EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1973

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

84

 

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 281

Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων του Ν. Δ/τος 49/1968 "περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως" και των τροποποιητικών και συμπληρωματικών αυτού Ν. Δ/των 833/1971 και 1268/1972.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Έχοντες υπ' όψιν τας διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ. 1268/1972 "περί τροποπoιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 49/1968 και μεταφοράς εργατοτεχνιτών δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως", προτάσει του Ημετέρου Υπουργού επί της Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζομεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον μόνον.

 

Αι ισχύουσαι διατάξεις των Νομοθετικών Διαταγμάτων: α) 49/1968 "περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως", β) 833/1971 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Ν. Δ 49/1968 κλπ." και γ) 1268/1972 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 49/1968 και μεταφοράς εργατοτεχνιτών δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως" κωδικοποιούνται εις ενιαίον κείμενον, έχον ούτω:

 

Άρθρον 1.

 

(Άρθρον 1 Ν.Δ. 49/1968).

 

Ως φορτηγόν αυτοκίνητον ιδιωτικής χρήσεως θεωρείται το αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενον δια την εξυπηρέτησιν των επαγγελματικών αναγκών του κατόχου αυτού μεταφορικόν μέσον, άνευ εισπράξεως καθ' οιονδήποτε τρόπον κομίστρου δια τας αυτοκινήτου τούτου διενεργουμένας μεταφοράς.

 

Άρθρον 2.

 

(Άρθρον 2 παρ. 1 έως 3 και 6 έως 8 Ν.Δ. 49/1968, άρθρον 1 παρ. 1 και 2 Ν.Δ. 833/1971).

 

1. Άδεια κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου οχήματος ιδιωτικής χρήσεως, παρέχεται εις παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον, ημεδαπόν ή αλλοδαπόν, διάγον ησύχως και νομιμοφρόνως, ασκούν δε νομίμως κερδοσκοπικόν ή βιοποριστικόν επάγγελμα εντός της Επικρατείας, ως και εις κοινωφελή ιδρύματα και οργανισμούς κοινής ωφελείας εν γένει υπό τους εν ταις επομένοις παραγράφοις όρους.

2. Επιτρέπεται η χορήγησις αδείας κυκλοφορίας ενός ή περισσοτέρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως μέχρι 4.000 χιλιογράμμων μικτού βάρους, ως και τριτρόχων φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως μετά δικαιώματος κυκλοφορίας καθ' άπασαν την Επικράτειαν, εις τα ανωτέρω καθοριζόμενα πρόσωπα, επί τη εφ' άπαξ καταβολή υπέρ του Δημοσίου εισφοράς δια μεν τα μετά κλειστού αμαξώματος δρχ. 20.000, δια δε τα μετά ανοικτού αμαξώματος δρχ. 12.000 και δια τα τρίτροχα δρχ. 4.000.

3. Επιτρέπεται η χορήγησις αδείας κυκλοφορίας ενός ή περισσοτέρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως άνω των 4.000 χιλιογράμμων μικτού βάρους, εξαιρουμένων των βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων, περί ων η παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μετά δικαιώματος κυκλοφορίας καθ' άπασαν την Επικράτειαν εις πάντα ασκούντα κερδοσκοπικόν επάγγελμα ή επιχείρησιν, εφ' όσον η έναρξις των εργασιών του παρ' αυτού ασκουμένου επαγγέλματος ή επιχειρήσεως έλαβε χώραν τουλάχιστον από έτους εντός του οποίου τα ακαθάριστα έσοδα ανήλθον εις το ποσόν των 2.000.000 δραχμών τουλάχιστον, επί τη καταβολή εφ' άπαξ εισφοράς υπέρ του Δημοσίου εκ δραχμών πέντε (5) ανά χιλιόγραμμον μικτού βάρους.

Εξαιρετικώς δια τας ως κατωτέρω συνιστωμένας το πρώτον επιχειρήσεις επιτρέπεται η χορήγησις αδείας κυκλοφορίας ενός ή και περισσοτέρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως άνω των 4.000 χιλιογράμμων μικτού βάρους, μετά δικαιώματος κυκλοφορίας καθ' άπασαν την Επικράτειαν, επί τη καταβολή της εν των προηγουμένω εδαφίω προβλεπομένης εφ' άπαξ εισφοράς, εφ' όσον συντρέχουν υπέρ αυτών αι ακόλουθοι προυποθέσεις:

 

α) Δια τας βιομηχανικάς ή βιοτεχνικάς επιχειρήσεις, εφ' όσον λειτουργούν βάσει νομίμου αδείας εκδοθείσης δι' εγκατεστημένην ισχύν μηχανημάτων 100 ΗΡ τουλάχιστον ή αξίαν εγκαταστάσεων δρχ. 1.000.000 τουλάχιστον.

β) Δια τας υπό μορφήν νομικού προσώπου λειτουργούσας λοιπάς επιχειρήσεις, εφ' όσον έχουσι κατατεθειμένον κεφάλαιον δραχμών 1.000.000 τουλάχιστον, δια δε τας ατομικάς, εφ' όσον κατά την κρίσιν του Υπουργού Συγκοινωνιών, είναι αναλόγου οικονομικής σημασίας.

γ) Δια τους εργολάβους δημοσίων έργων ή εργοληπτικάς τεχνικάς εταιρείας, εφ' όσον διαθέτουν πτυχίον εργολάβου δημοσίων έργων και έχουσιν αναλάβει την εκτέλεσιν έργων προυπολογισμού δαπάνης δρχ. 3.000.000 τουλάχιστον.

4. Η υπό των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου οριζομένη εισφορά περιορίζεται εις το ήμισυ (1/2) μεν προκειμένου περί αυτοκινήτων ανηκόντων εις γεωργικάς ή κτηνοτροφικάς ή πτηνοτροφικάς ή μελισσοκομικάς ή σηροτροφικάς ή αλιευτικάς επιχειρήσεις, εις το εν τρίτον (1/3) δε προκειμένου περί αυτοκινήτων εκποιουμένων υπό του ΟΔΙΣΥ.

5. Επιτρέπεται η χορήγησις αδείας κυκλοφορίας ενός ή περισσοτέρων βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως άνω των 4.000 χιλιογράμμων μικτού βάρους, μετά δικαιώματος κυκλοφορίας αυτών καθ' άπασαν της Επικράτειαν, εις πάντα ασκούντα επιχείρησιν εμπορίας υγρών καυσίμων, εφ' όσον διαθέτει δεξαμενάς (ιδιοκτήτους ή επί μισθώσει) αποθηκεύσεως τοιούτων, χωρητικότητος τουλάχιστον 4.500.000 λίτρων, επί τη καταβολή εφ' άπαξ, υπέρ του Δημοσίου, εισφοράς εκ δραχμών οκτώ (8) ανά χιλιόγραμμον μικτού βάρους.

6. Η υπό των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου οριζομένη εισφορά βεβαιούται ως δημόσιον έσοδον παρά του αρμοδίου δια την φορολογίαν των αυτοκινήτων Οικονομικού Εφόρου, βάσει των απογραφικών δελτίων των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και καταβάλλεται εις το οικείον Δημόσιον Ταμείον το μεν εν έκτον (1/6) ταύτης κατά την χορήγησιν της αδείας κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου ή τριτρόχου οχήματος, το δε υπόλοιπον εις πέντε (5) ισοπόσους μηνιαίας δόσεις, εξ ων η πρώτη καταβάλλεται εντός του πρώτου δεκαημέρου του μεθεπομένου από της εκδόσεως της ως άνω αδείας μηνός. Η μη εμπρόθεσμος καταβολή μιάς των ως άνω δόσεων συνεπάγεται την απώλειαν του δικαιώματος καταβολής της εισφοράς εις δόσεις και την απαίτησιν καταβολής ολοκλήρου του οφειλομένου υπολοίπου της εισφοράς. Εν τη περιπτώσει ταύτη αφαιρούνται παρά του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου η άδεια κυκλοφορίας και αι κρατικαί πινακίδες του αυτοκινήτου μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως του οφειλομένου ποσού της εισφοράς.

7. Η κατά τα ανωτέρω, οριζομένη, εφ' άπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφορά, καταβάλλεται εις πάσαν περίπτωσιν καθ' ην το πρώτον τίθεται εις κυκλοφορίαν φορτηγόν αυτοκίνητον ή τρίτροχον όχημα ιδιωτικής χρήσεως, ως και εις τας περιπτώσεις εκδόσεως αδείας επ' ονόματι νέου κατόχου δια κυκλοφορούν, μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος Ν. Δ/τος, φορτηγόν ή τρίτροχον ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητον δι' ο δεν κατεβλήθη η εν λόγω εισφορά. Κατ' εξαίρεσιν και προκειμένου περί αυτοκινήτων οχημάτων κυκλοφορούντων ως άνω νομίμως μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος Ν. Δ/τος η εφ' άπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφορά δεν καταβάλλεται εις περιπτώσεις διαδοχής της επιχειρήσεως κληρονομικώ δικαιώματι ή αλλαγής επωνυμίας ή προσλήψεως εταίρων ή αλλαγής μορφής ή εταιρικού τίτλου ή αλλαγής αντικειμένου επιχειρήσεως.

8. Απαλλάσσονται της καταβολής της δια του παρόντος άρθρου οριζομένης κατά τα ανωτέρω υπέρ του Δημοσίου εισφοράς, τα εις κυκλοφορίαν τιθέμενα βυτιοφόρα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως τα προοριζόμενα αποκλειστικώς και μόνον δια την μεταφοράν και διανομήν ποσίμου ύδατος εις περιοχάς μη υδρευομένας ως και τα τοιαύτα αποκομιδής απορριμάτων.

Οι όροι, αι προυποθέσεις και περιορισμοί υφ' ους θα είναι δυνατή η κυκλοφορία των αυτοκινήτων τούτων, καθορίζονται δι' αποφάσεως του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού.

 

Άρθρον 3.

 

(Άρθρον 2 Ν.Δ. 833/1971).

 

1. Επιβατηγά αυτοκίνητα ταξινομηθέντα ως ιδιωτικής χρήσεως επιτρέπεται όπως χρησιμοποιώνται δια την μεταφοράν και αγαθών της επιχειρήσεως του κατόχου αυτών εφ' όσον ταύτα έχουν χαρακτηρισθή ως οχήματα "μικτής χρήσεως" και είναι εφοδιασμένα δι' ειδικής προς τούτο αδείας κυκλοφορίας. Η άδεια αύτη εκδίδεται τη συνδρομή απασών των υπό του Ν. Δ/τος 49/1968 οριζομένων προυποθέσεων και τη καταβολή της υπό της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. Δ/τος τούτου προβλεπομένης εφ' άπαξ υπέρ του Δημοσίου αντιστοίχου εισφοράς.

2. Αι επί τη βάσει των κατ' εξουσιοδότησιν των διατάξεων του Ν.Δ. 49/1968 εκδoθεισών κανονιστικών αποφάσεων του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού, εκδοθείσαι άδειαι κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως δια μεταφοράν προσώπων και πραγμάτων, θεωρούνται ως νομίμως χορηγηθείσαι, αι δε δυνάμει αυτών καταβληθείσαι υπέρ του Δημοσίου εισφοραί ως νομίμως γενόμεναι.

3. Κατ' εξαίρεσιν των εν παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 49/1968 οριζομένων, επιτρέπεται η χορήγησις αδείας κυκλοφορίας ενός ή περισσοτέρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως άνω των 4.000 χιλιογράμμων μικτού βάρους επ' ονόματι επιχειρήσεων περιοδευόντων θιάσων (θεάτρων, τσίρκων κλπ.) και αν αύται δεν εμφανίζουν τα κατά τας διατάξεις της παραγράφου ταύτης απαιτούμενα ακαθάριστα εισοδήματα των 2.000.000 δρχ. τουλάχιστον. Κατά τα λοιπά και ως προς τας επιχειρήσεις ταύτας έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις του ως άνω Ν. Δ/τος.

 

Άρθρον 4.

 

(Άρθρον 1 Ν.Δ. 1268/1972).

1. Απαγορεύεται:

 

α) Η χρησιμοποίησις φορτηγού αυτοκινήτου ως και τρικύκλου οχήματος (μοτοσυκλέττας) ιδιωτικής χρήσεως υφ' οιουδήποτε άλλου προσώπου πλην του υπέρ ου εξεδόθη η άδεια κυκλοφορίας αυτού φυσικού ή νομικού προσώπου, η χρησιμοποίησις αυτού δια σκοπόν διάφορον του δι' ον εχορηγήθη η άδεια κυκλοφορίας, ως και η καθ΄ οιονδήποτε τρόπον παραχώρησις της χρήσεως αυτού εις τρίτον πρόσωπον.

β) Η καθ΄ οιονδήποτε τρόπον άμεσος ή έμμεσος είσπραξις κομίστρου δι' εκτελουμένας δια φορτηγού αυτοκινήτου ή τρικύκλου οχήματος (μοτοσυκλέττας) ιδιωτικής χρήσεως μεταφοράς, εξαιρέσει των εις ειδικάς περιπτώσεις και ιδιαιτέρως εις περιόδους αιχμής επιτρεπομένων τοιούτων δι΄ αποφάσεως του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, εφ' όσον πρόκειται περί εποχικώς παραγομένων αγροτικών προιόντων χρηζόντων αμέσου διακινήσεως, των σχετικών όρων και προυποθέσεων καθοριζομένων δι' αποφάσεως του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών.

γ) Η μεταφορά δια τοιούτων οχημάτων αγαθών ανηκόντων εις τρίτους έστω και δωρεάν, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μεταφοράς αγαθών προοριζομένων δια φιλανθρωπικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.

δ) Η μεταφορά δια τοιούτων οχημάτων αγαθών άλλων των εν τη αδεία κυκλοφορίας αυτών οριζομένων, ως και δια τας περιπτώσεις αδείας εκδοθείσης προ της ισχύος του παρόντος Ν.Δ. η κυκλοφορία αυτού πέραν των ορίων της εν τη αδεία ταύτη αναγραφομένης περιοχής.

ε) Η μεταφορά προσώπων δια φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως πλην του οδηγού και ενός συνοδηγού ή βοηθού οδηγού.

 

2. Κατ' εξαίρεσιν της περιπτώσεως ε' της προηγουμένης παραγράφου, επιτρέπεται:

α) Η μεταφορά προσώπων απασχολουμένων εις την εκτέλεσιν παραγωγικών έργων ή εις ετέρας επιχειρήσεις, εκ του τόπου κατοικίας των εις τον τόπον εργασίας και τανάπαλιν, δια φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως ανηκόντων εις τας εν λόγω επιχειρήσεις, άνευ καταβολής κομίστρου, εφ' όσον ο τόπος εργασίας των δεν εξυπηρετείται συγκοινωνιακώς και τα εν λόγω αυτοκίνητα πληρούν τους δι' αποφάσεως του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών καθοριζομένους όρους ασφαλείας. Δια της αυτής ή ομοίας αποφάσεως καθορίζονται και οι λοιποί όροι και προυποθέσεις, ως και η διαδικασία και τα όργανα χορηγήσεως αδείας δια μεταφοράν των ως άνω προσώπων.

β) Η μεταφορά μέχρι τριών (3) εργατών ή τεχνιτών δια φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, ανηκόντων εις βιομηχανικάς, βιοτεχνικάς, γεωργικάς ή εμπορικάς εν γένει επιχειρήσεις εκ των καταστημάτων της επιχειρήσεως δια την συνόδευσιν, εκφόρτωσιν και παράδοσιν εις τους τόπους προορισμού των υπ' αυτών παραγομένων και πωλουμένων προιόντων.

 

Άρθρον 5.

 

(Άρθρον 2 Ν.Δ. 1268/1972).

 

Επιτρέπεται η μεταφορά μέχρι τριών (3) εργατών ή τεχνιτών δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, χρησιμοποιουμένων υπό βιομηχανικών, βιοτεχνικών, γεωργικών ή εμπορικών εν γένει επιχειρήσεων, δια την συνόδευσιν, εκφόρτωσιν και παράδοσιν εις τους τόπους προορισμού των δι' αυτών μεταφερομένων προιόντων. Ομοίως επιτρέπεται η μεταφορά μέχρι τεσσάρων (4) εργατών δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, εκτελούντων μεταφοράς πραγμάτων εντός πόλεων (οικοσκευάς κλπ.).

 

Άρθρον 6.

 

(Άρθρον 1 παρ. 3 Ν.Δ. 833/1971).

 

Επιτρέπεται η καθ' άπασαν την Επικράτειαν και καθόλον το έτος κυκλόφορία των ήδη κυκλοφορούντων εντός ωρισμένης περιοχής ή δι' ωρισμένην μόνον χρονικήν περίοδον του έτους φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως εφ' όσον καταβληθή η εν των άρθρω 2 του παρόντος οριζομένη αντίστοιχος εφ' άπαξ εισφορά.

 

Άρθρον 7.

 

(Άρθρον 5 Ν.Δ. 49/1968).

 

Αι χορηγηθείσαι μέχρι της ισχύος του παρόντος κατά τας διατάξεις του 419/1964 Β. Δ/τος, προεγκρίσεις θέσεως εις κυκλοφορίαν φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως και μη εκτελεσθείσαι θεωρούνται ισχύουσαι υπό τον όρον της υπό των υποχρέων καταβολής της εν άρθρω 2 οριζομένης, κατά περίπτωσιν, εφ' άπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφοράς.

Άρθρον 8.

 

(Άρθρον 6 Ν.Δ. 49/1968).

 

Η παράβασις των διατάξεων του παρόντος, τιμωρείται δια προστίμου ή κρατήσεως, εν υποτροπή δε εντός διετίας, δι' αμφοτέρων των ποινών.

 

Άρθρον 9.

 

(Άρθρον 7 Ν.Δ. 49/1968).

 

Αι λεπτομέρειαι εφαρμογής του παρόντος Ν. Δ/τος, καθορισθήσονται δι' αποφάσεως του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού.

Πάσα διάταξις γενική ή ειδική, αντικειμένη προς τας του παρόντος, καταργείται.

Εις τον αυτόν επί της Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Β. Δ/τος.

 

Εν Αθήναις τη 29 Μαρτίου 1973

 

Εν ονόματι του Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΙΑΚΑΣ