EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1951

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

247

 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ . 1936

 

Περί συμπληρώσεως της νομοθεσίας "περί προστασίας αναπήρων και θυμάτων πολέμου"

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Λαβόντες υπ' όψιν την κατά την συνεδρίασιν της 25 Αυγούστου 1951 του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου ληφθείσαν απόφασιν περί εκδόσεως , λόγω κατεπειγούσης και αναποφεύκτου ανάγκης Αναγκαστικού Νόμου "περί συμπληρώσεως της νομοθεσίας "περί προστασίας αναπήρων και θυμάτων πολέμου κ.λ.π" , απεφασίσαμεν και διατάσσομεν

 

Άρθρο 1

 

1. Αι διατάξεις του άρθρου 95 του Α.Ν.1324/1949 "περί προστασίας και αποκαταστάσεως των αναπήρων πολέμου οπλιτών και θυμάτων πολέμου" κυρωθέντος δια του νόμου 1487 / 50 εφαρμόζονται εφ' άπαξ και ως προς το δικαίωμα θέσεως εις κυκλοφορίαν λεωφορείων αυτοκινήτων επί των εγκεκριμένων ήδη καθ' άπασαν την χώραν λεωφορειακών γραμμών , αστικών και υπεραστικών , όπερ δικαίωμα παρέχεται δι' αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών .

2. Αριθμός επί του οποίου υπολογισθήσεται το εν άρθρω 95 του Α.Ν.1324/1949 ποσοστόν πέντε επί τοις εκατό είναι ο δια το έτος 1951 ορισθείς ή ορισθησόμενος δι' εκάστην λεωφορειακήν γραμμήν ή Κοινόν Ταμείον Εισπράξεων .

Εις ην περίπτωσιν κατά τον υπολογισμόν προκύπτει ποσοστόν 50 % συμπεριλαμβανομένου και κάτω , τούτο δεν λαμβάνεται υπ' όψιν .

3. Δικαιούχοι του κατά τα άνω δικαιώματος θέσεως εις κυκλοφορίαν νέων λεωφορείων αυτοκινήτων είναι οι επαγγελματίαι αυτοκινητισταί , οι έχοντες την ιδιότητα του αναπήρου κατά τας διατάξεις του Α.Ν. 1324/49 και δικαιούμενοι της προστασίας του άρθρου 95 αυτού , συμπεριλαμβανομένων και των αναπήρων οπλιτών της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων , οίτινες α) δεν είναι κάτοχοι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος ετέρου αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως , ουδ' υπήρξαν κάτοχοι τοιούτου όπερ επώλησαν κατά το τελευταίον προ ταύτης έτος, β) δεν έτυχον αποκαταστάσεως κατ' εφαρμογήν του Α.Ν. 1324/49 εις κυλικείον , καφενείον ή περίπτερον ή βενζιναντλίαν , γ). δεν είναι αποδεδειγμένως εύποροι και δεν είναι κατεταγμένοι εις κατάλογον επιτηδευματιών και δ). δεν κατέχουσι μόνιμον δημοσίαν θέσιν ή τοιαύτην παρά Νομικώ Προσώπω Δημοσίου Δικαίου ή Τραπέζη . Οι κατέχοντες μη μόνιμον δημοσίαν θέσιν , ή τοιαύτην παρά Νομικώ Προσώπω Δημοσίου Δικαίου ή Τραπέζη , ως και οι κατέχοντες οιανδήποτε θέσιν παρ ' ετέρω Φυσικώ ή Νομικώ Προσώπω Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου ή συνταξιοδοτούμενοι παρά του Δημοσίου ή ετέρου Νομικού Προσώπου δια συντάξεως άλλης πλην της αναπηρικής , δύνανται να τύχωσι της προστασίας του παρόντος νόμου αν παραιτηθώσι της κατεχομένης θέσεως ή της λαμβανομένης συντάξεως υπέρ του Δημοσίου .

 

Άρθρο 2

1 . Οι κατά το προηγούμενον άρθρον δικαιούμενοι να τύχωσιν αδείας ή εγκρίσεως θέσεως εις κυκλοφορίαν νέου λεωφορείου αυτοκινήτου , υποχρεούται όπως εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών μηνών από ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου υποβάλωσιν εις το Υπουργείον Συγκοινωνιών αίτησιν μετά των απαραιτήτων δικαιολογητικών και πιστοποιητικού της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου περί της ιδιότητας των ως άνω αναπήρων και της μη αποκαταστάσεως των Κατά τον Α.Ν. 1324/49 , απαιτουμένης προτάσεως αυτής , ως και πιστοποιητικόν της αρμοδίας Δημοσίας Αρχής , περί της αναπηρίας και ιδιότητος του αιτούντος .

2 . Εν ανεπαρκεία του προκύπτοντος αριθμού των δυναμένων τα τεθώσιν εις κυκλοφορίαν νέων παρά τινι λεωφορειακή γραμμή ή Κοινώ Ταμείω Εισπράξεων λεωφορείων αυτοκινήτων , ίνα καλύψη τον αριθμόν των μονίμως κατοικούντων εν τη έδρα αυτού μέχρι της 28 Οκτωβρίου 1940 , δύνανται μετά γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων να χορηγήθη άδεια κυκλοφορίας εις λεωφορειακήν γραμμήν Κοινού Ταμείου Εισπράξεων ή εις πλείονας ομού και μέχρι πέντε το πολύ αναπήρους δι ' εν ακέραιον λεωφορείον , προτιμωμένων εν πάση περιπτώσει των εχόντων τα περισσότερα ποσοστά αναπηρίας .

3 . Δια τους κατοικούντας μονίμως εν τη περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης μέχρι της 28 Οκτωβρίου 1940 , το ποσοστόν των δυναμένων να τεθώσιν εις κυκλοφορίαν νέων λεωφορείων υπολογίζεται εφ' ολοκλήρου του αριθμού των κυκλοφορούντων εν τη περιοχή ακτίνος είκοσι χιλιομέτρων από της πλατείας Ομονοίας των Αθηνών των ανηκόντων εις άλλους πλην της Ηλεκτρικής Εταιρείας Μεταφορών , αι δε τοποθετήσεις εις τας κατ' ιδίαν λεωφορειακάς γραμμάς της περιοχής ταύτης γίνονται μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελέγχου δι' αυτοκινήτων συγκοινωνιών , αναλόγως των υφισταμένων αναγκών και κατόπιν κληρώσεως ενεργουμένης υπ' αυτού .

4 . Ο τυχόν υπολειφθησόμενος αριθμός λεωφορείων μετά την ικανοποίησιν των κατά το άρθρο 1 δικαιούχων καλύπτεται δια παραχωρήσεως εγκρίσεων θέσεως εις κυκλοφορίαν νέων λεωφορείων , υπό τους όρους και κατά τας διατάξεις και διατυπώσεις των προηγουμένων άρθρων του παρόντος , εις επαγγελματίας αυτοκινητιστάς συγκεντρούντας τας λοιπάς πλην της του αναπήρου ιδιότητας και προυποθέσεις , ανήκοντας δε εις τινα των εξής κατά σειράν προτιμήσεως κατηγοριών επαγγελματιών πάντοτε αυτοκινητιστών: α). τραυματίας πολέμου και του αντισυμμοριακού αγώνος μη καταστάντας αναπήρους β). αναπήρους τραυματίας πολεμικών γεγονότων μη δικαιολογούντων την υπαγωγήν εις την προστασίαν του Α . Ν. 1324 / 49, γ). πολεμιστάς κατά τους πολέμους 1912 και εντεύθεν και τον αντισυμμοριακόν αγώνα τιμηθέντας δι' αριστείου ανδρείας ή μεταλλίου εξαιρέτων πράξεων ή πολεμικού ή πολεμικού σταυρού, δ). επαγγελματίας αυτοκινητιστάς πρόσφυγας εκ Βορείου Ηπείρου απολέσαντας αυτοκίνητον δημοσίας χρήσεως κατά την διάρκειαν του Ελληνοιταλικού πολέμου, ε). πληγέντας επαγγελματίας αυτοκινητιστάς υποβάλλοντας εμπροθέσμως τας αιτήσεις των και μη αποκατασταθέντας δια τυπικάς παραλείψεις δυνάμει του Νόμου 1086 , και στ). οδηγούς αυτοκινήτων ασκούντας του επάγγελμα τούτο επί δεκαετίαν τουλάχιστον εις αυτοκίνητα τρίτων επί μισθώ .

 

Άρθρο 3

Αι κατά τον παρόντα νόμον χορηγούμεναι εγκρίσεις θέσεως εις κυκλοφορίαν νέων λεωφορείων είναι προσωπικαί και ανεπίδεκτοι οιαδήποτε , μεταβιβάσεως , των δε τιθεμένων εις κυκλοφορίαν λεωφορείων δυνάμει τοιούτων εγκρίσεων απαγορεύεται ή καθ' οιονδήποτε τρόπον μεταβίβασις εις τρίτους δια πράξεως εν ζωή επί μίαν τριετίαν.

Εις την απαγόρευσιν ταύτην δεν περιλαμβάνεται η πρόληψις συνεταίρου κατά ποσοστόν ουχί μεγαλύτερον του ημίσεος εξ αδιαιρέτου .

 

Άρθρο 4

Πάσα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος νόμου καθορισθήσεται δια Β . Διατάγματος εκδιδομένου προτάσσει του Υπουργού Σ υγκοινωνιών .

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως υποβληθήσεται δε προς κύρωσιν εις την μέλλουσαν να συνελήφθη Βουλήν .

Εν Αθήναις τη 30 Αυγούστου 1951

 

ΠΑΥΛΟΣ Β .

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΟΦ . ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜ . ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Π . ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ , Ι . ΠΟΛΙΤΗΣ , Δ . ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ , Ν . ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ , Γ . ΜΑΥΡΟΣ , ΓΡ . ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ , Ε . ΜΑΛΑΜΙΔΑΣ , Γ . ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ , Γ . ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ , - ΝΟΒΑΣ , Κ . ΤΣΑΤΣΟΣ , Γ . ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ , ΕΜΜ . ΚΟΘΡΗΣ .

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς .

Εν Αθήναις τη 4 Σεπτεμβρίου

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α . ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ