EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1940

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

62

 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2217

Περί εικονογραφημένων ταχυδρομικών δελταρίων.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

 

1. Εις την ταχυδρομικήν υπηρεσίαν ανήκει το δικαίωμα της αποκλειστικής εκδόσεως εικονογραφημένων ταχυδρομικών δελταρίων, φερόντων έντυπον έκτυπον το οικείον ταχυδρομικόν τέλος.

2. Αι δαπάναι της φιλοτεχνήσεως των παραστάσεων και εν γένει της εκδόσεως των ενσήμων δελταρίων βαρύνουσι τον ειδικόν προυπολογισμόν του Υπουργείου Συγκοινωνίας (ΤΤΤ).

Άρθρον 2

 

1. Συνιστάται παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνίας ειδική μόνιμος Επιτροπή, έργον της οποίας είναι: α) η εκλογή των παραστάσεων των υπό έκδοσιν κρατικών δελταρών, καθώς και των δελταρίων των προβλεπομένων υπό του άρθρου 14 παράγραφος 3 του Α.Ν. 1947 και 1939 "περί οργανώσεως υπηρεσίας αρχαιοτήτων και ιστορικών μνημείων του Κράτους", β) ο έλεγχος των παραστάσεων των υπό του ελευθέρου εμπορίου εκδιδομένων εικονογραφημένων δελταρίων άνευ εντύπου ενσήμου, των φερόντων παραστάσεις αρχαίων μνημείων, ελληνικών τοπίων, τοπικών ενδυμασιών, προσώπων της Ελληνικής ιστορίας, και εν γένει εικόνων, αναγομένων εις τας οιασδήποτε φύσεως εκδηλώσεις του εθνικού βίου καθώς και η χορήγησις αδείας κυκλοφορίας των δελταρίων τούτων, γ) η θεώρησις των δοκιμίων των εικονογραφημένων δελταρίων, περί ων τα στοιχεία α' και β' της παρούσης παραγράφου, δ) η γνωμάτευσις περί της τιμής πωλήσεως των υπό της Ταχ. Υπηρεσίας εκδιδομένων δελταρίων. Προκειμένου περί αρχαιολογικών δελταρίων η τιμή αύτη ορίζεται μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του αρχαιολογικού Συμβουλίου, ε) ο καθορισμός της αμοιβής των παρεχόντων καλλιτεχνικά θέματα χρησιμοποιούμενα εις την έκδοσιν εικονογραφημένων κρατικών δελταρίων υποκείμενος πάντως υπό την έγκρισιν του αρμοδίου Υπουργού και στ) η γνωμοδότησις περί παντός συναφούς προς τα εικονογραφημένα ταχυδρ. Δελτάρια ζητήματος.

2. Προκειμένου περί αρχαιολογικών δελταρίων, πλην της κατά την προηγουμένην παράγραφον χορηγήσεως αδείας δια την κυκλοφορίαν των δέον να πληρώνται και υπό του Α. Ν. 1947/1939 προβλεπόμεναι διατυπώσεις.

3. Της Επιτροπής μετέχουσι ανά δύο αντιπρόσωποι εξ εκάστου των Υπουργείων Οικονομικών, Συγκοινωνίας, Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας και του Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισμού επί βαθμώ Τμηματάρχου και άνω, οριζόμενοι κατ' έτος δι' αποφάσεως των οικείων Υπουργών, και δύο ιδιώται εκ των εγκυψάντων εις τα φιλοτελικά ζητήματα, οριζόμενοι κατ' έτος δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας.

Προκειμένου η Επιτροπή να αποφανθή επί των αντικειμένων, περί ων τα εδάφια α' και β' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, συμπληρούται δια του Διευθυντού της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και του Διευθυντού της Εθνικής Πινακοθήκης ή των νομίμων αναπληρωτών των, οριζομένων δι' αποφάσεως των αρμοδίων Υπουργών.

4. Της Επιτροπής προεδρεύει ο παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνίας Διευθυντής Ταχυδρομικής Εκμεταλλεύσεως. Χρέη Γραμματέως εκτελεί εις των επί βαθμώ Εισηγητού Υπαλλήλων του Υπουργείου Συγκοινωνίας.

5. Ως προς την αμοιβήν του προέδρου, των κατά την παράγραφον 3 μελών και του Γραμματέως της Επιτροπής εφαρμόζονται αι διατάξεις του άρθρου 13 του Β. Διατάγματος "περί συστάσεως, συνθέσεως κλπ. υπηρεσιακών συμβουλίων της Κεντρικής Υπηρεσίας ΤΤΤ." του αριθμού των συνεδριάσεων μη δυναμένου να υπερβή τας δύο κατά μήνα.

 

Άρθρον 3

 

1. Επί των εκδιδομένων δελταρίων, περί ων το στοιχείον β' της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου, δέον απαραιτήτως να σημειούται εντύπως ο αριθμός της αδείας δι' ης επετράπη η έκδοσίς των.

Οι παραλείποντες την διατύπωσιν ταύτην υπόκεινται εις τας ποινάς του επομένου άρθρου.

 

Άρθρον 4

 

1. Απαγορεύεται η άνευ της κατά τον παρόντα Νόμον προβλεπομένης αδείας παρ' ιδιωτών πώλησις και κυκλοφορία εντός του Κράτους, εικονογραφημένων ταχυδρομικών δελταρίων κατασκευασθέντων εν Ελλάδι ή εκ της αλλοδαπής εισαχθέντων, φερόντων τας εν εδαφίω β' της παρ. 1 του άρθρου 2 αναφερομένας παραστάσεις.

Ο κατασκευάζων, θέτων εν κυκλοφορία ή πωλών τοιαύτα δελτάρια άνευ αδείας, τιμωρείται δια χρηματικής ποινής 1.000 μέχρι 10.000 δραχμών, εν υποτροπή δε και δια φυλακίσεως 15 ημερών μέχρι 3 μηνών, αι δε πλάκες και αι αναπαραγωγαί κατάσχονται και δημεύονται εις πάσας τας περιπτώσεις υπέρ του Δημοσίου. Προκειμένου περί επαγγελματίου φωτογράφου ή εμπόρου, ούτος τη ανωτέρω ποινή τιμωρείται και δια στερήσεως αδείας του επαγγέλματος μέχρις 6 μηνών.

Δια της αυτής ποινής τιμωρούνται επίσης και οι ιδιοκτήται Τυπογραφείων ή Λιθογραφείων, οίτινες προβαίνουσιν εις την εκτύπωσιν εικονογραφημένων δελταρίων, των οποίων τα δοκίμια δεν φέρουν την θεώρησιν της κατά το άρθρον 2 Επιτροπής.

2. Ταχυδρομικά δελτάρια, μη πληρούντα τας όρους του παρόντος Νόμου, δεν γίνονται δεκτά προς μεταφοράν δια του Ταχυδρομείου. Τα εν τοις γραμματοκιβωτίοις κατατιθέμενα τοιαύτα δελτάρια δεν διαβιβάζονται περαιτέρω, αλλά διαχειρίζονται ως άχρηστα.

Κατ' εξαίρεσιν είναι επιτετραμμένη η δια του ταχυδρομείου κυκλοφορία υπό την μορφήν ταχυδρομικών δελταρίων, των δια χειρός φιλοτεχνηθέντων έργων ζωγραφικής, ιχνογραφημάτων και των τούτοις παρεμφερών.

 

Άρθρον 5

 

1. Εντός τριών μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, πάντες οι εν Ελλάδι εκδόται εικονογραφημένων ταχυδρομικών δελταρίων, δια την κυκλοφορίαν των οποίων απαιτείται, συμφώνως προς το άρθρον 2, άδεια της Επιτροπής οφείλουσι να δηλώσωσι εις το Υπουργείον Συγκοινωνίας τους εις χείρας των τύπους των παρ' αυτών εκδοθέντων δελταρίων της κατηγορίας ταύτης, συνυποβάλλοντες και σχετικά εξ εκάστου τύπου υποδείγματα. Εντός της αυτής προθεσμίας οι ανωτέρω εκδόται καθώς και οι εισαγωγείς τοιούτων δελταρίων οφείλουν να υποβάλωσιν εις το Υπουργείον Συγκοινωνίας δήλωσιν των εις χείρας των ή των δια λογαριασμόν των εις χείρας τρίτων υπαρχουσών ποσοστήτων εκ των δελταρίων τούτων εξ εκάστου τύπου.

Οι παραλείποντες να υποβάλωσι την δήλωσιν ταύτην τιμωρούνται δια προστίμου από 200 μέχρι 2.000 δραχμών επιβαλλομένου δι' ανεκκλήτου αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας ή του Υπουργού της Εθνικής Παιδείας, προκειμένου περί αρχαιολογικών δελταρίων. Δια της αυτής αποφάσεως δύναται να επιβάλληται και η κατάσχεσις των μη δηλωθέντων δελταρίων.

Το Υπουργείον της Συγκοινωνίας δύναται να διατάσση δια των αρμοδίων αρχών ερεύνας δια την ανακάλυψιν των παραβατών του παρόντος νόμου.

2. Εντός ενός έτους από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου, δέον να έχωσι αποσυρθή εκ της κυκλοφορίας τα κατά την εφαρμογήν τούτου κυκλοφορούντα εν τω εμπορίω εικονογραφημένα δελτάρια, τα φέροντα παραστάσεις, ων γίνεται μνεία εν τω στοιχείω β' της παρ. 1 του άρθρου 2. Επί των μετά την πάροδον του έτους κυκλοφορούντων άνευ αδείας δελταρίων εφαρμόζονται αι ποιναί του προηγουμένου άρθρου.

Άρθρον 6

 

1. Η διάθεσις των μετ΄ εντύπου ενσήμου δελταρίων εις το κοινόν γίνεται εις την ορισθείσαν τιμήν πωλήσεως αυτών. Κατά των υπέρ την τιμήν ταύτην πωλούντων τα δελτάρια ταύτα εφαρμόζονται αι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 4 του Νόμου 4581/1930 "περί ταχυδρομικής ανταποκρίσεως"

2. Εις τους μεταπωλούντας τα δελτάρια ταύτα παρέχεται προμήθεια 5% επί της τιμής πωλήσεως, καταβαλλομένη κατά τας διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 4581/1930.

Προκειμένου περί αρχαιολογικών δελταρίων η προμήθεια αύτη καταβάλλεται μεν υπό του Υπουργείου Συγκοινωνίας εις τους μεταπωλητάς, βαρύνει όμως την Υπηρεσίαν Αρχαιολογικών Πόρων.

 

Άρθρον 7

 

Αι κατά το άρθρον 2 παρεχόμεναι άδειαι υπόκεινται εις πάγιον τέλος χαρτοσήμου δραχμών είκοσιν.

Ιδία άδεια απαιτείται δι' εκάστην σειράν ή τύπον δελταρίων.

Εξαιρετικώς αι δηλώσεις περί ων η παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου καθ΄ώς και επί τη βάσει τούτων εκδοθησόμεναι άδειαι εις ουδέν τέλος υποβάλλονται.

 

Άρθρον 8

 

Η συμφώνως τω εδαφίω 3 του άρθρo. 14 του . Νόμου 1947/1939 κατασκευή και πώλησις φωτογραφιών, εικόνων και παραστάσεων αρχαίων και αρχαιολογικών μνημείων, δύναται να ενεργήται και εκτός των μουσείων του Κράτους, καταβαλλομένου του υπό του αυτού άρθρου προβλεπομένου ποσοστού υπέρ του ταμείου Αρχαιολογικών Απαλλοτριώσεων. Το ποσόν τούτον δύναται να εισπράττεται δι' επικολλήσεως ειδικού ενσήμου καθ' α θέλει ορισθή δια Β. Διατάγματος προκαλουμένου υπό του επί των Θρησκευμάτων και της Εθνικής Παιδείας Υπουργού.

 

Άρθρον 9

 

1. Αι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται ως προς πάσας τας εκδόσεις ή ανατυπώσεις εικονογραφημένων δελταρίων, αίτινες θα πραγματοποιηθώσιν από της ενάρξεως της ισχύος τούτου.

2. Αι προθεσμίαι του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται, προκειμένου περί αρχαιολογικών δελταρίων, περί ων προβλέπουσιν αι διατάξεις του Α.Ν. 1947/1939.

3. Η τιμή της πωλήσεως των μετ' ενσήμου εικονογραφημένων δελταρίων δύναται δια Β.Δ. να ορίζηται ανωτέρα του ταχ. τέλους τούτων.

Ο τρόπος της διαθέσεως της μεταξύ του ταχ. τέλους και της τιμής πωλήσεως εισπραττομένης διαφοράς κανονίζεται εκάστοτε δια Β. Δ.

Προκειμένου περί δελταρίων αναπαριστώντων αρχαία μνημεία ή αρχαιολογικούς χώρους, η κατά τ' ανωτέρω διαφορά αποδίδεται εις την υπηρεσίαν διαχειρίσεως αρχαιλογικών πόρων του Υπουργείου θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας και υπέρ του ταμείου Αρχαιολογικών Απαλλοτριώσεων, θεωρουμένη πόρος της υπηρεσίας ταύτης μετά την αφαίρεσιν των πάσης φύσεως δαπανών κατασκευής των δελταρίων.

Δια Β.Δ. εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Συγκοινωνίας και Εθνικής Παιδείας θα καθορισθώσιν αι λεπτομέρειαι της τοιαύτης αποδόσεως.

4. Δια Β.Δ. θέλουσι καθορισθή αι λεπτομέρειαι εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

5. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 14 Φεβρουαρίου 1940

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'

 

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

 

Ο Πρόεδρος

Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ

 

Τα Μέλη

Α. ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΔΟΥΡΕΝΤΗΣ, Λ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Η. ΚΡΙΜΠΑΣ, Ν. ΣΠΕΝΤΖΑΣ, Σ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΠ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ, Α. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ, Κ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ, Χ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, Θ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, Λ. ΤΖΙΦΟΣ, Ε. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 16 Φεβρουαρίου 1940

 

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΑΓΙΣ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ