ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1949

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

103

 

 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 965

 

Περί κυρώσεως των Πράξεων του ΧΙΙ Παγκοσμίου Ταχυδρομικού Συνεδρίου Παρισίων.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Λαβόντες υπ' όψιν την κατά την συνεδρίασιν της 20 Απριλίου 1949 του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου ληφθείσαν απόφασιν περί εκδόσεως Αναγκαστικού Νόμου "περί κυρώσεως των πράξεων του ΧΙΙ Παγκοσμίου Ταχυδρομικού Συνεδρίου Παρισίων", απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Αρθρον 1.

 

Κυρούται η υπό του εν Παρισίοις ΧΙΙ Παγκοσμίου Ταχυδρομικού Συνεδρίου διομολογηθείσα τη 5 Ιουλίου 1947 αναθεώρησις της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Συμβάσεως και των Συμφωνιών περί Αντικαταβολών, Δεδηλωμένων Αξιών, Δομάτων, Επιταγών, μετά των συναφών αυταίς Κανονισμών εκτελέσεως και των τελικών πρωτοκόλλων αυτών, κατά τα εν τοίς παραπόδας τεύχεσι κείμενα αυτών εις Ελληνικήν και Γαλλικήν γλώσσαν,

Aρθρον 2.

 

1.                   Οι υπό της ανωτέρω Συμβάσεως και Συμφωνιών ουχί παγίως αλλά κατά κυμαινόμενον τρόπον προβλεπόμενοι όροι παραδοχής και τα ισοδύναμα των εν αυταίς προβλεπομένων ταχ. τελών και δικαωμάτων δια την εν Ελλάδι εφαρμογήν των, ορίζονται εκάστοτε δια κοινών αποφάσεων των επί των Οικονομικών και των ΤΤΤ Υπουργών δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2.                   Τα ισοδύναμα των προσθέτων ταχ. τελών των εξ Ελλάδος δια το εξωτερικόν μεταφερομένων αεροπορικώς αντικειμένων αλληλογραφίας, ως και των ταχυδρομικών τελών αποστολής των εξωτερικών ταχυδρομικών δεμάτων εν γένει, ορίζονται εκάστοτε δι' αποφάσεως του Υπουργού των ΤΤΤ.

3.                   Η τιμή της δραχμής εν σχέσει προς το χρυσούν φράγκον δια τας δηλουμένας αξίας των εξ Ελλάδος αποστελλομένων επιστολών, κυτίων και δεμάτων μετά δεδηλωμένης αξίας, ορίζεται κατά την εν τη προηγουμένη παραγράφω διαδικασίαν.

4.                   Η τιμή της δραχμής εν σχέσει προς τα ξένα νομίσματα προς έκδοσιν των δια το εξωτερικόν ταχ., επιταγών ως και προς πληρωμήν των εκ του εξωτερικού τοιούτων καθορίζεται δι' αποφάσεως του Γενικού Διευθυντού ΤΤΤ βάσει των δελτίων τιμής συναλλάγματος της Τραπέζης της Ελλάδος.

 

Εν Αθήναις τη 29 Απριλίου 1949

 

ΠΑΥΛΟΣ Β.

 

Το Υπουργικόν Συμβούλιον


Ο Πρόεδρος

Θ. ΣΟΦΟΥΛΗΣ

 

Ο Αντιπρόεδρος

ΑΛ. ΔΙΟΜΗΔΗΣ


Τα Μέλη

Κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ, Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Φ. ΖΑΙΜΗΣ, Κ. ΤΣΑΤΣΟΣ, Γ. ΜΑΥΡΟΣ, ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, Δ. ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ, ΠΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ, ΧΡ. ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΜΜ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ, ΓΕΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Μ. ΑΙΛΙΑΝΟΣ, Β. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις της 29 Απριλίου 1949.

 

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

Γ. ΜΕΛΑΣ