δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας

 

 

EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1968

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

75

 

ANAΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 351

Καταβολή εις βάρος των πιστώσεων των έργων της δαπάνης μετατοπίσεως των δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετερου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον μόνον

 

1. Εις ας περιπτώσεις κατά την κατασκευήν, ανακατασκευήν ή συντήρησιν οδών ή δικτύων υπονόμων ή ετέρων δημοσίων έργων, ή έργων Ν.Π.Δ.Δ. απαιτείται η μετατόπισις ή οισαιδήποτε έτεραι εργασίαι επί του δικτύου ή των εγκαταστάσεων Εταιρειών ή Οργανισμών κοινής ωφελείας, ή εργασίαι δια την πρόβλεψιν διελεύσεων τοιούτων δικτύων, αι δαπάναι των εργασιών τούτων, εις ην έκτασιν αντιστοιχούν προς αποκατάστασιν της προ της εκτελέσεως των έργων υφισταμένης καταστάσεως, βαρύνουσι τας πιστώσεις του υπό εκτέλεσιν έργου του Δημοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ. και προκαταβάλλονται εις τον οικείον φορέα, βάσει του υπό τούτου συντασσομένου προυπολογισμού. Εις τας περιπτώσεις ταύτας οριστικόν δικαιολογητικόν της δαπάνης αποτελεί δια μεν την προκαταβολήν ο προυπολογισμός και το αποδεικτικόν της πληρωμής δια δε την τελικήν εξόφλησιν, ο υπό του εκτελέσαντος την εργασίων φορέως συντασσόμενος απολογιασμός και το αποδεικτικόν της πληρωμής.

2. Αι μέχρι σήμερον γενόμεναι τοιαύται ως εν παραγρ. 1 καταβολαί νομιμοποιούνται βάσει του οικείου αποδεικτικού πληρωμής.

 

Εν Αθήναις τη 2 Απριλιου 1968

 

O ANTIBAΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ
 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ν. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, ΚΩΝ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΣ, ΠΑΝΑΓ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ, ΘΕΟΦ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ, ΚΩΝ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΥΛ. ΤΟΤΟΜΗΣ, ΑΛΕΞ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΔΗΜ. ΠΟΥΛΕΑΣ, ΣΠ. ΛΙΖΑΡΔΟΣ, Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ, ΣΠ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ, ΜΙΧ. ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η Μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 3 Απριλιου1968

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΣ