μετά απο προυγούμενη ε΄γκριση του Υπουργού Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών:

α) Να μετέχει εις οργανισμούς ή επιχειρήσεις αποσκοπούσας ει ςτην από κοινού εκμετάλλευση συγκοινωνιακών μέσων

β) Να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις μετ άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων αποβλεπούσας ει ςτην συνεργασία συγκοινωνιακών μέσων

γ) Να αποκτά ίδια μέσα οδικής ή θαλάσσιας μεταφοράς ή να συμβάλλει μετα τρίτων ασκούντων τοιαύτας μεταφοράς προς εκμετάλλευση συγκοινωνιών παραλλήλων και επεκτεονουσών το υπ αυτού εκταλούμενων έργο προς πάσαν κατέυθυνση

δ) Να συμβάλει μετ άλλων Ελληνικών συγκοινωνιακών επιχειρήσεων δια την εις το Εξωτερικό Ιδρυση αντιπροσωπειών επι τω σκοώ αυξήσεως το υμεταφορικού έργου εν γένει

ε) Να ιδρύει επιχειρήσεις ή εταιρίες ή να μετάχει εις τοιάυτας, εχούσας ως αντικείμενο την κατασκευή πάσης φύσεως σιδηριδρομικού υλικού, ως τροχαίου τιούτου, σημάτων εγκαταστάσεων ισόπεδων διαβάσεως ανταλακτικών εν γένει

 

Αρθρο 7

(Άρθρο 7 ΝΔ 674/1970)

 

1. Τα αναγκαιούντα εις τον ΟΣΕ και εμπράγματα επι αυτών δικαιώματα δι επέκταση των συγκοινωνιακών δικτύων ανέγερση πάσης φύσεως κτιρίων ή κατασκευή κα λειτουργία εγκαταστάσεων πάσης φύσεως απαλλοτροιούνται κατα την ισχύουσα νόμιμων διαδικασία προκαλουμενη υπο του Υπουργείου Συγκοινωνιών της τοιαύτης απαλλοτροιώσεως θεωρουμένης ως γενομένης λόγω δημόσιας ωφελείας των καθοριζομένων αποζημιώσεων καταβαλλομένων υπο του ΟΣΕ

2. Εις περίπτωση καθ'ην ανατίθεται αυτώ υποχρεωτικώς η εκμετάλλευση νέων σιδηροδρομικών γραμμών ή επιβάλλεται αυτώ η υποχρέωση διατηρήσεως υφισταμένων τοιούτων εξ'ων (αναθέσεως ή διατηρήσεως ) προκαλείται εν τω συνόλο της εκμεταλλέυσεως ελλειμμματική διαχείριση ή επιτείνεται υφιστάμενη τοιαύτη ο ΟΣΕ δικαιούται να ζητήσει την εφαρμογή της διαδικασίας της προβλεπόμενης υπο της εν άρθρο 18 του παρόντος Οικονομικής Συμφωνίας.

3. Οσάκις επιβάλεται αυτώ η παροχή υπηρεσιών πέραν ή εκτος της συνήθους εξυπηρετ΄σεως δια της κατασκευής έργων ή εγκαταστάσεων μη προβλαπομένων υπο του προγράμματος του ο ΟΣΕ διακαιούται να απαιτήσει την καταβολή της σχετικής δαπάνης λειτουργίας ή συντηρήσεως των έργων μετ'αφαίρεση εντος εισόδου όπερ ήθελε ετησίως προκύψει εκ της τοιαύτης εκμεταλλεύσεως

4. Εις τας περιπτώσεις κατα την κατασκευήν ανακατασκευή ή συντήρηση οδών ή δικτύων υπονόμων ή ετέρων δημοσίων έργων Ν.Π.Δ.Δ. απαιτείται η μετατόπιση ή οιαιδήποτε ετεται εργασίαι, επι του δικτύου ή των εγκαταστάσεν του ΟΣΕ αι εργασιαι δια την πρόβλεψη διελεύσεων τοιούτων δικτύων, αι δαπάνες των εργασιών τούτων εις την έκταση αντιστοιχούν προς αποκατάσταση της προ της εκελέσες των έργων υφισταμένης καταστάσεως,βαρύνουσι τας πιστώσεις των υπο εκ΄ταλεση έργων του Δημοσίου ή του Ν.Π.ΔΔ. εις περίπτωση δε εκτελέσεως υπο του ΟΣΕ προκαταβάλλονται εις αυτόν βάσει το υπο τούτου συντασσομένου προυπολογισμού. Εις τας πριπτώσεις ταύτας οριστικόν δικαιολογιτικό της δαπάνης αποτελεί δια μεν την προκαταβολή ο προυπολογισμός και το αποδεικτικό της πληρωμής δια δε την τελική εξόφληση ο υπο του ΟΣΕ συντασσόμενος απολογισμός και το αποδεικτικό πληρωμής.

 

Αρθρο 8

(άρθρο 8 Ν. 674/1970)

 

1. Αι κατά την νομοθεσία περί Ανωνύμων εταιριών αρμοδιότητες της Γενικής Συνελέυσεως των μετόχων αποτελουμένης εκ των ακολούθων προσώπων

α) Του Υπουργού Συντονισμού ως Προέδρου

β) Του ΥπουργούΟικονομικών ως Αντιπροέδρου

γ) Του Υπουργού Συγκοινωνιών

δ) Του Πρέδρου το υΕλεγκτικού Συνεδρίου

ε) Του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

στ) Δύο καθηγητών οικονομικών μαθημάτων ανωντάτων σχολών της χώρας οριζομένων υπο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

ζ) Δύο καθηγητών εκ των πολυτεχνικών σχολών τηε χώρας κατα προτίμηση ειδικών περι τα συγκοινωνιακά θέμετα και σιδηροδρομικά οριζομένων ωσαύτως υπο του Υπουργού Εθνικης Παιδείας και θρησκευμάτων

η) Ενος εκπροσώπου του Υπουργείου Συντονισμού επί βαθμώ 1ω οριζομένου υπο του Υπουργού του Υπουργείου τούτου

θ) Ενος εκπροσώπου το Υπουργείου Εθνικής Αμύνης επι βαθμώ ταξίαρχου ή ανωτέρων οριζομένου υπο του Υπουργείου τουτου

ι) Ενος εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών οριζομένου υπο του Υπουργού Οικονομικών

ια) Ενος Εκπροσώπου του Υπουργείου Εμπορίου επι βαθμώ 1ω οριζομένου υπο οτυ Υπουργού του Υπουργείου τούοτυ

ιβ) Ενος εκπροσώπου του Υπουργείου Δημοσίων Εργων επι βαθμώ 1ω οριζμένου υπο του Υπουργού του Υπουργείου τούτου

ιγ) Ενος εκπροσώπου του Υπουργείου Συγκοινωνιών επι βαθμώ κκκ1ω οριζομένου υπο του Υπουργού του Υπουργείου τούτου

2. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικώς άπαξ του έτους κατά το κλείσιμο του Ισολογισμού το υΟΣΕ εις τα γραφεία αυτού ευρίσκεται δε εν απαρτία παρόντων δέκα εκ των μελών της οις και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και αποφασιζει δια της πλειοψηφίας των παρόντων εν ισοψηφία νικώσης της ψήφου του προεδρεύοντος

3. Η Επιτροπή έχει τας ακολούθους αρμοδιότητες:

α) Εγκρίνει την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου τυκαι τον Ισολογισμό του ΟΣΕ

β) Απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλιου το υΟΣΕ απο πάσης ευθύνης αποζημιώσεως κατ ατο Ν 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών ως ούτος ισχύει εκάστοτε

γ) Διορίζει τους συμφώνως τω Ν 2190/20 περί νωνύμων εταιριών ως ούτος ισχύει εκάστοτε ελεκτών εκάστης χρήσης

δ) Πάσα ετέραν αρμοδιότητα ανήκουσα κατα την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περι Ανωνύμων Εταιριών νομοθεσία εις την Γενική Συνελευση των μετοχών

 

 

Άρθρο 9

(Άρθρο 9 ΝΔ 674/1970)

 

1. Ο ΟΣΕ διοικείται υπό του Διοικητικού αυτού Συμβουλίου, του Διοικητού και του Υποδιοικητού αυτού.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον του ΟΣΕ απαρτίζεται εκ του Διοικητού αυτού, ως Προέδρου, του Υποδιοικητού ως Αντιπροέδρου και πέντε τακτικών μελών, επιλεγομένων μετά των ισαρίθμων αναπληρωτών αυτών μεταξύ προσώπων κεκτημένων πείραν και ικανότητα ή ειδικάς γνώσεις περί την οργάνωσιν των συγκοινωνιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή κρατικών υπηρεσιών. Προσθέτως ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής δέον όπως κέκτηνται πτυχίον Ανωτάτης Σχολής. Εις τα πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται εις εν ενεργεία ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός του Στρατού, προτεινόμενος μετά του αναπληρωτού αυτού υπό του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων, εις ανώτατος ή ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών προτεινόμενος μετά του αναπληρωτού του υπό του Υπουργού Οικονομικών και δύο τουλάχιστον Τεχνικοί επιστήμονες απόφοιτοι ανωτάτων Σχολών.

3. Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καλούμενος δύναται να μετέχει άνευ ψήφου και ο Νομικός Σύμβουλος του ΟΣΕ.

4. Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει ως Κυβερνητικός Επίτροπος ο Γενικός Διευθυντής Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών ή ο μόνιμος αναπληρωτής του, παρακολουθών ταύτας προς κατατόπισιν και ενημέρωσιν του Υπουργού Συγκοινωνιών επί των λαμβανομένων αποφάσεων.

5. Ο Διοικητής, ο Υποδιοικητής και τα μέλη του ΔΣ του ΟΣΕ, μετά των αναπληρωτών αυτών, διορίζονται επί πενταετεί θητεία, δυναμένη να ανανεούται εκάστοτε, διά ΒΔ/τος, εκδιδομένου προτάσει του Πρωθυπουργού και Υπουργού Συγκοινωνιών. Τα υπό του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων και του Υπουργείου Οικονομικών προτεινόμενα μέλη ως και οι αναπληρωταί αυτών δύνανται ν'αντικαθίστανται οποτεδήποτε, κατά την διαδικασαίαν του διορισμού των. Τα εις αντικατάστασιν δι'οιονδήποτε λόγον εξερχομένων προ της λήξεως της θητείας αυτών μελών διοριζόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ως επί θητεία ληγούση κατά τον χρόνον λήξεως της θητείας του προκατόχου των.

6. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων πέντε μελών του, περιλαμβανομένου του Προέδρου και εν απουσία ή κωλύματι τούτου του αναπληρωτού αυτού, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, εν ισοψηφία νικώσης της ψήφου του προεδρεύοντος. Εν ελλείψει απαρτίας ο Πρόεδρος αναβάλλει την συνεδρίασιν και συγκαλεί εκ νέου το Συμβούλιον εντός δέκα ημερών με την αυτήν ημερησίαν διάταξιν, της απαρτίας θεωρουμένης ως υφισταμένης παρόντων τεσσάρων τουλάχιστον μελών.

7. Πρόσωπα ανίκανα, κατά τας ισχυούσας διατάξεις, ν'αναλάβουν δημόσιον λειτούργημα δεν δύνανται να διορισθώσι Διοικητής, Υποδιοικητής ή Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ.

8. Τα καθήκοντα του Διοικητού, Υποδιοικητού και του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστα προς την ιδιότητα του βουλευτού, του υπαλλήλου του ΟΣΕ ή του Υπουργείου Συγκοινωνιών, του Μέλους της Επιτροπής Μετόχων ή προμηθευτού ή εργολάβου του ΟΣΕ.

9. Ο Διοικητής, ο Υποδιοικητής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, απαλλάσσονται των καθηκόντων των εν περιπτώσει δημιουργίας μετά τον διορισμόν των τινός των ανωτέρω ασυμβιβάστων.

10. Η προσέλευσις εις τας συνεδριάσεις και η τακτική εκπλήρωσις των εκ του παρόντος απορρεόντων καθηκόντων αποτελεί υπηρεσιακόν καθήκον δι'άπαντα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απαλλάσσεται των καθηκόντων του προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν απουσιάζει άνευ αποχρώντος λόγουτων συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί τέσσαρας συνεχείς συνεδριάσεις ή επί οκτώ συνεδριάσεις εντός του αυτού έτους.

12. Ο Διοικητής, ο Υποδιοικητής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπέχουσιν εν τη ενασκήσει των καθηκόντων των ταας αστικάς και ποινικάς ευθύναςδημοσίου υπαλλήλου. Ούτοι απαλλάσσονται του λειτουργήματός των λόγω σοβαράς παραβάσεως των διεπόντωντην λειτουργίαν του ΟΣΕ νόμων και κανονισμών ως και λόγω πλημμελούς ασκήσεως των καθηκόντων των, μετ'εισήγησιν του Υπουργού Συγκοινωνιών.

13. Κατά την διάρκειαν της θητείας αυτών ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής δεν δύνανται να έχουν ετέρα επαγγελματικήν απασχόλησιν, αναστελλομένης κατά τον αυτόν χρόνον της ασκήσεως του επαγγέλματος αυτών.

14. Η εκ των καθηκόντων των απαλλαγή του Διοικητού, Υποδιοικητού και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διά τινα των εν παρ.9, 11, 12 και 13 του παρόντος άρθρου λόγων, ενεργείται κατά την εν παρ.5 του παρόντος άρθρου προβλεπομένην διαδικασίαν του διορισμού αυτών.

15, Άμα τη δημοσιεύσει του παρόντος, ο Διοικητής, ο Υποδιοικητής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ΣΕΚ απαλλάσσονται των καθηκόντων των, θεωρουμένης ως ληξάσης της θητείας των.

Το νέον Διοικητικόν Συμβούλιον των ΣΕΚ, συγκροτούμενον και και διοριζόμενον κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου προπαρασκευάζει την μεταβίβασιν του συνόλου των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ΣΕΚ εις τον ΟΣΕ συνεχίζει το έργον του απελθόντος τούτου μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1970 και αναλαμβάνει από 1ης Ιανουαρίου 1971 την διοίκησιν και λειτουργίαν του ΟΣΕ, ως υπό των διατάξεων του παρόντος ΝΔ προβλέπεται, καθιστάμενον αυτοδικαίως διοικητικόν συμβούλιον του ΟΣΕ.

 

Άρθρο 10

(Άρθρ 10 ΝΔ 674/1970 - Άρθρο 3 ΝΔ 1116/1972)

 

1.      Το Διοικητικόν Συμβούλιον του ΟΣΕ

α) Συγκαλείται υπό του Διοικητού τουλάχιστον άπαξ του μηνός εις τακτικήν συνεδρίασιν και εκτάκτως οσάκις παρίσταται ανάγκη.

β) ασκεί τας αρμοδιότητας Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμου Εταιρείας, εξαιρουμένως των άλλως εν τω παρόντι ρυθμιζομένων περιπτώσεων.

γ) Καθορίζει εντός των εν άρθροις 3 και 5 του παρόντος διαγραφομένων πλαισίων την υπό του ΟΣΕ ακολουθητέαν πολιτικήν.

δ) Αποφασίζει επί των εισαγομένων εις αυτό υπό του Διοικητού ή του κατά νόμον αναπληρωτού του θεμάτων.

ε) Εγκρίνει συμβάσεις έργων και προμηθειών.

στ) εισηγείται την έγκρισιν του ετησίου προϋπολογισμού του ισολογισμού και της εκθέσεως πεπραγμένων.

ζ) Εγκρίνει τους πάσης φύσεως Κανονισμούς του ΟΣΕ πλην των Κανονισμών Υπηρεσίας του Προσωπικού των εν άρθροις 12,13 ακι 17 του παρόντος προβλεπομένων τοούτων και του Υπηρασιακού Οργανισμού τους οποίουςως και πάσαν τροποποίηση αυτών καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση εις τους αρμόδιους υπουργούς .

η) Καθορίζζει το εκάστοτε ισχύον σύστημα και το ύψος των μισθών και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού του ΟΣΕ επιφυλασσομένων των περι κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων ισχυουσών εκάστοτε διατάξεων, πλην των αφορωσών εις δευτερέυουσας απολαυάς του προσωπικού η περι καθορισμού των οποίων απόφαση αυτού εκταλε'ιταΙ ματά προηγούμενη έγκριση των Υπουργών Εθνικής Οικονομιας και Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών

θ) Εμεργεί τας προαγωγάς του ανωτάτου προσωπικού.

ι) Διορίζει τον Νομικόν Σύμβουλον και τον αναπληρωτήν αυτού.

ια) Δύναται να μεταβιβάζει εις τον Διοικητήν τας ακολούθους αρμοδιότητας, επί της ασκήσεως των οποίων δέον ούτος να ενημερώνει το Διοικητικόν Συμβούλιον

αα) Την σύνταξιν και υπογραφήν των συμβάσεων των δανείων υπό τους όρους και εντός των ποσών τα οποία έχει καθορίσει τούτο, του Διοικητού υποχρεουμένου, όπως ανακοινοί το κείμενον εκάστης συμβάσεως εις την αμέσως επομένην της υπογραφής συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αρμοδιότης αύτητου Διοικητικού Συμβουλίου η δυναμένη να εκχωρηθεί εις τον Διοικητήν, τελεί εν πάσει περιπτώσει υπό την επιφύλαξιν της διατάξεως του άρθρου 16 του απρόντος.

ββ) Την έγκρισιν μελετών έργων προϋπολογισμού μέχρι 5.000.000 δραχ εντός πάντοτε των εγκεκριμένων προϋπολογισμών και προγραμμάτων.

Γγ) Την έγκρισιν συμβάσεων προμηθείας ή εκτελέσεως έργων αξίας μέχρι 3.000.000 δραχμών.

δδ) Την λήψιν αποφάσεως επί πάσης αγοράς, πωλήσεως, αποκτήσεως ή αποξενώσεωςαπό υλικών, κινητών ή ακινήτων, των οποίων το σύνολον της αξίας δεν υπερβαίνει τας δραχμάς 500.000 ως και επί συμβάσεων μισθώσεως διαρκείας μέχρις 9 ετών.

Τα όρια τα τιθέμενα εις τα υπεδάφια ββ, γγ και δδ δυαντόν ανα αυξηθούν κατόπιν ητιολογημένης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκειμένης εις την έγκρισιν του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέτει ειδικάς αρμοδιότητας εις τον Διοικητήν ή εις Επιτροπάς εκ μελών του, τη συμμετοχή ή μη υπηρεσιακών παραγόντων, διά την διεκπεραίωσιν ωρισμένων υποθέσεων.

 

Άρθρο 11

(Άρθρο 11 παρ.1,3,4,5 ΝΔ 674/1970 - Άρθρο 4 ΝΔ 1116/1972)

 

1. Ο Διοικητής είναι ανώτατον διοικητικόν όργανον του ΟΣΕ και το εκτελεστικόν τοιούτον των σχετικών νόμων, κανονισμών και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διοικητής εκτός των αρμοδιοτήτων, των αναγνωριζομένων αυτώ δυνάμει ετέρων άρθρων του παρόντος, έχει και τας ακολούθους

α) Είνια Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ. Συγκαλεί τούτο εις τακτικάς ή εκτάκτους συνεδριάσεις, καθορίζων τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και διευθύνων τας συνεδριάσεις αυτού.

β) Προϊσταται των υπηρεσιών του ΟΣΕ και διοικεί ταύτας συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος και των Κανονισμών του ΟΣΕ.

γ) Ασκεί όλας τας αρμοδιότητας τας ανατιθέμενας αυτώυπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατ'εφαρμογήν των διατάξεων του εδαφίου ια της παρ.1 του άρθρου 10 του παρόντος.

δ) Εν επειγούσει περιπτώσει, όταν τα συμφέροντα του ΟΣΕ το επιβάλλουν και εν αδυναμία συγκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ασκεί τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούμενος όπως περιορίσει την άσκησιν εις το απολύτως επιβεβλημένον εις έκτασιν και χρόνον και όπως ενημερώσει το Διοικητικόν Συμβούλιον επί των ενεργειών του εις την πρώτην συνεδρίασιν αυτού.

2. Ο Διοικητής εκπροσωπεί τον ΟΣΕ δικαστικώς και εξωδίκως.

3. Ο Διοικητής δύναται δι'αποφάσεώς του να μεταβιβάζει αρμοδιότητας αυτού εις τον Υποδιοικητήν ή έτερα υπηρεσιακά όργανα του ΟΣΕ.

Ομοίως δι'αποφάσεως αυτού δύναται την δόσιν του όρκου να μεταβιβάζει εις ορισμένον ή ορισμένα υπηρεσιακά όργανα του ΟΣΕ.

4. Ο Υποδιοικητής ασκαί τας δι'αποφάσεως του Διοικητού καθοριζόμενας αρμοδιότητας. Ούτος αναπληροί τον Διοικητήν ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον.

5. Αι αποδοχαί του Διοικητού και του Υποδιοικητού ως και αι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών.

 

Άρθρο 12

(Άρθρο 12 παρ. 1,2,4,5 ΝΔ 674/1970 - Άρθρο 5 ΝΔ 1116/1972)

 

1. Διά Β.Δ/τος, εκδιδομένου εντός τριών (3) μηνών από της ενάρξεως λειτουργίας του ΟΣΕ προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών, μετ'εισήγησιν του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ, θέλει κυρωθεί το Καταστατικόν του ΟΣΕ, εκπονούμενον κατά τας διατάξεις του παρόντος και την περί ανωνύμων εταιρειών νομοθεσίαν.

2. Εντός εξ (6) μηνών από της ενάρξεως λειτουργίας του ΟΣΕ, το Διοικητικόν Συμβούλιον του ΟΣΕ θέλει καταρτίσει τον Υπηρεσιακόν Οργανισμόν, τον Γενικόν Κανονισμόν του Προσωπικού και τον Κανονισμόν ωρών εργασίας και αναπαύσεως του Προσωπικού αυτού.

Μέχρι της θέσεως εν ισχύι των ανωτέρω Οργανισμού και Κανονισμών, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκδίδει διατάξεις, δημοσιευομένας διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δι'ων δύναται να ρυθμίζονται προσωρινώς θέματα αφορώντα εις την οργάνωσιν της εσωτερικής λειτουργίας και την υπηρεσιακήν κατάστασιν του προσωπικού, χωρίς να προδικάζηται η οριστική οργάνωσις και να θίγονται τα κεκτημένα δικαιώματα του προσωπικού.

3. Διά του Υπηρεσιακού Οργανισμού καθορίζονται ιδία η εσωτερική οργάνωσις των Υπηρεσιών του ΟΣΕ, η διάρθρωσις και αι αρμοδιότητες τούτων, αι οργανικαί θέσεις του προσωπικού. Διά του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού καθορίζονται ιδία οι κανόνες οι διέποντες την υπηρεσιακήν κατάστασιν του Προσωπικού και τας σχέσεις του ΟΣΕ μετ'αυτού. Ειδικώτερον, ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού, καθορίζει τας διακρίσεις του προσωπικού, τους όρους υφ'ους τούτο προσλαμβάνεται, εντάσσεται, εκπαιδεύεται, μονιμοποιείται, προάγεται, μετατάσσεται, μετατίθεται, λαμβάνει αδείας απουσίας και ασθενείας, αμοίβεται, τιμωρείται και αποχωρεί ή απολύεται της υπηρεσίας, καθως και τα καθήκοντα ως και τα γενικά καθήκοντα και τους περιορισμούς αυτού.

Διά του Κανονισμού ωρών εργασίας και αναπαύσεως του Προσωπικού καθορίζονται κατά παρέκκλισιν των ισχυουσών γενικών διτάξεων αι ώραι εργασίας και ημέραι αναπαύσεως του Προσωπικού του ΟΣΕ, αι περίοδοι εργασίας, η διάρκεια των διακοπων ή διαλειμμάτων, το μέγιστον χρονικόν διάστημα μέχρι του οποίου δύναται να εκτείνεται η διαλείπουσα ημερησία εργασία ως και η διάρκεια της καθ'ημέραν και εβδομάδα εργασίας.

4. Ο Υπηρεσιακός Οργανισμός καταρτιζόμενος ως άνω υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ υποβάλλεται εις τον Υπουργόν Συγκοινωνιών όστις εντός τριμήνου υποχρεούται όπως δι'αποφάσεώς του κυρώσει τούτον ως υπεβλήθη υπό του ΟΣΕ.

5. Ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού ως και ο Κανονισμός ωρών Εργασίαςκαι αναπαύσεως του Προσωπικού καταρτιζόμενοι ως άνω υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ υποβάλλονται εις τους Υπουργούς Εργασίας και Συγκοινωνιών οίτινες υποχρεούνται όπως διά κοινής αποφάσεώς των κυρώσουν τούτους εντός εξαμήνου, ως υπεβλήθησαν ή ετροποποιήθησαν υπ'αυτών. Παρελθόντος εξαμήνου από της υποβολής οι Υπουργοί Εργασίας και Συγκοινωνιών υποχρεούνται όπως κυρώσουν τούτους ως υπεβλήθησαν υπό του ΟΣΕ.Οι διατάξεις εν'όλο ή εν μέρει έχουν εφαρμογή απο την 1η Ιανουαρίου 1971

 

 

Άρθρο 13

(Άρθρο 13 παρ. 1 ΝΔ 674/1970 και αρθρον 6 ΝΔ 1116/1972)

 

1. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, ασκώντας εποπτεία επί στον ΟΣΕ, παρέχει κάθε φορά προς τη Διοίκηση αυτού τις αναγκαίες κατευθύνσεις και οδηγίας γιά την εντός των πλαισίων της Κυβερνητικής Πολιτικής πραγματοποίηση των σκοπών αυτού.

2. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορουν στα πιο κάτω θέματα εκτελούνται ματα απο προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών

α) Το Πρόγραμμα Επενδύσεων.

β) Τον Ετήσιο προϋπολογισμό και κάθε τροποποίησιν αυτού.

γ) Την ανάγκην συνάψεως δανείων κάθε φύσης, η τελική έγκρισις των οποίων υπόκειται κάθε φορά στην ισχύουσαν διαδικασίαν.

δ) Τον καθορισμόν των γενικών τιμολογίων και διεθνών δρομολογίων καθώς και την τροποποίηση ή κατάργηση των τελευταίων.

ε) Την εκποίση ή διάθεση ακινήτου ή τροχαίου υλικού ανεξαρτήτως ποσού.

στ) Τους κανονισμούς επί θεμάτων ασφαλείας της κυκλοφορίας και των εγκατααστάσεων, προμηθειών και εκτελέσεως έργων, και

η) Τας διεθνείς σχέσεις και διεθνείς συμβάσεις.

Στην ίδια πιο πάνω έγκριση υπόκεινται και αι αποφάσεις του Διευθυντού του ΟΣΕ, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από μεταβίβαση σ'αυτόν της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου σε εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 10 του παρόντος και αφορούν σε θέματα των περιπτώσεων ά εως και ζ΄ της παρούσας παραγράφου.

Η σύμφωνα με τα πιο πάνω έγκριση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών παρέχεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από της υποβολής σ'αυτόν της σχετικής πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Γενικού Διευθυντή του ΟΣΕ. Σε περίπτωση κατά την οποία περάσει απράκτη η δίμηνη προθεσμία, τότε θεωρείται ότι η έγκρισις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών έχει δοθεί. Ειδικώς το πρόγραμμα των επενδύσεων και ο ετήσιος προϋπολογισμός όπως και κάθε τροποποίηση αυτού, όπως αναφέρονται στα πιο πάνω στοιχεία α΄ και β΄, υπόκεινται στη ρητή έγκριση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών οι οποίοι εκδίδουν για τις περιπτώσεις αυτές κοινή απόφαση.

 

 

Άρθρο 14

(Άρθρο 14 ΝΔ 674/1970)

 

1. Άμα τη ενάρξει της λειτουργίας του ΟΣΕ άπαν το προσωπικόν (υπηρετούν ή εν στρατεύσει) των ΣΕΚ μόνομον, έκτακτον ή επί συμβάσει, ως και το επί οιαδήποτε σχέση εργασίας τελούν μετά των ΣΕΚ, μεταφέρεται εις τον ΟΣΕ, θεωρείται ως ίδιον αυτού προσωπικόν και συνεχίζζει παρέχον τας υπηρεσίας υπό τας αυτάς ως άνω διακρίσεις μέχρι της οριστικής ρυθμίσεως της εντάξεώς του εις τον ΟΣΕ. Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού μετά των ΣΕΚ παραμένουν εν ισχύι μετά του ΟΣΕ μέχρι λήξεως του χρόνου αυτών.

2. Δι'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ το μεταφερόμενον προσωπικόν θέλει ενταχθεί συμφώνως προς τας διατάξεις των εν άρθρω 12 του παρόντος προβλεπομένων Υπηρεσιακού Οργανισμού και Γενικού Κανονισμού Προσωπικού. Κατά την ένταξιν θέλουν ληφθεί υπόψιν ως κριτήρια, εκτιμώμενα κατά την ελευθέραν κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ, κυρίως τα ουσιαστικά προσόντα εκάστου, ο κεκτημένος υπ'αυτού βαθμός, ο χρόνος υπηρεσίας εν αυτώ, ως και ο χρόνος της συνολικής του υπηρεσίας.

3. Ουδείς εκ του μεταφερομένου μονίμου προσωπικού των ΣΕΚ δύναται συνεπεία της γενομένης εντάξεως να λαμβάνει αποδοχάς μικροτέρας των συνολικών τακτικών αποδοχών, ας ελάμβανε προ της μεταφοράς του.

Τυχόν προκύπτουσα διαφορά αποδοχών καταβάλλεται ωςέκτακτον επίδομα μέχρι της καθ'οιονδήποτε τρόπον καλύψεώς της.

4. Εν η περιπτώσει ήθελον ανατεθεί εις τον ΟΣΕ κατ'εφαρμογήν του άρθρου 3 παρ.1β του παρόντος άλλαι μεταφοραί, και εκ του λόγου τούτου ήθελεν μεταφερθεί εις αυτόν προσωπικόν ετέρων οργανισμών, ο τρόπος της εντάξεως ως και η υπηρεσιακή κατάστασις των ενταχθησομένου τούτου προσωπικού θα ρυθμίζονται, εκάστοτε , διά ΒΔ/των, εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών.

5. Προσωπικόν μη καταλαμβάνον κατά την ένταξιν οργανικάς θέσεις παραμένει ως υπεράριθμον και καταλαμβάνει, αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, τας πρώτας κενοθησομένας θέσεις. Δύναται ουχ' ήττον

Α) Οι εκ του ως άνω προσωπικού, έχοντες συμπληρώσει, κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος, εικοσιπενταετή συντάξιμον παρά τοις ΣΕΚ υπηρεσίαν, να υποβάλλουν, εντός μηνιαίας από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ περί μη εντάξεώς των αποκλειστικής προθεσμίας, την παραίτησίν των εκ του ΟΣΕ, της αποδοχής ταύτης ούσης υποχρεωτικής δι'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η παραίτησις ισχύει από της δημοσιεύσεως της περί αποδοχής της αποφάσεως.

Β) Το Διοικητικόν Συμβούλιον του ΟΣΕ όπως, δι'αποφάσεώς του, εκδιδομένης εντός εξαμήνου αποκλειστικής προθεσμίας από του πέρατος της διαδικασίας της εντάξεως, απολύει οιονδήποτε εκ του αυτού ως άνω προσωπικού, εφ'όσον ούτος έχει συμπληρώσει, μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, τριακονταετή τουλάχιστον συντάξιμον υπηρεσίαν παρά τοις ΣΕΚ. Η απόφασίς του αύτη δημοσιεύεται διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, η δε απόλυσις ισχύει από της δημοσιεύσεως ταύτης.

6. Διά ΒΔ/τος εφ'άπαξ εκδιδομένου, προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου, εντός τριών μηνών από του πέρατος της κατά την παρ.2 του παρόντος άρθρου εντάξεως, δύναται να διορισθεί έτερος τρόπος τακτοποιήσεως του προσωπικού των ΣΕΚ του μη καταλαμβάνοντος οργανικάς θέσεις εις τον ΟΣΕ και μη έχοντος συμπληρώσει, κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος, εικοσιπενταετή (πραγματικήν) συντάξιμον υπηρεσίαν παρά τοις ΣΕΚ.

7. Το κατ'εφαρμογήν των παρ.5 και 6 του παρόντος άρθρου εξερχόμενον της υπηρεσίας προσωπικόν ουδεμιάς δικαιούται αποζημιώσεως παρά του ΟΣΕ (ή των ΣΕΚ), εν ουδεμιά δε περιπτώσει δύναται να επαναπροσληφθεί υπό του ΟΣΕ υφ'οιανδήποτε σχέσιν εργασίας.

8. Αι πάσης φύσεως διατάξεις περί αναγκαστικής προσλήψεως προσωπικού, ως και αι διατάξεις περί παρεμβάσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (τέως Ταμείου Ανεργίας), Γραφείον Ευρέσεως Εργασίας κλπ ή οιουδήποτε άλλου κρατικού οργάνου, ή τρίτου, δεν έχουν εφααρμογήν εις την διαδικασίαν προσλήψεως του πάσης φύσεως προσωπικού του ΟΣΕ πλην των περί προστασίας των πολεμιστών διατάξεων, ως αύται ισχύουν εκάστοτε. Υποχρεούται όμως ο ΟΣΕ όπως ανακοινοί αμελλητί εις τον Οργανισμόν Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού πάσαν πρόσληψιν και απόλυσιν προσωπικού του.

Το τακτικόν προσωπικόν του ΟΣΕ εξαιρείται της ασφαλίσεως ανεργίας και συμμετοχής εις την παροχήν εργατικών κατοικιών απαλασσομένου τούτου και του ΟΣΕ των αντίστοιχων εργατικών και εργοδοτικών εισφορών.

Aρθρο 15

(Άρθρο 7 Ν. 1116/1972)

 

1. To αρχικό μετοχικό κεφάλαιο του ΟΣΕ θ'αποτελεσθεί

α) Απο ολόκληρο το ενεργητικό του σήμερον υφιστάμενου Νομικού Προσώπου - Δημοσίου Δικαίου υπο την επωνυμία Σιδηρόδρομοι Έ λληνοκού Κράτους

β) Απο τα στο εδάφιο 4 της παρ 1 του άρθρου 4 μεταβιβαζόμενα εις τον ΟΣΕ περιουσιακά στοιχεία. Η εκτίμηση των εν τω στοιχείω αυτώ περιουσιακών στοιχείων θα γίνει εντος προθεσμίας ενός ετους από την έναρξη ισχύος του Ν1116/1970 δυνάμενης να παραταθεί επι ίσον χρόνο υπο του Υπουργού Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών υπο πενταμελούς Επιτροπής αποτελούμενης εξ'ενός υπαλλήλου των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών και Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, δι'ης ορίζονται και τα της λειτουργίας των αρμοδιοτήτων και δαπανών αυτής ως και τα της αποζημιώσεως των μελών της.

γ)Απο εισφορά του Ελληνικού Δημοσίου προς τον ΟΣΕ εκ δραχμών πέντε δισεκατομμυρίων (5.000.000.000) καταβαλλομένη σταδιακώς εκ του προυπολογισμού δημοσίων επενδύσεων ως εν τη ειδική κατ'αρθρον 18 του παρόντος οικονομική συμφωνία θέλει προβλεφθεί προς τον σκοπό ενισχύσεως της εφαρμογής του προγράμματος αναπτύξεως και εκσυγχρονισμού των δια σιδηροδρόμου μεταφορών

2. Προς υπολογισμό των υπο στοιχεία ά και β΄της προηγούμενης παραγρ. Μεταβιβαζομένων εις τον ΟΣΕ περιουσιακών στοιχείων κατα την ημέρα της υποκαταστάσεως των ΣΕΚ υπο του ΟΣΕ θέλει διενεργηθεί πλήρης απογραφή πάντων των περιουσιακών στοιχείων αυτών (ακίνητα, τροχαίον υλικό υποδομή τεχν. έργων, υλικά αποθηκών, κινητές αξίες , μετρητα , εκκρεμείς απαιτήσεις κλπ μείον οφειλές υποχρεώσεις με την τρέχουσα αξία αυτ΄ών ήτοι μεθ'υπολογισμόν της μειώσεως της αξίας των στοιχείωναυτών απο της στιγμής της κτήσεως ή συστάσεως των μέχρι της ημέρας της απογραφής.

Περαν της κατά τα ανωτέρω γενησομένης εκτιμήσεως θέλουν εκτιμηθεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα υποκείμενα εις αντικατάσταση με την αξία της αντικαταστάσεως. Το εκ της τοιαύτης εκτιμήσεως ολικόν ποσόθα ληφθεί ως βάση για τον καθορισμό των ετησίων αποσβέσεων

3. Η εκτίμηση του εν τη προυγούμενη παράγραφο ενεργητικού θα γίνει εντος προθεσμίας (6) έξι μήνων απο της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου δυναμένης να παραταθεί επι ίσον χρόνο υπο του Υπ. Συγκ. υπο πενταμελούς επιτροπής αποταλουμένης εξ'ενός υπαλληλου των υπουργείων Συντονισμού , Οικονομικων, Συγκοινωνιών και δύο υπαλληλών τουΟΣΕ συγκροτουμένης δια κονής απόφασης των Υπ Συντονισμού, Οικον. Και Συγκ. δι'ης ορίζονται και τα της λειτουργίς των αρμοδιοτήτων και δαπανών αυτής ως και τα της αποζημιώσεως των μελών της

Τα της συστάσεως, λειτουργίας αρμοδιότητας δαπανών και αποζημιώσεων της εν λόγω Επιτροπής καθορισθήσοντα δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού Οικονομικών και Συγκοινωνιών.

4. Δια το κατα΄την υπ'αρ. 1 μετοχικό κεφάλαιο θα εκδοθούν χίλιοι τίτλοι αναπαλλοτροίωτοι ανήκοντες άπαντες εις το Ελληνικό Δημοσιο το οποίο είνΑι μΟναδικός μέτοχος του ΟΣΕ

 

Αρθρο 16

(Άρθρο 16 ΝΔ 674/1970)

 

Προς συνομολόγιση παντός δανείου το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί μετ'έγκριση της Επιτροπής των Μετόχων του άρθου 8 του παρόντος .Της παρούσης διαδικασίας εξαιρούνται οι περιπτώσεις βραχυπροθέσμου δανεισμού προς κάλυψη τρεχουσών ταμειακών αναγκών δι' ας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

Αρθρο 17

(Άρθρο 17 ΝΔ 674/1970 )

 

1. Περί της εν γένει διαχειρήσεως της Περιουσίας του ΟΣΕ θέλει ορίσει Κανονισμός Διαχειρήσεως Περιουσίας

Ουτος καταρτιζόμενος υπο του Δ.Σ. τουΠΣΕ εγκρίνεται υπο των Υπουργών Οικονομικών κα Συγκοινωνιών

Η διαχείρΙση της περιουσίας η τήρηση των λογαριασμών και η΄δημοσίευση του ισολογισμού δέον να γίνεται κατά τα οικονομικά έτη συμπιπτοντα προς το δημόσιο οικονομικό έτος.

3. Οι υπο του εν παρ. 1 το υπαρόντος άρθρου κανονισμούπροβλεφθεισόμενοι πάσης τάξεως λογαριασμοί δέον να τηρούνται κεχωρισμένως δι'έκαστον τομεά δραστηριότητος του ΟΣΕ έχοντα ίδιαν μορφή μεταφορόμενοι τελικώς εις τον γενικόν λογαριασμό

 

Αρθρο 18

(Άρθρο 18 παρ. 2,3,4 ΝΔ 674/1970)

 

Αι μεταξύ του ΟΣΕ και του Ελληνικού Δημοσίου οικονομικές σχέσεις ρυθμίζονται με "Ειδική Οικονομική Συμφωνία" που θα καταρτισθεί για το σκοπό αυτό και θα κυρωθεί με νόμο.

Εν τη Οιμονομική ταύτη Συμφωνία περιλαμβάνεται οι όροι οι προυποθέσεις και η διαδικασία για την αντιμετωπιση εκρεμμών και μη των οκονομικών θεμάτων μεταξύ του ΟΣΕ και του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και η΄πρόβλεψη για οικονομική ενίσχυση του ΟΣΕ απο το Ελληνικού Δημοσίου που θα δοθεί για να καλύψει τα τυχον ελλείμματα της εκμεταλλεύσεως για περίοδο που όχι μεγαλύτερη των δεκατριων ετών από της κυρώεσεως της Οικονομικής Συμφωνίας

2. Το Έλληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει να προγματοποιήσει εξίσωση των όρων ανταγωνισμόυ των διαφόρων μέσων μεταφοράς και να οικανοποιεί τους λογαριασμούς οσάκις συντρέχουν λόγοι για την οαροχή αντισταθμιστικών αποζημιώσεων στον ΟΣΕ εφ'οσον χρόνο δεν θα έχει καταστεί πραγματική η αξίωσξη αυτή κατά τρόοπν καθοριζόμρνον εις την εν την προηγούμενη παράγραφο Οικονομικη Συμφωνία

3. Αι δια την οργάνωση των υπηρεσιών του και την εν τη γένει εκπλήρωση του προορισμού του υποχρεώσεις του ΟΣΕ ρυθμίζονται δι'ειδικώς προς τούτο καταρτισθησομένης εντος εξαμήνου απο της δημοσιεύσεως του παρόντος Συγγραφής Υποχρεώσεων κυρωθεισομένης δια ΒΔ εκδιδομένου προτάσει του επι των Συγκοινωνιών Υπουργού

4. Εις περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων τινών ή διατάξεων του παρόντος της εν παραγράφο 1 Οικονομικής Συμφωνίας και της εν παραγρ. 3 του παρόντος άρθρου Συγγραφής Υποχρεώσεως κατισχύουση αι διατάξεις του παρόντος

 

 

Αρθρο 19

(Άρθρο 19 ΝΔ 674/1970)

 

Το Κράτος σε περίπτωση πολέμου επιστρατεύσεως ή άλλης εκτάκτου ανάγκης δικαιούται δι'αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου ν'αναλάβει υπο την άμεσον ή έμμεσον διοικηση του οιοδήποτε τμήμα ή το σύνολο των υπηρεσιών των ασκουμένων υπο του ΟΣΕ

Το μέτρο τούοτο συνεχίζεται μόνο καθ' ο διάστημα συντρέχουν οι προκαλέσαντες τούτο λόγοι αίρεται δε δι'αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου

Αι εκ της τοιαύτης επεμβάσεως του Κράτους πάσης φύσεως οικονομικές επιπτώσεις ρυθμίζονται με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου.

 

Αρθρο 20

(Αρθρο 20 παρ 1,2,4,5,6 ΝΔ 674/1970 - ΝΔ 1116/1972 αρ 8)

 

1. Κατά τον καθορισμό του τιμολογιακού συστήματος εφαρμόζονται οι περί εκμεταλλέυσεως ιδιωτικων επιχειρήσεων αρχές εντός των πλαισίων της γενικότερης Κυβερνητικής Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής

2. Το Διοικητικό Συνβούλιο εισηγουμένου το υΔιοικητού εγκρίνει το κατά τοην κρίση το υκαταλληλότερο σύστημα τιμολογίων ως και τους όρους υφ'ους δύνανται να διενεργούνται μεταφορές επι πιστώσει

3. ΟΔιοικητής του ΟΣΕ δικαιούται εις ειδικάς παριπτώσεις μη επιδεχομένας αναβολή ενεργείας να εγκρίνει ειδικά τιμολόγια μεταφοράς επιβατών αποσκευών και εμπορευμάτων και νε προβαίνει εις ειδικάς συνφωνίας επι ομαδικών μεταφορών Οιενα΄ργειες αυτές ανακοινώνονται αμμαμελλιτι υπο το υΔιοικητού εις το Διιοκητικό Συμβόυκιοι.

4. Οσάκις δια τινα μεταφοράς κατόπιν επιταγής του Δημοσίου εφαρμόζονται ειδικά τιμολόγια διάφορά των εεμπιρικών τιμολογίων δινιουργείτια δικαίωμα αποζημίωσης κατά διαδικασίαν καθορισθησομένη εις τηνεν άρθρο 18 προβλεπόμενη οικονιμικλη Συμφωνία

5. Εαν για λόγους γενικότερης πολιτικής του Κράτους ο ΟΣΕ μπορεί να υποχρεωθεί να εφαρμόσει γενικά ή ειδικά τιμολόγια μη δυνάμενα να εξασφαλίζουν το οικονομικό ισοζύγιο της εκμεταλλεύσεως και κατά παρέκλισση του εγκεκριμένου προγράμματος αυτού το Κράτος υποχρεούται να καταβάλλει ει ςτον ΟΣΕ εφ'όσον χρόνο θα διήρκει το μέτρο τούτο αποζημίωση αντισταθμίζουσα την προκύπτουσα εκ τούτων μείωση των εισπράξεών του

6. Τα Φγενικά τιμολόγια επιβατών και εμπορευμάτων οσάκις μεταβάλλει ταύτα εν όλω ή εν μέρει το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινούται εις τον Υπουργό Συγκοινωνιών και τίθεται εν ισχύ ουχί προ της παρελεύσεως μηνός από της υποβολής των εις το Υπουργείο. Εις ην περίπτωση ο Υπουργός ήθελε απορρίψει την πρόταση του ΟΣΕ το Διοικητικό Συμβούλιο επαναξετάζει τα καθοριζόμενα τιμολόγια και εφ'όσον κρίνει Οτι η άρνηση του Υπουργού προκαλεί ή επαυξάνει έλλειμα χρήσεως δικαιούται να ζητήσει την εφαρμογή της διαδικασίας της εν άρθρο 18 προβλεπομένης Οικονομική Συμφωνίας

Αρθρο 21

(Άρθρο 21 ΝΔ 674/1970 - αρθρο 9 ΝΔ 1116/1972)

 

1. Απο της δημοσιεύσεως του παρόντος και μέχρι της ενάρξεως λειτουργίας του ΟΣΕ η υφιστ΄λαμενη εκμετάλλευση των ΣΕΚ θα εξακολουθείσει λειτουργούσα και χρηματοδοτύμενη κατα τας ισχύουσας διατάξεις. Συμβάσεις προμήθειας υλικού και εκτελέσεως έργων συνομιλογηθείσαι εντος της προθεσμίας ταύτης εκταλούνται εις βάρος των πιστώσεων εξ'ων εχρηματοδοτήθησαν

2. Αμα τη ενάρξη λειτουργίας του ΟΣΕ τερματίζεται η περι ής το άρθρο 1 παρ 2 του ΝΔ της 4/4 Σεπτεμβρίου 1935 "περι διοικήσεως των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους" παραχώρησης και διαλύεται αυτοδικαίως το νομικό πρόσωπο των ΣΕΚ

3. Απο της χρονολογίας ιδρύσεως του ΟΣΕ και μέχρι της εφαρμογής της εν άρθρο 18 του παρόντος προβλεπομένης Οικιν. Συμφ., ο ΟΣΕ θα χρηματοδοτείται ύπο του Ελληνικού Δημοσίου εκ του τακτικού προυπολιγισμού δια προκαταβολών έναντι των βάσει της Οικονομικής Συμφωνίας ταύτης καθοριζομένων καταβολών.

 

Αρθρο 22

(Άρθρο 22 ΝΔ 674/1970)

 

1. Απο της ενάρξεως λειτουργίας του ΟΣΕ και επι σκοπώ οικονομικής εξυγιάνσεως των σιδηροδρόμων

Α) Κατα μίαν πρώτη περίοδο της λειτουργίας διαρκειας πέντε ετών κατά υπο άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος προγράμματος αναπτύξεως ορισθησομένα, οι αποσβέσεις καο οι τόκοι του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου του ΟΣΕθα καλύπτονται όχι εκ του προυπολογισμού εκμεταλλέυσεως αυτού αλλά υπο του Ελληνικού Δημοσίου υπο μορφήν αντισταθμιστικής εισφοράς κτ'άρθρον 18 του παρόντος

Β) Κατά μια δευέρα περίοδο της λειτουργίας ορισθησομένης υπο του αυτού ως άνω προγράμματος αναπτύξεως, μη δυνάμενη να υπερβεί την πενταετία απο τη λήξη της πρώτης περιόδου, το Ελληνικό Δημόσιο θα καλύπτει κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, μόνο τις αποσβέσεις του ΟΣΕ των τόκων του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου καλυπτομένων υπο του προυπολογισμού εκμεταλλέυσεως του ΟΣΕ.

2. Εις τον ΟΣΕ θα καταβάλλεται από το δημόσιο, ως αντισταθμιστική εισφορά, ποσό που καθορίζεται απο την Οικονιομική Συμφωνία με σκοπό την πλήρη κάλυψη του μη καταβαλλομένου θπο των χρησιμοποιούντων τας οδούς ποσοστού επι των δαπανών υποδομής

3. Μέχρι της πλήρους εξισώσεως των όρων επιβαρύνσεως των δαπανών υποδομής η αρχή αυτή της εξισώσεως συνεπάγεται οτι οι σιδηρόδρομοι δεν θα καταβάλλουν δασμούς και φόρους για τα υγρά καύσιμα, που χρησιμοποιούνται στην κίνηση των συρμών, πλην του ποσοστού των δασμών και φόρων που καταβάλλεται προς αντιμετώπιση των δαπανών της υποδομής των οδών από αυτούς που τις χρησιμοποιούν. Το ποσοστό αυτό θα καθορισθεί απο την Οικονομική Συμφωνία.

 

 

Αρθρο 23

(Άρθρο 23 ΝΔ 674/1970)

 

Δια συμβάσεως δυναμένης να καταρτισθή απ΄της δημοσιεύσεως του παρόντος και υπογραφομένης υπό των Υπουργών Συντονισμού και Συγκοινωνιών ως εκπροσώπων του Δημοσίου, διαρκείας πέντε (5) ετών,δύναται ανατίθεται εις οίκον του εξωτερικού διαθέτοντα προσωπικόν εγνωσμένης συγκροτήσεως και πείρας περί την οργάνωσιν, λειτουργίαν και εκμετάλλευσιν των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ή προς τον Υπουργόν Συγκοινωνιών παροχή συμβουλώνκα κατευθύνσεων επί της οργανώσεως και λειτουργίας των σιδηροδρόμων ως και επί της εκπονήσεως αναπτυξιακών, οικονομοτεχνικών, λειτουργικλων και λοιπών μελετών αφορωσών εις αυτούς.

Το υπό του άνω οίκου αποστελλόμενον προς τον σκοπόν τούτον εις την Ελλάδα προσωπικόν, δύναται να τίθεται υπό του Υπουργού Συγκοινωνιών εις την διάθεσιν του Ο.Σ.Ε.,ίνα μετέχον των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τούτου, διατυπώνει γνώμην και εισηγείται, επί των εκάστοτε συζητουμένων θεμάτων της ειδικότητός του.

 

Αρθρο 24

(Άρθρο 10 ΝΔ 1116/1972)

 

Εις άς περιπτώσεις υπό της κείμενης περί ανωνύμων εταιρίων νομοθεσίας αναφέρεται ο "Υπουργός Εθνικής Οικονομίας" ή ο "Υπουργός Εμπορίου" ως ασκών την εποπτείαν και έλεγχον επί της Ανωνύμου Εταιρίας ή παρέχων άδειαν ή έγκρισιν επί ωρισμένων πράξεων αυτής, νοείται επί του Ο.Σ.Ε. ως τοιούτος ο Υπουργός Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Αρθρο 25

(Άρθρο 11 ΝΔ 1116/1972)

 

Επιφυλασσομένης της διαταξεως του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ΝΔ /τος 674/1970, οι εν εφαρμογή ευρισκόμενοι μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1970 πασης φύσεως Κανονισμοί των Σ.Ε.Κ. εξαιρέσει των διατάξεων αυτών αίτινες αντίκειται εις τας διατάξεις του εν λόγω Ν.Δ/τος και του παρόντος, ως και τα τιμολόγια μεταφορών και προσθέτων εξόδων, εξακολουθούν ισχύοντα μέχρι της θέσεως εν ισχύ των αντιστοίχων Κανονισμών και των νέων τιμολογίων του ΟΣΕ.

 

 

Αρθρο 26

(Αρθρο 12 ΝΔ 1116/1972)

 

Επί των ακινήτων και πανότς είδους εγκαταστάσεων των κατά κυριότητα περιερχομένων από της ενάρξεως ισχύος του Ν.Δ./τος 674/1970 εις τον ΟΣΕ, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 2 παρ1 ,3,4,5 και 21 του ΑΝ 1539/1938 "περί προστασίας δημοσίων κτημάτων" ως εκάστοτε ισχύουν αύται.

 

 

Aρθρον 27

(άρθρον 13 Ν.Δ.1116/1972)

Η εκτίμησις των υπό στοιχείον β΄της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.Δ./τος 674/1970 ως αντικατεστάθη δια του παρόν0οτς, περιουσιακών στοιχείων θα γίνη εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από της ενάρξεως ισχύος του παρόνοτς, δυνάμενης να παραταθή επί ίσον χρόνον υπό του Υπουργού Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωιών, υπό πενταμελούς εξένός υπαλλήλου των Υπουργείων Εθνικής Οκινομίας, Οικονομικών και Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών και δύο υπαλλήλων του ΟΣΕ, συγκροτουμένης δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας , και Οικονομικών και Ναυτιλίας - Μεταοφρών και Επικοινωιών, διής ορίζονται και τα της λειτουργίας των αρμοδιοτήτων και δαπανώναυτής, ως και τα της αποζημιώσεως των μελών της.

Εις τον αυτόν επί της Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόνοτς διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 26 Αυγούσοτυ 1972

Εν Ονόματι του Βασιλεώς

 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ , ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΙΩΝ

ΕΜΜΑΝ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ