EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1951

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

246

 

 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 1937

Περί συστάσεως Οργανισμού Αεροδρομίου Σάμου.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Λαβόντες υπ' όψιν την κατά την συνεδρίασιν της 25 Αυγούστου 1951 του Ημετέρου Υποργικού Συμβουλίου ληφθείσαν απόφασιν, περί εκδόσεως, λόγω κατεπειγούσης και αναποφεύκτου ανάγκης, Αναγκαστικού Νόμου "περί συστάσεως οργανισμού Αεροδρομίου Σάμου", απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1.

 

1. Συνιστάται Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου υπό την ονομασίαν "Οργανισμός Αεροδρομίου Σάμου", υπαγόμενον εις την επεπτείαν και τον έλεγχον του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

2. Σκοπός του Οργανισμού τούτου είναι η μέριμνα και επιμέλεια της κατασκευής αεροδρομίου εις Σάμον ως και η παρακολούθησις της εκτελέσεως του έργου τούτου.

 

Άρθρον 2.

 

1. Ο Οργανισμός Αεροδρομίου Σάμου (Ο.Α.Σ.) διοικείται υπό Επιτροπής αποτελουμένης εκ του Νομάρχου, του Προέδρου Πρωτοδικών, του Νομομηχανικού, του Οικονομικού Εφόρου Σάμου και τριών (3) ευυπολήπτων προσώπων οριζομένων δι' αποφάσεως του Νομάρχου.

2. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Νομάρχης Σάμου, Αντιπρόεδρος δε ταύτης ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σάμου.

3. Η Επιτροπή ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων τεσσάρων (4) τουλάχιστον εκ των μελών αυτής μετά του Προέδρου ή Αντιπροέδρου, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφίαν υπερισχυούσης εν ισοψηφία της γνώμης υπέρ ης η ψήφος του Προέδρου.

4. Καθήκοντα Γραμματέως της Επιτροπής εκτελεί Διοικητικός υπάλληλος της Νομαρχίας Σάμου οριζόμενος υπό του Νομάρχου.

 

Άρθρον 3.

 

1. Η Επιτροπή ασκεί την Διοίκησιν και Διαχείρισιν εν γένει της περιουσίας του Ο.Α.Σ. προς τον αποκλειστικόν σκοπόν της κατασκευής του αεροδρομίου, κατά τας διατάξεις του παρόντος.

2. Εκτελεστικόν όργανον του Οργανισμού είναι ο Διευθυντής του Οργανισμού όστις μεριμνά και δια την εκτέλεσιν των αποφάσεων της Επιτροπής και διευθύνει τον Οργανισμόν, δυνάμενος να εκπροσωπή αυτόν ενώπιον πάσης Αρχής και των Δικαστηρίων μετ' απόφασιν της Επιτροπής.

3. Η Διεύθυνσις του Οργανισμού δύναται ν' ανατεθή εις εν εκ των μελών της Επιτροπής δι' αποφάσεως αυτής ή εις ανώτερον υπάλληλον της Νομαρχίας, προτάσει του Νομάρχου Σάμου.

 

Άρθρον 4.

 

Το απαιτηθησόμενον προσωπικόν θα διατεθή δι' αποσπάσεως εξ άλλων δημοσίων υπηρεσιών κατόπιν αποφάσεως του οικείου Νομάρχου.

 

Άρθρον 5.

 

1. Εις τον Ο.Α.Σ. περιέρχονται:

α) Άπασα η περιουσία της δια των υπ' αριθ. 10807/22.10.1948 και 20023/13.11.1950 αποφάσεων του Προέδρου της Κυβερνήσεως συγκροτηθείσης Επιτροπής κατασκευής διαδρόμου προσγειώσεως αεροπλάνων εν Σάμω και

β) Το δια της αυτής ως άνω αποφάσεως του Προέδρου της Κυβερνήσεως κατατεθειμένον ποσόν παρά τω εν Σάμω Υποκαταστήματι Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος εις ίδιον λογαριασμόν και υπό τον τίτλον "Συμπλήρωσις εργασιών καταριασμόν και υπό τον τίτλον "Συμπλήρωσις εργασιών κατασκευής Αεροδρομίου κλπ.".

2. Πόροι του Ο.Α.Σ. από της ισχύος του παρόντος είναι:

α) Επιχορήγησις του Δημοσίου.

β) Ειδική εισφορά δυναμένη να επιβληθή προτάσει της Διοικητικής Επιτροπής δι΄ αποφάσεως του Νομάρχου εις βάρος των ιδιοκτητών ακινήτων αξιοποιουμένων εκ των εκτελεσθέντων και εκτελουμένων έργων.

γ) Πρόσοδοι εκ της περιουσίας του Ο.Α.Σ. και

δ) Δωρεαί και Κληροδοσίαι υπέρ του Οργανισμού.

 

Άρθρον 6.

 

1. Ο Ο.Α.Σ. δύναται να αποδέχεται παραχωρούμενα αυτώ υπό του Ο.Δ.Ε.Π. ή του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου κτήματα, ως επίσης και να ανταλλάσση ταύτα δι' άλλων τοιούτων δι' απ' ευθείας συμφωνίας προς τον σκοπόν της κατασκευής του Αεροδρομίου.

2. Ωσαύτως δύναται να προβαίνη εις αγοράν και πώλησιν ακινήτων δι

απευθείας συμφωνίας προς τον σκοπόν της κατασκευής του Αεροδρομίου.

 

Άρθρον 7.

 

Προς επίτευξιν υπό του Ο.Α.Σ. επιδιωκομένων σκοπών δάναται προτάσει της Επιτροπής να χωρήση αναγκαστική απαλλοτρίωσις κτημάτων αναγκαιούντων εις την κατασκευήν του Αεροδρομίου κατά τας οικείας διατάξεις περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως του τιμήματος τούτων οριζομένου κατά τα τας αυτάς διατάξεις.

 

Άρθρον 8.

 

1. Δια την εκτέλεσιν των έργων κατασκευής του Αεροδρομίου έχουσιν εφαρμογήν αι διατάξεις περί εκτελέσεως δημοσίων έρων.

2. Τα σχέδια κατασκευής και πάσα τεχνική λεπτομέρεια του έργου υπόκεινται εις την προηγουμένην έγκρισιν του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

3. Η επίβλεψις της εκτελέσεως του έργου ανήκει εις το Γραφείον Νομομηχανικού Σάμου.

 

Άρθρον 9.

 

1. Η αρμοδιότης της Επιτροπής περατούται δια της κατασκευής του Αεροδρομίου μεθ' ην υποχρεούται να παραδώση τούτο εις το Δημόσιον.

2. Η Επιτροπή ουδέν δικαίωμα επεμβάσεως έχει εις την λειτουργίαν του Αεροδρομίου υπαγομένου εις το αρμόδιον Υπουργείον Αεροπορίας.

 

Άρθρον 10.

 

1. Πάσα λεπτομέρεια εκτελέσεως του παρόντος ρυθμίζεται δι' αποφάσεως της Διοικητικής Επιτροπής εγκρινομένης υπό των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Οικονομικών.

 

Άρθρον 11.

 

Ο Οργανισμός Αεροδρομίου Σάμου διαλύεται άμα τη εκπληρώσει του σκοπού, δι' ον συνεστήθη.

 

Άρθρον 12.

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, υποβληθήσεται δε προς κύρωσιν εις την μέλλουσαν να συνέλθη Βουλήν.

 

Εν Αθήναις τη 30 Αυγούστου 1951.

ΠΑΥΛΟΣ

Β.

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο Πρόεδρος

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

 

Ο Αντιπρόεδρος

ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ

 

Τα Μέλη

Π. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ, Α. ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΜΑΥΡΟΣ, ΓΡ. ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ, Ν. ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ, Γ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ, Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΝΟΒΑΣ, Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΕΜΜ. ΚΟΘΡΗΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 3 Σεπτεμβρίου 1951

 

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

Α. ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ