EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 1937

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

199

 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 699

 

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως Νόμων της Τ.Τ.Τ. Υπηρεσίας.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσει του Υμετέρου Υπουργικού Συμβουλίου απεφασίσαμεν και διατάσομεν.

 

Άρθρον 1

 

Επιτρέπεται εις την Ταχυδρομικήν υπηρεσίαν, όπως αναλαμβάνη την πώλησιν προς το Κοινόν δια λογαριασμόν Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ενσήμων, δι' ών καταβάλλονται παρά τρίτων συνδρομαί, εισφοραί ή άλλαι χρηματικαί προς ταύτα υποχρέωσεις, επί προμήθεια και όροις κανονισμένοις δια Β.Δ. εκδιδομένου προτάσει των επί της Συγκοινωνίας και Οικονομικών Υπουργών.

Επίσης επιτρέπεται η δια Β. Δ εκδιδομένου προτάσει των επί της Συγκοινωνίας και Οικονομικών Υπουργών, ανάθεσις εις την ιδίαν Υπηρεσίαν της διαθέσεως προς το Κοινόν χαρτοσήμου, και κινίνης επί προμήθεια κανονιζομένη δια Β.Δ. εκδιδομένου προτάσει των αυτών Υπουργών.

Δια Β.Δ. εκδιδομένου προτάσει των επί της Συγκοινωνίας και Εργασίας Υπουργών επιτρέπεται η ανάθεσις εις την Ταχυδρομικήν Υπηρεσίαν της διεξαγωγής ωρισμένων υπηρεσιών δια λογαριασμόν του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Δια του Β.Δ. τούτου θα καθορίζωνται αι υπηρεσίαι την διεξαγωγήν των οποίων θ' αναλάβη η Ταχυδρομική υπηρεσία δια λογαριασμόν του Ιδρύματος, οι όριο της διεξαγωγής τούτων, η εις την Ταχυδρομικήν υπηρεσίαν παρασχεθησομένη προμήθεια και πάσα άλλη λεπτομέρεια.

 

Άρθρον 2

 

Οι προμηθευταί πιστωτικών μηχανών προπληρωμής ταχυδρομικών τελών, περί ών τα άρθρα 16 του Νόμου 458 "περί ταχυδρομικής ανταποκρίσεως" και 12 του Νόμου 624 "περί τροποποιήσεως διατάξεων του Νόμου 4581 και 447 υποχρεούνται εις την καταβολην εγγυήσεως δραχ. 50.000 προς εξασφάλισιν της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας έναντι ζημιών αυτής εκ διαφυγής ταχ. τελών συνεπεία ελαττωματικής λειτουργίας των μηχανών τούτων.

Η Ταχυδρομική υπηρεσία δικαιούται ν' ανακαλεί οποτεδήποτε τας παρ' αυτής χορηγηθείσης αδείας χρήσεως μηχανών προπληρωμής εν ή περιπτώσει νεώτεροι εσωτερικοί Νόμοι, ή Διεθνείς Συμβάσεις, ήθελον προβλέψει την κατάργησιν

 

Άρθρον 3

 

Όπου εν τη κειμένη Νομοθεσία αναγράφεται ως μέλος Υπηρεσιακών ή γνωμοδοτικών Συμβουλίων και Επιτροπών ο Διευθυντής των Τ.Τ.Τ. εφεξής μετέχει τούτων, ως μέλος, ανώτατος υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας των Τ.Τ.Τ. οριζόμενος δι' αποφάσεως του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού

Άρθρον 4

 

Εις την έδραν εκάστης Κοινότητος, μη εξυπηρετουμένης παρά ταχυδρ. γραφείου αναρτάται υποχρεωτικώς σιδηρούν γραμματοκιβώτιον, χορηγούμενον παρά της Ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Η αξία του γραμματοκιβωτίου τούτου οριζομένη δι'αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας, ουχί ανωτέρα πάντως της αξίας κτήσεως αυτού, καταβάλλεται παρά της οικείας Κοινότητος, του αρμοδίου Νομάρχου υποχρεωμένου ν' αναγράψη εις τον προϋπολογισμός ταύτης την απαιτουμένην πίστωσιν.

Αι σιδηροδρομικαί επιχειρήσεις υποχρεούνται, όπως ανέχoνται την ανάρτησιν γραμματοκιβωτίων της Ταχυδρομικής υπηρεσίας εντός των χώρων των υπό ταύτης υποδεικνυομένων σιδηροδρομικών Σταθμών.

Η συντήρησις και επίβλεψις των γραμματοκιβωτίων τούτων η περισυλλογή της εν αυτοίς αλληλογραφίας και η κατά τας υποδείξεις της ταχυδρομικής υπηρεσίας διαχείρισις ταύτης ανατίθεται εις τους υπό της οικείας σιδηροδρομικής επιχειρήσεως υποδεικνυομένους υπαλλήλους του σταθμού, εις ούς ανατίθεται και η μεταπώλησις προς το Κοινόν ταχυδρομικών ενσήμων επί τη νενομισμένη δια τους μεταπωλητάς προμήθεια.

 

Άρθρον 5

 

Η εντός του εσωτερικού αλληλογραφία των μελών της Β. οικογενείας απαλλάσσεται της καταβολής παντός ταχυδρομικού τέλους.

 

Άρθρον 6

 

Η παράγραφος 7 του άρθρου 13 του Νόμου 4581 "περί ταχυδρομικής ανταποκρίσεως" αντικαθίσταται ως εξής:

"7. Εις τους μεταπωλητάς ταχυδρομικών ενσήμων χορηγείται παρά της υπηρεσίας των Τ.Τ.Τ μετάλλινη πλάξ ής το σχέδιον, αι διαστάσεις και το περιεχόμενον αυτής ορισθήσονται δια Β.Δ. Την πινακίδα ταύτην υποχρεούνται οι μεταπωληταί όπως έχωσιν προσηρτημένην εις την παρά της Ταχυδρομικής υπηρεσίας ορισθησομένην θέσιν του καταστήματος ή περιπτέρου αυτών, επί ποινή προστίμου 50 μέχρι 500 δραχ. επιβαλομένου ανεκλήτως δι' αποφάσεως του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού. Την αξίαν της πινακίδος, οριζομένην δι' αποφάσεως του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού, καταβάλλουσιν οι μεταπωληταί.

 

Άρθρον 7

 

Εκ του βοηθητικού και υπηρετικού προσωπικού της υπηρεσίας των Τ.Τ.Τ φέρουσιν υποχρεωτικώς στολήν κατά την εκτέλεσιν της υπηρεσίας των αι δια Β.Δ. οριζόμεναι εκάστοτε κατηγορίαι.

 

Άρθρον 8

 

Εις το προσωπικόν του προηγουμένου άρθρου χορηγούνται ανά διετίαν δύο στολαί, μία χειμερινή και ετέρα θερινή.

Εις τους αστικούς διανομείς του υπηρετούντας εις πόλεις πληθυσμού άνω των 10 χιλιάδων κατοίκων και τους αγροτικούς διανομείς χορηγούνται επί πλέον, ανά τριετίαν μεν, έν επανωφόριον (Μπέρτα) εξ αδιαβρόχου υφάσματος μετά καλήπτρας, ανά πενταετίαν δε μία βραχεία χλαίνη εξ εριούχου υφάσματος.

Εις τους αρχιταξινόμους, ταξινόμου, ενσημοπωλητρίας, συσκευαστάς, φορτωτάς, καθαριστρίας χορηγείται ανά διετίαν εις ποδήρης χιτών (Μπλούζα) εις δε τους τεχνίτας πάσης τάξεως ως και εις τους εργαζομένους παρά τοις Συνεργείοις συντηρήσεως των αυτοκινήτων της ΤΤΤ Υπηρεσίας, χορηγείται ανά διευτίαν μία ενδυμασία εργασίας (φόρμα).

 

Άρθρον 9

 

Η κατασκευή των στολών ανατίθεται δια δημοπρασίας υπό του Υπουργού της Συγκοινωνίας εις ανεγνωρισμένους εμπορορραπτικούς οίκους.

Η προμήθεια της προς κατασκευής των στολών απαιτουμένης ερέας και των λοιπών μερών αυτής γίνεται δια δημοπρασίας μέσω της υπηρεσίας Κρατικών Προμηθειών.

 

Άρθρον 10

 

Εις την δαπάνην της κατασκευής των κατά τα εδάφ. 1 και 2 του άρθρου 8 του παρόντος στολών, συμμετέχει το φέρον ταύτας προσωπικόν κατά το ήμισυ της συνολικής αξίας αυτών, δι' ισοπόσων μηνιαίων δόσεων, του ετέρου ημίσεως καταβαλλομένου υπό του Δημοσίου, πλήν των ποδήρων χιτώνων και ενδυμασιών εργασίας, την δαπάνην της κατασκευής των οποίων αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το Δημόσιον.

Δια .Β.Δ. εφ' άπαξ εκδιδομένου προτάσει των επί της Συγκοινωνίας και Οικονομικών Υπουργών κανονισθήσονται αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

Δια Β.Δ. εκδιδομένων προτάσει του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού κανονίζεται ο τύπος της στολής και πάσα άλλη λεπτομέρεια.

 

Άρθρον 11

 

Δια Β.Δ. καθορίζονται αι περιπτώσεις της υπό του Δημοσίου καταγγελίας της συμβάσεως μετά των διαχειριστών των Τ.Τ.Τ. Πρακτορείων. Οι διαχειρισταί ούτοι υπόκεινται ως προς την πειθαρχικήν και διαχειριστικήν αυτών ευθύνην εις τας διεπούσας το λοιπόν προσωπικό των ΤΤΤ σχετικάς διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας.

Αι κατα τον Νόμον αμοιβαί των διαχειριστών τούτων δύνανται να υπολογίζωνται βάσει πειροδικών στατιστικών δεδομένων, καθ' ά θέλει ορίση Β.Δ.

Τ.Τ.Τ. Πρακτορεία εξαρτώμενα εκ των πλησιεστέρων Τ.Τ.Τ. παραρτημάτων δύνανται να συσταθώσιν μετ' απόφασιν του Συμβουλίου Εκμεταλλεύσεως ΤΤ.Τ και εις πόλεις αριθμούσας άνω των 200 χιλιάδων κατοίκων, ως και εις τα εκτελούντα την μετά εξωτερικού Συγκοινωνίαν ατμόπλοια.

Η διαχείρισις των ναυτικών Τ.Τ.Τ πρακτορείων ανατίθενται εις τους λογιστάς των ατμοπλοίων τούτων επί ταις καθοριζομέναις δια τα λοιπά Τ.Τ.Τ προακτορεία αμοιβαίας και υποχρεώσεις.

Δια Β.Δ. καθορίζονται αι λεπτομέρειαι της εκτελέσεως του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρον 12

 

Επιτρέπεται η πρόσληψις αναπληρωτών διανομέων κατά την θερινήν περίοδον (1ης Μαϊου-31 Οκτωβρίου) εις λουτροπόλεις και εις πόλεις αι οποίαι χρησιμοποιούνται ως θέρετρα. Ο αριθμός των ούτω προσλαμβανομένων δεν δύναται να υπερβή τους 25. ΑΙ αποδοχαί τούτων καταβάλλονται εις βάρος της πιστώσεως του προϋπολογισμού δια την αποζημίωσιν των προσλαμβανομένων εις αναπλήρωσιν αδειούχων διανομέων και συσκευαστών.

 

Άρθρον 13

 

Επιτρέπεται να κανονισθή δια Β.Δ. εις τας μεγαλοπόλεις η παραλαβή ταχυδρομικών δεμάτων από της κατοικίας του αποστολέως επί προσθέτω τέλει οριζομένω δια Β.Δ.

 

Άρθρον 14

 

Επιτρέπεται η παρά της ταχ. υπηρεσίας παρασκευή φακέλλων και ταινιών μετ' εντύπου ή έκτυπου γραμματοσήμου προς χρήσιν του κοινού.

Δια Β.Δ κανονισθήσονται τα της διαχειρίσεως των φακέλλων και ταινιών τούτων, αι κλάσεις και το χρώμα, των επ' αυτών έντυπων ή έκτυπων γραμματοσήμων, η εισπρακτέα δια την προπαρασκευαστικήν αυτών δαπάνην πρόσθετος αξία εισπραττομένη μετά του κυρίου τέλους, και ο τρόπος της εισπράξεως του τέλους τούτου.

 

Άρθρον 15

 

Επί τη τελέσει εκθέσεων, μεγάλων εορτών, αγώνων κλπ. Επιτρέπεται η δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας σύστασις Τ.Τ.Τ. γραφείων προσωρινής διαρκείας προς εξυπηρέτησιν του υπ' αυτάς προσερχομένου Κοινού.

Δια της αυτής αποφάσεως ορίζεται συγχρόνως η έναρξις και η λήξις της λειτουργίας των γραφείων τούτων και το εις έκαστον εξ αυτών αναγκαιούν προσωπικόν, το οποίον αποσπάται εκ του εν τη αυτή περιφερειακή Διευθύνσει υπηρετούντος τοιούτου.

Δια την σύστασιν τοιούτων γραφείων απαιτείται, όπως οι οικείοι οργανισμοί διαθέτωσι τους αναλογούντας δια την κανονικήν λειτουργίαν αυτών χώρους αναλάβουν δε ταυτοχρόνως και την δαπάνην των επίπλων, του φωτισμού, του καθαρισμού και της θερμάνσεως αυτών.

 

Άρθρον 16

 

Δια τας ανάγκας του Δεντρικού Ταχυδρομείου Αθηνών, Κεντρικού Τηλεγραφείου Αθηνών, ως και του Ταχυδρομείου και Τηλεγραφείου Αθηνών, ως και του Ταχυδρομείου και Τηλεγραφείου Πειραιώς προσλαμβάνονται, μετά γνώμη του Συμβουλίου Προσωπικού ΤΤΤ μαθητευόμενοι ποδηλάται διανομείς επί μισθώ και λοιπαίς αποδοχαίς δοκίμου διανομέως β΄ τάξεως άγοντες ηλικίαν από 17-25 ετών και κεκτημένοι απολυτήριον εξαταξίου Δημοτικού Σχολείου.

Το Προσωπικόν τούτο απολύεται της υπηρεσίας, μόνον μετ' απόφασιν του αυτού Συμβουλίου, ένεκεν αποδεδειγμένης παραβάσεως καθήκοντος ανικανόνητος περί την εκτέλεσιν των καθηκόντων του, αδικαιολογήτου αρνήσεως εκτελέσεως υπηρεσίας ή τριπλής εν διαστήματι δώδεκα μηνών τιμωρίας δια προστίμου ως και καθ' άς άλλας περιπτώσεις βάσει της κειμένης Νομοθεσίας απολύεται το Βοηθητικόν προσωπικόν των Τ.Τ.Τ.

Ο αριθμός των ανωτέρω μαθητευομένων δεν δύναται να υπερβή τους 40 κατανέμεται δε εις τας ως άνω υπηρεσίας δι' αποφάσεως του υπουργού της Συγκοινωνίας. Ούτοι μετ' ενιαύσιον ευδόκιμον υπηρεσίαν, πιστοποιουμένην παρά του οικείου προϊσταμένου αυτών καταλαμβάνουσι τας εκάστοτε κενουμένας θέσεις διανομέων β΄τάξεως παρά τοις γραφείοις τούτοις.

Οι μαθητευόμενοι διανομείς απομακρυνόμενοι της υπηρεσίας προς εκπλήρωσιν της στρατιωτικής των υποχρεώσεως, διακόπτουσι της υπηρεσίαν των ως δοκίμου, μετά δε το πέρας της στρατιωτικής των θητείας επαναπροσλαμβάνονται εις τας κενάς ή κενουμένας θέσεις μαθητευομένων ποδηλατών διανομεών, της προϋπηρεσίας των εν τη θέσει ταύτη συνυπολογιζομένης δια την συμπλήρωσιν της κατά το εδάφιον 3 του παρόντος άρθρου ενιαυσίου ευδοκίμου υπηρεσίας.

Ο μισθός των ως άνω καταβάλλεται εις βάρος της πιστώσεως του προϋπολογισμού δια την αποζημίωσιν των προσλαμβανομένων εις αναπλήρωσιν αδειούχων διανομέων και συσκευαστών, ών εφεξής απαγορεύεται η πρόσληψις εν τας άνω υπηρεσίας.

 

Άρθρον 17

 

Οι διανομείς των καταργουμένων ή μετατρεπομένων εις ΤΤΤ Πρακτορεία γραφείων γ' τάξεως μετατίθενται εις Τ.Τ.Τ. γραφεία κατατασσόμενα εφ' όσον υπάρχουσι παρ' αυταίς κεναί θέσεις εις τον αντίστοιχον μισθόν του γραφείου ώ μετετέθησαν.

 

Άρθρον 18

 

1. Η παράγραφος ΙΙ του άρθρου 4 του υπ' αριθμόν 291)1936 Αναγκαστικού Νόμου τροποποιείται ως εξής:

"ΙΙ. Εκ των Υπηρεσιών κατασκευής και Συντηρήσεως Τ.Τ.Τ. γραμμών και εγκαταστάσεων εννέα εν όλω, ήτοι μιας παρ' εκάστη των Περιφερειακών Διευθύνσεων Τ.Τ.Τ. και εκ των παρά τη περιφέρεια τούτων τμημάτων αυτών ουχί πλειόνων των τεσσάρων".

Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 έχουσα ως εξής "Της παρά τη Κεντρική Υπηρεσία της VIIΙ Περιφερειακής Διευθύνσεως Τ.Τ.Τ Τεχνικής Υπηρεσίας, προΐσταται ο κατά βαθμόν ανώτερος των προϊσταμένων των εν τη έδρα δύο Υπηρεσιών Κατασκευής και Συντηρήσεως Τ.Τ. γραμμών και Εγκαταστάσεων και επί ομοιοβάθμου ο αρχαιότερος καταργείται.

2. Παρά τη Υπηρεσία Κατασκευής και Συντηρήσεως Τ.Τ.Τ. γραμμών και Εγκαταστάσεων της VIII περιφερειακής Διευθύνσεως συνιστώνται 2 τμήματα.

Το τμήμα Ι με έδραν τας Αθήναις, περιφέρειαν της του Νομού Αττικοβοιωτίας και αρμοδιότητα 1) επί των ΤΤΤ Γραμμών, 2) των εν Πειραιεί και Προαστίοις τηλεγραφικών εγκαταστάσεων των κειμένων εν τω λοιπώ Νομώ πλην των εν Αθήναις τοιούτων.

Το τμήμα ΙΙ με έδραν την Χαλκίδα και περιφέρειαν του Νομού Ευβοίας.

Καταργείται η μία των παρά τη VIII Περιφερειακή Διευθύνσει Τ.Τ.Τ. δύο Υπηρεσιών Κατασκευής και Συντηρήσεως Τ.Τ. Γραμμών και εγκαταστάσεων και αντ' αυτών συνιστάται υπηρεσία Τεχνικών Τ.Τ.Τ. Εγκαταστάσεων επί τω Τηλεφωνικώ Κέντρω Αθηνών, ούτινος η αρμοδιότης εκτείνεται και επί των αστικών και υπεραστικών τηλεφωνικών εγκαταστάσεων των εν Αθήναις Πειραιεί και Προαστίων Τ.Τ.Τ. Γραφείων και Δημοσίων Υπηρεσιών και του αστικού Κρατικού δικτύου Αθηνών-Πειραιώς.

Εις την Υπηρεσίαν ταύτην του τηλεφ. Κέντρου Αθηνών τοποθετείται εις Τ.Τ. Μηχανικός επί βαθμών τμηματάρχου ή α΄τάξεως και εις Τ.Τ. Μηχανικός β΄ταξεως.

 

Άρθρον 19

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του από 7 Ιανουαρίου 1963 Αναγκαστικού Νόμου υπ' αριθμόν 422 "περί ειδικών τινών προσαυξήσεων φορολογιών υπέρ της Κοινωνικής Προνοίας τροποποείται ως έπεται

"2. Το ανωτέρω πρόσθετον τέλος εισπράττεται δι' ειδικού γραμματοσήμου ούτινος ο τύπος, το χρώμα και αι διαστάσεις ορίζονται δια Β.Δ."

Ως προς τα τηλεγραφήματα το πρόσθετον τούτο τέλος συνεισπράττεται μετά των τηλεγραφικών τελών, αποδίδεται δε, καθ' ά θέλει καθορισθή δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Συγκοινωνίας και Κρατικής Αντιλήψεως και Υγιεινής."

 

Άρθρον 20

 

Οι του υπηρετικού και βοηθητικού Προσωπικού Τ.Τ.Τ και οι κατώτεροι Τ.Τ.Τ. Υπάλληλοι μέχρι και του βάθμου του ακολούθου οι λαμβάνοντες πέραν των μηνιαίων αποδόχων της κυρίας αυτών θέσεων μόνον την κατά το άρθρον 49 του Νόμου 3811 αμοιβήν δεν υποχρεούνται εις την υποβολήν δηλώσεως κατά το άρθρον 1 εδάφ. 1 του Αναγκαστικού νόμου 292 του 1936 μη εξαιρούμενοι των λοιπών διατάξεων του Νόμου τούτου.

 

Άρθρον 21

 

Συνταξιούχοι υπάλληλοι και υπηρέται ΤΤΤ αποχωρήσαντες μετά την 1ην Ιανουαρίου 1930 της υπηρεσίας και έχοντες δεκαετή μόνιμον τοιαύτην ως κριθέντες παρά της αρμοδίας Επιτροπής απαλλαγών ανίκανοι προς εξάσκησιν οιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος λόγω φυματιώσεως προελθούσης εν τη υπηρεσία και προδήλως εξ αφορμής ταύτης, εφόσον ούτοι δεν εξασκούσι βιοποριστικόν επάγγελμα ή αποδεδειγμένως ευπορούσιν δύνανται να τύχωσιν επιδόματος ασθενείας δραχμών χιλίων (1000) μηνιαίως καταβαλλομένου αυτοίς εκ του ειδικού λογαριασμού Προστασίας Φυματικών Υπαλλήλων Τ.Τ.Τ. και υπό της προϋπόθεσιν της δυναμικότητος τούτου.

Εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας θέλει ορισθή τριμελής Επιτροπή εκ δύο Φυματιολόγων ιατρών και ενός ακτινολόγου ενώπιον της οποίας θέλουσι παραπεμφθή προς επανεξέτασιν ίνα τύχωσιν του ως άνω επιδόματος.

Το ως άνω επίδομα χορηγείται δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας μετά γνώμην του Συμβουλίου Προσωπικού Τ.Τ.Τ. δύναται δε δι' ομοίας αποφάσεως να ανασταλή η χορήγησις αυτού είτε λόγω επιγενομένης ευπορίας του συνταξιούχου είτε λόγω ανεπαρκείας του ειδικού λογαριασμού.

Ομοίως εκ του ειδικού Λογαριασμού Προστασίας Φυματικών υπαλλήλων Τ.Τ.Τ. παρέχεται εις τους υπαλλήλους και υπηρέτας Τ.Τ.Τ. τους εξελθόντας εκ του σανατορίου και αποκατασταθείσης της υγείας των αναλαβόντας τα εν τη υπηρεσία καθήκοντα του επί εξάμηνον μηνιαίον επίδομα εκ δραχμών χιλίων.

 

Άρθρον 22

 

Το εδάφιον 1 του άρθρου 1 του Νόμου 6022 "περί Προστασίας Φυματικών Υπαλλήλων Τ.Τ.Τ. κλπ." τροποποιείται ως εξής :

"Μόνιμοι υπάλληλοι και υπηρέται των Τ.Τ.Τ. έχοντες άνω των 4 ετών πραγματικήν υπηρεσίαν εν τω κλάδω τούτω πάσχοντες εκ πνευμονικής φυματιώσεως κατά τον προσήκοντα επιστημονικόν τρόπον βεβαιουμένης τίθενται υποχρεωτικώς άμα τη βεβαιώσει της νόσου και μετ' απόφασιν του Συμβουλίου Προσωπικού Τ.Τ.Τ. εις ειδικήν διαθεσιμότητα κατά τα δια του παρόντος Νόμου οριζόμενα.

 

Εν Αθήναις τη 20 Μαΐου 1937

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο Πρόεδρος

Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ

 

Τα Μέλη

Γ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΡΕΔΙΑΔΗΣ, Λ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΑΓΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Α. ΚΟΡΙΖΗΣ, Θ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, Ν.ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ, Γ. ΚΥΡΙΜΗΣ, Π. ΚΑΒΔΑΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 21 Μαϊου 1937

 

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

Γ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ