ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 1968

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

93

 

 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 392

 

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της διεπούσης τους Σιδηροδρόμους Ελληνικού Κράτους Νομοθεσίας.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1.

 

1.                  Οι Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους (Σ.Ε.Κ.) αποτελούσι Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου, εδρεύον εν Αθήναις, και τελούν υπό την εποπτείαν του Κράτους, ασκουμένη υπό του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

2.                  Ο Υπουργός των Συγκοινωνιών. ασκών την εποπτείαν επί των Σ.Ε.Κ. παρέχει εκάστοτε προς το Διοικητικόν Συμβούλιον αυτών τας αναγκαίας κατευθύνσεις και πδηγίας δια την εντός των ορίων της Κυβερνητικής Πολιτικής πραγματοποίησιν των σκοπών αυτών.

3.                  Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αφορώσαι εις

α) Την έγκρισιν προυπολογισμού, ως και πάσαν επί τούτου μεταβολήν,

β) Την έγκρισιν ισολογισμού,

γ) Την σύναψιν δανείων πάσης φύσεως,

εκτελούνται μετά προηγουμένην κοινήν έγκρισιν των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών.

4.                  Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αφορώσαι εις

α) Την εκποίησιν ακινήτων και τροχαίου υλικού

β) Ζητήματα αφορώντα την ασφάλειαν της κυκλοφορίας,

γ) Τον καθορισμόν τιμολογίων και τακτικών δρομολογίων,

δ) Την προμήθειαν ή εκτέλεσιν έργων δια διαγωνισμού, εις την κατακύρωσιν αυτών, ως και εις την προμήθειαν ή εκτέλεσιν έργων αξίας ανωτέρας των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών, άνευ διαγωνισμού,

ε) Γνωμοδοτήσεις επί των πάσης φύσεως κανονισμών,

εκτελούνται μετά προηγουμένην έγκρισιν του Υπουργού των Συγκοινωνιών.

Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών ορίζονται οι ελεγκταί, κατά τας διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. Δ. της 4/4 Σεπτεμβρίου 1935 "περί Διοικήσεως των Σ.Ε.Κ. κλπ".

 

Άρθρον 2.

 

Οι Σ.Ε.Κ. διοικούνται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητού αυτών.

Άρθρον 3.

 

1.                  Το Διοικητικόν Συμβούλιον των Σ.Ε.Κ. απαρτίζεται εκ του Διοικητού αυτών ως Προέδρου, του Υποδιοικητού και πέντε μελών επιλεγομένων μετά των αναπληρωτών αυτών μεταξύ προσώπων κεκτημένων πε'ιραν και ικανότητα ή ειδικάς γνώσεις περί την Οργάνωσιν των Σιδηροδρόμων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή κρατικών υπηρειών. Εις τα πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται πάντοτε εις ενε ενργεία ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός του Σταρτού Ξηράς, κατά ποτίμησιν του Μηχανικού, προτεινόμενος μετά του αναπληρωτού του υπό του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Τον Πρόεδρον, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Υποδιοικητής.

2.                  Του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχουσι καλούμενοι ως εισηγηταί άνευ ψήφου, οι Γενικοί Διευθυνταί, αναπληρούμενοι εν ελλείψιε, κωλύματι ή απουσία τούτων, εις το έργον τούτο, υπό των νομίμων αναπληρωτών των.

3.                  Των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει άνευ ψήφου Κυβερνητικός Επίτροπός, οριζόμενος μετά του αναπληρωτού αυτού δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών εκ των ανωτάτων ή ανωτέρων υπαλλήλων της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών. Ο Κυβερνητικός Επίτροπος κατατοπίζει το Διοικητικόν Συμβούλιον επί των απόψεων του Υπουργού Συγκοινωνιών και ενημερώνει τον Υπουργόν Συγκοινωνιών επί των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.                  Των Συνεδρι'ασεων του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει ωσαύτως, άνευ ψήφου, ο παρά τοις Σ.Ε.Κ. αντιπρόσωπος του Υπουργού Οικονομικών, ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού, ασκών τας εν άρθρω 2 παρ. 9 του Ν.Δ. 4246/1962 "περί ενοποιήσεως των σιδηροδρομικών Δικτύων του Κράτους κλπ" καθοριζομένας αρμοδιότητας.

5.                  Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων τεσσάρων τουλάχιστον μελών, εν οις ο Πρόεδρος, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφίαν των παρόντων μελών, εν ισοψηφία νικώσης της ψήφου του Προέδρου.

 

Άρθρον 4.

 

1.                  Συνιστώνται παρά τοις Σ.Ε.Κ. θέσεις Διοικητού και Υποδιοικητού.

2.                  Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής των Σ.Ε.Κ. διορίζονται επί 5ετεί θητεία, δυναμένη να ανανεούται εκάστοτε, δια βασιλικού Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών, επιλεγόμενοι μεταξύ προσώπων, κεκτημένου πτυχίου ανωτάτης Σχολής ή αποφοίτων Ελληνικών Στρατιωτικών Σχολών και εχόντων επίσης πείραν και ικανότητα ή ειδικάς γνώσεις εις θέματα οργανώσεως και λειτουργίας Μεγάλων Σταρτιωτικών Μονάδων, Οργανισμών και Επιχειρήσεων.

Επί 5ετεί θητεία, δυναμένη να ανανεούται εκάστοτε, διορίζονται και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Σ.Ε.Κ., επίσης δε δια Βασιλικού Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών. Το υπό του Γενικού Επιτελείου Στρατού προτεινόμενον μέλος, ως και ο αναπληρωτής αυτού, δύναται ν' αντικαθίστανται οποτεδήποτε κατά την διαδικασίαν του διορισμού των.

3.                  Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής προ της αναλήψεως υπ' αυτών υπηρεσίας, δίδουσιν ενώπιον του Υπουργού Συγκοινωνιών τον όρκον του Δημοσίου Υπαλλήλου.

4.                  Αι αποδοχαί του Διοικητού και Υποδιοικητού και αι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών.

5.                  Τα εις αντικατάστασιν, δι' οιονδήποτε λόγον, εξερχομένων προ της λήξεως της θητείας αυτών μελών, διοριζόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρούνται ως επί θητεία, ληγούση κατά τον χρόνον λήξεως της θητείας των προκατόχων των.

 

 

Άρθρον 5.

 

1.                  Δεν διορίζονται Διοικητής, Υποδιοικητής, ως και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα ανίκανα κατά τας ισχυούσας διατάξεις ν' αναλάβουν δημόσιον λειτούργημα.

2.                  Τα καθήκοντα του Διοικητού, Υποδιοικητού και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστα προς την ιδιότητα του Προμηθευτού ή Εργολάβου των Σ.Ε.Κ. ή του δημοσίου υπαλλήλου, όστις, λόγω της θέσεως του ασκεί έλεγχον τεχνικόν, οικονομικόν ή διοικητικόν επί των Σ.Ε.Κ., ως και προσώπου τα συμφέροντα του οποίου σχετίζονται οπωσδήποτε με την εκμετάλλευσιν, εκτέλεσιν έργων, ή προμηθειών των Σ.Ε.Κ..

Επίσης ασυμβίβαστα είναι τα καθήκοντα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ιδιότητα του υπαλλήλου των Σ.Ε.Κ..

3.                  Ο Διοικητής, ο Υποδιοικητής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαλλάσσονται των καθηκόντων των εν περιπτώσει συνδρομών μετά τον διορισμόν των τινός των ανωτέρω ασυμβιβάστων.

Η προέλευσις εις τας συνεδριάσεις και η τακτική εκπλήρωσις των εκ του παρόντος καθηκόντων αποτελεί υπηρεσιακόν καθήκον δι' άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.                  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαλλάσσονται των καθηκόντων των, εάν απουσιάζουν άνευ αποχρώντος λόγου των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί τέσσερις συνεχείς Συνεδριάσεις ή επί οκτώ Συνεδριάσεις εντός του αυτού έτους.

5.                  Ο Διοικητής, ο Υποδιοικητής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν εν τη ασκήσει των καθηκόντων των τας αστικάς και ποινικάς ευθύνας Δημοσίου υπαλλήλου. Ούτοι απαλλάσσονται των καθηκόντων των, προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών, ιδία, λόγω σοβαράς παραβάσεως των διεπόντων την λειτουργίαν των Σ.Ε.Κ. νόμων και κανονισμών, ως και λόγω ζημίας, επελθούσης εις τους Σ.Ε.Κ. εκ παραμελήσεως των καθηκόντων των.

6.                  Κατά την διάρκειαν της θητείας αυτών ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής δεν δύνανται να έχουν ετέραν επαγγελματικήν απασχόλησιν. Εν υστέρα συνδορμή τοιαύτης επαγγελματικής απασχολήσεως απαλλάσσονται των καθηκόντων των.

7.                  Η εκ των καθηκόντων αυτών απαλλαγή του Διοικητού, Υποδιοικητού και των μελών του Διοικητικού συμβουλίου δια τινα των εν παρ. 1, 2, 3, 4, 5, και 6 του παρόντος άρθρου λόγων ενεργείται κατά την εν άρθρω 4 παρ. 1 του παρόντος προβλεπομένην διαδικασίαν του διορισμού αυτών.

 

Άρθρον 6.

 

Το Διοικητικόν Συμβούλιον των Σ.Ε.Κ. έχει τας ακόλουθας αρμοδιότητας

α) Εγκρίνει τον προυπολογισμόν και αποφαίνεται επί πάσης αναγκαίας μεταβολής αυτού.

β) Εγκρίνει τον ισολογισμόν και την συνοδεύουσαν αυτόν έκθεσιν.

γ) Εγκρίνει τα γενικά τιμολόγια μεταφοράς επιβατών, αποσκευών και εμπορευμάτων.

δ) Αποφασίζει την δια διαγωνισμού προμήθειαν ή εκτέλεσιν έργων αξίας μεγαλυτέρας του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών και εγκρίνει την κατακύρωσιν αυτών.

ε) Εγκρίνει την προμήθειαν ή εκτέλεσιν έργων άνευ διαγωνισμού.

στ) Αποφασίζει περί εκποιήσεως ακινήτων, μη σχετιζομένων προς την λειτουργίαν του Δικτύου, ως και περί αγοράς εκμισθώσεως και μισθώσεως ακινήτων.

ζ) Αποφασίζει περί εκποιήσεως αχρήστου υλικού αξίας μεγαλυτέρας των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών.

η) Αποφασίζει περί μη ασκήσεωα τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων ή παραιτήσεως από ασκηθέντα τοιαύτα, περί συμβιβασμού δια καταργήσεως δικών ή μη, άρσεως κατασχέσεως, υποθήκης ή προσημειώσεως, ως και περί παραιτήσεως από αγωγής ή δίκης, εφ' όσον κρίνει τούτο συμφέρον.

θ) Γνωματεύει δια την κατασκευήν νέων κτιρίων, σιδηροδρομικών γραμμών, ως και δια την κατάργησιν των τυχόν κρινομένων ως αντιοικονομικών. Η γνωμάτευσις αύτη τελεί υπό την έγκρισιν των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών, δια κοινής αποφάσεως τούτων.

ι) Γνωματεύει επί των πάσης φύσεως Κανονισμών Προσωπικού και Υπηρεσιών, τεχνικής, εμπορικής, λογιστικής, οικονομικής, κινήσεως, κλπ.

ια) Αποφασίζει την σύναψιν των πάσης φύσεως δανείων.

ιβ) Γνωματεύει επί παντός ζητήματος τιθεμένου αυτώ υπό του Διοικητού.

 

Άρθρον 7.

 

1.      Ο Διοικητής είναι ανώτατον διοικητικόν όργανον των Σ.Ε.Κ. και το εκτελεστικόν τοιούτον των σχετικών Νόμων, Κανονισμών και Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ασκών την όλην διοίκησιν των Σ.Ε.Κ., έχει δε δικαίωμα να αποφασίζη επί παντός ζητήματος, όπερ, κατά τον παρόντα Νόμον ή κατ' άλλας διατάξεις της κειμένης Νομοθεσίας, δεν υπήχθη ρητώς εις την αρμοδιότητα του Διοικητικού συμβουλίου, ιδία:

α) Προσλαμβάνει, προάγει, τοποθετεί, μεταθέτει, αποσπά, ασκεί την πειθαρχικήν εξουσίαν και απολύει το προσωπικόν, τηρών πάντοτε τον Οργανισμόν του Δικτύου και τους κανονισμούς του προσωπικού, ως και τας σχετικάς ισχυούσας διατάξεις.

β) Αντιπροσωπεύει διοικητικώς τους Σ.Ε.Κ. έναντι πάσης Αρχής.

γ) Εκπροσωπεί τους Σ.Ε.Κ., εξωδίκως και δικαστικώς, παρέχων την σχετικήν πληρεξουσιότητα και ασκών τα κατά νόμον ένδικα μέσα. Δύναται να εξουσιοδοτή τους Διευθυντάς περιφερειών, όπως εκπροσωπούν το Δίκτυον εξωδίκως ή δικαστικώς, δίδοντες τους παρά των Δικαστηρίων επιβαλλομένους όρκους δια πάσας τας υποθέσεις της Περιφερείας των.

δ) Εκτελεί τας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Συνεννοείται μετα΄των ξένων Δικτύων, προς εκτέλεσιν υφισταμένων διεθνών συμβάσεων, και δια την επωφελή εν γένει συνεργασίαν των Σ.Ε.Κ. μετ' αυτών.

στ) Εγκρίνει ειδικά τιμολόγια μεταφοράς επιβατών, αποσκευών και εμπορευμάρτων, ως και ειδικάς εκπτώσεις επί μαζικών μεταφορών.

ζ) Εγκρίνει συμφωνίας μετ' άλλων μεταφορικών επιχειρήσεων περί των αμοιβαίων συγκοινωνιών ή ρυθμίσεως σχέσεων ανταγωνισμού.

η) Εγκρίνει την κατακύρωσιν διαγωνισμών προμηθειών δι' εκτελέσεως έργων αξίας μέχρι του ποσού ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών.

θ) Εγκρίνει την προμήθειαν ή εκτέλεσιν έργων, άνευ διαγωνισμού μέχρι ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών.

ι) καθορίζει τα τακτικά και έκτακτα δρομολόγια τωναμαξοστοιχιών.

ια) Εντέλλεται τας κατά τας ισχυούσας διατάξεις εισπράξεις και πληρωμάς.

ιβ) Προτείνει εις το Υπουργείον Συγκοινωνιών την εις την αλλοδαπήν αποστολήν προσωπικού, χάριν ειδικών μελετών, συμμετοχής εις συνέδρια, παρακολουθήσεως κατασκευών, εκπαιδεύσεως, κλπ.

ιγ) Αποφασίζει περί εκποιήσεως αχρήστου υλικού αξίας μέχρι ποσού εκατόν χιλιάδων (100.000) δραχμών.

ιδ) Κινεί τους διαφόρους, παρά Τράπεζαις, λογαριασμούς δια της υπογραφής του και της υπογραφής του Διευθυντού Οικονομικών Υπηρεσιών ή του νομίμου αναπληρωτού του. Ειδικώς δι' ωρισμένους λογαριασμούς, δύναται δι' αποφάσεώς του να εξουσιοδοτή δύο υπαλλήλους, μετ' ισαρίθμων αναπληρωτών, δια την κίνησίν των.

ιε) Δύναται, οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμον, να παραπέμπη εις το Διοικητικόν Συμβούλιον παν θέμα της αρμοδιότητος αυτού προς λήψιν αποφάσεως ή να ζητή την γνώμην αυτού.

ιστ) Δύναται, δι' αποφάσεών του, να εκχωρή μέρος των αρμοδιοτήτων του εις ανώτερον προσωπικόν του Δικτύου, εκτός εκείνων, δι' ας προβλέπεται προηγουμένη υπουργική έγκρισις κατά το άρθρον 1 παρ. 3 του παρόντος.

2.      Ο Υποδιοικητής ασκεί τας δι' αποφάσεως του διοικητού καθοριζομένας αρμοδιότητας και αναπληροί τον Διοικητήν ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον.

 

Άρθρον 8.

 

1. Αι δια των διατάξεων των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 2 του ΝΔ 4246/1962 συσταθείσαι μία θέσις Γενικού Διευθυντού του Δικτύου και δύο θέσεις Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών καταργούνται.

2. Το κατά τας διατάξεις του παρόντος Νόμου συγκροτούμενον διοικητικόν συμβούλιον διορίζεται και αναλαμβάνει καθήκοντα εντός τριάκοντα (30) ημερών από της ισχύος τούτου. Από της ημέρας αναλήψεως των καθηκόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ανωτέρω ορίζεται, θεωρείται λήξασα η θητεία των μέχρι τούδε μελών του διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντού και των Αναπληρωτών Γενικών διευθυντών των Σ.Ε.Κ., οι δε ήδη κατέχοντες τας εν λόγω θέσεις, καταργουμένας δια του παρόντος, θεωρούνται ως αυτοδικαίως απολυθέντες, μη απαιτουμένης της εκδόσεως διοικητικής ή άλλης τινος περί απολύσεως πράξεως.

3. Όπου εν τη κειμένη νομοθεσία των Σ.Ε.Κ. αναφέρεται "Γενικός Διευθυντής" και "Αναπληρωταί Γενικαί Διευθυνταί" νοούνται εφεξής ο "Διοικητής" και "Υποδιοικητής" αντιστοίχως.

4. Συνιστώνται δια του παρόντος δύο τακτικαί θέσεις; Γενικών διευθυντών των Σ.Ε.Κ. μία δια τον κλάδον Διοικητικού και Οικονομικού και ετέρα δια τον κλάδον Τεχνικού και Εκμεταλλεύσεως.

Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος αι θέσεις αύται πληρούνται δια προαγωγής εκ των υπηρετούντων Διευθυντών μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου των ΣΕΚ, δι' αποφάσεως του Υπουργού των Συγκοινωνιών, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Κατά την πρώτην εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου μεταξύ των υποψηφίων δια την κατάληψιν των θέσεων τούτων περιλαμβάνεται και ο κατέχων την ετέραν των καταργουμένων θέσεων του αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού, προερχόμενος εκ της ιεραρχίας του Δικτύου. Εν περιπτώσει προαγωγής τούτου η υπαλληλική σχέσις θεωρείται μη διακοπείσα.

Άρθρον 9.

 

Καταργούνται αι διατάξεις

α) των άρθρων 3, 4, 7 και 8 του ΝΔ της 4/4 Σεπτεμβρίου 1935 "περί Διοικήσεως των ΣΕΚ, κλπ."

β) των παραγράφων 1-8 του άρθρου 2 του ΝΔ 4246/1962 "περί ενοποιήσεως των Σιδηροδρομικών Δικτύων του Κράτους, κλπ." ως και πάσα διάταξις της κειμένης Νομοθεσίας αντικειμένη εις τον παρόντα Νόμον.

 

Άρθρον 10.

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 25 Απριλίου 1968.

 

Εν ονόματι του Βασιλέως

 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ν. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, ΙΩΑΝ. ΡΟΔΙΝΟΣ-ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΚΩΝ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΣ, ΠΑΝΑΓ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ, ΘΕΟΦ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΥΛ. ΤΟΤΟΜΗΣ, ΑΛΕΞ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΕΥΣΤΑΘ. ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ, ΣΠ. ΛΙΖΑΡΔΟΣ, Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ, ΣΠΥΡ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ.

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτου ςσφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 27 Απριλίου 1968.

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΣ