ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 1968

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

50

 

 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 280

 

Περί κυρώσεως των πράξεων α) της Ευρωπαικής Διασκέψεως Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) και β) της Συμφωνίας της Λουμπλιάνας περί της κατ' ευθείαν κυκλοφορίας Ταχυδρομικού οχήματος Μονάχου-Κωνσταντινουπόλεως-Μονάχου.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Αρθρον 1.

 

Κυρούται η υπό της εν Montreux συνελθούσης Ευρωπαικής Διασκέψεως Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών συναφθείσα την 26ην Ιουλίου 1959 Συμφωνία δια την σύσφιγξιν των σχέσεων και την εναρμόνισιν και πρακτικήν βελτίωσιν των διοικητικών και τεχνικών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών των μετασχουσών χωρών, ως και ο κανονισμός εκτελέσεως αυτής, κατά τα ως έπεται κείμενα εις την Γαλλικήν γλώσσαν και εν Ελληνική μεταφράσει.

 

Άρθρον 2.

 

Κυρούται η εν Λουμπλιάνα συναφθείσα την 1ην Απριλίου 1965 Συμφωνία μεταξύ των εκπροσώπων των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Αυστρίας, Βουλγαρίας, Γερμανίας, Γιουγκοσλαβίας, Ελλάδος και Τουρκίας αφορώσα την καθιέρωσιν κατ' ευθείαν κυκλοφορίας Ταχυδρομικών βαγονίων επί της διαδρομής Μονάχου-Κωνσταντινουπόλεως-Μονάχου, προς τον σκοπόν της επιταχύνσεως της μεταφοράς του Διεθνούς Ταχυδρομείου, δι' αποφυγής μεταφορτώσεων, κατά τα ως έπεται κείμενα εις την Γαλλικήν γλώσσαν και εν Ελληνική μεταφράσει.

 

Άρθρον 3.

 

Εις τον προυπολογισμόν του Υπουργείου Συγκοινωνιών εγγράφονται αι σχετικαί πιστώσεις προς αντιμετώπισιν των, εκ των κατά τα άρθρα πρώτον και δεύτερον του παρόντος Συμφωνιών, προκυπτουσών υποχρεώσεων.

 

Άρθρον 4.

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της ημερομηνίας υπογραφής εκάστης των εν άρθροις 1 και 2 Συμφωνιών.

 

Εν Αθήναις τη 8 Φεβρουαρίου 1968

 

Εν ονόματι του Βασιλέως

 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ


 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Ν. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, ΚΩΝ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΣ, ΠΑΝΑΓ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ, ΘΕΟΦ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΥΛ. ΤΟΤΟΜΗΣ, ΑΛΕΞ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΕΥΣΤΑΘ. ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ, ΑΘ. Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΔΗΜ. ΠΟΥΛΕΑΣ, ΣΠ. ΛΙΖΑΡΔΟΣ, Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ, ΣΠΥΡ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ, ΜΙΧ. ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 9 Φεβρουαρίου 1968

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΣ