EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1973

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

33

 

 

 

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 109

Περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας καταχωρήσεως πάσας συμφωνίας μεταβιβάσεως της κυριότητος ή κτήσεως ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος επί αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών εις το βιβλιάριού μεταβολών κυριότητος και κατοχής τούτων ως και περί ακυρώσεως των αδειών κυκλοφορίας αυτών"

 

Έχοντες υπ' όψιν:

1. Της διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 4 του Ν.Δ. 1146/1972 "περί τρόπου μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών " .

2. Τας διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 6 του Ν. 2246/1952 "περί τροποποιή­σεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί τελών χαρτοσήμου και άλλων τίνών φορολογικών διατάξεων".

3. Την υπ' αριθ. 825/1972 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει των Ημέτέρων επί των Οικονομικών και Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργών, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

Συμβαλλόμενα μέρη

 

Κατά την υπογραφήν της συμφωνίας μεταβιβάσεως της κυριότητος επί αυτο­κινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας οι συμβαλλόμενοι παρίστανται αυτοπροσώ­πως ή δι' αντιπροσώπου των, εφοδιασμένου δι' ειδικού προς τον σκοπόν τού­τον συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. Η ταυτότης τούτων αποδεικνύεται δια της επιδείξεως εις το αρμόδιο υπηρεσιακόν οργάνου του δελτίου ταυτότητας, ή διαβατηρίου ή και άλλων παρεμφερών δημοσίων εγγράφων.

 

Άρθρον 2

Προϋποθέσεις καταχωρίσεως συμφωνίας εις ~ι(3λιάριον

 

1. Πάσα καταρτιζομένη συμφωνία μεταβιβάσεως της κυριότητος επί αυτοκινή­του οχήματος ή μοτοσυκλέττας καταχωρίζεται εις την οικείαν θέσιν του βιβλια­ρίου μεταβολών κυριότητος και κατοχής αποκλειστικώς υπό των κατά το άρθρού 4 του παρόντος οριζομένων οργάνων.

2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφαν συμφωνία είναι κατηχωρητέα εις το βιβλιάριον μεταβολών κυριότητος και κατοχής εφόσον συντρέχουν, επί πλέον της εν τω προηγουμένω άρθρω αναφερομένης προϋποθέσεως, και αι ακόλουθοι τοιαύται:­


α) Προκύπτει εκ του αυτού βιβλιαρίου μεταβολών κυριότητος και κατοχής ότι ο "πωλητής" ή οι "πωληταί" του μεταβιβαζομένου κατά κυριότητα αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας είναι κύριοι των επ' αυτού μεταβιβαζομένων ποσο­στών. Αν εις την δήλωσιν, βάσει της οποίας εξεδόθη το βιβλιάριού, ή εις προη­γουμένην καταχωρισθείσαν συμφωνίαν υφίσταται ένδειξις περί παρακρατήσεως της κυριότητος, η αιτουμένη καταχώρησις της συμφωνίας περί μεταβιβάσεως της κυριότητας του αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας πραγματοποιείται εφόσον προσκομισθή δήλωσις, κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 105/1969, του παρακρατήσαντος την κυριότητα ότι ούτος μεταβιβάζει τούτην.

β) Ο "πωλητής" ή "πωληταί" του μεταβιβαζομένου αυτοκινήτου οχήματος υποβάλουν εις το αρμόδιον όργανον, αν πρόκειται περί μεταβιβαζομένου οχή­ματος μετ' αδείας κυκλοφορίας και κρατικών πινακιδίων, την άδειού κυκλοφο­ρίας τούτου εξ ης να προκύπτη:

αα) 'Οτι αύτη είναι εν ισχύ και έχει εκδοθή επ' ονόματι του "πωλητού" ή των "πωλητών" του μεταβιβαζομένου αυτοκινήτου οχήματος. Προκειμένου περί αυτοκινήτου οχήματος μετ' αριθμού κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων το οποίον ευρίσκεται εν ακινησία, η δε άδεια κυκλοφορίας αυτού μετά των κρητι­κών πινακίδων είναι κατατεθειμένοι εις την οικείαν Οικονομικήν Εφορίαν προ της παρόδου μηνιαίας προθεσμίας από της προηγουμένης μεταβιβάσεως, συμ­φώνως προς τος διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2367/1953, αντί της αδείας τούτης υποβάλλεται βεβαίωσης της οικονομικής τούτης Εφορίας εξ' ης να προκύπτει το γεγονός τούτο. Ομοία βεβαίωσις υποβάλλεται και εις πάσαν περίπτω­σιν καθ' ην η άδεια κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων κρατείται υπό άλλης Δημοσίας Αρχής.

ββ) 'Οτι, κατά τας ισχυούσας διατάξεις, είναι επιτρεπτή η αιτουμένη μεταβί­βασις του αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας μετά του δικαιώματος της αδείας κυκλοφορίας αυτού. Εάν πρόκειται περί περιπτώσεων και, κατά τας κειμένας διατάξεις, απαγορεύεται η μεταβίβασις της κυριότητος αυτοκινήτου οχήματος μετά του δικαιώματος κυκλοφορίας αυτού ως δημοσίας ή και ιδιωτι­κής χρήσεως προ της καταθέσεως των στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια και κρατι­καί πινακίδες) εις Υπηρεσίαν Συγκοινωνιών υποβάλλεται, αντί της εν λόγω αδείας κυκλοφορίας, βεβαίωσις της οικείας Υπηρεσίας Συγκοινωνιών εξ ης να προκύπτει ότι έλαβε χώρού η κατάθεσις αύτη.

γ) Προκειμένου περί μεταβιβαζομένου αυτοκινήτου οχήματος μετ' αριθμού κυκλοφορίας, υποβληθή εις το κατά το άρθρον 4 παρ. 1 του παρόντος υπηρε­σιακού οργάνου, κατ' άρθρού 5 παρ. 6 του Ν.Δ. 1146/1972, βεβαίωσις του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου, θεωρουμένη και παρά του αρμοδίου Δημοσίου Ταμείου, εξ ης να προκύπτει ότι δια το μεταβιβαζόμενού όχημα κατεβλήθησαν τα τέλη κυκλοφορίας αμφοτέρων των εξαμήνων του οικονομικού έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώρού η μεταβίβαση τα τυχόν οφεcλόμενα τέλη προηγου­μένων εξαμήνων, κρατήσεις του χαρτοσήμου ως και τα τυχόν οριστικώς βεβαιωθέντα πρόστιμα.

δ) Υποβληθούν τα σχετικά αποδεικτικά πληρωμής των αναλογούν των τελών χαρτοσήμου και-των δικαιωμάτων του Ταμείου Νομικών, κατά τα εν άρθρω 9 του παρόντος οριζόμενα.


1. Μετά την υποβολήν των κατά το προηγούμενού άρθρού δικαιολογητικών εις το κατά το άρθρού 4 του παρόντος αρμόδιού οργάνου και την διαπίστωσιν υπό τούτου ότι συντρέχουν αι κατά το άρθρον οριζόμενας προϋποθέσεις, καταχωρούνται εις το βιβλιάριού μεταβολών κυριότητος και κατοχής και εις την οικείαν θέσιν αυτού τ' ακόλουθα:

α) Τα στοιχεία των αποδεικτυκών πληρωμής των τελών χαρτοσήμου και των δικαιωμάτων του Ταμείου Νομικών (αριθμός, χρονολογία εκδόσεως και η εκδούσα το σχετυκόν γραμμάτιού Υπηρεσία ή Οργανισμός) ως και το συνολικώς εισπραχθέν ποσόν, δι' εκάστην περίπτωσιν, ως αι ειδικαί περί τούτων στήλαι του βιβλιαρίου μεταβολών κυριότητος και κατοχής του μετάβιβαζομένου αυτοκι­νήτου προβλέπουν.

β) Το ονοματεπώνυμού, όνομα πατρός, επάγγελμα και η διεύθυνσις κατοικίας (πόλις, οδός, αριθμός) αμφοτέρων των ουμβαλλομένων μερών (πωλητού και αγοραστού). Επί εγγάμων γυναικών σημειούνται και τα στοιχεία του γένους (όνομα και επώνυμού πατρός).

γ) Τα επί τοις εκατόν ποσοστά κατά τα οποία λαμβάνει χώραν η μεταβίβασις επί του μεταβιβαζομένου αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας μεταβίβαση κατά 100% ή κατά διάφορού τούτου ποσοστόν) ως και αν το μεταβιβαζόμενού όχημα μεταβιβάζεται ή ου κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος. Εν περιπτώσει μεταβιβάσεως μόνον της χρήσεως αυτοκινήτου οχήματος, παρακρατουμένης της κυριότητος μέχρις αποπληρωμής του τιμήματος, γίνεται περί τούτου ειδική μνεία, εις την ειδικήν στήλην του βιβλιαρίου.

δ) Τα στοιχεία των εγγράφων εξ ων αποδεικνύεται η ταυτότης των συμβαλ­λομένων μερών ή των πληρεξουσίων αυτών.

ε) Η πόλις ένθα λαμβάνει χώραν η μεταβίβαση ως και η χρονολογία καθ' ην ενεργείται η μεταβίβασης αύτη.

Άρθρον 3

Καταχώρησις συμφωνίας εις βιβλιάριού

 

2. Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον ενδείξεις και στοιχεία εγγράφο­νται ευκρινώς άνευ διαγραφών, παρεγγραφών, ξεσμάτων ή ετέρων τοιούτων εξωτερκκών ελαττωμάτων. Αι χρονολογίαι και οι αριθμοί εν γένει εγγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Πάσα αναγκαία διαγραφή μιας ή περισσοτέρων λέξεων ενεργείται κατά τρόπού επιτρέποντα την ανάγνωσιν των διαγραφομέ­νων λέξεων, συγχρόνως δε ο αριθμός τούτων σημειούται εις το περιθωρίου και η σημείωσης βεβαιούται ρητώς. Προσθήκαι και διορθώσεις γίνονται μόνον εις το περιθωρίου ή όταν το μέγεθος τούτων δεν το επιτρέπη εις το τέλος της πρά­ξεως. Εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις απαιτείται βεβαίωσις. Η βεβαίωσις αύτη, αι εις το περιθώριον της πράξεως γενόμεναι εγγραφαί και τα υστερόγραφα, υπογράφονται υπό των συμβαλλομένων μερών και του συμπράττοντας αρμοδίου δημοσίου οργάνόυ.

3. Εις την οικείαν θέσιν του βιβλιαρίου κυριότητος και κατοχής εκάστης εν αυτώ προβλεπομένης -συμφωνίας μεταβιβάσεως της κυριότητος και κατοχής


αυτοκινήτου οχήματος καταχωρείται μεταγενεστέρως, εφόσον συντρέξη περί­πτωσις, τυχόν μεταβίβασις εις τον εν τη αυτή συμφωνία αναφερόμενού "αγορα­στήν" της παρακρατηθείσης κυριότητας. Την πράξιν τοιαύτην ενεργούν μόνον τα εν τω επομένω άρθρω αναφερόμενα όργανα τη προσκομίσει υπευθύνου δηλώ­σεως του πωλητού, κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 105/1969 "περί ατομικής ευθύ­νης του δηλούντος ή βεβαιούντος", θεωρουμένης δια το γνήσιον της υπογρα­φής παρ' αστυνομικής ή άλλης αρμοδίας προς τούτο αρχής και εμφαινούσης ότι ούτος μεταβιβάζει και την παρακρατηθείσαν υπ' αυτού κυριότητα εις τον εν τη άνω συμφωνία φερόμενον ως "αγοραστήν" του αυτοκινήτου του.

 

Άρθρού 4

Βεβαίωσις υπογραφών συμβαλλομένων μερών

Αρμόδια όργανα

 

1. Η κατά το προηγούμενού άρθρού καταχώρησις ενεργείται υπό οργάνων των νομαρχιακού επιπέδου περιφερειακών Υπηρεσιών Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επυκοινωνιών, ειδυκώς προς τούτο οριζομένων εκάστοτε υπό των οικείων Νομαρχών. Ενώπιον των αυτών οργάνων λαμβάνει χώρού εν συνεχεία και η υπογραφή υπό των συμβαλ­λομένων μερών της άνω καταρτισθείσης συμφωνίας εις της οικείας θέσεις του βιβλιαρίου μεταβολών κυριότητος και κατοχής. Ειδικώς δια την Υπηρεσίαν Συγκοινωνιών Πρωτευούσης τα κατά τα ανωτέρω όργανα ορίζονται δια ποά­ξεως του προϊσταμένου αυτής μέχρι της εξ ολοκλήρου Θέσεως εν ισχύι του Ν.Δ. 1147/1972 "περί Διοικήσεως της Μείζονος Πρωτευούσης".

2. Κάτωθεν της κατά τα ανωτέρω τελειουμένης συμφωνίας μεταβιβάσεως αυτοκινήτου οχήματος ακολουθεί βεβαίωσις του κατά την προηγουμένην παρά­γραφαν οργάνου περί του ότι οι συμβληθέντες υπέγραψαν την συμφωνία ενώ­πιόν του. Εν τέλει της καταχωρίσεως τίθεται η υπογραφή του εν λόγω οργά­νου, η σφραγίς της υπηρεσίας εις ην ανήκει τούτο, και τα στοιχεία του ονομα­τεπωνύμου αυτού.

 

Άρθρού 5

Στείραι καταχωρίσεις

 

Εις το βιβλιάριον μεταβολών κυριότητος και κατοχής και εις τας οικείας θέσεις αυτού καταχωρείται και πάσα κτήσις δικαιώματος κυριότητος, εν όλω ή κατ' ιδανικά μέρη, ή ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος, επί αυτοκινήτου οχήμα­τος ή μοτοσυκλέττας, επελθούσης είτε κληρονομικώ δικαιώματι είτε δια ουμβο­λαιογραφικού εγγράφου, όπου απαιτείται η σύνταξις τοιούτου εγγράφου κατ' επιταγήν ειδικής διατάξεως νόμου ή οσάκις καταρτίζεται τοιούτον έγγραφού οικειοθελώς υπό των συμβαλλομένων μερών. Ωσαύτως εν τω βιβλιαρίω καταχω­ρίζεται και πάσα ετέρα περίπτωσις μεταβολής καθ' οιονδήποτε τρόπον, των εν τω βιβλιαρίω και τη αδεία κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος αναφερομένων στοιχείων του κυρίου 'ή του κατόχου αυτού. Αι τοιαύται καταχωρίσεις ενεργού­νται, μερίμνα του αποκτώντας αντίστοιχον τοιούτον δικαίωμα, υπό του κατά το προηγούμενού άρθρού οριζομένου οργάνου, άνευ της συμπράξεως των ενδια­φερομένων μερών ή των κληρονομικώ δικαιώματι κτωμένων δικαίωμα κυριότη­τας επί του αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας, τη υποβολή μόνον των σχετικών εγγράφων εξ ων αποδεικνύεται η επελθούσα κτήσις δικαιώματος κυριότητας επί του αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας, ολοκλήρου ή κατ' ιδανικόν μερίδιον. Κατά τα λοιπά ως προς τας καταχωρίσεις τούτος εφαρμόζο­νται αι διατάξεις του παρόντος.

 

Άρθρού β

Αντίγραφα καταρτιζομένης συμφωνίας

 

1. Εκάστη καταχωριζομένη εις το βιβλιάριον μεταβολών συμφωνία συντάσσε­ται εις τριπλούν. Το πρωτότυπον της συμφωνίας τούτης παραμένει εις την οικείαν θέσιν του βιβλιαρίου μεταβολών, τα δε δύο αντίγραφα αυτής κρατούνται παρά του οργάνου του βεβαιώσαντος τας υπογραφάς των συμβληθέντων, προς ενημέρωσιν των οικείων Υπηρεσιών Συγκοινωνιών και Οικονομικών Εφοριών, κατά τα εν άρθρω 11 του παρόντος οριζόμενα.

2. Πάσαι αι αφορώσαι έκαστον αυτοκίνητον όχημα συμφωνίαι μεταβιβάσεως αυτού ή κτήσεως ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος καταχωρούνται εν τω αυτώ βιβλιαρίω.

 

Άρθρού 7

Άκυροι συμφωνίαι

 

Εάν συμφωνία μεταβιβάσεως αυτοκινήτου οχήματος εκηρύχθη άκυρος δια τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως, επιμελεία του επιτυχόντος διαδίκου σημει­ούται τούτο υπό του κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος αρμοδίου οργάνου εις το περιθώριον της καταχωρισθείσης τούτης συμφωνίας εις το βιβλιάριον μεταβολών κυριότητας και κατοχής, ενημερουμένης αμελλητί της οικείας Υπηρεσίας Συγκοινωνιών και Οικονομικής Εφορίας.

 

Άρθρού 8

Ακύρωσις αδειών μεταβιβασθέντων αυτοκινήτων οχημάτων Ενημέρωσις ενδιαφερομένων Υπηρεσιών

 

1. Μετά την, κατά τας διατάξεις του παρόντος, περαίωσιν της καταχωρίσεως της σχετικής συμφωνίας εις το βιβλιάριον μεταβολών κυριότητας και κατοχής επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας, δι' ο έχει χορηγηθή άδεια κυκλο­φορίας, υπό του αρμοδίου οργάνου της Υπηρεσίας Συγκοινωνιών του συμπρά­ξαντος εις την γενομένην μεταβίβασιν και προ της επιστροφής εις τους ενδια­φερομένους του βιβλιαρίου και της αδείας κυκλοφορίας, επί της αδείας κυκλο­φορίας αυτού και , εις αμφοτέρας τας πλευράς τούτης τίθεται η ακόλουθος ένδειξις δι' ειδικής σφραγίδος:


 

ΑΚΥΡΟΣ

ΜΕΤΕΒΙΒΑΣΘΗ ΤΗΝ............................................................................................... (αρι8. βιβλιαρίου......................................................................................................) ΕΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΟΝ 0 ΝΕΟΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΦt1ΔΙΑΣθΗ ΔΙΑ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ.

Εν........................ τη. .......... 19...... ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Κάτωθεν της ανωτέρω ενδείξεως τίθεται η υπογραφή και τα στοιχεία του ονοματεπωνύμου του ως άνω οργάνου της Υπηρεσίας Συγκοινωνιών ως και η υπηρεσιακή σφραγίς της Υπηρεσίας ταύτης.

2. Εις ας περιπτώσεις κατεχωρήθη εις το βiβλιάριον συμφωνία μεταβιβάσεως της κυριότητος αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας δι' ο καίτοι έχει χορη­γηθή άδεια κυκλοφορίας κατά τας διατάξεις του Ν. 2367/1953 δεν υπεβλήβη αύτη εις το κατ' άρθρον 4 παρ. 1 του παρόντος οργάνου, συνεπεία συνδρομής των προϋποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της υποπεριπτ. αα' της περιπτ. παρ. 2 άρθρον 2 του παρόντος, ειδοποιείται εγγράφως, υπό της Υπηρεσίας Συγκοινωνιών εις ην ανήκει το συμπράξαν εις την γενόμενη μεταβίβασιν όργα­νον, η κρατούσα ταύτην Δημοσία Αρχή όπως αύτη προβή εις την ακύρωσίν της. της.

 

Άρθρον 9

Καταβλητέα τέλη χαρτοσήμου

Αρμόδια όργανα προσδιορισμού αυτών

 

1. Δια τον υπολογισμόν των οφειλομένων τελών χαρτοσήμου και των δικαιω­μάτων υπέρ του Ταμείου Νομικών εφόσον εκάστης μεταβιβάσεως της κυριότη­τος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας, εν όλω ή κατ' ιδανικόν μερί­διον, και της άδειας κυκλοφορίας αυτού εν γένει έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1146/1972.

2. Αναλόγως της κατηγορίας, της χρήσεως και του έτους κυκλοφορίας εν Ελλάδι εκάστου μεταβιβαζομένου αυτοκινήτου οχήματος και επί τη βάσει των κατά την προηγουμένην παράγραφον αναφερομένων στοιχείων, προσδιορίζο­νται τα προς καταβολήν αναλογικά και κλιμακωτά πάγια τέλη χαρτοσήμου, κατ' άρθρού 4 του Ν.Δ. 1146/1972.

3. Οι κατά την προηγουμένην παράγραφαν προσδιορισμοί δι' έκαστον μεταβιβαζόμενον όχημα ενεργούνται υπό οργάνων των επί νομαρχιακού επιπέδου Περιφερειακών Υπηρεσιών' της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών του Υπουρ­γείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, ειδικώς προς τούτο οριζομένων εκάστοτε υπό των οικείων Νομαρχών. Προς τον σκοπόν τούτον, ως και δια την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 1146/1972 τα εν λόγω όργανα χορηγούν εις πάντα αιτούντα συμπεπληρωμένον το κατω­τέρω ειδικόν σημείωμα δεόντως ηλεγμένον και θεωρημένον υπ' αυτών:


 

ΕΙΔΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Περί των καταβλητέων τελών χαρτοσήμου και των αναλογούντων δικαιωμά­των υπέρ του Ταμείου Νομικών λόγω της μεταβιβάσεως της κυριότητας του κατωτέρω αυτοκινήτου οχήματος.

Ονοματεπώνυμού πωλητού ...

Ονοματεπώνυμον αγοραστού.................................................................................. Αριθμός κυκλοφορίας μεταβιβαζομένου αυτου ................................................... Εργοστάσιον κατασκευής ........................................................................................ Αριθμοί σειράς, πλαισίου και κινητήρος ................................................................. Κατηγορία ................................................................................................................. Χρήσης ....................................................................................................................... Μεταβιβαζόμενα ποσοστά ....................................................................................... Αναλογούντα τέλη χαρτοσήμου.............................................................................. Αναλογούντα δικαιώματα υπέρ Ταμείου Νομικών .................................................

 

Άρθρον 1 ο

Καταβολή τελών χαρτοσήμου και δικαιωμάτων Ταμείου Νομικών

 

Τα κατά το προηγούμενού άρθρού προσδιοριζόμενα τέλη χαρτοσήμου δια τας μεταβιβάσεις της κυριότητας επί αυτοκινήτου οχημάτων ή μοτοσυκλεττών εισπράττονται εξ ολοκλήρου δι' αποδεικτικού πληρωμής του Δημοσίου Ταμείου, τα δε δικαιώματα του Ταμείου Νομικών κατά τα υπό του, κατ' εξουσιοδότησιν του άρθρου 4, παρ. 8 του Ν.Δ. 1146/1972, εκδο8ησομένου Β. Δ/τος ορισθησό­μενα. Εις το αποδεικτικόν πληρωμής, εκτός των άλλων υπηρεσιακών ενδείξεων, μνημονεύονται υποχρεωτικώς και τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Το ονοματεπώνυμού του καταβάλλοντας τα ως άνω τέλη χαρτοσήμου πωλητού ή αγοραστού κατά περίπτωσιν. Προκειμένου περί νομικού προσώπου αναγράφεται η επωνυμία και η έδρα αυτού.

β) Ο αριθμός κυκλοφορίας του μεταβιβαζομένου αυτοκινήτου η χρήσις ιδιω­τική ή δημοσία και η κατηγορία λεωφορείού, επιβατηγών, μοτοσυκλέττα κ.λπ) αυτού. Επί αυτοκινήτου οχήματος μη φέροντας αριθμόν κυκλοφορίας σημειού­ται το εργοστάσιού κατασκευής και οι αριθμοί σεφάς πλαισίου και κινητήρας αυτού.

γ) Το εισπραχθέν τέλος χαρτοσήμου.

 

Άρθρον 11

Τύχη υποβληθέντων δικαιολογητικών

1. Το αποδεικτικόν πληρωμής, εξ ου αποδεικνύεται η καταβολή των αναλο­γούντων τελών χαρτοrnjμου, ως και των δικαιωμάτων του Ταμείου Νομικών, η κατ' άρθρον 2 παρ. 2 περίπτ. γ' βεβαίωσης Οικονομικού Εφόρου και η κατ' άρθρον 2 παρ. 2 περιπτ. α' του παρόντος δήλωσις περί μεταβιβάσεως της παρακρατηθείσης κυριότητος, εκάστης συνταχθείσης και καταχωρισθείσης εν τω


βιβλιαρίω συμφωνίας μεταβιβάσεως της κυριότητας επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας ως και αντίγραφαν της συμφωνίας ταύτης, παραμένουν εις την αρμοδίαν Υπηρεσίαν Συγκοινωνιών. Τα έγγραφα ταύτα, εφόσον μεν αφορούν μεταβιβασθέν αυτοκίνητού όχημα μετ' αριθμού κυκλοφορίας τίθενται εις τον αντίστοιχού τηρούμενον δι' αυτό φάκελλον, εφόσον δε αφορούν τοιούτον άνευ αριθμού κυκλοφορίας φυλάσσονται εις ειδικόν φάκελλον, τοποθετούμενα κατά σειράν του αύξοντος αριθμού του βιβλιαρίου μεταβολών κυριότητας και κατο­Χτ1ς

2. Το εναπομένον αντίγραφού της καταρτισ8είσης συμφωνίας μεταβιβάσεως αυτοκινrjτου οχήματος διαβιβάζεται εις τον αρμόδιού Οικονομικόν Έφορον δια την βεβαίωσιν των τελών κυκλοφορίας του περί ου η συμφωνία μεταβιβάσεως αυτοκινήτου οχήματος και δια πάσαν τυχόν ετέραν φορολογικήν χρήσην.

 

Άρθρού 12

Χορήγησης αντιγράφων ή αποσπασμάτων βιβλιαρίου μεταβολών

 

Παν πρόσωπού έχον έννομον συμφέρον δικαιούται να λαμβάνει παρά της οικεtας Υπηρεσίας Συγκοινωνιών αντίγραφα ή αποσπάσματα των ξεχωρισμένων στοιχείων του βιβλιαρίου.

Εις τον επί της Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργόν, ανατίθε­μεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος. .

 

Άρθρον 13

Η ισχύς τους παρόντος άρχεται από 1 ης Απριλίου 1973

Εν Αθήναις τη 27 Ιανουαρίου 1973