EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤOY BAΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

Εν Αθήναις

Τη 3 Ιανουαρίου 1940

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

4

 

ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2168.1940

 

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως ενίων διατάξεων περί Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1.

Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 10 του Νόμου ΓΥΜΣΤ' 1909 αντικαθίσταται ως εξής:

"Απαγορεύετει εις άπαντας τους υπαλλήλους του προσωπικού Ταχ. Ταμιευτηρίου ως και εις τους Ταχ. Υπαλλήλους να παρέχωσι πληροφορίας προς τρίτους πε΄ρι του ονοοματεπωνύμου των καταθετών, του ποσόυ της καταθέσεως και εν γένει περί των δοσοληψιών αυτών.

Τοιαύται δίδονται υπό της αρμοδίας υπηρεσίας του Ταχ. Ταμιευτηρίου ή των Περιφερειακών Γραφείων εις τους καταθέτας και αντιπροσώπους αυτών, επί τη εγγράφω δε αιτήσει εις τας αρμοδίας Αστυνομικάς, Οικονομικάς και Δικαστικάς Αρχάς, εις τους ενεργούντας διοικητικάς ανακρίσεις διοικητικούς ή οικονομικούς υπαλλήλους ως και εις πάσαν άλλην Αρχήν, αλλ' εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει εφ' όσον υφίσταται υπηρεσιακή ανάγκη και μόνον τη εγκρίσει του Γενικού Διευθυντή του Ταχ. Ταμιευτηρίου.

 

Άρθρον 2.

Εις τους υπαλλήλους του Ταχ. Ταμιευτηρίου τους χειριζομένους τας λογιστικάς μηχανάς εξαιρέσει των αθροιστικών τοιούτων δύναται να καταβάλληται δι' αποφάσεως του Συμβουλίου του Ταχ. Ταμιευτηρίου πρόσθετος αποζημίωσις μέχρι δραχμών τετρακοσίων μηνιαίως, εις έκαστον υπάλληλον αναλόγως της αποδοτικής αυτών ικανότητος.

 

Άρθρον 3.

Επιτρέπεται, όπως δι' αποφάσεως του Συμβουλίου του Ταχ. Ταμιευτηρίου συγκροτήται εκάστοτε και διά διάστημα ουχί πλέον των τριών μηνών δι' έκαστον ημερολογιακόν έτος συνεργείον εξ υπαλλήλων του Ταχ. Ταμιευτηρίου, εργαζομένων επί τρίωρον τουλάχιστον καθ' εκάστην πέραν των κεκανονισμένων εργασίμων ωρών προς ενημέρωσιν και τακτοποίησιν των λογαριασμών και υποθέσεων εν γένει των καταθετών και οφειλετών Ταχ. Ταμιευτηρίου.

Ο αριθμός των ούτω εργαζομένων υπαλλήλων δεν δύναται να υπερβή δι' εκάστην ημέραν τους εξήκοντα, η δε αποζημίωσις αυτών καθοριζομένη διά της αυτής αποφάσεως του Συμβουλίου δεν δύναται να υπερβή τας τεσσαράκοντα δραχμάς ημερησίως δι' έκαστον υπάλληλον.

 

Άρθρον 4.

Εις το άρθρον 24 του Α.Ν. 1118/1938 προστίθεται και τρίτη παράγραφος έχουσα ούτω:

"3. Προκειμένου όμως περί αποδόσεως καταθέσεως ελάσσοντος των 1.000 δραχμών ή ενεχύρου μη υπερβαίνοντος τας δραχμάς 1.000 κατ' αξίαν, κατά την γενομένην εκτίμησιν, ή υποόλοιπον εκπλειστηριάσματος εξ εκποιήσεως ενεχύρων μη υπερβαίνοντος τας δραχμάς 1.000, τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των κληρονόμων, κληροδόχων ή αιτία θανάτου δωρεοδόχων δύνανται να περιορίζονται κατά την κρίσιν της αρμοδίας Υπηρεσίας της Κεντρικής Διευθύνσεως του Ταχ. Ταμιευτηρίου εις τα πιθανολογούνται το αξιούμενον δικαίωμα.

Εν τη περιπτώσει ταύτη οι αναλαμβάνοντες την κατάθεσιν ενέχυρον ή υπόλοιπον εκπλειστηριάματος, καθίστανται υπεύθυνοι απέναντι του Ταχ. Ταμιευτηρίου, η δε απόδοσις ενεργείται πάντοτε επί τη προσυπογραφή της σχετικής πράξεως υπό δύο φερεγγύων μαρτύρων, οίτινες ευθύνονται αλληλεγγύως μετά των αναλαμβανόντων διά την ταυτότητα και ιδιότητα των δικαιοδόχων των αιτουμένων την απόδοσιν και έναντι του Ταχ. Ταμιευτηρίου και έναντι των πράγματι δικαιούχων.

Επί πάσης τοιαύτης αποδόσεως η ευθύνη του Ταχ. Ταμιευτηρίου παύει υφισταμένη απέναντι οιουδήποτε τρίτου μετά πάροδον έτους από της γενομένης αποδόσεως.

 

Άρθρον 5.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του Α.Ν. 1118/1938 αντικαθίσταται ως εξής:

Εις περιφερειακά ΤΤΤ. Γραφεία εις α αι πράξεις συναλλαγής Ταχυδρομικών επιταγών και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου υπερβαίνουσιν εν συνόλω τας ογδοήκοντα (80) κατά μέσον όρον ημερησίως ή τας τριάκοντα πέντε (35) μόνον του Ταμιευτηρίου επιτρέπεται όπως αποφάσει του Συμβουλίου τοποθετώνται και ίδιοι υπάλληλοι του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου απασχολούμενοι αποκλειστικώς με την διεξαγωγήν της υπηρεσίας του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Η πλήρωσις των εκ της εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου δημιουργουμένων θέσεων κυρίου προσωπικού του Ταχ. Ταμιευτηρίου δύναται να ενεργήται και διά μετατάξεως και ουχί πλέον του ενός δι' έκαστον Γραφείον υπαλλήλων των ΤΤΤ επί βαθμώ βοηθού α' τάξεως μέχρι και τηλεγραφητού α τάξεως υπηρετησάντων δε εις την υπηρεσίαν Ταμιευτηρίου παρά ΤΤΤ. Γραφείοις επί εξ τουλάχιστον μήνας.

Η ως άνω μετάταξις γίνεται διά Β. Διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει των Υπουργών Συγκοινωνίας και Οικονομικών μετά γνώμην του Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Διά του ιδίου Β. Διατάγματος αυξάνονται αι οργανικαί θέσεις του Ταχ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου κατ' ίσον αριθμόν και βαθμόν προς τους μετατασσομένους υπαλλήλους οίτινες διά του αυτού Β. Διατάγματος κατατάσσονται εις τον αντίστοιχον του ον κέκτηνται εν τη υπηρεσία ΤΤΤ βαθμού εις τον κύριον προσωπικόν του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Ο χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων τούτων εν τω βαθμώ ον κατείχον κατά την μετάταξίν των λογίζεται ως εν συνεχεία διανυθείς εν τω υφ' ον κατετάχθησαν βαθμώ παρά τω Ταχ. Ταμιευτηρίω.

Οι κατά τ' ανωτέρω μετατασσόμενοι υπάλληλοι τοποθετούνται υποχρεωτικώς εις το Περιφερειακόν ΤΤΤ. Γραφείον εις ο εφηρμόσθη το προκαλέσαν την ανάγκην της μετατάξεως μέτρον της δι' ιδίων υπαλλήλων του Ταχ. Ταμιευτηρίου εκτελέσεως της υπηρεσίας αυτού δεν μετατίθενται δ' εκείθεν προ της παρόδου τριετίας από της τοποθετήσεώς των ταύτης.

 

Άρθρον 6.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του Νόμου ΓΥΜΣΤ/1909 καταργείται.

Οι τυχόν καταβληθέντες υπό του Ταχ. Ταμιευτηρίου τόκοι εις καταθέτην κάτοχον συγχρόνως πλειόνων βιβλιαρίων θεωρούνται καλώς καταβληθέντες εφ' όσον το συνολικόν πιστωτικόν υπόλοιπον απάντων των βιβλιαρίων τούτου δεν υπερέβαινε το εκάστοτε επιτρεπόμενον ανώτατον ποσόν τοκοφόρου καταθέσεως.

 

Άρθρον 7.

Το άρθρον 2 του Νόμου 4395/1929 αντικαθίστατι ως εξής:

"Το ανώτατον όριον των εντόκων καταθέσεων των Νομικών προσώπων εν γένει καθορίζεται εκάστοτε και δι' έκαστον τούτων δι' αποφάσεως του Συμβουλίου του Ταχ. Ταμιευτηρίου.

Διά τας τοιαύτας καταθέσεις παρέχεται τόκος και διά τα υπερβαίνονται το ανώτατον όριο ποσά, εάν η υπέρβασις προέρχεται εκ κεφαλοποιηθέντων τόκων".

 

Άρθρον 8.

Η υπ' αριθμ. 5 παράγρ. Του άρθρου 11 του Α. Νόμου 1118/1938 αντικαθίσταται ως εξής:

5. Εν ταις Βιομηχανίαις και επιχειρήσεσι γενικώς, αίτινες απασχολούσι προσωπικόν εν γένει άνω των 5000 δύναται αποφάσει του Συμβουλίου Ταχ. Ταμιευτηρίου κατά τα δι' ειδικής ατελούς συμβάσεως μεταξύ Ταχ. Ταμιευτηρίου και εκάστης επιχειρήσεως εκάστοτε καθοριζόμενα.

Διά της συμβάσεως ορίζεται ο υπάλληλος της Επιχειρήσεως εις ον ανατίθεται η ανωτέρω υπηρεσία Ταμιευτηρίου και εις τον οποίον επιτρέπεται όπως παρέχεται αποφάσει του Συμβουλίου Ταχ. Ταμιευτηρίου, ωρισμένη αμοιβή.

Ούτος από της ενάρξεως της συμβάσεως καθίσταται υπόλογος έναντι του Ταχ. Ταμιευτηρίου υπαγόμενος εις τας περί διαχειριστών του Ταχ. Ταμιευτηρίου διατάξεις οφείλει να καταθέσει εγγύησιν εις μετρητά δραχ. 3.000 ή δραχ. 5.000 εις ομολογίας Εθνικών Δανείων ονομαστικής των αξίας και θεωρείται υπόλογος επί εν εισέτι έτος μετά την λήξιν της ειδικής συμβάσεως οπότε επιστρέφεται αποφάσει του Γενικού Διευθυντού του Ταχ/κού Ταμιευτηρίου η κατατεθείσα εγγύησις εφ' όσον η διαχείρισις του υπολόγου ήθελεν ευρεθή καλώς έχουσα. Εν εναντία περιπτώσει αφαιρείται από την εγγύησιν εντόκως το τυχόν εις χρέωσίν του καταλογισθέν ποσόν, επιστρεφομένου του υπολοίπου.

 

Άρθρον 9.

Καταργείται το άρθρον 12 του Νόμου ΓΥΜΣΤ/1909.

 

Άρθρον 10.

Η δευτέρα παράγραφος του άρθρου 22 του Α.Ν. 1118/1938 αντικαθίσταται ως εξής: Πάσα απώλεια βιβλιαρίου υπό του καταθέτου δέον να γνωστοποιήται εις την Κεντρικήν Υπηρεσίαν του Ταχ/κού Ταμιευτηρίου ή εις το Γραφείον εκδόσεως του βιβλιαρίου ή το πλησιέστερον Γραφείον της κατοικίας του, αναγραφομένου όμως και του Γραφείου εκδόσεως τούτου δι' εγγράφου δηλώσεως χρονολογημένης και προ πάσης αναλήψεως, άλλως το Ταχ. Ταμιευτήριον ουδεμίαν φέρει εν γένει ευθύνην διά πληρωμήν επί πλαστή υπογραφή ή πλαστοπροσωπία.

 

Άρθρον 11.

Ο παρά του Ελεγκτικού Συνεδρίου έλεγχος των απολογιστών και ισολογισμών του Ταχ. Ταμιευτηρίου, των ετών 1936, 1937 και 1938 καθορισθήσεται δι' αποφάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως προς τον τρόπον και τας εν γένει λεπτομερείας διενεργείας αυτού.

Οι υπάλληλοι εις ους θέλει ανατεθή ο κατά το προηγούμενον εδάφιον έλεγχος δικαιούνται αποζημιώσεως καθοριζομένης υπό του Συμβουλίου του Ταχ/κού Ταμιευτηρίου μη δυναμένης όμως να υπερβή τας 6.000 δραχμάς δι' εκάστην ελεγχομένην χρήσιν.

 

Άρθρον 12.

Το άρθρον 19 του Νόμου 1118/1938 αντικαθίσταται ως εξής:

Τα κατά τον υπολογισμόν του υπολοίπου της πιστώσεως των καταθετών Ταχ. Ταμιευτηρίου προκύπτοντα κλάσματα δραχμής υπολογίζονται εις ακεραίαν δραχμήν όταν ταύτα είναι 50 λεπτά και άνω δεν υπολογίζονται δε ουδόλως όταν είναι κάτω των 50 λεπτών.

Τ' ανωτέρω δεν ισχύουσιν εφ' όσον το πιστωτικόν υπόλοιπον είναι μέχρι και 25 δραχμών.

 

Άρθρον 13.

1.      Το άρθρον 21 του Α.Ν. 1118/1938 αντικαθίσταται ως εξής:

Η παραγραφή αύτη επέρχεται μετά πενταετίαν εφ' όσον το ολικόν ποσόν της πιστώσεως βιβλιαρίου τινος του Ταχ. Ταμιευτηρίου προερχομένης εκ κεφαλαιοποιηθέντων τόκων δεν υπερβαίνει τας 50 δραχμάς, μετά δεκαετίαν δε εάν το ποσόν της πιστώσεως εκ κεφαλαίων και τόκων δεν υπερβαίνει τας 200 δραχμάς και δεν ενηργήθη κατά το διάστημα τούτο οιαδήποτε πράξις καταθέσεως ή αποδόσεως ή εγγραφή των τόκων επί του βιβλιαρίου.

2.                  Τα δικαιολογητικά στοιχεία πάσης δοσοληψίας μετά καταθετών διατηρούνται εν τω Αρχείω του Ταχ. Ταμιευτηρίου επί μίαν δεκαετίαν. Διά τας πέραν της δεκαετίας δοσοληψίας παρέχουσι πλήρη απόδειξιν αι σχετικαί λογιστικαί καταστάσεις και τα βιβλία.

 

Άρθρον 14.

Αι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 9 του Αναγκ. Νόμου 391/1936 αντικαθίσταται ως εξής:

Το προσωπικόν εν γένει του Ταχ. Ταμιευτηρίου μισθοδοτείται εκ του Προϋπολογισμού του Ταχ. Ταμιευτηρίου.

Αποφάσει του Συμβουλίου του Ταχ. Ταμιευτηρίου δύναται ν' αναγράφηται εις τον προϋπολογισμόν αυτού κατ' έτος ειδικόν κονδύλιον ίσον με το άθροισμα των αποδοχών ενός μηνός του εν γένει προσωπικού του Ταχ. Ταμ/ρίου και ποσοστού ίσου με το 1/2ο/οο επί του συνολικού ποσού των κατά το λήξαν οικονομικόν έτος ενεργηθεισών καταθέσεων και αποδόσεων του Ταμ/ρίου, όπερ όμως ποσοστόν δεν δύναται να υπερβή το ποσόν των 2.500.000 δρχ.

Το ποσόν του κονδυλίου τούτου διανέμεται εις το προσωπικόν εν γένει του Ταχ. Ταμ/ρίου διά την επιδειχθείσαν παρ' αυτού δραστηριότητα και δράσιν προς εύρυθμον λειτουργίαν και προαγωγήν της Υπηρεσίας Ταχ. Ταμιευτηρίου ως και εις το προσωπικόν των περιφερειακών ΤΤΤ. Υπηρεσιών διά την διεξαγωγήν και ειδικώς διά την συμβολήν αυτού εις την ανάπτυξιν της κινήσεως της Υπηρεσίας του Ταχ. Ταμιευτηρίου.

Το εις ένα έκαστον των ανωτέρω υπαλλήλων καταβλητέον εκ της αιτίας ταύτης ποσόν καθορίζεται δι' αποφάσεως του Συμβουλίου του Ταχ. Ταμιευτηρίου λαμβανομένης κατά την απόλυτον αυτού κρίσιν, δεν δύναται δ' εν ουδεμιά περιπτώσει να υπερβή δι' έκαστον οικον. έτος τας αποδοχάς αυτού δύο μηνών.

 

Άρθρον 15.

Εις το άρθρον 15 του Α.Ν. 1118/1938 προστίθεται και τρίτη παράγραφος η εξής:

"3. Εις τους επί τετραετεί τουλάχιστον συμβάσει υπαλλήλους του Ταχ. Ταμ/ρίου χορηγείται κατ' έτος κανονική άδεια απουσίας ενός μηνός και αναρρωτική μέχρι τριών μηνών πλήρων αποδοχών".

 

Άρθρον 16.

Εις το άρθρον 23 του Α.Ν. 1118/1938 προστίθεται δευτέρα παράγραφος έχουσα ούτω:

"Εν των κασχετηρίω εγγράφω δέον ή ταυτότης του καθ'ου η κατάσχεσις κυρίου του βιβλιαρίου να προσδιορίζηται και δι' αναγραφής και του ονόματος του πατρός αυτού και του επαγγέλματος. Εν ελλείψει τοιούτου προσδιορισμού υπαρχόντων πλειόνων συνωνύμων κυρίων βιβλιαρίων η κατάσχεσις είναι αυτοδικαίως άκυρος και δεν εμποδίζει την απόδοσιν της πιστώσεως του βιβλιαρίου δι' άπαντας τους συνωνύμους κυρίους βιβλιαρίων".

 

Άρθρον 17.

Δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας δύναται να διορισθή εις μίαν των κενών θέσεων μέχρι του βαθμού Γραμματέως β' τάξεως του Ταχ. Ταμιευτηρίου, ο έχων απολυτήριον Γυμνασίου ή προϋπηρεσίαν παρά τω Ενεχυροδανειστηρίω και Ταχ. Ταμιευτηρίω τουλάχιστον πενταετή.

Το όριον ηλικίας του ως άνω διοριζομένου ορίζεται εις το 40όν έτος.

 

Άρθρον 18.

Οι τοποθετούμενοι παρά τοις Περιφερειακοίς ΤΤΤ. Γραφείοις υπάλληλοι του Ταχ. Ταμιευτηρίου τελούσιν υπό την εποπτείαν και έλεγχον του Προϊσταμένου του Γραφείου.

Εν περιπτώσει καθ' ην της Υπηρεσίας Ταχ. Ταμιευτηρίου παρά Περιφερειακοίς ΤΤΤ. Γραφείοις προΐσταται υπάλληλος του Ταχ. Ταμιευτηρίου κεκτημένος βαθμόν τουλάχιστον Τμηματάρχου τον, κατά την παράγρ. 1 στοιχ. δ του άρθρου 13 του Α.Ν. 1118/1938, πειθαρχικόν έλεγχον του Προσϊσταμένου του Περ. ΤΤΤ. Γραφείου επί του παρ' αυτώ Προσωπικού του Ταχ. Ταμιευτηρίου ασκεί ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ταχ. Ταμιευτηρίου.

 

Άρθρον 19.

Η δευτέρα παράγραφος του εδαφίου δ' του άρθρου 9 του Α.Ν. 118/1938 αντικαθίσταται ως εξής:

Οι ήδη υπηρετούντες επί βαθμώ Γραμματέως α' τάξεως υπάλληλοι διαφημίσεως μετά συμπλήρωσιν τριετούς υπηρεσίας εις τον βαθμόν ον κέκτηνται προάγονται εις τον βαθμόν του Εισηγητού δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας, μετά γνώμην του Συμβουλίου του Ταχ. Ταμιευτηρίου, μη επιτρεπομένης της περαιτέρω βαθμολογικής εξελίξεως τούτων.

Άρθρον 20.

Έκαστος ειδικός διαχειριστής Ταμιευτηρίου Προϊστάμενος της υπηρεσίας Ταχ. Ταμιευτηρίου του Τμήματος Συναλλαγής και της παρά τοιςι Περιφ. ΤΤΤ Γραφείοις, υποχρεούται όπως καταβάλλη εγγύησιν ήτις ορίζεται διά μεν του παρά τω Τμήματι συναλλαγής και Ταχυδρομείοις Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και ΤΤΤ. Παραρτ. Πλατείας Συντάγματος εις δραχμ. 4.000, διά δε τους λοιπούς δραχμ. 3.000. Η τυχόν κατατιθεμένη παρά τούτων μικροτέρα εγγύησις συμπληρούται.

 

 

Άρθρον 21.

Επιτρέπεται όπως εις τον προϋπολογισμόν του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου εγγράφηται ετησίως πίστωσις μέχρι δραχμών 50.000 διά πληρωμήν αμοιβής και εξόδων κινήσεως εις τον παρά του Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου οριζόμενον ιατρόν προς έλεγχον των λόγω ασθενείας απουσιαζόντων των υπαλλήλων και παροχήν αυτοίς των πρώτων ιατρικών βοηθειών.

Αι διά την ανωτέρω αιτίαν από τουμηνός Αυγούστου του 1938 μέχρι σήμερον ενεργηθείσαι υπό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου δαπάναι κυρούνται και θεωρούνται ως καλώς γενόμεναι.

 

Άρθρον 22.

Το εδάφιον 1 του άρθρου 22 του Νόμου ΓΥΜΣΤ/1909, αντικαθίσταται ως εξής:

"Διά Βασ. Διατάγματος θελει εγκριθή ο εις εκτέλεσιν και εφαρμογήν του περί Ταχ. Ταμιευτηρίου ισχυουσών διατάξεων αναφερόμενος Κανονισμός".

 

Εν Αθήναις τη 28 Δεκεμβρίου 1939

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'
Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο Πρόεδρος

Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ

 

Τα Μέλη

Ι. ΔΟΥΡΕΝΤΗΣ, ΑΝΔΡ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΑΓΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΗΛ. ΚΡΙΜΠΑΣ, Γ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Ν. ΣΠΕΝΤΖΑΣ, Σ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΠ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ, Κ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ, Χ. ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΣ, Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίος

Εν Αθήναις τη 3 Ιανουαρίου 1940

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΑΓΙΣ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ