EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1967

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

126

 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 70

Περί ελευθέρας επιβιβάσεως μέχρι πέντε οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας εις έκαστον λεωφορείον των Κ.Τ.Ε.Λ. της αστικής περιοχής Αθηνών - Πειραιώς και άλλων τινων διατάξεων.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΑΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

1. Επιτρέπεται η ελευθέρα επιβίβασις εις έκαστον λεωφορείον των ΚΤΕΛ πασών των αστικών λεωφορειακών περιοχών της Χώρας, μέχρι και πέντε (5) εν στολή οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας (Υπαξιωματικών, στρατιωτών, ναυτών, σμηνιτών) άνευ καταβολής του κεκανονισμένου εισιτηρίου.

2. Οι τυχόν πέραν του άνω αριθμού επιβιβαζόμενοι εν στολή οπλίται των Ενόπλων Δυνάμεων εις τα ανωτέρω λεωφορεία, θα καταβάλουν το ισχύον εις εκάστην γραμμήν στρατιωτικόν εισιτήριον το οποίον ορίζεται εις το ήμισυ του ισχύοντος εκάστοτε πολιτικού εισιτηρίου, εξαιρέσει των γραμμών εκείνων, εφ' ων ορίζεται ειδικόν στρατιωτικόν εισιτήριον.

3. Οι μαθηταί των Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καταβάλλουν το ως άνω καθοριζόμενον στρατιωτικόν εισιτήριον.

Άρθρον 2

 

Το κατά την διάταξιν της παραγ. 9 του άρθρου 11 του Ν. Δ. 4354/64 και δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών παρεχόμενον δικαίωμα χρησιμοποιήσεως των λεωφορείων των ΚΤΕΛ αστικής ή υπεραστικής γραμμής, οιασδήποτε περιοχής επί καταβολή μειωμένου εισιτηρίου, εις τους μαθητάς των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως και τους σπουδαστές των Σχολών Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως, επεκτείνεται δια του παρόντος και εις τους σπουδαστάς των Σχολών Ανωτέρας Εκπαιδεύσεως, ως και των Τεχνικών Σχολών Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως.

Ως Σχολαί Ανωτέρας Εκπαιδεύσεως θεωρούνται δια την εφαρμογήν του παρόντος, άπασαι αι μεταγυμνασιακής φοιτήσεως αναγνωρισμέναι τοιαύται. Εφεξής οι σπουδασταί των Σχολών Ανωτάτης και Ανωτέρας Εκπαιδεύσεως θα καταβάλουν μειωμένον εισιτήριον εις τα αστικά λεωφορεία της περιοχής, ένθα η έδρα της Σχολής εις ην φοιτούσιν επί τη επιδείξει ειδικού δελτίου φοιτητικής ταυτότητος, όπερ θα ανανεούται εις την αρχήν εκάστου σπουδαστικού έτους και θα ισχύη δια την σπουδαστικήν περίοδον.

Δεν ανανεούται το δελτίον των μη προαγομένων φοιτητών.

 

Άρθρον 3

 

1. Από της ισχύος του παρόντος νόμου θεωρούνται άκυρα πάντα τα άχρι τούδε εκδεδομένα οπωσδήποτε δελτίας ελευθέρας κυκλοφορίας, καταργείται δε πάσα διάταξις γενική ή ειδική επιτρέπουσα το δικαίωμα της μεταφοράς οιουδήποτε ατόμου βάσει δελτίου ελευθέρας κυκλοφορίας επί των πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων. Εξαιρούνται απαλλασσόμενοι της καταβολής κομίστρου εις τα λεωφορεία α) τα όργανα των Σωμάτων Ασφαλείας, β) οι Αξιωματικοί Πολεμικής διαθεσιμότητος, γ) οι ανάπηροι πολέμου γενικώς Αξιωματικοί και Οπλίται όλων των όπλων και των Σωμάτων ασφαλείας, δ) οι θεράποντες και θεραπαινίδες αναπήρων πολέμου ολικής αναπηρίας 100%, ε) οι αγροτικοί διανομείς οσάκις εκτελούσι δρομολόγιον προς εκτέλεσιν υπηρεσίας εν τη περιοχή των και οι λοιποί ταχυδρομικοί διανομείς κατά την εκτέλεσιν της υπηρεσίας των προς διανομήν της αλληλογραφίας ή πληρωμήν επιταγών και εφ' όσον φέρουσιν την γραμματοπήραν των και στ) το προσωπικόν των λεωφορείων μόνον εν στολή. Άπαντες οι ανωτέρω θα ταξιδεύουσιν ελευθέρως εις έκαστον λεωφορείον επί τη επιδείξει της ταυτότητος αυτών. Εξαιρούνται επίσης α) οι υπάλληλοι του Οργανισμού Ελέγχου της δι' αυτοκινήτων Συγκοινωνίας (ΟΕΑΣ) μέχρις (80), β) τα όργανα του σώματος επιθεωρήσεως εργασίας μέχρις (125) και γ) τα όργανα της Υπηρεσίας ελέγχου φορολογίας αυτοκινήτων (ΥΕΦΑ) μέχρις (170). Ούτοι θα ταξιδεύουσιν ελευθέρως βάσει ειδικών δελτίων εκδιδομένων υπό του Υπουργού Συγκοινωνιών.

2. Απαλλάσσονται της καταβολής κομίστρου και επομένω παρέχεται δελτίον ελευθέρας κυκλοφορίας δια τας ανάγκας των εξής υπηρεσιών α) εις (5) εκ των υπηρετούντων υπαλλήλων εις το γραφείον του Προέδρου της Κυβερνήσεως, εις (5) πέντε εκ των υπηρετούντων εις το Γραφείον του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και ανά (5) πέντε εις έκαστον Υπουργείον πλην των Υπουργείων Συγκοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας εις α παρέχονται ανά (15) δελτία ελευθέρας κυκλοφορίας.

 

Άρθρον 4

 

Η διάταξις της παραγράφου 4 του άρθρου δεκάτου του Ν. 1910 του 1944 αφορώσα τους Πολυτέκνους διατηρείται εν ισχύι μόνον όσον αφορά τας δια λεωφορείων αστικάς και υπεραστικάς συγκοινωνίας.

 

Άρθρον 5

 

1. Άπαντα γενικώς τα δελτία ελευθέρας κυκλοφορίας εκδίδονται υπό του Υπουργού Συγκοινωνιών απαγορευομένης της εκδοσεως πέραν των ανωτέρω αναφερομένων τοιούτων παρ' οιασδήποτε άλλης Υπηρεσίας ή Οργανώσεως.

2. Αι λεπτομέρειαι αι αφορώσαι εις την έκδοσιν των μετά την ισχύν του παρόντος εκδοθησομένων δελτίων ελευθέρας κυκλοφορίας ως και πάσα άλλη λεπτομέρεια αφορώσα εις την εκτέλεσιν του παρόντος νόμου καθορισθήσονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών.

 

Άρθρον 6

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 134 του Κώδικος περί εκλογής Βουλευτών δι' ης παρέχεται εις τας Βουλευτάς και μετά την διάλυσιν της Βουλής δικαίωμα ελευθέρας χρήσεως συγκοινωνιακών μέσων, ως και ταχυδρομικών, τηλεφωνικών και άλλων ατελειών καταργείται.

 

Εν Αθήναις τη 18 Ιουλίου 1967

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β.

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΚΩΝΣΤ, ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΡ. ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ν. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, ΛΕΩΝ. ΡΟΖΑΚΗΣ, ΣΤ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ, Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΤ. ΤΟΤΟΜΗΣ, ΧΩΝ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΑΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, ΙΩΑΝ. ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ, ;ΑΛΕΞ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΕΥΣΤ. ΠΟΥΛΑΤΖΑΣ, ΑΘ. Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΛΕΞ. ΛΕΚΚΑΣ, ΙΩΑΝ. ΡΟΔΙΝΟΣ-ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΣΠ,\. ΛΙΔΑΡΟΣ, Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η Μεγάλη του Κράτους Σφραγίς.

Εν Αθήναις, τη 19 Ιουλίου 1967

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΕΩΝ. ΡΟΖΑΚΗΣ.