ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 23 AYΓΟΥΣΤΟΥ 1972

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

145

 

 

 

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 496

 

Περί κυρώσεως του Καταστατικού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.)

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψιν:

1. Το άρθρον 12 παρ. 1 του Ν. Δ. 674/1970 "περί ιδρύσεως Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος".

2. Το άρθρον 37 παρ. 6 εδ. Α του Ν. Δ. 957/1971 "περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων" ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως.

3. Την υπ' αριθ. 508/4.4.1972 εισήγησιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

4. Την υπ' αριθ. 376/1972 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει των Ημετέρων επί των Οικονομικών και Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργών, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον μόνον

 

Κυρούται το κατόπιν της υπ' αριθ. 508/4.4.1972 εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) ως έπεται Καταστατικόν αυτού, συγκείμενον εκ τριάκοντα τριών (33) άρθρων:

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

Γενικαί Διατάξεις.

Άρθρον 1.

 

1. Το διά του Ν.Δ. 674/1970 ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη διά του Ν. Δ. 1116/1972 ιδρυθέν Νομικόν Πρόσωπον Ιδιωτικού Δικαίου υπό την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ" και τον διακριτικόν τίτλον "ΟΣΕ" αποτελεί δημοσίαν επιχείρησιν, ανήκουσαν εξ ολοκλήρου εις τον Ελληνικόν Δημόσιον, λειτουργούσαν χάριν του δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνας της ιδιωτικής οικονομίας, υπό μορφήν Ανωνύμου Εταιρείας, απολαύει δε διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας και υπόκειται εις πάσας τας διατάξεις της νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών, εκτός αν άλλως ορίζεται εν τω ως άνω Νομοθετικών Διατάγματι (άρθρα 1 και 2 παρ. 1 Ν.Δ. 674/70).

2. Ο ΟΣΕ τελεί υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον του Ελληνικού Δημοσίου, ασκούμενον διά του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, εντός του πλαισίου του διαγραφομένου υπό του Ν.Δ. 674/1970 (άρθρον 2 παρ. 1 Ν.Δ. 674/70).

 

Άρθρον 2

 

1. Ο ΟΣΕ σκοπεί την, κατά τας διατάξεις Ν.Δ. 674/70, οργάνωσιν, άσκησιν, εκμετάλλευσιν και ανάπτυξιν των κατωτέρω αναφερομένων υπηρεσιών:

α) Κατ' αποκλειστικόν δικαίωμα, απασών των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών και μεταφορών των διενεργουμένων:

αα) Διά του νυν συμβατικώς γνωστού "σιδηροδρόμου", ήτοι διά συρμών και αμαξών, κινουμένων δι' οιουδήποτε συστήματος επί σιδηρών τροχιών.

ββ) Διά των πάσης φύσεως σιδηροδρόμων ειδικής μορφής, ως οδοντωτών, σχοινιοκινήτων (ανηρτημένων ή μη) κλπ.

γγ) Δι' οιουδήποτε νέου συστήματος δημοσίων μεταφορών, διενεργουμένων επί σταθεράς τροχιάς και καθοδηγουμένης πορείας, μέλλοντος να προκύψη εκ τεχνολογικών εξελίξεων ή βελτιώσεων εις αντικατάστασιν των νυν γνωστών ως σιδηροδρόμων και ασχέτως του χρησιμοποιηθησομένου υλικού τροχιάς και των χαρακτηριστικών αυτής (άρθρα 1 παρ. 1 και 3 παρ. 1 Ν.Δ. 674/70).

Β) Πάσης ετέρας υπηρεσίας, αποσκοπούσης εις την ανάπτυξιν της συγκοινωνίας και την αρτιωτέραν εξυπηρέτησιν του κοινού και των γενικωτέρων συγκοινωνιακών αναγκών της Χώρας, ήτις ήθελεν ανατεθή αυτώ κατ' αποκλειστικόν ή μη δικαίωμα, κατά τα ειδικώτερον εν άρθρω 3 παρ. 1 εδ. Β του άνω Ν. Δ. Οριζόμενα (άρθρον 3 παρ. 1β Ν. Δ. 674/70).

Γ) Των σιδηροδρομικών υπηρεσιών κατακλίσεως και εστιάσεως επιβατών, δυνάμενος να αναθέτη την εκμετάλλευσιν τούτων εις τρίτους (άρθρον 3 πασρ. 3 Ν. Δ. 674/70).

2. Ο ΟΣΕ σκοπεί ωσαύτως:

α) Την ίδρυσιν ή συμμετοχήν εις Εταιρείας ή Επιχειρήσεις, εχούσας ως αντικείμενον την κατασκευήν πάσης φύσεως σιδηροδρομικού υλικόυ, ως τροχαίου τοιούτου, σημάτων, εγκαταστάσεων ισοπέδων διαβάσεων, ανταλλακτικών εν γένει (άρθρον 2 Ν. Δ. 1116/72) και

β) Την κατά πλήρες και αποκλειστικόν δικαίωμα ανάληψιν των συγκοινωνιακών και μεταφορικών υπηρεσιών, ως αύται καθορίζονται εν τω Ν. Δ. Της 4/4 Σεπτεμβρίου 1935 "περί Διοικήσεως των ΣΕΚ" ως τούτου ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, τας οποίας διεξήγον και παρείχον διά παντός μέσου οι τέως ΣΕΚ, ων καθολικός διάδοχος τυγχάνει ο ΟΣΕ μεθ' όλων των συμπαρομαρούντων δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, προνομίων και καθηκόντων αυτών (άρθρον 4 παρ. 1 Ν. Δ. 674/70).

3. Προς εκπλήρωσιν του σκοπού του ο ΟΣΕ ενεργεί τας εν τω Ν. Δ. 674/1970 προβλεπομένας πράξεις.

 

Άρθρον 3

 

1. Έδρα του ΟΣΕ είναι αι Αθήναι (άρθρον 1 παρ. 1 Ν. Δ. 674/70).

2. Ο ΟΣΕ δύναται να ιδρύη οπουδήποτε της Ελλάδος Περιφερειακάς Διευθύνσεις, Υπηρεσίας, Τμήματα, Σταθμούς, Στάσεις και Γραφεία, κατά τον εκάστοτε, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, διδόμενον χαρακτηρισμόν αυτών.

 

Άρθρον 4

 

Η διάρκεια λειτουργίας του ΟΣΕ ορίζεται εις πεντήκοντα (50) έτη, αρχομένη από 1 Ιανουαρίου 1971 (άρθρον 1 παρ. 3 Ν. Δ. 674/70).

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

Κεφάλαιον και Μετοχαί.

 

Άρθρον 5

 

Το αρχικόν μετοχικόν κεφάλαιον του ΟΣΕ, καθοριζόμενον υπό των διατάξεων του ΞΝ. Δ. 674/1970, ως αύται ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν υπό των διατάξεων του Ν. Δ. 1116/1972, αποτελείται:

α) Από ολόκληρον το ενεργητικόν του τέως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου υπό την επωνυμίαν "Σιδηροδρόμοι Ελληνικού Κράτους" (ΣΕΚ).

β) Από τα ακίνητα και τα παντός είδους εγκαταστάσεις του Δημοσίου, ων την χρήσιν είχον οι ΣΕΚ προ της 1ης Ιανουαρίου 1971, διά την λειτουργίαν και εκμετάλλευσιν του σιδηροδρόμου, ως και από τον εξοπλισμόν και εν γένει τα υλικά, τα προερχόμενα εκ κονδυλίων Δημοσίων Επενδύσεων και χρησιμοποιούμενα υπό των ΣΕΚ προς εκτέλεσιν έργων εις βάρος των επενδύσεων τούτων.

γ) Από τας ημιτελείς σιδηροδρομικάς γραμμάς Καλαμπάκας - Κοζάνης - Βεροίας και Θεσσαλονίκης - Αμφιπόλεως, τα συναφή τεχνικά έργα, κτίρια και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, η αξία των οποίων είναι ίση προς το ποσόν της κατά τας διατάξεις του άρθρου 15 του ειρημένου Ν. Δ. ενεργηθησομένης εκτιμήσεως τούτων και

δ) Εξ εισφοράς του Ελληνικού Δημοσίου προς τον ΟΣΕ εκ δραχμών πέντε δισεκατομμυρίων (5.000.000.000), καταβαλλομένης σταδιακώς, κατά τα εν τη Οικονομική Συμφωνία τη προβλεπομένη υπό του άρθρου 18 του Ν. Δ. 674/1970, ορισθησόμενα (άρθρον 7 Ν. Δ. 1116/72).

 

Άρθρον 6

 

1. Διά το αρχικόν μετοχικόν κεφάλαιον του ΟΣΕ εκδίδονται επ' ονόματι του Ελληνικού Δημοσίου, μοναδικού μετόχου του ΟΣΕ, χίλιοι (1.000) αναπαλλοτρίωτοι τίτλοι, ονομαστικής αξίας έκαστος ίσης προς το εν χιλιοστόν (1/1000) του κεφαλαίου, ως τούτο καθορίζεται εν τω προηγουμένω άρθρω (άρθρον 7 παρ. 4 Ν. Δ. 1116/72).

2. Οι τίτλοι ούτοι φέρουν την σφραγίδα του ΟΣΕ και τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους τούτου, οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

 

Άρθρον 7

 

1. Αι κατά την νομοθεσίαν περί Ανωνύμων Εταιρειών αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, ως αύται καθορίζονται εν άρθρω 8 του παρόντος Καταστατικού, ανήκουν εις το Κράτος και ασκούνται υπ' αυτού δι' Επιτροπής Μετόχων, αποτελουμένης εκ των ακολούθων προσώπων:

α) Του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ως Προέδρου.

Β) Του Υπουργού Οικονομικών, ως Αντιπροέδρου.

Γ) Του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Δ) Του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ε) του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Στ) Δύο καθηγητών οικονομικών μαθημάτων, Ανωτάτων Σχολών της Χώρας, οριζομένων υπό του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ζ) Δύο καθηγητών εκ των Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας, κατά προτίμησιν ειδικών περί τα συγκοινωνιακά και σιδηροδρομικά θέματα, οριζομένων ωσαύτως υπό του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η) Ενός εκπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας επί βαθμώ 1ω, οριζομένου υπό του Υπουργού του Υπουργείου τούτου.

Θ) Ενός εκπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης επί βαθμώ Ταξιάρχου ή ανωτέρω, οριζομένου υπό του Υπουργού του Υπουργείου τούτου.

Ι) Ενός εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών επί βαθμώ 1ω, οριζομένου υπό του Υπουργού του Υπουργείου τούτου.

Ια) Ενός εκπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (επί θεμάτων εμπορίου) επί βαθμώ 1ω, οριζομένου υπό του Υπουργού του Υπουργείου τούτου.

Ιβ) Ενός εκπροσώπου του Υπουργείου Δημοσίων Έργων επί βαθμώ 1ω, οριζομένου υπό του Υπουργού του Υπουργείου τούτου, και

Ιγ) Ενός εκπροσώπου του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών επί βαθμώ 1ω, οριζομένου υπό του Υπουργού του Υπουργείου τούτου (άρθρον8 παρ. 1 Ν.Δ. 674/70).

2. Χρέη Γραμματέως εκτελεί υπάλληλος του ΟΣΕ, οριζόμενος δι' αποφάσεως του Προέδρου της Επιτροπής Μετόχων, προτάσει του Διοικητού του ΟΣΕ.

 

Άρθρον 8

 

Αι αρμοδιότητες της Επιτροπής Μετόχων είναι αι κάτωθι:

Α) Η εξέτασις και έγκρισις της ετησίας εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ισολογισμού εκάστης χρήσεως του ΟΣΕ.

Β) Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως κατά τον Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", ως ούτος ισχύει εκάστοτε.

Γ) Ο διορισμός των Ελεγκτών εκάστης ετησίας χρήσεως και η απαλλαγή των από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

Δ) Η έγκρισις συνομολογήσεως δανείων, πλην των βραχυπροθέσμων προς κάλυψιν τρεχουσών ταμειακών αναγκών.

Ε) Η εξέτασις οιουδήποτε άλλου ζητήματος, τιθεμένου υπό την κρίσιν της παρά του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στ) Πάσα ετέρα αρμοδιότης ανήκουσα, κατά την εκάστοτε ισχύουσαν περί Ανωνύμων Εταιρειών νομοθεσίαν, εις την Γενικήν Συνέλευσιν των Μετόχων, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως εν τω Ν.Δ. 674/1970, ως τούτο ετροποποιήθη (άρθρα 8 παρ. 3 και 16 Ν.Δ. 674/70).

 

Άρθρον 9

 

1. Η Επιτροπή Μετόχων συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εις τακτικήν συνέλευσιν άπαξ του έτους και εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την λήξιν της προηγουμένης εταιρικής χρήσεως, επί σκοπώ εξετάσεως και εγκρίσεως της ετησίας εκθέσεως των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, του ισολογισμου της οικείας χρήσεως, της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης, του διορισμού Ελεγκτών της επομένης χρήσεως και εν γένει εξετάσεως και λήψεως αποφάσεως επί παντός άλλου θέματος της αρμοδιότητος αυτής.

2. Η Επιτροπή Μετόχων δύναται να συγκαλήται εκτάκτως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η Επιτροπή Μετόχων ευρίσκεται εν απαρτία, παρόντων δέκα (10) εκ των μελών της, εν οις και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος αυτής και αποφασίζει διά πλειοψηφίας των παρόντων μελών, εν ισοψηφία νικώσης της ψήφου του προεδρεύοντος (άρθρον 8, παρ. 2 Ν.Δ. 674/70, άρθρ. 25 Β.Δ. 174/1963).

 

Άρθρον 10

 

1. Η Επιτροπή Μετόχων συνεδριάζει εις τα Γραφεία της Διοικήσεως του Ο.Σ.Ε.

2. Η σύγκλησις της Επιτροπής Μετόχων, τακτικής ή εκτάκτου, ενεργείται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου διά κοινοποιήσεως προσκλήσεως, επί αποδείξει, εις εν έκαστον των κατά το άρθρον 7 του παρόντος Καταστατικού μελών αυτής, είκοσι πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης ημέρας συνεδριάσεως, μη απαιτουμένης δημοσιεύσεώς τινος.

3. Η πρόσκλησις δέον να αναφέρη εν σαφηνεία τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδριάσεως.

4. Η Επιτροπή Μετόχων δικαιούται να αναβάλη άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεως επί παντός θέματος της ημερησίας διατάξεως και επί χρονικόν διάστημα ουχί μείζον των τριάκοντα ημερών. Το δικαίωμα τούτο έχει και μόνος ο προεδρεύων.

 

Άρθρον 11

 

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων της Επιτροπής Μετόχων τηρούνται πρακτικά εν ιδίω βιβλίω φυλασομένω εν τη έδρα του ΟΣΕ φροντίδι της Γραμματείας του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Τα πρακτικά ταύτα υπογράφονται υπό του Προέδερου και των μελών της Επιτροπής. Αιτήσει μέλους της Επιτροπής, ο Πρόεδρος αυτής εντέλλεται την καταχώρισιν εις τα Πρακτικά περιλήψεως, αποδιδούσης την γνώμην του μέλους.

2. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή τρίτων αντίγραφα ή αποσπάσματα των αποφάσεων της Επιτροπής Μετόχων επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ ή του Αντιπροέδρου αυτού.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ.

 

Δοίκησις του ΟΣΕ

Άρθρον 12

 

1. Ο ΟΣΕ διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διοικητού και του Υποδιοικητού αυτού (άρθρον 9 παρ. 1 Ν.Δ. 674/70).

2. Ο Διοικητής, ο Υποδιοικητής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά των αναπληρωτών αυτών, διορίζονται διά Βασιλικού Διατάγματος, εκδιδομένου κατά τα ειδικώτερον εν άρθρω 9 παρ. 5 του Ν.Δ. 674/1970 οριζόμενα (άρθρον 9 παρ. 5 Ν.Δ. 674/70).

3. Αι αποδοχαί του Διοικητού και του Υποδιοικητού, ως και αι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζονται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρον 11 παρ. 5 Ν.Δ. 674/70).

4. Πρόσωπα ανίκανα, κατά τας ισχύουσας διατάξεις, να αναλάβουν δημόσιον λειτούργημα, δεν δύνανται να διορισθούν Διοικητής, Υποδιοικητής ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρον 9 παρ. 7 Ν.Δ. 674/70).

 

Άρθρον 13

 

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον απαρτίζεται:

α) Εκ του Διοικητού, ως Προέδρου.

Β) Εκ του Υποδιοικητού, ως Αντιπροέδρου.

Γ) Εξ ενός εν ενεργεία ανωτάτου ή ανωτέρου αξιωματικού του Στρατού, προτεινομένου μετά του αναπληρωτού αυτου υπό του Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων.

Δ) Εξ ενός ανωτάτου ή ανωτέρου υπάλληλου του Υπουργείου των Οικονομικών, προτεινομένου μετά του αναπληρωτού αυτού υπό του Υπουργού Οικονομικών.

Ε) Εκ τριών προσώπων, εξ ων δύο τουλάχιστον τεχνικοί επιστήμονες απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών, μετ' ισαρίθμων αναπληρωτών. Άπαντες οι ανωτέρω επιλέγονται μεταξύ προσώπων, κεκτημένων πείραν και ικανότητα ή ειδικάς γνώσεις περί την οργάνωσιν των συγκοινωνιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή κρατικών Υπηρεσιών. Προσθέτως ο Διοικητής και Υποδιοικητής δέον όπως κέκτηνται πτυχίον Ανωτάτης Σχολής (άρθρον 9 παρ. 2 Ν.Δ. 674/70).

2. Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούμενος, δύναται να μετέχη άνευ ψήφου και ο Νομικός Σύμβουλος του Οργανισμού (άρθρον 9 παρ. 3 Ν.Δ. 674/70).

3. Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει, ως Κυβερνητικός Επίτροπος, ο Γενικός Διευθυντής Μεταφορών του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, παρακολουθών ταύτας προς κατατόπισιν και ενημέρωσιν του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών επί των λαμβανομένων αποφάσεων (άρθρον 9 παρ. 4 Ν.Δ. 674/70).

4. Χρέη Εισηγητού των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εκτελεί ο εκάστοτε υπό του Διοικητού οριζόμενος ανώτατος ή ανώτερος υπάλληλος του ΟΣΕ, εκτός αν άλλως εν τω Ν.Δ. 674/70 ή τω παρόντι ορίζεται. Ο Εισηγητής, παρισταμένης ανάγκης, αναπτύσσει την εισήγησιν και παρέχει εις το Διοικητικόν Συμβούλιον αιτουμένας υπ' αυτού πληροφορίας, χωρίς να λαμβάνη μέρος εις την προς έκδοσιν της αποφάσεως γενομένην συζήτησιν.

5. Χρέη Γραμματέως εκτελεί ανώτερος υπάλληλος του Ο.Σ.Ε., οριζόμενος δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Διά της αυτής αποφάσεως ορίζεται αναπληρωτής του Γραμματέως, όστις αναπληροί αυτόν ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον.

 

Άρθρον 14

 

1. Η θητεία του Προέδρου, Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, δυναμένη να ανανεούται εκάστοτε διά Β.Δ. εκδιδομένου κατά τα ειδικώτερον εν παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.Δ. 674/70 οριζόμενα (άρθρον 9 παρ. 5 Ν.Δ. 674/70).

2. Τα υπό του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων και του Υπουργείου Οικονομικών προτεινόμενα μέλη, ως και οι αναπληρωταί αυτών, δύνανται να αντικαθίστανται οποτεδήποτε, κατά την διαδικασίαν του διορισμού των (άρθρον 9 παρ. 5 Ν.Δ. 674/70).

3. Εν περιπτώσει παραιτήσεως, απαλλαγής ή θανάτου τινός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΟΣΕ υποχρεούται όπως αμελλητί αιτήται διά του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών τον διορισμόν ανατικαταστάτου.

4. Μέχρι του διορισμού του αντικαταστάτου, το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει και αποφασίζει νομίμως, διά των λοιπών μελών του, τηρουμένων των περί απαρτίας διατάξεων του άρθρου 17 του παρόντος.

5. Τα εις αντικατάστασιν των, δι' οιονδήποτε λόγον, εξερχομένων προ της λήξεως της θητείας αυτών μελών, διοριζόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρούνται ως επί θητεία ληγούση κατά τον χρόνον λήξεως της θητείας των προκατόχων των (άρθρον 9 παρ. 5 Ν.Δ. 674/70).

 

Άρθρον 15

 

1. Τα καθήκοντα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστα προς την ιδιότητα του Βουλευτού, του υπαλλήλου του ΟΣΕ ή του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, του μέλους της Επιτροπής Μετόχων ή προμηθευτού ή εργολάβου του ΟΣΕ (άρθρον 9 παρ. 8 Ν.Δ. 674/70).

2. Διά Β.Δ. εκδιδομένου προτάσει του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, απαλλάσσεται υποχρεωτικώς των καθηκόντων του μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εν περιπτώσει δημιουργίας μετά τον διορισμόν του τινος των ανωτέρω ασυμβιβάστων, της ούτω κενουμένης θέσεως πληρουμένης κατά τα εν άρθρω 12, εν συνδυασμώ και προς την διάταξιν της παρ. 3 του άρθρου 14, του παρόντος Καταστατικού οριζόμενα.

 

Άρθρον 16

 

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εν τη ενασκήσει των καθηκόντων των υπέχουν τας αστικάς και ποινικάς ευθύνας δημοσίου υπαλλήλου, (άρθρον 9 παρ. 12 Ν.Δ. 674/70).

2. Η προσέλευσις εις τας συνεδριάσεις και η τακτική εκπλήρωσις των εκ του νόμου απορρεόντων καθηκόντων αποτελεί υπηρεσιακόν καθήκον δι' άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρον 9 παρ. 10 Ν.Δ. 674/70).

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, απουσιάζον άνευ αποχρώντος λόγου των συνεδριάσεων αυτού επί τέσσαρας συνεχείς συνεδριάσεις ή επί οκτώ συνεδριάσεις εντός του αυτού έτους, απαλλάσσεται των καθηκόντων του, προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρον 9 παρ. 11 Ν.Δ. 674/70).

4. Επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαλλάσσονται του λειτουργήματός των λόγω σοβαράς παραβάσεως των διεπόντων την λειτουργίαν του ΟΣΕ νόμων και κανονισμών, ως και λόγω πλημμελούς ασκήσεως των καθηκόντων των, μετ' εισήγησιν του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρον 9 παρ. 12 Ν.Δ. 674/70).

5. Η εν παραγράφοις 3 και 4 του παρόντος άρθρου απαλλαγή από των καθηκόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργείται τηρουμένης της διαδικασίας του διορισμού των.

 

Άρθρον 17

 

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία, παρόντων πέντε μελών του, περιλαμβανομένου του Προέδρου και, εν απουσία ή κωλύματι ή ελλείψει τούτου, του αναπληρωτού αυτού.

2. Εν ελλείψει απαρτίας ο Πρόεδρος αναβάλλει την συνεδρίασιν και συγκαλεί εκ νέου το Συμβούλιον εντός δέκα ημερών με την αυτήν ημερησίαν διάταξιν, της απαρτίας θεωρουμένης ως υφισταμένης παρόντων τεσσάρων τουλάχιστον μελών.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει κατά πλειοψηφίαν των παρόντων μελών αυτού. Εν ισοψηφία νικά η ψήφος του προεδρεύοντος (άρθρον 9 παρ. 6 Ν.Δ. 674/70).

 

Άρθρον 18

 

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει οσάκις το συμφέρον του ΟΣΕ απαιτεί τούτου και κατ' ελάχιστον άπαξ του μηνός εις τακτικήν συνεδρίασιν και εκτάκτως οσάκις παρίσταται ανάγκη.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συγκαλείται υπό του Διοικητού, εν δε τη πρσκλήσει διαλαμβάνονται η ημέρα και ώρα συνεδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Πρόσκλησις δεν απαιτείται διά τα μέλη τα μετασχόντα συνεδριάσεως, καθ' ην ελήφθη απόφασις, καθορίζουσα τον χρόνον της επομένης συνεδριάσεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον, εν περιπτώσει εξαιρετικής ανάγκης, δύναται να επιληφθή και θέματος, μη περιλαμβανομένου εν τη ημερησία διατάξει της συνεδριάσεως αυτού.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει εν τη έδρα του ΟΣΕ.

4. Των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, καταχωριζόμενα εν ειδικώ βιβλίω και υπογραφόμενα υπό των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν μελών του Συμβουλίου, του Κυβερνητικού Επιτρόπου και του Γραμματέως. Εν τω βιβλίω τούτω καταχωρίζονται και αι γνώμαι των διαφωνούντων μελών.

5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του Γραμματέως αυτού ή του αναπληρωτού του.

6. Ο ΟΣΕ υποχρεούται εις επίδειξιν των πρακτικών του Διοικητικού του Συμβουλίου ή την χορήγησιν αντιγράφων τούτων, μόνον κατόπιν αποφάσεως του Δικαστηρίου, διατασσούσης σχετικώς.

 

Άρθρον 19

 

1. Τηρουμένων των διατάξεων του Ν.Δ. 674/70 το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον να αποφασίζη επί πάσης υποθέσεως, αφορώσης εις την διοίκησιν του ΟΣΕ ή την διαχείρισιν της πειρουσίας αυτού, εξαιρουμένων μόνν των περιπτώσεων, αίτινες, κατά τας διατάξεις του αυτού Ν.Δ. ή του παρόντος, υπάγονται εις την αρμοδιότητα της Επιτροπής Μετόχων.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει, ιδία, τας κάτωθι αρμοδιότητας:

α) Εκπονεί το Καταστατικόν του ΟΣΕ και εισηγείται εις τους Υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών την, προτάσει τούτων, διά Β.Δ. κύρωσιν αυτού, ως και πάσαν τροποποίησίν του (άρθρον 12 παρ. 1 Ν.Δ. 674/70).

β) Καταρτίζει και υποβάλλει εις τον Υπουργόν Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, προς κύρωσιν, δι' αποφάσεώς του, τον Υπηρεσιακόν Οργανισμόν του ΟΣΕ, ως και πάσαν τροποποίησιν αυτού (άρθρον 12 παρ. 4 Ν.Δ. 674/70).

γ) Καταρτίζει και υποβάλλει εις τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών προς κύρωσιν διά κοινής αποφάσεως, τον Γενικόν Κανονισμόν και τον Κανονισμόν Ωρών Εργασίας και Αναπαύσεως του Προσωπικού του ΟΣΕ ως και πάσαν τροποποίησιν αυτών (άρθρον 12 παρ. 5 Ν.Δ. 674/70).

δ) Καταρτίζει και υποβάλλει εις τους Υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών προς έγκρισιν, διά κοινής αυτών αποφάσεως, τον Κανονισμόν Διαχειρίσεως Περιουσίας του ΟΣΕ, ως και πάσαν τροποποίησιν αυτού (άρθρον 17 παρ. 1 Ν.Δ. 674/70).

ε) Καταρτίζει και υποβάλλει εις τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, προς έγκρισιν, τους Κανονισμούς επί θεμάτων ασφαλείας της κυκλοφορίας και των εγκαταστάσεων προμηθειών και εκτελέσεως έργων (άρθρον 6 Ν.Δ. 1116/72).

στ) Καταρτίζει και υποβάλλει εις τον Υπουργόν Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, προς έγκρισιν, τους Κανονισμούς επί θεμάτων ασφαλείας της κυκλορφορίας και των εγκαταστάσεων προμηθειών και εκτελέσεως έργων (άρθρον 6 Ν.Δ. 1116/72).

ζ) Εγκρίνει τους πάσης φύσεως Κανονισμούς του ΟΣΕ, πλην των εν τοις προηγουμένοις εδαφίοις γ, δ, ε και στ αναφερομένων κανονισμών ( άρθρον 3 Ν.Δ. 1116/72).

η) Καθορίζει, εντός των εν άρθροις 3 και 5 του Ν.Δ. 674/70 διαγραφομένων πλαισίων, την υπό του ΟΣΕ ακολουθητέαν πολιτικήν (άρθρον 10 παρ. 1 Ν.Δ. 674/70).

θ) Αποφασίζει επί του προγράμματος επενδύσεων και της εκτελέσεως αυτού (άρθρον 6 Ν.Δ. 1116/72).

ι) Καταρτίζει τον ετήσιον προϋπολογισμόν, αποφασίζει τροποποιήσεις αυτού και εισηγείται την έγκρισιν αυτού, ως και πάσαν τροποποίησίν του (άρθρον 6 Ν.Δ. 1116/72).

ια) Καταρτίζει την ετησίαν έκθεσιν των πεπραγμένων και τον ισολογισμόν εκάστης χρήσεως και υποβάλλει τούτον εις την Επιτροπήν Μετόχων διά την έγκρισιν αυτού (άρθρον 10 παρ. 1 Ν.Δ. 674/70).

ιβ) Συνάπτει δάνεια μετ' έγκρισιν της Επιτροπής Μετόχων. Έγκρισις δεν απαιτείται, προκειμένου περί βραχυπροθέσμου δανεισμού προς κάλυψιν τρεχουσών ταμειακών αναγκών (άρθρον 16 Ν.Δ. 674/70).

ιγ) Αποφασίζει επί διεθνών σχέσεων και συμβάσεων (άρθρον 6 Ν.Δ. 1116/72).

ιδ) Καθορίζει το εκάστοτε ισχύον σύστημα και το 'υψος των μ ισθών και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, επιφυλασσομένων των περί κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων ισχυουσών εκάστοτε διατάξεων ( άρθρον 3 Ν.Δ. 1116/72).

ιε) Ενεργεί τας προαγωγάς του ανωτάτου προσωπικού (άρθρον 10 παρ. 1 Ν.Δ. 674/70).

ιστ) Διορίζει το Νομοκόν Σύμβουλο και τον αναπληρωτή αυτού (άρθρον 10 παρ. 1 Ν.Δ.674/70).

ιζ) Αποφασίζει επί των εισαγομένων εις αυτό υπό του διοικητού, εις αυτό υπό του διοικητού ή του κατά νόμον αναπληρωτού του θέμάτων (άρθρον 10 παρ. 1 Ν.Δ.674/70).

ιη) Εγκρίνει, εισηγουμένου του Διοικητού το κατά την κρίσιν του καταλληλότερον σύστημα τιμολογίων και τους όρους, υφ'ούς δύναται να διενεργούνται μεταφοραί επί πιστώσει (άρθρον 20 παρ. 2 Ν.Δ.674/70).

ιθ) Εγκρίνει συμβάσεις έργων και προμηθειών (άρθρον 10 παρ. 1 Ν.Δ.674/70).

κ) Αποφασίζει όπως ο ΟΣΕ αποκτά λαμβάνη υπό την κατοχήν του, χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται, δι' αγοράς, μισθώσεως ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον, κινητά ή ακίνητα πράγματα, ως και να απαλλοτριοί τοιαύτα ή παραχωρή την χρήσιν των διά πωλήσεως, εκμισθώσεως ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον (άρθρον 6 παρ. 1 Ν.Δ. 674/70).

κα) Αποδέχεται υπέρ του ΟΣΕ δωρεάς και εισφοράς υπηρεσιών ή περιουσιακών εν γένει στοιχείων προς υποβοήθησιν των σκοπών του (άρθρον 6 παρ. 1 Ν.Δ. 674/70).

κβ) Καθορίζει τας δαπάνας του ΟΣΕ εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, ως και τον τρόπον αναλήψεως, εγκρίσεως και πληρωμής τούτων, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου νόμου , ορίζοντος τα της διαθέσεως των δημοσίων χρημάτων , εκτός αν άλλως ορίζεται εν τω Ν.Δ.674/70 (άρθρον 6 παρ. 1 Ν.Δ. 674/70).

κγ) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του Ν.Δ. 674/70 και της περί Ανωνύμων Εταιρειών νομοθεσίας, ως και των κατά περίπτωσιν ισχυούσων διατάξεων :

αα) Αποφασίζει την συμμετοχήν του ΟΣΕ εις Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις, αποσκοπούσας εις την από κοινού εκμετάλλευσιν συγκοινωνιακών μέσων .

ββ) Αποφασίζει την σύναψιν παντός είδους συμβάσεων μετ' άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, αποβλεπουσών εις την συνεργασίαν συγκοινωνιακών μέσων .

γγ) Αποφασίζει περί αποκτήσεως υπό του ΟΣΕ ιδίων μέσων οδικής ή θαλασσίας μεταφοράς ή συνάψεως συμβάσεως μετά τρίτων , ασκούντων τοιαύτας μεταφοράς , πρός εκμετάλλευσιν συγκοινωνιών παραλλήλων και επεκτεινουσών το υπ' αυτού εκτελούμενον έργον πρός πάσαν κατεύθυνσιν .

δδ) Αποφασίζει περί ιδρύσεως εις το Εσωτερικόν και το Εξωτερικόν αντιπροσωπειών, είτε υπό μόνου του ΟΣΕ , είτε συμβαλλομένου πρός τούτο μετ' άλλων ελληνικών συγκοινωνιακών επιχειρήσεων .

εε) Αποφασίζει περί ιδρύσεως υπό του ΟΣΕ η συμμετοχής αυτού εις Εταιρείας ή Επιχειρήσεις , εχούσας ως αντικείμενον την κατασκευήν πάσης φύσεως σιδηροδρομικού υλικού, ως τροχαίου τοιούτου σημάτων , εγκαταστάσεων ισοπέδων διαβάσεων, ανταλλακτικών εν γένει (άρθρον 2 Ν.Δ. 1116/72).

κδ) Αποφασίζει την έκδοσιν, οπισθογράφησιν ή τριτεγγύησιν συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν ή επιταγών και την παροχήν εγγυήσεων υπέρ τρίτων, οσάκις τούτο επιβάλλεται υπό του συμφέροντος του ΟΣΕ.

κε) Συνάπτει συνυποσχετικά και διορίζει διαιτητάς .

κστ) Λαμβάνει όλα τα μέτρα , τα οποία ήθελε θεωρήσει αναγκαία ή κατάλληλα εν τη ασκήσει των υπό του Ν.Δ.674/70 ή παντός τροποποιητικού τοιούτου παραχωρουμένων αυτώ εξουσιών .

κζ) Δύναται να μεταβιβάζη εις τον Διοικητήν τας ακολούθους αρμοδιότητας :

αα) Επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 16 του Ν.Δ. 674/70, την σύνταξιν και υπογραφήν των συμβάσεων των δανείων υπό τους όρους και μέχρι των ποσών, τα οποία έχει καθορίσει τούτο , του Διοικητού υποχρεωμένου όπως ανακοινοί το κείμενον εκάστης συμβάσεως εις την αμέσως επομένην της υπογραφής συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου.

ββ) Την έγκρισιν μελετών έργων προϋπολογισμού μέχρι πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, εντός πάντοτε των εγκεκριμένων προϋπολογισμών και προγραμμάτων .

γγ) Την έγκρισιν συμβάσεων προμηθείας ή εκτελέσεως έργων μέχρι τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών.

δδ) Την λήψιν αποφάσεως επί πάσης αγοράς, πωλήσεως, αποκτήσεως ή αποξενώσεως από υλικών, κινητών ή ακινήτων, των οποίων το σύνολον της αξίας δεν υπερβαίνει τας δραχμάς πεντακοσίας χιλιάδας (500.000) , ως και επί συμβάσεων μισθώσεως διαρκείας μέχρις εννέα (9) ετών (άρθρον 10 παρ. 1 Ν.Δ. 674/70).

κη) Δύναται να αναθέτη εις τον Διοικητήν και ετέρας αρμοδιότητας, πλην των εν τω προηγουμένω εδαφίω αναφερομένων, διά την διεκπεραίωσιν ωρισμένων θεμάτων. Εις τας αρμοδιότητας ταύτας περιλαμβάνεται και το δικαίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου :

αα) Περί εγκρίσεως πάσης συμβάσεως, εφ' όσον το αντικείμενον αυτής δεν υπερβαίνει το ποσόν των δραχμών τριών εκατομμυρίων (3.000.000).

ββ) Περί εγέρσεως αγωγής, ασκήσεως των τακτικών ή εκτάκτων ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της αιτήσεως ακυρώσεως, λήψεως συντηρητικών μέτρων, ενέργειας αναγκαστικών εκτελέσεων, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεων, προσβολής εγγράφων ως πλαστών ή ακύρων, υπογραφής των προς τους Δικηγόρους πληρεξουσίων και παροχής εις αυτούς των προς υπεράσπισιν των συμφερόντων του ΟΣΕ εντολών.

γγ) Περί αποδοχής δικαστικών αποφάσεων, δια παραιτήσεως από ενδίκων μέσων, ασκηθέντων ή μη, περί παραιτήσεως από δικαιωμάτων ή απαιτήσεων του ΟΣΕ, περί εξωδίκου αναγνωρίσεως δικαιωμάτων ή απαιτήσεων τρίτων, περί συμβιβαστικής καταργήσεως εκκρεμών δικών, περί αποδοχής ή επαγωγής ή αντεπαγωγής όρκου, εφ'όσον η αξία του αντικειμένου της διαφοράς δεν υπερβαίνει το ποσόν των δραχμών τριών εκατομμυρίων (3.000.000).

δδ) Περί προσλήψεως, τοποθετήσεως, προαγωγής, μεταθέσεως, αποσπάσεως, ασκήσεως της πειθαρχικής εξουσίας, απολύσεως και οιασδήποτε ετέρας υπηρεσιακής μεταβολής του προσωπικού, τηρουμένων πάντοτε των εκάστοτε εν ισχύι διατάξεων Νόμων, Κανονισμών κτλ., εξαιρέσει της προσλήψεως, προαγωγής, ασκήσεως πειθαρχικής εξουσίας και απολύσεως του ανωτάτου προσωπικού.

Επίσης περί χρησιμοποιήσεως πληρεξουσίου και πρακτόρων.

εε) Πεί εντολής εισπράξεων και πληρωμών κατά ταε ισχούσας διατάξεις.

στστ) Περί ενεργείας των δεόντων διά την αποστολήν εις την αλλοδαπήν προσωπικού χάριν ειδικών μελετών, συμμετοχής εις συνέδρια, παρακολουθήσεως κατασκευών, εκπαιδεύσεως κλπ.

Κθ) Δύναται να αναθέτη εις Επιτροπάς εκ μελών του, τη συμμετοχή ή μη υπηρεσιακών παραγόντων, αρμοδιότητας διά την διεκπεραίωσιν ωρισμένων θεμάτων (άρθρον 10 παρ. 2 Ν.Δ. 674/70) .

λ) Αποφασίζει την αύξησιν των εις τα υπεδάφια ββ', γγ' και δδ'του εδαφίου κζ' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου τιθεμένων χρηματικών ορίων (άρθρον 10 παρ. 1 Ν.Δ. 674/70).

 

Άρθρον 20

 

1.                  Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αφορώσαι εις τα κάτωθι θέματα, εκτελούνται μετά προηγουμένην έγκρισιν του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών :

α) Το πρόγραμμα των επενδύσεων .

β) Τον ςετήσιον προϋπολογισμόν και πάσαν τροποποίησιν αυτού.

γ) Την ανάγκην συνάψεως δανείων πάσης φύσεως, η τελική έγκρισις των οποίων υπόκειται εις την ισχύουσα εκάστοτε διαδικασίαν .

δ) Τον καθορισμόν των γενικών τιμολογίων και διεθνών δρομολογίων, ως και την τροποποίησιν ή κατάργησιν των τελευταίων .

ε) Την κατακύρωσιν της προμηθείας εφοδίων ή εκτελέσεως έργων διά διαγωνισμού, ύψους δαπάνης ανωτέρας των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, ως και την άνευ διαγωνισμού προμήθειαν εφοδίων ή ανάθεσιν εκτελέσεων έργων αξίας ανωτέρας των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.

στ) Την εκποίησιν ή διάθεσιν ακινήτων ή τροχαίου υλικού, ανεξαρτήτως ποσού.

ζ) Τους Κανονισμούς επί θεμάτων ασφαλείας της κυκλοφορίας και των εγκαταστάσεων, προμηθειών και εκτελέσεως έργων (άρθρον 6 Ν.Δ. 1116/72).

η) Την μεταβολήν, εν όλω ή εν μέρει , των γενικών τιμολογίων, επιβατών και εμπορευμάτων (άρθρον 20 παρ. 6 Ν.Δ. 674/70).

θ) Τας διεθνείς σχέσεις και διεθνείς συμβάσεις (άρθρον 6 Ν.Δ. 1116/72).

ι) Την αύξησιν των εις τα υπεδαφια ββ΄, γγ΄και δδ' του εδαφίου κζ' της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου τιθεμένων χρηματικών ορίων.

ια) Την συμμετοχήν εις Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις, αποσκοπούσας εις την από κοινού εκμετάλλευσιν συγκοινωνιακών μέσων (άρθρον 2 Ν.Δ. 1116}72).

ιβ) Την σύναψιν παντός είδους συμβάσεων μετ'άλλων φυσικών και νομικών προσώπων, αποβλεπουσών εις την συνεργασίαν συγκοινωνιακών μέσων (άρθρον 2 Ν.Δ. 1116}72).

ιγ) Την απόκτησιν ιδίων μέσων οδικής ή θαλάσσιας μεταφοράς ή την σύναψιν συμβάσεων μετά τρίτων, ασκούντων τοιαύτας μεταφοράς, προς εκμετάλλευσιν συγκοινωνιών παράλληλων και επεκτεινουσών το υπ'αυτού εκτελούμενον έργον προς πάσαν κατεύθυνσιν (άρθρον 2 Ν.Δ. 1116}72).

ιδ) Την σύναψιν συμβάσεων μετ'άλλων ελληνικών συγκοινωνιακών επιχειρήσεων δια την εις το Εξωτερικόν ίδρυσιν αντιπροσωπειών (άρθρο 2 Ν.Δ. 1116}72).

ιε) Την ίδρυσιν ή συμμετοχήν εις Εταιρείας ή Επιχειρήσεις, έχουσας ως αντικείμενον την κατασκευήν πάσης φύσεως σιδηροδρομικού υλικού, ως τροχαίου τοιούτου, σημάτων, εγκαταστάσεων ισοπέδων διαβάσεων, ανταλλακτικών εν γένει (άρθρον 2 Ν.Δ. 1116}72).

2. Η έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών παρέχεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από της υποβολής εις αυτόν της σχετικής πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρεχομένης απράκτου της προθεσμίας ταύτης, θεωρείται παρασχεθείσα η έγκρισις του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 6 Ν.Δ. 1116}72).

3. Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, αφορώσαι εις τον καθορισμόν των δευτερευουσών απολαβών του προσωπικού, εκτελούνται μετά προηγουμένην έγκρισιν των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 3 Ν.Δ. 1116}72).

4. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίοθ\υ, αφορώσαι εις το πρόγραμμα των επενδύσεων και τον ετήσιον προϋπολογισμόν, ως και εις πάσαν τροποποίησιν αυτών, υπόκειται και εις την έγκρισιν των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, εκδιδομένης προς τούτο κοινής αυτών αποφάσεως (άρθρον 6 Ν.Δ. 1116}1972).

5. Διά Βασιλικού Διατάγματος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, δύναται να αυξάνωνται τα χρηματικά όρια, τα τιθέμενα διά τα εν παρ. 1 περίπτ. ε΄ του παρόντος άρθρου αντικείμενα (άρθρον 6 Ν.Δ. 1116}72).

 

Διοικητής - Υποδιοικητής.

Άρθρον 21

 

 

1.      Ο Διοικητής :

α) Είναι το ανώτατον διοικητικόν όργανον του ΟΣΕ και το εκτελεστικό, τοιούτον των Νόμων, Κανονισμών και αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρον 11 παρ. 1 Ν.Δ. 674}70).

β) Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ. Συγκαλεί τούτο εις τακτικάς ή εκτάκτους συνεδριάσεις, καθορίζων τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως και διευθύνων τας συνεδριάσεις αυτού (άρθρον 11 παρ. 1 Ν.Δ. 674}70).

γ) Προΐστανται των Υπηρεσιών του ΟΣΕ και διοικεί ταύτας, συμφώνως προς τας διατάξεις του Ν.Δ. 674}70 και των Κανονισμών του ΟΣΕ (άρθρον 11 παρ. 1 Ν.Δ. 674}70).

δ) Ασκεί τας αρμοδιότητας, τας ανατιθεμένας αυτώ υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατ'εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος, επί της ασκήσεως των οποίων δέον να ενημερώνη το Διοικητικόν Συμβούλιον. Αποφάσεις του διοικητού, ληφθείσαι κατόπιν μεταβιβάσεως αυτώ υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αρμοδιοτήτων, κατ'εφαρμογήν της διατάξεως του εδαφίου κη΄παρ. 2 άρθρου 19 και αφορώσαι εις θέματα των περιπτώσεων α΄έως και η΄της παρ. 1 του άρθρου 20 του παρόντος, εκτελούνται μετά προηγούμενην έγκρισιν του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, δι' ην ισχύουν τα εν παρ. 2 του άρθρου 20 του παρόντος οριζόμενα.

ε) Ασκεί, εν επειγούση περιπτώσει, όταν τα συμφέροντα του ΟΣΕ το επιβάλλουν και εν αδυναμία συγκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούμενος όπως περιορίζη την άσκησιν εις το απολύτως επιβεβλημένον εις έκτασιν και χρόνον και όπως ενημερώνη την π΄ρωτην συνεδρίαν αυτού (άρθρον 11 παρ. Ν.Δ.674}1970).

στ) Εγκρίνει, εις ειδικάς περιπτώσεις, μη επιδεχομένας αναβολήν ενέργειας, ειδικά τιμολόγια μεταφοράς επιβατών, αποσκευών και εμπορευμάτων και παρέχει εκπτώσεις ή προέρχεται εις ετέρας ειδικάς συμφωνίας επί ομαδικών μεταφορών. Επί των ενεργειών τούτων δέον όπως ενημερώνη αμελητί το Διοικητικόν Συμβούλιον (άρθρον 20 παρ. 2 Ν.Δ. 674}72).

ζ) Εισηγείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον το εφαρμοστέον σύστημα τιμολογίων και τους όρους, υφ' ους δύνανται να διενεργώνται μεταφοραί επί πιστώσει (άρθρον 4 Ν.Δ. 1116}1972).

η) Εκπροσωπεί τον ΟΣΕ δικαστικώς και εξωδίκως, δυνάμενος να αναθέτη, δι'αποφάσεώς του, την εκπροσώπησιν του ΟΣΕ εις τον Υποδιοικητήν ή ετέρα Υπηρεσιακά Όργανα ή Δικηγόρους (άρθρον 4 Ν.Δ. 1116}1972).

2. Ο Διοικητής δίσει τους επιβαλλόμενους εις τον ΟΣΕ όρκους, δυνάμενος να μεταβιβάζη, δι'αποφάσεώς του, την δόσιν του όρκου εις ωρισμένον ή ωρισμένα Υπηρεσιακά όργανα του ΟΣΕ.

3. Ο Διοικητής δύναται, δι'αποφάσεώς του, να μεταβιβάζει αρμοδιότητας αυτού εις τον Υποδιοικητήν ή ετέρα Υπηρεσιακά όργανα του ΟΣΕ (άρθρον 11 παρ. 3 Ν.Δ. 674}70)

 

Άρθρον 22.

 

Ο Υποδιοικητής :

α) Ασκεί τας δι'αποφάσεως του Διοικητιού καθοριζομένας αρμοδιότητας.

β) Αναπληροί τον Διοικητήν ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον (άρθρον 11 παρ. 4 Ν.Δ. 674}70).

 

Άρθρον 23.

 

Αί διατάξεις των παρ. 1, 4 και 5 του άρθρου 16 του παρόντος έχουν εφαρμογήν και επί του Διοικητού και Υποδιοικητού.

Αρθρον 24

 

1. Αι διατάξεις των παρ. 1, 4 και 5 του άρθρου 15 του παρόντος έχουν εφαρμογήν και επί του Διοικητού και Υποδιοικητού.

2. Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής κατά την διάρκειαν της θητείας αυτών δεν δύναται να έχουν ετέραν επαγγελματικήν απασχόλησιν, αναστελλομένης κατά τον αυτόν χρόνον της ασκήσεως του επαγγέλματος αυτών (άρθρον 9 παρ. 13 Ν.Δ. 674}70).

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

 

Ελεγκταί

Άρθρον 25

 

1. Ίνα ληφθεί υπό της Επιτροπής Μετόχων εγκύρως απόφασις επί του Ισολογισμού, δέον ούτος να έχη εξελεχθή υπό των ελεγκτών.

2. Οι Ελεγκταί ούτοι, δύο τον αριθμόν, ως και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε υπό της προηγούμενης τακτικής Συνελεύσεως της Επιτροπής Μετόχων.

3. Οι Ελεγκταί αμείβονται υπό του ΟΣΕ, της αμοιβής αυτών οριζομένης εν τη περί του διορισμού αυτών αποφάσει της Επιτροπής Μετοχών.

4. Εντός πέντε ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους Ελεγκτάς τακτικής Συνελεύσεως της Επιτροπής Μετόχων δέον να γίνη υπό του ΟΣΕ ανακοινώσις προς αυτούς του διορισμού των, εν περιπτώσει δε καθ' ήν ούτοι δεν αποποιηθούν τον διορισμόν τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν πάσας τας εκ της επομένης παραγράφου ευθύνας και υποχρεώσεις.

5. Οι Ελεγκταί οφείλουν κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν του ΟΣΕ, δικαιούμενοι να λάβουν γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Συνελεύσεως της Επιτροπής Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνουν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, εν περιπτώσει δε παραβάσεως τών διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρωνται εις τον ασκούντα την εποπτείαν Υπουργόν. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμόν και τον Λογαριασμόν Αποτελεσμάτων Χρήσεως, υποβάλλοντες προς την τακτικήν Συνελευσίν της Επιτροπής Μετόχων έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου των, κοινοποιούντες, άμα αυτήν προς τον Υπουργόν Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και τον Διοικητήν.

6. Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον να προκύπτη σαφώς, μετ'έλεγχον της ακριβείας και νομιμότητος των εγγράφων είς τα βιβλία του ΟΣΕ, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζη την οικονομικήν κατάστασιν αυτού κατά την ημερομηνίαν της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως τα προκύψαντα κατ'αυτήν αποτελέσματα.

7. Οι Ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εν τη Συνελεύσει της Επιτροπής Μετόχων και να παρέχουν πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον υπ'αυτών ενεργηθέντα έλεγχον.

8. Οι Ελεγκταί είναι πάντοτε εκ νέου εκλέξιμοι.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

Βιβλία, Ισολογισμός,διάθεσις κερδών.

 

Άρθρον 26.

1. Η κατά τάς διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 7 και του άρθρου 13 του Ν.Δ.1116/1972 ενεργουμένη απογραφή θεωρείται ώς η κατα το άρθρο 41 του Ν.2190/1920 απογραφή.

2. Κατά το τελος εκάστης χρήσεως ενεργείται απογραφή.

 

Άρθρον 27.

Η εταιρική χρήσις του ΟΣΕ αντιστοιχεί προς το ισχύον δια το Δημόσιον οικονομικόν έτος.

 

Άρθρον 28.

 

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συντάσσει εις το τέλος εκάστης χρήσεως τον Ισολογισμόν, συμφώνως προς τα εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις.

2. Ο Ισολογισμός του ΟΣΕ δημοσιεύεται κατά τας διατάξεις της περί Ανωνύμων Εταιρειών Νομοθεσίας.

 

Άρθρον 29.

 

1. Τα καθαρά κέρδη του ΟΣΕ προκύπτουν εκ των πάσης φύσεως εσόδων αυτού μετά την αφαίρεσιν των δαπανών, των αποσβέσεων και των τόκων του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2. Τα κατά την προηγουμένην παράγραφον καθάρα κέρδη διατίθενται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την κάτωθι σειράν:

α) Το εν εικοστόν (1/20) προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού , μέχρι ποσού ίσου προς το εν τρίτον (1/3) του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.Το αποθεματικόν τούτο χρησιμοποιείται αποκλειστικως προς κάλυψιν ενδεχομένων ελλειμμάτων της εκμεταλλεύσεως. Πάσα κράτησις, παύουσα μετά την συμπλήρωσιν του άνω ποσού δια το τακτικόν αποθεματικόν, επαναλαμβάνεται εν τω μέλλοντι, οσάκις ήθελε μειωθή τούτο εκ των προειρημένων διαθέσεων προς κάλυψιν ελλειμμάτων.

β) Το απομένον υπόλοιπον άγεται είς πίστωσιν ειδικού αποθεματικού, προς χρηματοδότησιν των προγραμμάτων αναπτύξεως, τελειοποίησεως και συμπληρώσεως των εγκαταστάσεων και των μέσων μεταφοράς, βελτιώσεως των όρων εξυπηρετήσεως του Κοινού, ως και πρός χρηματοδότησιν ερευνών διά την βελτίωσιν ή ανάπτυξιν νέων μεταφορικών μέσων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

 

Άρθρον 30.

 

Ο ΟΣΕ διαλύεται κατά την λήξιν της κατά το άρθρον 4 του παρόντος Καταστατικού διαρκείας του.

Άρθρον 31.

 

1. Εν περιπτώσει διαλύσεως του ΟΣΕ και εφ'όσον δεν ήθελον ισχύσει ειδικαί νομοθετικαί διατάξεις ως προς την εκκαθάρισιν αυτού, η Επιτροπή Μετόχων κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως και διορίζει 2 εώς 4 Εκκαθαριστάς, ών προσδιορίζει την αμοιβήν.

Δια του διορισμού των Εκκαθαριστών λήγει η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, εις τα κατά τον παρόν έργα του οποίου υποκαθίστανται οι Εκκαθαρισταί.

2. Κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως η εξουσία της Επιτροπής Μετόχων εξακολουθεί οία και κατά την κανονικήν λειτουργίαν του ΟΣΕ. Η Επιτροπή χορηγεί, εάν συντρέχει περίπτωσις, πάσαν ειδικήν εντολήν εις τους Εκκαθαριστάς, εγκρίνει τους λογαριασμούς της εκκαθαρίσεως και δίδει απαλλαγήν από πάσης ευθύνης εις τους Εκκαθαριστάς.

3.Η αποστολή των Εκκαθαριστών συνίσταται εις την άμεσον σύνταξιν της απογραφής της περιουσίας και του Ισολογισμού του ΟΣΕ, εκκαθάρισιν, έστω και συμβιβαστικώς, παντός είς κινητά και ακίνητα ενεργητικού του ΟΣΕ και εις απόσβεσιν του παθητικού. Εξαιρέσει των περιορισμών, ούς ή Επιτροπή Μετόχων δύναται να επιφέρη, οι Εκκαθαρισταί, προς τον σκοπόν τούτον και δυνάμει της ιδιότητος αυτών και μόνης, κέκτηνται απόλυτον εξουσίαν, συμφώνως προς τους Νόμους και τα έθιμα του εμπορίου, περιλαμβανομένου εν ταύτη του δικαιώματος να διαπραγματεύωνται, συναλλάσωνται, παραχωρούν πάσαν εγγύησιν και δι'υποθήκης, εάν υπάρχη περίπτωσις, και συναινούν είς πάσαν παραίτησιν ή άρσιν κατασχέσεως ή εμπραγμάτου ασφαλείας μετά ή άνευ πληρωμής.

Εκτός τούτου δικαιούνται, αδεία της Επιτροπής Μετόχων, να μεταβιβάσουν ή εκχωρήσουν εις πάντα ιδιώτην ή Εταιρείαν, ομαδικώς το όλον ή μέρος των δικαιωμάτων, αγωγών και υποχρεώσεων του διαλυθέντος ΟΣΕ.

4. Πάσαι αι αξίαι, αι εκ της εκκαθαρίσεως προερχόμεναι, μετά την απόσβεσιν του παθητικού, περιέχονται εις το Ελληνικόν Δημόσιον, ως μοναδικόν μέτοχον.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.

Μεταβατικαί Διατάξεις.

 

Άρθρον 32.

 

Ελεγκταί διά την πρώτην εταιρικήν χρήσιν διορίζονται τακτικοί μέν οι: 1) Παν. Δρόσος, υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου Κράτους και 2)Ιωαν. Μητρόπουλος, υπάλληλος της Γενικής Διευθύνσεως Φορολογίας, και αναπληρωματικοί οι: 1)Παναγ. Νικολινάκος, υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου Κράτους και 3)Βασ. Μαλιώνης, υπάλληλος της Γενικής Διευθύνσεως Φορολογίας.

Η αμοιβή των εξ αυτών χρησιμοποιηθητoμένων ορίζεται εις το ποσόν των δραχμών χιλίων (1000) μηνιαίως δι'έκαστον.

 

Άρθρον 33.

 

Μέχρι της θέσεως εν ισχύι του Γενικού Κανονισμού του Προσωπικού και του Κανονισμού Ωρών Εργασίας και Αναπαύσεως του Προσωπικού, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκδίδει διατάξεις δημοσιευομένας δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δι'ων δύνανται να ρυθμίζωνται προσωρινώς θέματα αφορώντα είς την υπηρεσιακήν κατάστασιν του προσωπικού, χωρίς να θίγωνται τα κεκτημένα δικαιώματα αυτού (άρθρον12 παρ.2 Ν.Δ.674/70).

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του είς την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Είς τούς αυτούς επί των Οικονομικών και Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργούς, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

 

Εν Αθήναις τη 9 Αυγούστου 1972

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

KΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΜΜΑΝ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΛΗΣ