EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1968

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

75

 

 

 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟΝ 353

Περί χορηγήσεως αδειών αυτοκινήτων οχημάτων.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσει του ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρο 1

1.      Αι κατά τας κειμενας διατάξεις άδειαι ικανότητος οδηγών αυτοκινήτων οχημάτων παρέχουν το δικαίωμα του οδηγείν οχήματα των κάτωθι κατηγοριών :

α) Κατηγορία "Α". Αυτοκίνητα επιβατηγά μέχρις οκτώ θέσεων καθήμενων επιβατών, μή συμπεριλαμβανομένης της θέσεως του οδηγού ή φορτηγά μικτού βάρους μέχρι 3500 χιλιογράμμων δυνάμενα να ρυμουλκήσουν οχήματα μικτού βάρους μέχρις 750 χιλιογράμμων.

β) Κατηγορία "Β".Αυτοκίνητα φορτηγά μικτού βάρους άνω των 3500 χιλιογράμμων δυνάμενα να ρυμουλκήσουν οχήματα μικτού βάρους μέχρι 750 χιλιογράμμων.

γ) Κατηγορία "Γ". Λεωφορεία αυτοκίνητα άνω των οκτώ θέσεων καθημένων επιβατών, μη συμπεριλαμβανομένης της θέσεως του οδηγού, δυνάμενα να ρυμουλκήσουν οχήματα μικτού βάρους μέχρι 750 χιλιογράμμων.

δ) Κατηγορία "Δ". Αυτοκίνητα των κατηγοριών Α, Β, Γ, δι' ών ρυμουλκούνται οχήματα μικτού βάρους άνω των 750 χιλιογράμμων.

2. Η Ερασιτεχνική άδεια παρέχει το δικαίωμα του οδηγείν αυτοκίνητα της κατηγορίας "Α".

3. Η επαγγελματική άδεια, παρέχει το δικαίωμα του οδηγείν οχήματα απασών των κατηγοριών, αρχής γενομένης κατά σειράν εκ της μικροτέρας κατηγορίας "Α" προς τας λοιπάς.

4. Διά να οδηγήση τις λεωφορείον δέον να έχη εξάμηνον τουλάχιστον άσκησιν του επαγγέλματος οδηγού αποδεικνυομένην διά πιστοποιητικού του Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών.

Άρθρον 2

 

Διά να γίνη τις δεκτός εις τας εξετάσεις πρός απόκτησιν αδείας ικανοτήτος οδηγού δέον :

1. Να κέκτηται απολυτηρίου εξαταξίου Δημοτικού Σχολείου .

2.      α) Δι'επαγγελματικήν άδειαν αυτοκινήτου να άγη το 22ον έτος της ηλικίας του και να μή έχη υπερβή το 40όν.

β) Δι' ερασιτεχνικήν άδειαν αυτοκινήτου να διάγη το 19όν έτος της ηλικίας του και να έχη υπερβή το 60όν.

γ) Δι' άδειαν δικύκλων- τρικύκλων μετά κινητήρος (μοτοσυκλεττών) να άγη το 19όν και να μή έχη υπερβή το 60όν.

Δ) Δι'άδειαν μοτοποδηλάτων να άγη το 17όν και να μή έχη υπερβή το 60όν.

 

Άρθρον 3

 

1. Η αίτησις δια την χορήγησιν αδείας οδηγήσεως αυτοκινήτων ή δικύκλων- τρικύκλων μετά κινητήρος δέον να συνοδεύηται υπό δικαιολογητικών άτινα ορίζονται διά Β.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών.

Μέχρι της εκδόσεως τούτου, υποβάλλονται τα υπό των κειμένων διατάξεων οριζόμενα δικαιολογητικά.

2. Τα πιστοποιητικά, δι'ά εκ των κειμένων διατάξεων προβλέπεται συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος των, θεωρούναι ισχυρά και άν έτη η ισχύς αυτών έχη λήξει κατά τον χρόνον χορηγήσεως της αδείας εφ'όσον ταύτα είχον υποβληθή υπό του ενδιαφερομένου κατά την παραγρ.1 του άρθρου τούτου αιτήσεως νομοτύπως και προ της λήξεως της καθωρισμένης χρονικής ισχύος των, η δε πάροδος του χρόνου απο της λήξεως της ισχύος των μέχρι της χορηγήσεως της αδείας ουδόλως οφείλεται εις υπαιτιότητα αυτού. Η απόρριψις κάτωτε την θεωρητικήν και πρακτικήν δοκιμασίαν δεν λογίζεται ως υπαιτιότης.

3. Εις τας περιπτώσεις καθ'άς εκ των υποβαλλομένων πιστοποιητικών προκύπτει περί τινος, ότι έχει καταδικασθή ότι είναι πρόσωπον αμφιβόλου νομιμοφροσύνης ή διαγωγής ούχι καλής ή ότι έχει κακάς έξεις ή ροπάς, αποφαίνεται ητιολογημένως κατά τας διατάξεις του άρθρου 9 του Νόμου 4841/1930 η προβλεπόμενη υπό του αυτού άρθρου Επιτροπής ήτις διατηρείται δυνάμει του παρόντος.

 

Άρθρον 4

 

Η εξέτασις των υποψηφίων οδηγών ως και των υποψηφίων δια την απόκτησιν πτυχίου μηχανοτεχνίτου ή ηλεκτρικού τεχνίτου αυτοκινήτων, θεωριτική και πρακτική, διεξάγεται υπό ομάδος εξεταστών κατά του ΒΔ εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών οριζόμενα. Μέχρι της εκδόσεως αυτού, εξακολουθούν ισχύουσαι αι κειμεναι διατάξεις.

Άρθρον 5

 

Η Τρίτη περίοδος του άρθρου 7 του Ν. 4841/1930"περί αυτοκινήτων κυκλοφορίας αυτών και υποχρεώσεως των οδηγών" αντικαθίσταται ώς ακολούθως:

" Κατ'εξαίρεσιν ωσαύτως δύνανται να οδηγώσιν αυτοκίνητα ή δίκυκλα-τρίκυκλα μετά κινητήρος (μοτοσυκλέττας ) ανήκοντα μόνο εις τας Ενόπλους Δυνάμεις ή τα Σώματα της Βασιλικής Χωροφυλακής και Αστυνομίας πολεων στρατιωτικοί εν γένοι ή της Βασιλικής Χωροφυλακής ή Αστυνομικοί Υπάλληλοι κεκτημένοι την οικείαν αδειαν οδηγού εκδιδομένην υπο αρμόδιας αρχής.

 

Άρθρον 6

 

Επιτρέπεται η χορήγησις επαγγελματικής άδειας ικανότητας οδηγού αυτοκινήτων κατά παρεκκλησιν των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος εις τους παλιννοστούντες Έλληνας υπηκόους ή ομογενείς ασκήσαντας το επάγγελμα οδηγών αυτοκινήτων εν τη αλλοδαπή επι τριετίαν τουλάχιστον εις αυτοκίνητα Δ.Χ.

 

Άρθρον 7

Πασα γενικη διαταξη αντικείμενην εις τας του παρόντος καταργείται.

 

 

 

Εν Αθήναις τη 2 Απριλίου 1968

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΪΤΑΚΗΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚ . ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ , ΙΩΑΝ. ΡΟΔΙΝΟΣ-ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΣ, ΠΑΝ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ, ΘΕΟΦ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ , Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΥΛ. ΤΟΜΟΜΗΣ, ΑΛΕΞ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΠ. ΛΙΝΑΡΔΟΣ, , Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ, ΜΙΧ. ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ, ΣΠ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ.

 

Eθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

 

Εν Αθήναις τη 3 Απριλίου 1968

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΣ