EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤOY BAΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

Εν Αθήναις

Τη 31 Ιανουαρίου 1946

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

23

 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 876/1946

 

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της υπηρεσίας Τ.Τ.Τ.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο Β΄

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Αρθρον 1

To εδάφιον 1 του Α.Ν. 2566/1940 αντικαθίσταται ως εξής:

1.      Ιδρύεται εν Αθήναις, Θεσσαλονίκη, Κομοτινή, Ιωάνίνοις και Χανίοις ανά μία σχολή ΤΤΤ δια την θεωριτική μόρφωσιν και πρακτικίν κατάρτισιν των εις την Υπηρεσίαν των ΤΤΤ κατατασσομένων υπηλλήλων.

2.      Το εδάφ. 2 της παραγράφου 3 του αυτού άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: Τέκνα ΤΤΤ υπαλλήλων εν ενεργεία συνταξιούχων επιτυχόντα κατά τας εισιτηρίους εξετάσεις εισάγονται εις την Σχολήν ανεξαρτήτως της σειράς επιτυχίας των καθ'υπέρβασιν του ορισθέντος αριθμού εισακτέων.

 

Αρθρον 2

 

1Κατά το τρέχον σπουδαστικόν έτος επιτρέπεται όπως ο νενομισμένος χρόνος διδασκαλίας εν ταις Σχολαίς ΤΤΤ περιορισθή μέχρις εξαμήνου κατά κατώτατον όριον.

2. Μαθηταί των Σχολών ΤΤΤ της εκπαιδευτικής περιόδου 1940 - 41 διακόψαντες την εν αυταίς φοίτησιν λόγω στρατεύσεως ή άλλης ευλόγου αιτίας, δύναται άνευ εξετάσεων να εισαχθώσι προς φοίτησιν εις τας εν λίγω Σχολάς κατά την εκπαιδευτικήν περίοδον 1945-46 επί τη αιτήσει αυτών υποβαλλομένη προς την οικείαν Σχολήν εντός μηνός από της ενάρξεως της ισχύος του παρόνοτς Νόμου.

 

Αρθρον 3

 

Σπουδασταί του Διοικητικού Τμήματος της Ανωτέραας Σχολής ΤΤΤ έχοντες εξαιρετικήν επίδοσιν εις τα φυσικομαθημετικά και τα τεχνικά μαθήματα επιτρέπεται να μεταχθώσι προ της λήξεως του 2ου σπουδασικού εξαμήνου εις το αντίστοιχον εξάμηνον του Τεχνικού Τμήματος κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου των Καθηγητών στηριζομένης εις ομόφωνον γνώμην των Καθηγητών των οικείων εδρών.

 

Αρθρον 4

 

Εις το Διοικητικίν Συμβούλιον του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας μετέχουν ως μέλη εκ μέρους του Υπουργείου ΤΤΤ ο Γενικός Διευθυντής ΤΤΤ και ο Διευθυντής της Ραδιοηλεκτρικής Υπηρεσίας.

 

Άρθρον 5

 

1. Οι Ανώτεροι Αρχιμηχανικοί μετονομάζονται δυνάμει του παρόντος εις ΤΤ. Αρχιμηχανικούς α΄τάξεως, οι Αρχιμηχανικοί α΄ τάξεως εις ΤΤ Αρχιμηχανικούς β΄τάξεως, οι Αρχιμηχανικοί β΄ τάξεως εις ΤΤ Μηχανικούς α΄τάξεως, οι ΤΤ Μηχανικοί α΄ τάξεως εις ΤΤ Μηχανικούς β΄ τάξεως, οι Μηχανικοί β΄ ταξεως εις ΤΤ Μηχανικούς γ΄ τάξεως. Οι ήδη Μηχανικοί γ΄ τάξεως διατηρούσι την ιδίαν ονομασίαν υπό την κατά τας ισχυούσας διατάξεις νέαν αντιστοιχίαν του βαθμού τούτου.

2. Πάντες οι αντέρω διατηρούσι την μεταξύ αλλήλων αρχαιότητα, θεωρούμενοι ως πραχθέντες εν τω κατά τ' ανωτέρω νέω αυτών βαθμώ, αφ' ής είχον αρχικώς προαχθή εις τον βαθμόν εξ ού μετωνομάσθησαν.

 

Άρθρον 6

 

Εις τας κατά τας κειμένας διατάξεις οργανικάς θέσεις ΤΤΤ Διευθυντών ή Τμηματαρχών β΄ ή α΄ τάξεως προστίθενται τρείς θέσεις, οριζομένου του συνολικού αριθμού τούτων εις 191.

Αι ούτω συνιστώμεναι θέσεις πληρούνται, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 19 του Νόμου 377/1943 δια προαγωγής τηλεγραφητών α΄τάξεως, κεκτημένων τα νόμιμα προς προαγωγήν προσόντα ή εισηγητών κεκτημένων υπερεικοσαετή συνολικήν υπηρεσίαν, εξ ής πενταετή τουλάχιστον ευδόκιμον υπηρεσίαν εν τω βαθμώ του εισηγητού.

Οι εκ των τελευταίων προαχθησόμενοι δεν δύνανται να εξελιχθώσιν εις βαθμόν ανώτερον τουΤμηματάρχου α΄τάξεως, εφ' όσον δεν κέκτηνται δίπλωμα Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου.

Από της πληρώσεως των θέσεων τούτων καταργούνται θέσεις τηλεγραφητών α΄τάξεως ή Εισηγητών Γραμματέων β΄τάξεως της Κεντρικής Υπηρεσίας, ισάριθμον προς τους εξ εκατέρας των κατηγοριών τούτων προαχθησομένους.

 

Άρθρον 7

 

Εις την παράγρ. 4 του άρθρου 9 του Α.Ν. υπ΄αριθ. 587)1945 προστίθεται εδάφιον 2 έχον ούτω:

Οι εκ των εκτάκτων κοινοτικών φυλάκων ευδοκίμως υπηρετήσαντες υπέρ την δεκαετίαν θεωρούνται κεκτημένοι τα προς διορισμόν εις θέσιν μονίμου εργάτου γ΄ τάξεως προσόντα και εις ήν έτι περίπτωσιν υπερέβησαν το 45ον έτος της ηλικίας των.

 

Άρθρον 8

 

Οι δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 3811 "περί Διοικησεως Υπηρεσίας ΤΤΤ υπηρετούντες ή προσλαμβανόμενοι έκτακτοι εργάται δεν κέκτηνται εφεξής την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου. Ούτοι προσλαμβάνονται κατά την ελευθέραν κρίσιν των προϊσταμένων των οικείων τεχνικών Τμημάτων ή Υπηρεσιών. Ο αριθμός των εκάστοτε κατά Τεχνικά Τμήματα προσληπτέων ορίζεται αναλόγως των υπαρχουσών αναγκών δι' αποφάσεως του Υπουργού ΤΤΤ μετά γνώμην του Συμβουλίου της Τεχνικής Υπηρεσίας.

 

Άρθρον 9

 

Εις τους εν μεταθέσει διατελούντας εκ του Προσωπικού ΤΤΤ δεν χορηγείται κανονική ή αναρρωτική άδεια.

Άρθρον 10

 

Ο χρόνος προγενεστέρας υπηρεσίας ως εκτάκτων ΤΤΤ υπαλλήλων των εν συνεχεία ταύτης φοιτησάντων επιτυχώς εις τας Προπαρασκευαστικάς Σχολάς ΤΤΤ και διορισθέντων ως βοηθών β΄τάξεως προσμετράται εις την λοιπήν μόνιμον υπηρεσίαν των.

Ούτοι αποκτώσιν αρχαιότητα εις τον βαθμόν, όν κέκτηνται κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος, αφ' ής τυχόν προήχθησαν το πρώτον εις τον βαθμόν τούτον οι κατά την αυτήν ή μεταγενεστέραν χρονολογίαν διορισθέντες, ως έκτακτοι και ακολούθως εν συνεχεία μονιμοποιηθέντες, τιθέμενοι εις το αριστερόν των εκ τούτων εντός του αυτού ημερολογιακού έτους προαχθέντων.

 

Άρθρον 11

 

1. Εις κενάς θέσεις αγροτικών διανομέων διορίζονται δόκιμοι αγροτικοί διανομείς οι κεκτημένοι απολυτήριον δημοτικού σχολειου και ηλικίαν μέχρι 35 ετών, εκπληρώσαντες τας στρατιωτικάς αυτών υποχρεώσεις ή νομίμως απαλλαγέντες τούτων.

2. Πάσα διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα Νόμον καταργείται.

Η ισχύς του παρόντος Νόμου, υποβληθησομένου προς κύρωσιν εις την μέλλουσαν να συνέλθη Βουλήν, άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εν Αθήναις τη 26 Ιανουαρίου 1946.

Εν ονόματι του Βασιλέως

Ο Αντιβασιλεύς

+ Ο Αθηνών ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

 

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο Πρόεδρος

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ

 

Τα Μέλη

 

Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ, ΠΡ. ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ, Κ. ΡΕΝΤΗΣ, Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΝΟΒΑΣ, ΑΛ. ΜΥΛΩΝΑΣ, Θ. ΧΑΒΙΝΗΣ, Γ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ, Δ. ΜΑΧΑΣ, Χ. ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ, Ε. ΜΑΛΑΜΙΔΑΣ, Θ. ΜΑΝΕΤΤΑΣ, Π. ΕΥΡΙΠΑΙΟΣ, Γ. ΜΑΥΡΟΣ, Χ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Δ. ΜΑΡΣΕΛΟΣ, Ν. ΚΡΑΣΑΔΑΚΗΣ, Γ. ΠΑΠΠΑΣ, Α. ΖΑΚΚΑΣ.

Εθεωρήθη και ετέθη η Μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 26 Ιανουαρίου 1946

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

Κ. ΡΕΝΤΗΣ