EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 1939

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

269

 

 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1814

Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των περί ταχυδρομικής ανταποκρίσεως νόμων

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β

Ό ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου απεφασίσαμεν και διτάσσομεν:

 

Άρθρο 1

1.      Τα αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου κατά γενικό κανόνα δέον να φέρωσι το κεκανονισμένο ταχ.τέλος, άλλως δεν διαβιβάζονται περαιτέρω.

2.      Κατ'εξαίρεσιν, αι ανευρισκόμεναι εν τοις γραμματοκιβωτίοις επιστολαί και επιστολικά ταχ. δελτάρια άνευ γραμματοσήμου ή και μετ'ανεπαρκούς τοιούτου και εκ των λοιπών αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου τα ανεπαρκώς μόνον προπληρωμένα διαβιβάζονται εις τον προς ον όρον, του παραλήπτου υποχρεωμένου, κατά την παραλαβήν, να καταβάλη δι'εναρίθμου γραμματοσήμου το διπλάσιον του ελλείποντος ταχυδρομικού τέλους. Το τέλος τούτο εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να είναι κατώτερον των λεπτών 50.

Εν περιπτώσει αρνήσεως του παραλήπτου, όπως καταβάλλει το ελλείπον τέλος τα αντικείμενα ταύτα κατατίθενται εις τα άχρηστα.

3.      Αι διατάξεις του άρθρου 19 του ΑΝ υπ'αριθμ.291/1936 καταργούνται.

 

Άρθρο 2

Εις το τέλος του άρθρου 9 του νόμου υπ'αριθμ. 6243 "περί τροποποιήσεως διατάξεων των νόμων 4581 και 4471" προστίθεται η επόμενη παράγραφος:

"Διά της αυτής ποινής τιμωρείται και ο χρησιμοποιών φακέλους, ταινίας (ετικέττας), εντύπους πινακίδας και τα τούτοις όμοια, φέροντα επ'αυτών αποτυπώματα μηχανών προπληρωμής, ων εγένετο ήδη χρήσις, καθώς και ο επικολλών επί των ταχ.αντικειμένων αντί γραμματοσήμου τεμάχια χάρτου, φέροντα αποτυπώματα, χρησιμοποιηθέντα ήδη, μηχανών προπληρωμής".

 

Άρθρο 3

Εις το τέλος του άρθρου 10 του Νόμου υπ'αριθμ.6243 "περί τροποποιήσεως διατάξεων των Νόμων 4581 και 4471" προστίθεται η επόμενη παράγραφος: "Ο άνευ αδείας κατασκευάζων, εισάγων έξωθεν, διαδίδων ή και απλώς κατέχων χάρτην, εμπεριέχοντα τα διά τα γραμματόσημα καθοριζόμενα υδάτινα σημεία τιμωρείται διά φυλακίσεως δύο μέχρις εξ μηνών, ο δε χάρτης δημεύεται".

 

Άρθρο 4

1.                  Όστις άνευ αδείας της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας κατασκευάζει, προφανώς προς διαφήμησιν, οιανδήποτε απομίμησιν γραμματοσήμων ή άλλων εντύπων, δηλωτικών καταβολής τελών της Ελληνικής Ταχυδρομικής υπηρεσίας ή των ξένων τοιαύτων, έστω και αν επί των εν λόγω απομιμήσεων αναγράφεται εμφανώς η ένδειξις, ότι ταύτα είναι απομίμησις, ή κατασκευάζει τα προς εκτύπωσιν τοιούτων απομιμήσεων προσφόρους μήτρας ή πλάκας τιμωρείται με φυλάκισιν μέχρις εξ μηνών ή χρηματικήν ποινήν μέχρι 10 χιλιάδων δραχμών, με φυλάκισιν δε μέχρις ενός έτους όστις εκυκλοφόρησεν ή παρέδωσε προς κυκλοφορίαν τοιαύτας απομιμήσεις.

2.                  Εν τη εκδιδομένη ειδική αδεία προς κατασκευήν τοιούτων απομιμήσεων διαγράφονται οι όροι και περιορισμοί, υφ'ους επιτρέπεται η αναπαράστασις ή αποτύπωσις των περί ων το παρόν άρθρον γραμματοσήμων και τύπων και εις διαστάσεις ουχί μικροτέρας του διπλασίου ή ουχί μείζονας του υποδιπλασίου των αναπαριστωμένων ή αποτυπουμένων γραμματοσήμων ή τύπων. Δύναται όμως να επιτραπεί και η εις φυσικόν μέγεθος αναπαράστασις αυτών, εφ'όσον ταύτα φέρουσι κατά τρόπον εμφανή λευκήν γραμμήν διήκουσαν καθ'όλον το μήκος αυτών.

3.                  Με φυλάκισιν δέκα πέντε ημερών μέχρι δύο ετών τιμωρείται όστις κατασκευάζει, θέτει εις κυκλοφορίαν ή οπωσδήποτε διαδίδει ή απλώς διαφημίζει χαλκογραφήματα, ιχνογραφήματα ή άλλας ομοίας παραστάσεις, δυναμένας να συγχέονται προς ταχ.ένσημα της ημεδαπής ταχ.υπηρεσίας ή των αλλοδαπών τοιούτων.

Εις την αυτήν ποινήν υπόκειται και πας συνεργός αυτών, η δε κυκλοφορία των εκ της παραβάσεως προερχομένων αντικειμένων τούτων παρακωλύεται διά της κατασχέσεως και καταστροφής αυτών.

4.                  Οι μετερχόμενοι οπωσδήποτε εμπορίαν γραμματοσήμων υποχρεούνται να δέχονται τον έλεγχο των προς τούτο εντεταλμένων ταχ.υπαλλήλων. Εις τους αρνουμένους να δεχθώσιν τον έλεγχον ή παραμβάλλοντας προσκόμματα κατά την διενέργειαν αυτού καταγιγνώσκεται χρηματική ποινή 200 έως 10000 δραχμών.

 

Άρθρο 5

 

1.                  Παρά τη κεντρική ΤΤΤ Υπηρεσία λειτουργεί και Γνωμοδοτικόν επί των ταχ.ενσήμων Συμβούλιον, εις ο περιέρχεται άπασα η κατά τας κειμένας διατάξεις αρμοδιότης του Συμβουλίου ΤΤΤ Εκμεταλλεύσεως, όσον αφορά τας γνωμοδοτήσεις επί ζητημάτων αφορώντων τα ταχ.ένσημα εν γένει.

2.                  Η σύνθεσις των μελών του Συμβουλίου τούτου καθορίζεται διά ΒΔ εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνίας.

3.                  Αι κείμεναι ως προς την αμοιβήν των μελών και γραμματέων των λοιπών υπηρεσιακών Συμβουλίων της Κεντρικής Υπηρεσίας ΤΤΤ διατάξεις ισχύουσιν και διά τα μέλη του παρόντος Συμβουλίου.

 

Άρθρο 6

 

Εις το τέλος του υπ'αριθμ. 1275 "περί της υπό της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας εκδόσεως εικονογραφημένων ταχυδρομικών δελταρίων" προστίθενται αι επόμεναι τέσσαρες παράγραφοι, αριθμούμεναι από 2 έως 5:

"2. Επιτρέπεται ωσαύτως η υπό της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας έκδοσις γραμματοσήμων, εφ'ων, πλην της αρχικής αξίας, επιτίθεται και πρόσθετος τοιαύτη, καθ'ον τρόπον θέλει ορίσει ΒΔ. Το προϊόν της εισπράξεως εκ της πρσθέτου ταύτης αξίας διατίθεται καθ'ον τρόπον ορίζει εκάστοτε ΒΔ.

3. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία δύναται ν'αναλαμβάνει επί πληρωμή την επί των φύλλων των γραμματοσήμων δημιουργημένων διακένων την εκτύπωσιν διαφημήσεων υφ'ους όρους και περιορισμούς θα ορίσει απόφασις των επί της Συγκοινωνίας και Οικονομικών Υπουργών.

4.                  Επιτρέπεται εις τον Υπουργόν της Συγκοινωνίας όπως προς διάδοσιν του φιλοτελικού πνεύματος, διανέμει δωρεάν κατ'έτος μέχρι χιλίων σειρών των εν κυκλοφορία Ελληνικών γραμματοσήμων εις αριστείς μαθητάς Γυμνασίων, μέλη της Οργανώσεως Εθνικής Νεολαίας, ως επίσης και να απονέμει χρηματικά βραβεία εις τους εκ τούτων διακρινομένους εις τον καταρτισμόν των καλλιτέρων συλλογών Ελληνικών γραμματοσήμων.

5.                  Διά την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν της απονομής χρηματικών βραβείων. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός της Συγκοινωνίας, όπως διαθέτει εκ της εις τον προϋπολογισμόν των εξόδων του Υπουργείου Συγκοινωνίας, αναγραφομένης πιστώσεως διά κατασκευήν ταχ.ενσήμων ποσόν, μη υπερβαίνον ετησίως τας δέκα χιλιάδας δραχμών.

 

Άρθρο 7

 

1.                  ΤΤΤ Πρακτορεία δύναναται να συσταθώσι και εντός μεγάλων Τουριστικών Ξενοδοχείων, υποδεικνυομένων υπό του Υπουργείου Τύπου και Τουρισμού.

2.                  Οι Διευθυνταί των Ξενοδοχείων τούτων θεωρούνται ως υπεύθυνοι διαχειρισταί των ΤΤΤ Πρακτορείων, υπέχοντες πάσας τας κατά τας κειμένας διατάξεις ευθύνας και υποχρεώσεις των διαχειριστών ΤΤΤ Πρακτορείων.

3.                  Ούτοι δύνανατι ν'αναθέτωσιν, κατόπιν εγκρίσεως της υπηρεσίας και υπό ιδίαν αυτών ευθύνην, την διεύθυνσιν των Πρακτορείων τούτων ει; πρόσωπα άρρενα ή θήλεα της εμπιστοσύνης των.

4.                  Η κατά το παρόν άρθρον σύστασις και λειτουργία ΤΤΤ Πρακτορείων γίνεται άνευ ουδεμίας επιβαρύνσεως του προϋπολογισμού κατά παρέκκλισιν των σχετικών περί λειτουργίας ΤΤΤ πρακτορείων κειμένων διατάξεων.

5.                  Οι διαχειρισταί των πρακτορείων τούτων υποχρεούνται επί ταις διά του άρθρου 13 του Νόμου 4581 "περί ταχυδρομικής ανταποκρίσεως" οριζομέναις ποιναίς, να πωλώσι γραμματόσημα εις την ονομαστικήν των αξίαν άνευ απολήψεως ποσοστού τινός.

 

Άρθρο 8

 

Εις το άρθρο 69 του Νόμου 3811 "περί διοικήσεως Υπηρεσίας ΤΤΤ" και μετά την δευτέραν παράγραφον προστίθενται αι εξής δύο παράγραφοι:

"3. Παρά τω Κεντρικώ Ταχυδρομείω Αθηνών τοποθετείται και εις ταμίας εισπράξεων και πληρωμών εξωτερικών επιταγών υπαγόμενος υπό τας διαταγάς του διευθυντού της υπηρεσίας επιταγών του Κεντρικού Ταχυδρομείου Αθηνών και εφοδιαζόμενος υπ'αυτού διά χρημάτων.

4.Ο ταμίας ούτος διενεργών τας μετά του Διευθυντού δοσοληψίας του ως και οι λοιποί ταμίαι και φέρων απαραιτήτως τον βαθμόν του τηλεγραφητού α τάξεως αναπληροί τον Δευθυντήν των Επιταγών απόντα ή κωλυόμενον."

 

Άρθρο 9

 

1.                  Η αλληλογραφία της Κεντρικής Διοικήσεως και των κατά τόπους τμημάτων της ΕΟΝ η απευθυνόμενη προς Δημοσίας, Δημοτικάς και Κοινοτικάς Αρχάς και τα μέλη αυτής διαβιβάζεται κατά τας περί επισήμου ανταποκρίσεως ισχυούσας διατάξεις επί πιστώσει, εφ'όσον το περιεχόμενο ταύτης αφορά ζητήματα της οργανώσεως.

2.                  Τα αναλογούντα εις την ανωτέρω ανταπόκρισιν ταχ.τέλη βαρύνουν τον προϋπολογισμόν του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, του καθορισμού αυτών γινομένου κατά τας διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 6243.

 

 

Άρθρο 10

 

1.                  Η Ταχυδρομική υπηρεσία, εν συνεννοήσει μετά των οικείων Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων δύναται να αναθέτη την διαχείρισιν των δι'ατμηλάτων αμαξοστοιχιών ή αυτοκινηταμαξών μεταφερόμενων αποστολών και εις τα όργανα της Σιδηροδρομικής Υπηρεσίας έναντι αποζημιώσεως.

2.                  Η αποζημίωσις αύτη δεν δύναται να είναι ανωτέρα των δραχμών πέντε ανά τεμάχιον, καταβάλλεται δε εις την οικείαν Σιδηροδρομικήν Επιχείρησιν μερίμνη της οποίας αποδίδεται εις τους δικαιούχους εκ των οργάνων αυτής.

3.                  Το βάρος των κατά τ'ανωτέρω μεταφερομένων αποστολών ορίζεται κοινή συνεννοήσει της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας και Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων.

4.                  Τα όργανα των Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων εξομοιούνται εν τη περιπτώσει ταύτη προς ταχυδρομικούς εργολάβους, υπέχοντα έναντι της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας τας αυτάς με τους εργολάβους τούτους ευθύνας.

 

Άρθρο 11

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 48 του Ν. 4581 αντικαθίσταται ως εξής:

"Αι εν λόγω ταχ.αποστολαί μετά την εκπνοήν των διά του Δ. της 21 Σεπτεμβρίου 1935 οριζομένων προθεσμιών, συγκεντρούνται αι μεν "επί συστάσει" εις το Υπουργείον Συγκοινωνίας, αι δε "συνήθεις" εις τας οικείας Περιφ. ΤΤΤ Διευθύνσεις, ένθα και παραμένουσιν επί τρίμηνον εις την διάθεσιν του δικαιούχου.

Παραρχομένης της προθεσμίας ταύτης καταστρέφονται διά πυρός ενώπιον Επιτροπής εκ δύο υπαλλήλων ΤΤΤ επί βαθμώ τουλάχιστον Τμηματάρχου και ενός Πρωτοδίκου.

Αι εντός των συστημένων αποστολών ανευρισκόμεναι αξίαι, εν γένει αν δεν καταστεί δυνατή η εις τον αποστολέα απόδοσις αυτών, κατατίθενται εις το Ταμείον Αλληλοβοηθείας κατωτέρου προσωπικού ΤΤΤ και παραγράφονται προς όφελος αυτού μετά παρέλευσιν διετίας από της καταθέσεως.

Τα συστημένα, ων το περιεχόμενον συνίσταται από άλλα αντικείμενα έχοντα αγοραίαν αξίαν, καθώς και εκ των συνήθων τα "δείγματα", ομοίου περιεχομένου, εκποιούνται κατά τας περί αχρήστων ταχ.δεμάτων διατάξεις.

Το εκ της εκποιήσεως προϊόν περιέρχεται εις το Ταμείον Αλληλοβοηθείας ΤΤΤ.

Διά Δ. καθορισθήσονται αι λεπτομέρειαι εφαρμογής της παρούσης παραγράφου.

 

Άρθρο 12

 

Καταργούνται αι κείμεναι διατάξεις αι προβλέπουσαι την ενέργειαν διαγωνισμού προς κατάληψιν θέσεων Ακολούθων ή Βοηθών ε τάξ.παρά τω Ταχυδρομικώ Ταμιευτηρίω, εφεξής δε ο διορισμός του προσωπικού τούτου ενεργείται απευθείας δι'αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας, μετά γνώμην του Συμβουλίου Ταχυδρ.Ταμιευτηρίου, εκ των κεκτημένων τα νόμιμα προσόντα.

Εν Κερκύρα τη 26 Ιουνίου 1939

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ

 

Τα Μέλη

Α. ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΔΟΥΡΕΝΤΗΣ, Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Α. ΚΟΡΙΖΗΣ, Γ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, Ν. ΣΠΕΝΤΖΑΣ, Σ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ, Κ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ, Α ΤΖΙΦΟΣ, Κ. ΚΟΤΖΙΑΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 1 Ιουλίου 1939

 
Ο επί της Δικαιοσύνσης Υπουργός
ΑΓΙΣ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ