pe??t??p?? ?????f???a? ?a? e??s?se?? t?? s??????? e?µeta????se?

EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1937

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

152

 

 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ . 646

Περί τροποποιήσεως ενίων διατάξεων της "περί αυτοκινήτων Νομοθεσίας".

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου , απεφασίσαμεν και διατάσσομεν

Άρθρο 1

 

Τας αστικάς, υπεραστικάς γενικώς, συμπεριλαμβανομένων των εντός του κύκλου ακτίνος 20 χιλιομέτρων από της Αθήναις Πλατείας της Ομόνοιας συγκοινωνιακάς γραμμάς ή ομάδας γραμμών εξυπηρετουμένας υπό αυτοκινήτων, υπερβαινόντων, εις αριθμόν , τα πέντε και λυομένων μεταφοράς επί κομίστρω, επιβάλλεται δι'ειδικής εκάστοτε αποφάσεως του Υπουργού Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων ή σύστασις Κοινής Διευθύνσεως της γραμμής ή ομάδας γραμμών καθοριζούσης και την έδραν εκάστης

Κ . Δ . μεν σκοπόν ( εντολή ) .

1.Την υπεύθυνον επίβλεψιν και κατανομήν των δρομολογίων των αναγκών της μεταφοράς .

2.Την διαχείρισιν του συνόλου των εισπράξεων της γραμμής της ομάδος γραμμών και την κατανομήν τούτων αναλόγως των υπό των αυτοκινήτων εκτελουμένων δρομολογίων , του είδους ή του τύπου αυτών , και του μεγέθους της μεταφοράς .

3.Την ευχερή διοίκησιν του εις αυτήν υπαγομένου προσώπου και των εις αυτήν υπαγομένων αυτοκινήτων .

4.Την τήρησιν των διατάξεων των αφορωσών την εκτέλεσιν δρομολογίων , εφαρμογήν τιμολογίων , την τήρησιν των περί ασφαλείας , ευπρέπειας και εμφανίσεως και ανέσεως διατάξεων .

5.Την εξίσωσιν γενικώς των συνθηκών εκμεταλλεύσεως εις την γραμμήν ή την ομάδα γραμμών υπαγομένων και αφορούντων αυτοκινήτων ως και την εκ περιτροπής και αναλογίαν κυκλοφορίαν αυτών επί των εις την ομάδα .οδικών συγκοινωνιών .

6.Την κατά του πλέον προσφορώτερον και καλλίτερον τρόπον εξυπηρέτησις κοινού.

Ο Διευθυντής είναι και κοινός Διαχειριστής ( Ταμίας ) των γραμμών ή της ομάδος γραμμών και Διοικητής του εις την εργαζομένου προσωπικού .

Δύναται επίσης να επιβληθεί δι ' αποφάσεως του Υπουργού Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων η σύστασις Διευθύνσεως και η γραμμήν εφ ' ης εργάζονται ολιγώτερα των 5 αυτοκινήτων ως αποφυγήν ανταγωνιστικών διενέξεων .

Δια της αποφάσεως της συστάσεως της Διευθύνσεως γραμμής ή ομάδος γραμμών καθορίζεται η έδρα ταύτης .

Αι Κ . Δ .καταργούνται και ανασυνιστώνται ομοίως δι ' αποφάσεως του Υπουργού Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων .

 

Άρθρο 2

 

Επί σκοπώ της διευκολύνσεως της κατά το προηγούμενον άρθρον εκ περιτροπής κυκλοφορίας και εξισώσεως των συνθηκών εκμεταλλεύσεως ο Υπουργός των Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων δύναται να προβαίνη εις την συγχώνευσιν των γραμμών συγκοινωνιών εις ομάδας τοιούτων , ως και εις την σύστασιν κοινής Διευθύνσεως δια συγχωνεύσεως εις μίαν πλειόνων υφισταμένων τοιούτων και υπαγωγής εις αυτήν Αυτοκινήτων μή ανηκόντων εις την Κοινήν Διεύθυνσιν εις τρόπον ώστε τα εις την δύναμιν της ούτω συνιστωμένης Κ.Δ εντασσόμενα αυτοκίνητα νά δύνανται εναλλασόμενα να κυκλοφορώσιν εκ περιτροπής καί κατ ' αναλογίαν εφ' όλων των καθορισθησομένων συγκοινωνιών των ομάδων.

Δύναται επίσης ο Υπουργός Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων των να προβαίνη εις τροποποιήσεις των ληφθεισών αποφάσεων υπ' αυτού ,αναλόγως των αναγκών της μεταφοράς υπ' αυτού κρινομένων.

Κυρούνται άπασαι αι μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος γεννόμεναι υπό του Υπουργού Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων πράξεις μετακινήσεως λεωφορείων προς ενίσχυσιν λεωφορειακών γραμμών ως και αι πράξεις καθορισμού τιμολογίων και διαδρομών.

Η κοινή Διεύθυνσις γραμμής η ομάδος γραμμών εξαρτάται από πάσης απόψεων από τον Υπουργό Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων ,όστις ασκεί άμεσον διοίκησιν επ' αυτής ,του Διευθυντού αυτής του προσωπικού και εφ όλων των των εις την αρμοδιότητα αυτής αναγομένων ζητημάτων , ασκούντα ανά πάσαν στιγμήν οιονδήποτε έλεγχον επί της υπηρεσίας , τελεί δε και υπό τον άμεσον έλεγχον και εποπτείαν των οικείων Γεν . Διοικητών και Νομαρχών .

Εξαιρούνται των διατάξεων του παρόντος Νόμου τα αυτοκίνητα της Ηλεκτρικής Εταιρείας Μεταφορών , συνεπεία της συμβάσεως της 17 Οκτωβρίου 1925 .

 

Άρθρο 3

 

Δαπάναι της Κοινής Διευθύνσεως ( ή δαπάναι διαχειρίσεως αυτής ) είναι αι απαραίτητοι δια την εγκατάστασιν και λειτουργίαν αυτής ως και η αγορά των εισιτηρίων , καταστάσεων εισπρακτόρων και λοιπών εντύπων , η αντιμισθία άπαντος του προσωπικού αυτού , η στολή του προσωπικού κινήσεως , εκμεταλλεύσεως και ελέγχου , βαρύνουσαι τους ιδιοκτήτας των αυτοκινήτων της Κ .Δ . αναλόγως της εκτάσεως της συμμέτοχής αυτών εις τας συντελουμένας .

Αι δαπάναι σταθμεύσεως των αυτοκινήτων ως και αι λοιπαί δαπάναι εκμεταλλεύσεως εκάστου αυτοκινήτου , ήτοι αι δαπάναι κινήσεως , συντηρήσεως , χρηματικών ποινών κ.λ.π. βαρύνουσι αποκλειστικώς τον οικείον ιδιοκτήτην του αυτοκινήτου . Δύνανται όμως και αι δαπάναι αύται κατά την κρίσην του οικείου Νομάρχου να υπαχθώσιν εις τας έχουσας δαπάνας της Κ . Δ .

Ειδικώς δια τας Κ . Δ . τας εχούσας έδραν τας Αθήνας ή τον Πειραιά αποφαίνεται περί τούτου ο Υπουργός Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων ως επίσης ειδικώς αποφαίνεται ο Γεν . Διοικητής Μακεδονίας δια τα έχοντα έδραν την Θεσσαλονίκη και ο Γεν . Διοικητής Ηπείρου δια τα έχοντα έδραν τα Ιωάννινα .

Προσωπικόν

Άρθρο 4

Προσωπικόν ανήκον εις την Κ .Δ . και ούτινος η αντιμισθία καταβάλλεται υπ ' αυτής και βαρύνει το σύνολο των ιδιοκτητών της Κ . Δ . κατά το προηγούμενον άρθρον 3 είναι

1 . Ο Διευθυντής της Κ . Δ . γραμμής ή ομάδος γραμμών

2 . Το προσωπικόν της υπηρεσίας του Λογιστηρίου και του Ταμείου αυτού

3 . Οι Σταθμάρχαι

4 . Οι Ελεγκταί

5 . Οι οδηγοί , εισπράκτορες και βοηθοί απάντων των εις τας Κ . Δ . υπαγομένων αυτοκινήτων .

6 . Ο κλητήρ ( εάν παρίσταται ανάγκη προσλήψεως τοιούτου )

Εις την Κ . Δ . υπάγεται διοικητικώς και πειθαρχικώς άπαν το ανωτέρω προσωπικόν ( Γραφείων , Ελέγχου , Κινήσεως και Εκμεταλλεύσεως ) μη εξαιρουμένων ούδε των ως οδηγών και ως εισπρακτόρων και βοηθών υπηρετούντων τυχόν ιδιοκτητών αυτοκινήτων .

 

Άρθρο 5

 

Άμεσος προιστάμενος του Διευθυντού της Κ . Δ . γραμμής ή ομάδος γραμμών είναι ο Διευθυντής των Αυτοκινήτων του Υπουργείου Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων . Ο Διευθυντής απολύεται της θέσεως του διαρκούσης της θητείας του δι ' αποφάσεως του Υπουργού Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων κατόπιν ητιολογημένης εκθέσεως του Διευθυντού των Αυτοκινήτων ή τοιαύτης του οικείου Νομάρχου δια βαρείαν αμέλειαν περί την εκτέλεσιν της υπηρεσίας αυτού ή διαχειριστικήν ανωμαλίαν διαπιστωθείσαν κατόπιν ελέγχου του Υπουργείου Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων ή δια παραβάσεις των κειμένων περί λειτουργίας της Κ . Δ . διατάξεων ή ανικανότητα εκπληρώσεως των καθηκόντων αυτού .

 

Άρθρο 6

 

Εις την Κ . Δ . θα καταβάλληται καθ ' ημέραν άπαν το υπό του αυτοκινήτου εισπραττόμενον ποσόν , καταβαλλομένου εις τον ιδιοκτήτην του αυτοκινήτου ωρισμένου ποσοστού επί των εισπράξεων κατά τα εκάστοτε υπό του Υπουργού Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων ή του αρμοδίου Γενικού Διοικητού οριζόμενα . Το υπό της Κ . Δ . εισπραττόμενον ποσόν μετά την αφαίρεσιν των δαπανών , διαχειρίσεως , ελέγχου εποπτείας , μισθοδοσίας του προσωπικού και λοιπών , ως εν άρθρω 3 δαπανών , θα κατανέμεται εις τους δικαιούχους ( ιδιοκτήτας ) εις το τέλος ωρισμένης χρονικής περιόδου κατά τρόπο εξισούντα τας ανά δρομολόγιον εισπράξεις εκάστου αυτοκινήτου του αυτού είδους τύπου , προς δε εξασφαλίζοντα την μεταξύ των διαφόρων ειδών και τύπων καθορισθείσα κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος Νόμου αναλογίαν .

Ο Διευθυντής Κ . Δ . υποχρεούται να παρακρατεί εκ των εισπράξεων των αυτοκινήτων τας προς το Ταμείον Συντάξεων Αυτοκινητιστών οφειλάς εκάστου ιδιοκτήτου δια τα αυτοκίνητα του ως και εκ της αντιμισθίας των οδηγών , τας οφειλάς εκάστου προς το Ταμείον τούτο , ας καταθέσει εις το Ταμείον τούτο κατά το πρώτον δεκαήμερον εκάστου μηνός .

Λεπτομέρειαι του παρόντος άρθρου κανονισθήσονται Βασ . Διατάγματος .

 

Άρθρο 7

 

Ευθύς άμα τη συστάσει της Κοινής Διευθύνσεως γραμμής ή ομάδος γραμμών διορίζεται υπό του Υπουργού Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων ο Διευθυντής ταύτης επί μονοετεί θητεία δυναμένη να ανανεούται .

Απαραίτητα προσόντα δια τον Διευθυντήν είναι

Α . Να είναι πολίτης Έλλην

Β . Να έχη ηλικίαν ουχί ανωτέραν των 50 ετών .

Γ . Να έχη αρκούσας γραμματικάς γνώσεις .

Δ . Να έχη εκπληρώση την στρατιωτικήν του υποχρέωσιν

Ε . Να μην έχη καταδικασθή επί κακουργήματι ή επί των εν τοις άρθροις 22 , 24 , 456 , 461 και του Ποινικού Νόμου αναφερομένων πλημμελημάτων ή παραβάσει του Νόμου περί προστασίας του Κοινωνικού Καθεστώτος .

ΣΤ . Να είναι υγιής κατά πιστοποίησιν του προισταμένου του Υγειονομικού κέντρου του οικείου Νομού .

Κατά προτίμησιν διορίζονται διευθυνταί Κ . Δ . η ομάδα γραμμών , οι λόγω του επαγγέλματος αυτών , έχοντες ειδών γνώσεις του μηχανισμού και της χρήσεως των αυτοκινήτων και πείραν συγκοινωνιακών ζητημάτων της χώρας .

 

Άρθρο 8

 

Ωσαύτως Ο Διευθυντής της Κ .Δ . έχει δικαιοδοσίαν επί των ιδιοκτητών των αυτοκινήτων των υπαγομένων εις την γραμμήν ή ομάδα γραμμών εις ότι αφορά την εμφανής ασφάλισιν , την συντήρησιν του αυτοκινήτου του και την μόρφωσιν αυτού προς ισχύουσας διατάξεις περί ασφαλείας κυκλοφορίας και εκμεταλλεύσεως των αυτοκινήτων, τας Κ . Δ . υποχρεώσεις αυτού και τας εκάστοτε αποφάσεις Υπουργού Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων .

Διορισμός , δύναμις και ευθύνη προσωπικού .

 

Άρθρο 9

 

Άπαν το προσωπικόν το καθοριζομένον εν τω άρθρω 4 ορίζεται δια μεν τας Κ . Δ . τας εχούσας έδραν τας Αθήνας και τον Πειραιά υπό του Υπουργού Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων , τας εχούσας έδραν την Θεσσαλονίκην , Κομοτηνήν , Ιωάννινα και Χανιά υπό του αντιστοίχου Γεν . Διοικητού , δε τας υπολοίπους υπό των αντιστοίχων Νομάρχων εις την περιφέρειαν των οποίων υπάγεται η έδρα της Κ .Δ .

Το αυτό προσωπικόν απολύεται κατόπιν αποφάσεως τεχνικού Συμβουλίου εδρεύοντος παρά τω δυνάμει της προτεινομένης παραγράφου έχοντας το δικαίωμα του διορισμού . Η σύστασις των πειθαρχικών Συμβουλίων και η δικαιοδοσία αυτών ως και ο καθορισμός των κυρώσεων δια πάσαν περίπτωσιν ορισθήσεται εφ άπαξ δια Β . Δ . προκαλουμένου υπό του Υπουργού Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων , τροποποιημένων ή καταργουμένων των ισχυουσών διατάξεων του Νόμου 4841 μόνον εις ότι αφορά τα λεωφορεία , άτινα υπάγονται εις τας κοινάς διαστάσεις κατά τον παρόντα νόμον .

Το κατά την ημέραν της δημοσιεύσεως του παρόντος εργαζομένον προσωπικόν

( εκτός των διευθυντών των διευθύνσεων ) θεωρείται αυτοδικαίως διορισμένων υπό τον της εξετάσεως των προσόντων κανονιζομένων ως ορίζεται εν τω άρθρω 13 και υπό τον όρον της πλήρους επαρκείας ικανότητος από απόψεως υγείας αναλόγως της θέσεως εκάστου ως ειδικόν Δ / μα θέλει καθορίσει .

Οι εκ των υπηρετούντων κρινόμενοι ως στερούμενοι των απαραιτήτων προσόντων είτε λόγω γνώσεων είτε λόγω ή σωματικής διασκευής απολύονται εάν μεν ομολογουμένως έπαθον κατά την υπηρεσίαν αυτών ως κείμεναι διατάξεων περί Ταμείων Συντάξεων προβλέπουν , εάν δε στερούνται προσόντων λόγω ηλικίας ή ελλείψεως γνώσεων αποζημιώνονται από το Ταμειόν Συντάξεων αυτοκινητιστών βάσει των διατάξεων του νόμου 2112 .

Όσοι εκ των υπηρετούντων στερούνται των προσόντων της ως αυτών , είναι δε ικανοί δι' ετέραν θέσιν προτιμώνται την συμπλήρωσιν των θέσεων . Εν τοιαύτη περιπτώσει τας αποζημιώσεως λόγω της μετατάξεως ταύτης δικαιούται .

 

Άρθρο 10

 

Διευθυντής της Κ. Δ., το προσωπικόν αυτού και το ποσόν κινήσεως, εκμεταλλεύσεως και ελέγχου υπέχουσιν τας αστικάς και ποινικάς ευθύνας του Δημοσίου υπαλλήλου .

 

Άρθρο 11

 

Η δύναμις του προσωπικού , κινήσεως , εκμεταλλεύσεως , ελέγχου ( οδηγοί , εισπράκτορ , βοηθοί , ελεγκταί και σταθμάρχαι ) της Κ . Δ . δέον να είναι επαρκής ίνα εκπληρώνται οι όροι εργασίας ως ειδικώτερον δια Β .Δ . καθορισθήσονται .

 

Υγειονομική Επιθεώρησις

 

Άρθρο 12

 

Η υγειονομική εξέτασις και επιθεώρησις του προσωπικού εκτελείται υπό της υγειονομικής υπηρεσίας των ΣΕΚ καταβαλλομένης σχετικής αποζημιώσεως καθοριζομένης δι'αποφάσεως του Υπουργού των Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων δια τας ΚΔ τας έχουσας έδραν τας Αθήνας και Πειραιά ή την Θεσσαλονίκην δια πάσας τας άλλας πολεις η υγειονομική εξέτασις και επιθεώρησις ενεργείται κατά τας υποδείξεις του οικείου Νομάρχου όστις καθορίζει και τα της αποζημιώσεως των εκτελούντων ταύτην της δαπάνης βαρυνούσης το προσωπικό οριζομένου ανωτάτου ορίου υπό του Υπουργού Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων.

 

Άρθρο 13

 

Δια ΒΔ εκδιδομένου κατά πρότασιν του Υπουργού Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων καθορίζονται τα προσόντα του προσωπικού , ο τρόπος προσλήψεως, οι βαθμοί, η αντιμισθία, και τα καθήκοντα του εκάστου, ο τρόπος ενασκήσεως ελέγχου, ο τρόπος και το ποσόν εγγυήσεως, ο τρόπος της εν ιεραρχεία επιβολής κυρώσεων και το είδος αυτών δια τας παραβάσεις των ισχυουσών διατάξεων , ο τ5ρόπος χορηγήσεως αδειών, ειδικών αμοιβών, αι μεταθέσεις και αι προαγωγαί αυτού ως και ο τρόπος θεραπείας των υποβαλλόμενων παραπόνων.

Δια του αυτού Διατάγματος ορισθήσονται αι λεπτομέρειαι της υγειονομικής υπηρεσίας του προσωπικού ως και τα των απολυμάνσεων του υλικού ως και γενικώς πάσα λεπτομέρεια αφορώσα την λειτουργία της προβλεπομένης δια του παρόντος συγκοινωνίας δια λεωφορείων ως και τας υποχρεώσεις των ιδιοκτητών αυτών.

Άρθρο 14

 

Όπου δι εφαρμογής του νόμου 412 περί υπεραστικών συγκοινωνιών, ομάς η ομάδες αυτοκινήτων εργάζονται βάσει ειδικών υποχρεώσεων, αι αντίστοιχοι ΚΔ συμμοργούνται προς τας εκ της εφαρμογής του Νόμου 412 επιβαλλόμενας υποχρεώσεις εφ'όλων των λεπτομερειών.

Άρθρο 15

 

Τα τιμολόγια και δρομολόγια όπου δεν έχει εφαρμοστεί ο Νόμος 4125 κανονίζονται δι'αποφάσεως του Υπουργού Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων ή και των οικείων Γεν. Διευθυντών μετά πρότασιν το7υοικείου Νομάρχου αναλόγως της περιοχής εις εν εδρεύει η ΚΔ της γραμμής ομάδος γραμμών.

Τα υπό των Γεν . Διοικητών καθοριζόμενα τιμολόγια και δρομολόγια κοινοποιούνται τω Υπουργείω Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων .

Δι ' αποφάσεως του αυτού Υπουργού ή των Γεν . Διοικητών δύναται να καθορίζωνται εκάστοτε εισιτήρια ηλαττωμένης τιμής ως και διαρκή εισιτήρια ή μαθητικά, φοιτητικά , εργατικά και στρατιωτικά , ως και εκδρομικά τοιαύτα .

Ο Υπουργός Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων δύναται να δώση αδείας ελευθέρας κυκλοφορίας και ελέγχου επί των αυτοκινήτων των υπεραστικών και αστικών γραμμών εις τους υπαλλήλους του Υπουργείου Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων του Κέντρου και των επαρχιακών γραφείων αυτού. Αι άδειαι αύται χορηγούνται παρά του Υπουργείου τούτου και εκδίδονται καθ ' υπόδειγμα καθορισθησομένων παρ ' αυτού , οι δε κάτοχοι τούτων δικαιούνται θέσεως εν τω αυτοκινήτων , ούχι όμως , εις βάρος επιβατών κατεχόντων θέσεις .

Εισπράκτωρ ή οδηγός μη αναγνωρίζων τας κατά τα ανωτέρω αδείας ελευθέρας κυκλοφορίας τιμωρείται με την ποινήν του άρθρου 41 του Νόμου 4841 και δι ' αφαιρέσεως της αδείας εξασκήσεως του επαγγέλματος του μέχρι 30 ημερών δι ΄ανεκκλήτου αποφάσεως του Υπουργού των Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων , του Γεν . Διοικητού και των οικείων Νομαρχών .

 

Ειδικαί Διατάξεις

Άρθρο 16

 

Ο Υπουργός Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων δύναται δι ' αποφάσεως αυτού να συγκροτήση κοινάς διευθύνσεις και επί των φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως . Αι κοιναί αύται Διευθύνσεις γραμμών δύνανται να περιλαμβάνωσι είτε φορτηγά μόνον αυτοκίνητα είτε και λεωφορεία μετά φορτηγών . Αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής του παρόντος άρθρου κανονισθήσονται δια Β . Δ . προκαλουμένου υπό του Υπουργού Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων .

Άρθρο 17

 

Υπάλληλοι της Διευθύνσεως Αυτοκινήτων του Υπουργείου Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων , λαμβάνουσι κατόπιν , επιτυχούς εξετάσεως ερασιτεχνικήν άδειαν οδηγού αυτοκινήτων άνευ της υποβολής των κεκανονισμένων δικαιολογητικών , πλην του πιστοποιητικού της Ιατρικής Επιτροπής .

Αι άδειαι αύται υπόκεινται εις την κεκανονισμένην χαρτοσήμανσιν .

 

Άρθρο 18

 

Αι διατάξεις του εδαφίου α ΄της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του από 6 Ιουνίου 1935 Αναγκαστικού Νόμου περί αφαιρέσεως της Αδείας κυκλοφορίας ισχύουσι δια πάντα ιδιοκτήτην αυτοκινήτων λεωφορείων αρνούμενων να συμμετάσχη εις την Κ . Δ . ή μη συμμορφούμενον προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου .

 

Άρθρο 19

 

Επί παντός πετρελαιοκινήτου αυτοκινήτου επιβατικού , λεωφορείου , ή φορτηγού ή φορτοεπιβατικού οιαδήποτε κατηγορίας αποδίδοντας καπνούς ή δυσοσμίαν και κινουμένου εντός πόλεων ή χωρίων επιβάλλεται η ποινή της αφαιρέσεως της αδείας κυκλοφορίας από 2 μέχρις 10 ημερών . Η ποινή επιβάλλεται υπό των κατά τόπους αστυνομικών αρχών ή των Νομαρχών της περιφερείας εις ην συνελήφθησαν ή του Γεν . Διοικητού ή του Υπουργού Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων .

Η ποινή άρχεται ευθύς από της αποθέσεως του φορτίου ή της αποβιβάσεως των επιβατών εις τον προς εν όρον . Ο τρόπος της επιβολής γίνεται δι αφαιρέσεως της αδείας κυκλοφορίας ευθύς ως καταληφθή το αυτοκίνητος καπνίζον ή παρέχον δυσοσμίας και παροχής εις τον οδηγόν ή κάτοχον εγγράφων βεβαιώσεως περί επιβληθείσης ποινής και της ενάρξεως και λήξεως ταύτης .

Η άδεια επιστρέφεται κατά την ημέραν της λήξεως .

Πας οδηγός ή κάτοχος κυκλοφορών το αυτοκίνητον διαρκούσης της ποινής τιμωρείται κατά τας διατάξεις του άρθρου 42 του Νόμου 4841 . Εάν δια το αυτό αυτοκίνητο επιβληθή ποινή δια τρίτην φορά εντός του αυτού έτους , αυτοδικαίως παύει ισχύουσα η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου επί εξ μήνας .

 

Άρθρο 20

 

Το άρθρον 11 του υπ 'αριθ . 412/1936 Αναγκαστικού Νόμου " περί της δια μηχανοκινήτων μέσων εκμεταλλεύσεως υπεραστικών οδικών συγκοινωνιών" αντικαθίσταται ως εξής

1 . Απαγορεύεται η κυκλοφορία του φορτηγού αυτοκινήτου όταν τούτο έχη μικτόν βάρος ( άθροισμα αποβάρου και μεγίστου ωφελίμου φορτίου ) υπερβαίνον τους 10 τόνους . Αυτοτελές φορτηγόν όχημα με ίδιον βάρος ανεξάρτητον του έλκοντος αυτό αυτοκινήτου .Προκειμένου περί φορτηγού οχήματος όπερ δι ' ειδικής κατασκευής προσαρμόζεται προς έλξιν επί του οπισθίου μέρους έλκοντος αυτοκινήτου , ώστε αμφότερα ν' αποτελώσιν εν όχημα έχον τρεις άξονες , τότε το ανώτατον μικτόν βάρος ολοκλήρου του οχήματος ( ρυμουλκού αυτοκινήτου και ρυμουλκούμενου οχήματος ) δεν δύναται να υπερβαίνη τους 15 τόνους .

Δια την εφαρμογήν των υφισταμένων φορολογιών , ως ωφέλιμον φορτίον του αυτοκινήτου νοείται το τε επί του ρυμουλκού ως και το επί του ρυμουλκουμένου υπό του πρώτου , φερόμενου τοιούτον .

Η διάταξις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου ταύτης δεν ισχύει εφ όσον δια το αυτοκίνητον εξεδόθη το πρώτον άδεια κυκλοφορίας προ της 6 - 6 -1935 καθ ' ην απαγορεύθη η κυκλοφορία αυτοκινήτων βάρους συνολικού άνω των 10 τόνων .

2 . Απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγού αυτοκινήτου όταν τούτο παρουσιάζει φορτωμένον διαστάσεις κατά πλάτος μεν υπέρ τα 2.50 μ . καθ ' ύψος δε από της επιφανείας του εδάφους υπέρ εξ ολοκλήρου φορτίον εκ

α . σανού ασυμπιέστου

β . καπνού ασυμπιέστου (ουχί εις κανονικά δέματα )

γ . βάμβακος ανεκκοκκίστου (ουχί εις κανονικά δέματα )

δ . επίπλων πάσης φύσεως

ε . αχύρου ασυμπιέστου στ . χόρτου ασυμπιέστου ή κλάδων

3 . Επί της αδείας κυκλοφορίας εκάστου φορτηγού αυτοκινήτου αναγράφεται το μέγιστον επιτρεπόμενον ωφέλιμον φορτίον και το απόβαρον αυτού εις ο συμπεριλαμβάνεται το βάρος του οδηγού , του συνοδηγού , του βοηθητικού τροχού , των ανταλλακτικών και εργαλείων και πλήρους εφοδίου καυσίμου , ορυκτέλαιου και ύδατος .

Η υπέρ τα αναγραφόμενα ταύτα όρια βαρών φόρτωσις απαγορεύεται απολύτως . 4 . Κάτοχος ή οδηγός αυτοκινήτου παραβαίνων τας διατάξεις του παρόντος άρθρου τιμωρείται με την ποινήν της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ως άνω υπ 'αριθ . 412 / 1936 Αναγκαστικού Νόμου .

Άρθρο 21

 

Τα δια ζωικής έλξεως κινούμενα τροχοφόρα δεν δύνανται να φέρωσι φορτίον διαστάσεων κατά πλάτος μεν μεγαλύτερο των 2.50 μ . καθ ' ύψος δε μεγαλύτερον των 3.80 μ . από της επιφανείας του εδάφους λογιζόμενον .

Κάτοχοι ή οδηγοί του των τροχοφόρων τούτων παραβαίνοντες την διάταξιν ταύτην τιμωρούνται δια χρηματικής ποινής 200 δραχμών εν υποτροπή δε δια 500 έως 1000 δραχμών και αφαιρέσεως της αδείας εξασκήσεως του επαγγέλματος αυτών από 5 - 20 ημέρας . Αι ποιναί αύται επιβάλλονται υπό του Αρμοδίου Δικαστηρίου δικάζοντος κατά τας διατάξεις της διαδικασίας των επ' αυτοφόρω αδικημάτων .

 

 

Άρθρο 22

 

Αι λεπτομέρειαι του παρόντος νόμου κανονίζονται εκάστοτε δι ' αποφάσεων του Υπουργού Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων

Από της δημοσιεύσεως των ως άνω Διαταγμάτων παύουσι ισχύοντα

1 . Τα Διάταγμα της 18 - 1- 1935 "περί ΚΤΕ υπεραστικών και αστικών δι ' αυτοκινήτων συγκοινωνιών"

2 . Το Διάταγμα της 5 - 12- 1933 "περί ΚΤΕ των εντός ακτίνος 20 χιλιομέτρων από της Πλ. Ομονοίας λεωφορειακών γραμμών"

Από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταργείται το άρθρον 7 και εδάφιο 3 του άρθρου 15 του Ν . Δ . της 22/1933 του κυρωθέντος υπό του νόμου 6033 ως ταύτα ετροποποιήθησαν δια του άρθρου δευτέρου του αυτού νόμου και τω από 6/6/1935 Αναγκαστικού Νόμου "περί συγκοινωνιών δι ' αυτοκινήτων και τροποποιήσεως του νόμου 6033" ως και πάσα διάταξις αντικείμενη εις τον παρόντα νόμο .

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

 

Εν Αθήναις τη 22 Απριλίου 1937

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΄

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι . ΜΕΤΑΞΑΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΥΡ . ΜΑΓΙΑΚΟΣ , Π . ΡΕΔΙΑΔΗΣ , Α . ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ , Α . ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ , Γ . ΚΥΡΙΑΚΟΣ , Γ . ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ , Κ . ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ , Α . ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ , Γ . ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΣ , Π . ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ , ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΡΕΔΙΑΔΗΣ , Π . ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ .

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους Σφραγίς .

Εν Αθήναις τη 24 Απριλίου 1937

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Γ . ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ