EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1940

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

252

 

 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2499

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί ταχυδρομικών υπηρεσιών διατάξεων

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

 

Άρθρον 1

1.Τα τέλη της αποστολής ταχ. Δεμάτων ορίζονται μέχρι βάρους 3 χιλιογράμμων ομοιομόρφως ως εξής:

α) Μέχρι βάρους 1 χιλιογρ. δραχμ. 12

β) Άνω του 1 χιλιογρ. και μέχρι 3 χιλιογρ. δραχμ. 20.

Δια τα δέματα βάρους πλέον των 3 χιλιογράμμων ορίζονται εις τρεις κατηγορίας ανταποκρινομένας εις τρεις ζώνας αποστάσεων ως εξής:

A´ Ζώνη Β΄ Ζώνη Γ΄ Ζώνη

μέχρι 220 χιλιομ άνω των 220 χιλ. & μέχρι 600 χιλιομ άνω 600 χιλιομ

Άνω των 3 χιλ. & μέχρι 5 χιλ. δρ. 25 δρ. 30 40

Άνω των 5 χιλ. & μέχρι 7 χιλ. δρ. 35 δρ. 45 60

Άνω των 7 χιλ. & μέχρι 10 χιλ. δρ. 50 δρ. 60 80

Άνω των 10 χιλ. & μέχρι 12 χιλ. δρ. 60 δρ. 70 90

Άνω των 12 χιλ. & μέχρι 15 χιλ. δρ. 70 δρ. 85 110

Αι αποστάσεις νοούνται κατά προσέγγισιν μεταξύ των πρωτευουσών των Νομών δια των εν χρήσει μέσων συγκοινωνίας, ισχύουσιν δε δι' άπαντα τα ταχ. γραφεία του αυτού Νομού εν σχέσει προς άπαντα τα Ταχ. Γραφεία ετέρου Νομού. Εξαιρετικώς εις ειδικάς περιπτώσεις συγκοινωνιών επιτρέπονται όπως αι αποστάσεις λογίζονται και μεταξύ πρωτευουσών επαρχιών. Αι ζώναι προς υπολογισμόν των τελών καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας (ΤΤΤ).

2. Το κατά το άρθρον 5 του Αναγκ. Νόμου 1676/1939 επιβαλλόμενον επί των ταχ. δεμάτων 50λεπτον τέλος φυματικού προσωπικού ΤΤΤ, περιλαμβάνεται εις τα εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα τέλη, εισπραττόμενον εις κοινόν γραμματόσημον. Εις τον οικείον λογαριασμόν Προνοίας Φυματικού Προσωπικού ΤΤΤ, αποδίδεται ανάλογον ποσόν κατ' έτος, βάσει του αριθμού των αποσταλέντων δεμάτων, εγγραφομένης προς τούτο εν τω προϋπολογισμώ σχετικής πιστώσεως.

3. Εις τας εν τη προηγουμένη παραγράφω κατηγορίας βάρους των 3, 5, 7, 10 12 και 15 χιλιογράμμων επιτρέπεται ανοχή εις την τιμολόγησιν μέχρις 100 γραμμαρίων μη υπολογιζομένη προς είσπραξιν τέλους ανωτέρας κατηγορίας.

4. Δια τα εντός της τοπικής ακτίνος αστικής διανομής, οριζομένης δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνίας, διαμειβόμενα δέματα τα τέλη αποστολής ορίζονται εις το 1/2 των τελών της παραγρ.1 του παρόντος άρθρου και προκειμένου περί δεμάτων πλέον των 3 χιλιογράμμων εις το 1/2 των τελών της α΄ ζώνης.

5. Το βάρος των δεμάτων ορίζεται κατ' ανώτατον όριον εις χιλιόγραμμα 15. Η διαμοιβή δεμάτων άνω των 12 χιλιογράμμων ενεργείται μεταξύ των Ταχυδρομείων και των Κεντρικών ΤΤΤ. Γραφείων, επιτρέπεται δε να επεκταθή και μεταξύ ετέρων ΤΤΤ γραφείων δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνίας.

6. Αι διαστάσεις των δεμάτων ορίζονται κατ' ανώτατον όριον εις 0,65 μ. κατά μήκος, 0,45 κατά πλάτος και 0,45 καθ' ύψος, προκειμένου δε περί των κυλινδρικώς συνεσκευασμένων εις 1,25 μ. κατά μήκος και 0,30 μ. κατά διάμετρον.

Εξαιρετικώς δέματα διαμειβόμενα μεταξύ γραφείων εξυπηρετουμένων σιδηροδρομικώς, ατμοπλοϊκώς ή δι' αυτοκινήτου δύνανται να υπερβούν τας ανωτέρω διαστάσεις και μέχρις 0,85 μ. κατά μήκος και 0,50 μ. κατά πλάτος και ύψος ή μέχρις 1,25 μ. κατά μήκος, υπό τον όρον το άθροισμα του μήκους και της μεγαλυτέρας περιμέτρου, λαμβανομένης ουχί προς την διεύθυνσιν του μήκους να μην είναι ανώτερον των 2,70 μ. εν τη περιπτώσει ταύτη τα τέλη αποστολής, περί ων η παρ. 1 του παρόντος άρθρου προσαυξάνονται κατά 20%.

7. Διά τας κατωτέρω κατονομαζομένας ειδικάς υπηρεσίας ταχ. δεμάτων εισπράττονται πρόσθετα ταχ. τέλη ως έπεται:

α) Κατ' οίκον επίδοσις ταχ. δέματος δραχμ 5 κατά δέμα βάρους άνω του 1 χιλιογρ. και μέχρι 5 χιλιογρ. και δραχ. 10 κατά δέμα βάρους άνω 5 χιλιογράμ.

Δέματα μέχρι βάρους 1 χιλιογρ. επιδίδονται κατ' οίκον άνευ εισπράξεως προσθέτου τέλους. Ομοίως η παραλαβή και επίδοσις τοιούτων δεμάτων ενεργείται και παρ' εφίππων αγροτικών διανομέων άνευ καταβολής προσθέτου τέλους.

β) Επείγουσ διαβίβασις δέματος δραχ. 10 κατά δέμα μέχρι βάρους 5 χιλιογρ. και δρχ. 20 κατά δέμα βάρους άνω των 5 χιλιογράμμων

γ) Εκ νέου αποστολή δρχ 10 κατά δέμα μέχρι βάρους 3 χιλιογρ. δρχ. 20 μέχρι βάρους 5 χιλιογρ., δραχ 30 μέχρι βάρους 10 χιλιογρ. και δρχ 40 άνω των 10 χιλιογράμμων.

Η εν τη παραγρ 3. Του παρόντος άρθρου ανοχή έχει εφαρμογήν και εις τα υπό στοιχεία α, β και γ του παρόντος άρθρου πρόσθετα τέλη.

8. Διά Β. Δ.. εκδιδομένου προτάσει των επί των Οικονομικών και της Συγκοινωνίας Υπουργών επιτρέπεται η τροποποίησις των εν τω παρόντι άρθρω καθοριζομένων τελών αποστολής, των ζωνών και αποστάσεων των ειδικών τελών των ορίων βάρους των διαστάσεων ως και παντός ετέρου σχετικού προς τα δέματα ταχ. τέλους. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνίας επιτρέπεται ο καθορισμός των όρων παραδοχής και διαχειρίσεως εν γένει των ταχ. δεμάτων.

9. Η χρονολογία εφαρμογής των διατάξεων των παραγρ. 1-7 του παρόντος άρθρου ορισθήσεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνίας.

 

Άρθρον 2

 

1. Εις τας προβλεπομένας εν τη παραγρ. 2 του άρθρου 7 του Νόμου 496/1914 "περί ταχ. δεμάτων" περιπτώσεις προστίθεται και η της αυξήσεως του ποσού της αντικαταβολής.

2. Η αποστολή των εισπραττομένων ποσών αντικαταβολής επιτρέπεται και δι' ετέρου τρόπου, πλην των ταχ. επιταγών, καθορισθησομένου διά Β. Δ.. εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνίας.

 

Άρθρον 3

 

Το άρθρον 13 του Νόμου 496 του έτους 1914, ως ετροτοποιήθη διά του άρθρου 9 του Ν. 4521 του έτους 1930, αντικαθίσταται ως εξής:

"Εάν εντός ταχ. δέματος ευρεθή επιστολή ή σημείωσις επέχουσα θέσιν ενεστώσης και προσωπικής αλληλογραφίας, επιβάλλεται πρόστιμον ίσον προς το τριπλάσιον του τέλους απλής συνήθους επιστολής, παρακωλυομένης της επιδόσεως του δέματος πρό της καταβολής του προστίμου. Εν υποτροπή ως και εν περιπτώσει εγκλείσεως πλειόνων επιστολώναπευθυνομένων προς διάφορα πρόσωπα, εφαρμόζονται αι διατάξεις του εδαφίου 1 του άρθρου 3 του Ν. 4581 του έτους 1930 "περί ταχ. ανταποκρίσεως".

Εάν εντός δέματος άνευ δεδηλωμένης αξίας ευρεθώσι χρήματα αυτούσια επιβάλλεται πρόστιμον ίσον προς το διπλάσιον του τέλους ταχ. επιταγής ίσου ποσού".

 

Άρθρον 4

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του Ν.496 του έτους 1914, ως ετροτοποιήθη διά του άρθρου 3 του Νόμου 2009 του έτους 1920 και διά του άρθρου 8 του Ν.4521 του έτους 1930, αντικαθίσταται ως εξής:

Η αποζημίωσις αύτη διά τα άνευ δεδηλωμένης αξίας δέματα δεν δύναται να υπερβή:

α) Τας δραχ. εκατόν διά δέματα μέχρι βάρους 1 χιλιογράμμου

β) Τας δραχ. τριακοσίας διά δέματα βάρους άνω του 1 και μέχρι 5 χιλιογράμμων

γ) Τας δραχ τετρακοσίας διά δέματα βάρους άνω των 5 και μέχρι 10 χιλιοράμμων

δ) Τας δραχ. πεντακοσίας διά δέματα βάρους άνω των 10 και μέχρι 15 χιλιογράμμων.

Διά τα μετά δεδηλωμένης αξίας δέματα η αποζημίωσις δεν δύναται να υπερβή το ποσόν της δηλωθείσης αξίας".

2. Η κατά την παράγρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος Νόμου επιτρεπομένη ανοχή βάρους εις την τιμολόγησιν δεν λαμβάνεται υπ' όψιν, ως προς τον υπολογισμόν των κατά την προηγούμενην παράγραφον αποζημιώσεων.

3. Η κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 5 του από 28-5-1923 Ν. Δ. "περί μεταφοράς των ταχυδρομείων διά των ατμοπλοίων" καταλογιζομένη πραγματική αξία του περιεχομένου ταχ. δέματος καταβάλλεται εις τον δικαιούχον ως αποζημίωσις.

 

Άρθρον 5

 

1. Η εισαγωγή εκ του εξωτερικού διά της ταχ. οδού εμπορευμάτων και εν γένει ειδών υποκειμένων εις εισαγωγικούς δασμούς επιτρέπεται υπό τύπον ταχ. δεμάτων και μικροδεμάτων εν ιδίαις ταχ. επιστολαίς.

2. Κατ' εξαιρέσιν των εν τη προηγουμένη παραγράφω 1 οριζομένων επιτρέπεται η εισαγωγή υποκειμένων εις εισαγωγικούς δασμούς ειδών και δι' ετέρων αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου επί τη καταβολή του διπλασίου των κεκανονισμένων εισαγωγικών δασμών, ως και των επί των μικροδεμάτων εισπραττομένων ταχ. τελών. Διά κοινής αποφάσεως των υπουργών Συγκοινωνίας και Οικονομικών επιτρέπεται όπως επιβάλλονται εκάστοτε ειδικοί όροι και περιορισμοί επί της εισαγωγής των εν λόγω ειδών. Πρόσθετοι δασμοί δεν καταβάλλονται επί των τελωνησίμων βιβλίων και εντύπων, ως και επί των αντικειμένων αλληλογραφίας των περιεχόντων ινσουλίνη, ορρούς, δαμαλίδα, ως και φάρμακα εν γένει προσωπικής χρήσεως, ουχί δε προς εμπορίαν.

Επί μικροδεμάτων μη εγκλειομένων εν ιδίαις ταχ. επιστολαίς καταβάλλεται εισαγωγικός δασμός προσηυξημένος κατά 20% αντί του διπλασίου τοιούτου.

3. Αι αποστολαί περί ων αι προηγούμεναι 1 και 2 παράγραφοι απαλλάσσονται παντός τέλους χαρτοσήμου επί τη εκτελέσει των τελωνειακών διατυπώσεων. Αι λεπτομέρειαι της εισαγωγής του τελωνισμού και της διαχειρίσεως εν γένει των αποστολών τούτων δύνανται να καθορίζονται εκάστοτε διά κοινής αποφάσεως των επί των Οικονομικών και της Συγκοινωνίας Υπουργών δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τον αυτόν τρόπον καθορίζονται εκάστοτε αι τελωνειακαί διατυπώσεις επί της αποστολής εις το εξωτερικόν των αποστολών τούτων και επί της διαμετακομίσεως αυτών διά του Ελληνικού εδάφους.

4. Αι διατάξεις του άρθρου 34 του Νόμου 6243 του έτους 1943 καταργούνται.

 

Άρθρον 6

 

Διά Β. Δ. εκδιδομένου προτάσει των επί της Συγκοινωνίας και Οικονομικών Υποργών δύναται να επιτραπεί όπως τα επί των επιδιδομένων εξωτερικών ταχ. δεμάτων και μικροδεμάτων ταχ. τέλη και δικαιώματα, εισπράττονται εν όλω ή εν μέρει παρ' ορισμένων Γραφείων εις μετρητά και εισάγονται εις το Δημόσιον Ταμείον ως ταχ. έσοδον.

Άρθρον 7

 

1. Η λειτουργία ιδιωτικών καταστημάτων συσκευασίας ταχ. δεμάτων και η εν γένει κατ' επάγγελμα συσκευασία τοιούτων δεμάτων επιτρέπεται κατόπιν αδείας του Υπουργού της Συγκοινωνίας.

2. Δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται αι προϋποθέσεις χορηγήσεως της αδείας, τα της αμοιβής και οι γενικοί όροι ασκήσεως του επαγγέλματος τούτου.

3. Οι άνευ της αναφερομένης εν τη παραγράφω 1 αδείας συσκευάζοντες κατ' επάγγελμα ταχ. δέματα τιμωρούνται διά προστίμου 100 μέχρι δραχ. 1000 επιβαλλομένου δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας. Εν περιπτώσει παραβάσεως των όρων της εν τη παραγράφω 2 προβλεπομένης κοινής αποφάσεως επιβάλλεται πρόστιμον δραχ. 50 μέχρι δραχ. 1000 δι΄αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας, εν υποτροπή δε ανακαλείται η χορηγηθείσα άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος.

 

Άρθρον 8

 

Τα εδάφια 6 και 7 του άρθρου 8 του από 18/9/1926 Ν. Δ. "περί επιταγών" κυρωθέντος διά του Ν. 3500 αντικαθίστανται ως εξής: "Η εξόφλησις των προς αγραμμάτους επιταγών ή αδυνατούντας να υπογράψωσιν ενεργείται μέχρις ποσού 2000 δραχμών επί παρουσία δύο αξιόχρεων μαρτύρων υπογραφόντων και αλληλεγγύως υπευθύνων, πέραν δε του ποσού τούτου διά συμβολαιογραφικής πράξεως εξοφλήσεως".

 

Άρθρον 9

 

1. Η υπό των Διεθνών ή ιδιαιτέρων Ταχ. Συμβάσεων και συμφωνιών ουχί παγίως αλλά κατά κυμαινόμενον τρόπον προβλεπόμενοι όροι παραδοχής ταχ. αντικειμένων εν γένει και τα ισοδύναμα των εν αυταίς προβλεπομένων ταχ. τελών και δικαιωμάτων διά την εν Ελλάδι εφαρμογήν των ορίζονται εκάστοτε δι' αποφάσεων των επί των Οικονομικών και της Συγκοινωνίας Υπουργών δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεσιν, η τιμή της δραχμής εν σχέσει προς το χρυσούν φράγκον διά τας δηλουμένας αξίας και διά την είσπραξιν των τελών αποστολής των δεμάτων και τον καθορισμόν των αεροπορικών ταχ. τελών ορίζεται εκάστοτε δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας.

2. Επιτρέπεται εις την ταχ. υπηρεσίαν όπως συμμετέχη εις τας εμπορικάς εκθέσεις του εσωτερικού και εξωτερικού δι' εκθέσεως και πωλήσεως εις το κοινόν και εις την ονομαστικήν αυτών αξίαν σειρών εκ των εν κυκλοφορία γραμματοσήμων του Κράτους.

Η πώλησις των ενσήμων τούτων ανατίθεται εις υποδεικνυόμενον υπό του Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού υπάλληλον αυτού, εις τον οποίον χορηγείται παγία προκαταβολή εις ένσημα.

Το ποσόν της παγίας ταύτης προκαταβολής, η εις ξένον νόμισμα εισπρακτέα αξία εκάστης σειράς ως και πάσα άλλη λεπτομέρεια καθορίζεται διά κοινής αποφάσεως των υπουργών Συγκοινωνίας, Τύπου και Τουρισμού.

Προς κάλυψιν των εκ της συμμετοχής ταύτης προκυπτουσών δαπανών εξουσιοδοτείται ο Υπουργός της Συγκοινωνίας όπως εκ της εις τον προϋπολογισμόν του Υπουργείου Συγκοινωνίας αναγραφομένης πιστώσεως προς κατασκευήν ταχ. ενσήμων διαθέτη ποσόν μη υπερβαίνον τας τριάκοντα χιλιάδας δραχμάς ετησίως.

 

Άρθρον 10

1.           Προς διάδοσιν του εσωτερικού φιλοτελισμού επιτρέπεται εις τον Υπουργόν της Συγκοινωνίας όπως δι' αποφάσεως αυτού απονέμη ετησίως δωρεάν εις τα εκ μαθητών και μαθητριών γυμνασίου αριστεύοντα μέλη της Εθνικής Οργανώσεως Νεολαίας μέχρι τρισχιλίων σειρών, δεόντως εσφραγισμένων, εκ των εν κυκλοφορία γραμματοσήμων του Κράτους.

2.           Ομοίως επιτρέπεται εις τον αυτόν Υπουργόν, όπως δι' αποφάσεως αυτού απονέμη κατ' έτος εις τους εκ των μαθητών ή μαθητριών του γυμνασίου ή άλλων ισοτίμων σχολών διακρινομένους διά τον καταρτισμόν αρτιωτέρας συλλογής γραμματοσήμων, έπαθλα, αθλοθετούμενα υπό του Κράτους ή άλλων Οργανισμών.

3.           Προς τον σκοπόν τούτον εξουσιοδοτείται ο αυατός Υπουργός όπως εκ της εις τον προϋπολογισμόν του Υπουργείου Συγκοινωνίας αναγραφομένης πιστώσεως διά την κατασκευήν ταχ. Ενσήμων διαθέτη κατ' έτος ποσόν μη υπερβαίνον τας τριάκοντα χιλιάδας δραχμών.

4.           Αι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 6 του Α.Ν. 1819/1939 καταργούνται.

 

Άρθρον 11

 

Η διαχείρισις της παγίας προκαταβολής ενσήμων Νομικών Προσώπων καθώς και των γραμματοσήμων Φυματικών ΤΤΤ. Υπαλλήλων ως και των πάσης φύσεως ταχυδρομικών ενσήμων, ή άλων αντικειμένων, ων η πώλησις έχει ανατεθεί εις την ταχυδρομικήν υπηρεσίαν υπό τρίτων, ανατίθεται παρά ταις Περιφερειακαίς ΤΤΤ Διευθύνσεσιν εις ίδιον διαχειριστήν επί βαθμώ τηλεγραφητού γ' μέχρι τηλεγραφητού α' τάξεως.

Ούτος υποχρεούται εις την κατάθεσιν χρηματικής εγγυήσεως δραχμών 1.500 κατά τους όρους του άρθρου 72 του νόμου 3811/1929.

 

Άρθρον 12

 

Δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας δύναται να ορίζεται βοηθός του διαχειριστού της παγίας προκαταβολής ταχ. Ενσήμων του Κεντρικού Ταχυδρομείου Αθηνών επί βαθμώ τηλεγραφητού β' ή α' τάξεως.

Εις τον βοηθόν διαχειριστού δύναται ν'ανατίθεται δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας μέρος της διαχειρίσεως της παγίας προκαταβολής ενσήμων του Κεντρικού Ταχ. Αθηνών.

Ο βοηθός διαχειριστής υποχρεούται εις την κατάθεσιν χρηματικής εγγυήσεως 2000 δραχμών κατά τους όρους του άρθρου 72 του νόμου 3811/1929.

Τον διαχειριστήν ενσήμων του Κεντρικού Ταχυδρομείου Αθηνών απουσιάζοντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο βοηθός αυτού.

Εν Τατοϊω τη 14 Αυγούστου 1940

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο Πρόεδρος

Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ

 

Τα Μέλη

ΑΓΙΣ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΔΟΥΡΕΝΤΗΣ, ΑΝΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΑΓΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΗΛ. ΚΡΙΜΠΑΣ, Γ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, Ν. ΣΠΕΝΤΖΑΣ, Ζ/. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ, ΙΠΠ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ, Κ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ, Θ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, Α. ΤΖΙΦΟΣ, Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ.

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

 

Εν Αθήναις τη 17 Αυγούστου 1940

 

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΑΓΙΣ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ