EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1976

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

293

 

 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1795

Περί τρόπου εκδόσεως αδειών κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού εις επαρχίας του Κράτους

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Λαμβάνοντες υπ' όψιν την κατά την συνεδρίασιν της 13 Απριλίου 1951 του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου ληφθείσαν απόφασιν περί εκδόσεως, λόγω κατεπειγούσης και αναποφεύκτου ανάγκης Αναγκ. Νόμου "περί τρόπου εκδόσεως αδειών κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού εις επαρχίας του Κράτους απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

 

1. Το άρθρον 7 του Ν.Δ. 1217/49 καταργείται από της ισχύος του παρόντος Νόμου.

2. Εφεξής ο αριθμός των δυναμένων να κυκλοφορώσι εις την Χώραν επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά μετρητού ή άνευ, εξαιρουμένων των κυκλοφορούντων τοιούτων εντός της περιοχής ακτίνος 20 χιλιομέτρων από της εν Αθήναις πλατείας Ομονοίας και των πόλεων Θεσ/νίκης και Πατρών δι' άτινα πάντα ισχύουσιν αι λοιπαί διατάξεις του Ν.Δ. 1217/49, καθορίζεται ως ακολούθως.

3. Εντός του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους υποβάλλεται εις το Υπουργείον Συγκοινωνιών υπό του οικείου Νομάρχου γνωμοδότησις του Τοπικού Συμβουλίου Αυτοκινήτων, συγκαλουμένου εντός του Ιανουαρίου του αυτού έτους, περί καθορισμού του μεγίστου αριθμού επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά μετρητού ή άνευ, άτινα θα δύνανται να κυκλοφορώσιν εις εκάστην πόλιν ή κωμόπολιν του Νομού, λαμβανομένων υπ' όψει των αναγκών του Κοινού ως και των συνθηκών εκμεταλλεύσεως των αυτοκινήτων.

4. Ειδικώς δια τον Νομόν Αττικής, αντί Τοπικού Συμβουλίου Αυτοκινητιστών, συνιστάται Επιτροπή αποτελουμένη εξ ενός Επιθεωρητού ή Αρχιμηχανικού της Γενικής Διευθύνσεως Αυτοκινήτων, ως Προέδρου, οριζομένου υπό του Υπουργού Συγκοινωνιών, ενός ανωτέρου αξιωματικού Χωροφυλακής οριζομένου υπό του Αρχηγού Χωροφυλακής, ενός αντιπροσώπου του Σ.Ι.Σ.Α.Τ. οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού του αρμοδίου Διοικητικού Τμηματάρχου της Γεν. Δ/νσεως Αυτοκινήτων ως Εισηγητού.

Καθ' όμοιον τρόπον ορίζονται και οι αναπληρωταί των ανωτέρω. Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Γεν. Δ/νσεως Αυτοκινήτων οριζόμενος υπό του Υπουργού Συγκοινωνιών.

Η ως άνω Επιτροπή συνέρχεται και υποβάλλει την γνωμοδότησίν της περί του καθορισμού του μεγίστου αριθμού των επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως εν των Νόμο Αττικής εντός των εν παραγρ. 3 χρονικών ορίων.

5. Ο Υπουργός των Συγκοινωνιών μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων δι' εφ' άπαξ δι' έκαστον Νομόν απόφασεώς του καθορίζει τον μέγιστον αριθμόν των αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως των πόλεων και κωμοπόλεων του Νομού τούτου όστις θα ισχύη δια το έτος τούτο.

 

Άρθρον 2

 

Εάν ο κατά τ' ανωτέρω καθοριζόμενος μέγιστος αριθμός δι' εκάστην πόλιν και κωμόπολιν του Νομού είναι μείζων του κατά το προηγούμενον έτος ισχύοντος, συμπληρούται δι' αυτοκινήτων κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.

 

Άρθρον 3

 

1. Προς συμπλήρωσιν του οριζομένου μεγίστου αριθμού αυτοκινήτων ο Υπουργός των Συγκοινωνιών εκδίδει απόφασιν κοινοποιουμένην τω οικείω Νομάρχη εν τη οποία ορίζεται ο αριθμός των προς συμπλήρωσιν κενών δι' εκάστην πόλιν και κωμόπολιν του Νομού.

2. Δια προκηρύξεως της οικείας Νομαρχίας καλούνται οι ενδιαφερόμενοι δια την απόκτησιν αδείας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως ίνα εντός μηνός υποβάλωσιν εις αυτήν σχετικήν αίτησιν.

3. Μετά της αιτήσεως επισυνάπτονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Πιστοποιητικόν του Ταμείου Συντάξεων αυτοκινητιστών ότι ο αιτών έχει την ιδιότητα του επαγγελματίου αυτοκινητιστού εγγεγραμμένου και ησφαλισμένου εις αυτό ουχί όμως ως συνταξιόυχος ή εκμεταλλευτής αυτοκινήτου, πλην αν συντρέχη περίπτωσις αναπήρων.

β) Γραμμάτιον καταβολής παραβόλου εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ως εγγύησις συμφώνως προς υπόδειγμα καθορισθησόμενον δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών.

γ) Ένορκος βεβαίωσις του αιτούντος και δύο μαρτύρων ενώπιον του Ειρηνοδίκου, ότι ο αιτών δεν είναι κάτοχος ετέρου αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως οιασδήποτε κατηγορίας και δεν ήτο κάτοχος τοιούτου εντός της τελευταίας διετίας.

δ) Βεβαίωσις της αστυνομικής αρχής ότι ο αιτών είναι μόνιμος κάτοχος του Νομού ένθα το προς συμπλήρωσιν κενόν.

ε) Πιστοποιητικόν νομιμοφροσύνης.

 

Άρθρον 4

 

1.Μετά την πάροδον της εν άρθρω 3 παρ. 2 μηνιαίας προθεσμίας το Τοπικόν Συμβούλιον του οικείου Νομού και η Επιτροπή Αττικής συντάσσουσι πίνακα των δικαιουμένων αδείας κυκλοφορίας αυτοκινήτων επαγγελματιών αυτοκινητιστών και γνωμοδοτούσι δια την χορήγησιν ταύτης κατά την κάτωθι σειράν προτιμήσεως.

α) οι ανάπηροι πολέμου κατά σειράν ποσοστού αναπηρίας,

β) οι τραυματίαι πολέμου,

γ) οι απολέσαντες κατά την κατοχήν ή τον συμμοριτοπόλεμον επιβατικόν αυτοκίνητον δημοσίας χρήσεως και μήπω αποκατασταθέντες καθ' οιονδήποτε τρόπον,

δ) οι τιμηθέντες δι' αριστείου ανδρείας,

ε) οι τιμηθέντες δια πολεμικού Σταυρού,

στ) οι λοιποί επαγγελματίαι αυτοκινητισταί.

2. Οι αιτούντες δέον να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού εις τον οποίον ζητούσι την άδειαν, νομιμόφρονες και να η ώσι κάτοχοι ετέρου αυτοκινήτου οιασδήποτε κατηγορίας ή εγένοντο τοιούτοι εντός της τελευταίας διετίας.

3. Εν περιπτώσει υποβολής αιτήσεων υπό πλειόνων δικαιούχων της αυτής κατηγορίας ή προκειμένου περί αναπήρων εκ των εχόντων το αυτό ποσοστόν αναπηρίας προς καθορισμόν της σειράς προτεραιότητος ενεργείται κλήρωσις ενώπιον του τοπικού Συμβουλίου αυτοκινήτων ή της Επιτροπής Αττικής.

4. Η γνωμοδότησις του Τοπικού Συμβουλίου Αυτοκινήτων και της Επιτροπής Αττικής, ητιολογημένη δι' εκάστην των απορριπτομένων ή εγκρινομένων αιτήσεων υποβάλλεται εις το Υπουργείον Συγκοινωνιών μετά το πίνακος των δικαιουμένων αδείας κυκλοφορίας αυτοκινήτου.

Ο Υπουργός Συγκοινωνιών δι' αποφάσεώς του εγκρίνει ως έχει τον πίνακα των δικαιουμένων ισχύοντα μόνον δια το έτος τούτο.

5. Η υπό του άρθρου 3 παράγραφος 3 εδάφιον β κατατιθεμένη εγγύησις επιστρέφεται εις όσους μεν περιελήφθησαν εις τον πίνακα των δικαιούχων πέραν του αριθμού των κενών θέσεων μετά την υπό του Υπουργού έγκρισιν του πίνακος, εις όσους δε περιλαμβάνονται εις τον πίνακα μέχρι του αριθμού των κενών θέσεων μετά την κατά το επόμενον άρθρον έκδοσιν της οριστικής αδείας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

 

Άρθρον 5

 

1. Βάσει του εγκρινομένου παρά του Υπουργού Συγκοινωνιών πίνακος χορηγείται το δικαίωμα θέσεως εις κυκλοφορίαν επιβατικού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως τηρουμένης απολύτως της σειράς του πίνακος.

2. Ο δικαιωθείς υποχρεούται όπως εντός τετραμήνου προθεσμίας προσκομίση το αυτοκίνητον προς επιθεώρησιν εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν τουΥπουργείου Συγκοινωνιών και υποβάλη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς έκδοσιν της αδείας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

3. Παρερχομένης απράκτου της ως άνω προθεσμίας το δικαίωμα θέσεως εις κυκλοφορίαν του αυτοκινήτου, εις τον υπέρ ου εχορηγήθη, απόλλυται οριστικώς, η δε κατατεθείσα εγγύησις καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.

Εν τη περιπτώσει ταύτη το δικαίωμα τούτο χορηγείται εις τον κατά σειράν ερχόμενον εις τον πίνακα των δικαιούχων καλούμενον παρά του Υπουργείου Συγκοινωνιών προ της χορηγήσεως τούτου ίνα καταθέση το δια του άρθρου 3 παρ. 3 εδάφ. β προβλεπόμενον γραμμάτιον ως εγγύησιν.

 

Άρθρον 6

 

1.Καθοριζομένου καθ' έκαστον έτος κατά τας διατάξεις του παρόντος Νόμου του μεγίστου αριθμού των επιβατικών αυτοκινήτων, δημοσίας χρήσεως εις τους διαφόρους Νομούς του Κράτος ουδεμία ένταξις νέου τοιούτοι αυτοκινήτου επιτρέπεται, ειμή:

α) Εις συμπλήρωσιν του μεγίστου αριθμού κατά την διάρκειαν του έτους.

β) Εις αντικατάστασιν ετέρου εκ των εντεταγμένων εν τινι περιοχή αχρηστευομένου παρά της Δημοσίας Υπηρεσίας και διαγραφομένου οριστικώς εκ των Μητρώων των αυτοκινήτων.

2.Διά τα τιθέμενα εις κυκλοφορίαν νέα αυτοκίνητα εις αντικατάστασιν των αχρηστευομένων εφαρμόζεται η διάταξις της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 1217/49 ως αύτη αντικαθίσταται δια του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου.

 

Άρθρον 7

 

Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος Νόμου η μεν δια του άρθρου 1 παράγρ. 3 και 4 γνωμοδότησις του Τοπικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αττικής λαμβάνεται εντός διμήνου από της ισχύος του παρόντος, λαμβανομένων υπ' όψει δια τον καθορισμόν του μεγίστου αριθμού εκτός των κανονικώς και νομίμως κυκλοφορούντων επιβατικών αυτοκινήτων και των χορηγηθεισών ήδη δια τοιαύτα προεγκρίσεων παρά του Υπουργείου Συγκοινωνιών, η δε δια του άρθρου 4 παρ. 1 γνωμοδότησις λαμβάνεται εντός πενταμήνου από της ισχύος του παρόντος.

 

Άρθρον 8

 

Η παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 1217/49 αντικαθίσταται από της ισχύος του παρόντος ως εξής:

Το κατά τ' ανωτέρω εις αντικατάστασιν απομακρυνομένου αυτοκινήτου τιθέμενον εις κυκλοφορίαν νέον τοιούτον, δέον να πληροί από απόψεως χρονολογίας κατασκευής, τύπου, σχήματος, ισχύος κινητήρος και λοιπών χαρακτηριστικών τους όρους, ους απόφασις του Υπουργού Συγκοινωνιών, εκδιδομένη μετά γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων θέλει ορίση.

Η απόφασις αύτη δύναται να καθορίζη διάφορα χαρακτηριστικά εν γένει δια τα μετά μετρητού αυτοκίνητα και δια τα άνευ μετρητού τοιαύτα και δια τα όμοια αυτοκίνητα των διαφόρων περιοχών της χώρας.

 

Άρθρον 9

 

Κυρούνται η υπ' αριθ. 189519 29.12.50 απόφασις του Υπουργού των Μεταφορών δι' ης ετροποποιήθη η κατά την παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 1217/49 εκδοθείσα υπ' αριθ. 182885/13.10.50 απόφασις του αυτού Υπουργού.

 

Άρθρον 10

 

Τα επιβατικά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού υποχρεούνται να διαμένωσιν εις την εν τη αδεία κυκλοφορίας αναγεγραμμένην έδραν των. Συστηματική απουσία ή και σποραδικώς διακοπτόμενη κυκλοφορία του αυτοκινήτου εκ της έδρας του συνεπάγεται την δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών αφαίρεσιν της αδείας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και της αδεία ικανότητος του οδηγού επί ένα μήνα. Εν υποτροπή της παραβάσεως αι ως άνω άδειαι αφαιρούνται επί τρίμηνον. Εν περιπτώσει νέας υποτροπής αφαιρείται οριστικώς η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ως δημοσίας χρήσεως.

 

Άρθρον 11

 

1. Απαγορεύεται η μεταφορά επιβατών αντί πληρωμής κομίστρου κατ' επιβάτην δια των επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού επί οιασδήποτε γραμμής όταν η εξυπηρέτησις της γραμμής ταύτης ανήκη εις υπεραστικήν ή αστικήν τοιαύτην, εις ας βάσει κειμένων διατάξεων ή αποφάσεων του Υπουργείου Συγκοινωνιών έχει ανατεθή η επί πληρωμή κομίστρου κατ' επιβάτην μεταφορά επιβατών.

2. Κατ' εξαίρεσιν επιτρέπεται η ως άνω μεταφορά εντός των αστικών περιοχών μετά την διακοπήν της λεωφορειακής συγκοινωνίας.

3. Οδηγός παραβαίνων την ως άνω διάταξιν τιμωρείται δια της ποινής του άρθρου 42 του Νόμου 4842/1930 εν συνδυασμώ προς το άρθρον 46 του αυτού ως άνω Νόμου. Ωσαύτως αφαιρείται και η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου επί ένα μήνα, εν υποτροπή δε επί τρίμηνον, δι' ανεκκλήτου αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών.

 

Άρθρον 12

 

Πάσα διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα Νόμον καταργείται.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, υποβληθήσεται δε εις την Βουλήν προς κύρωσιν άμα τη επαναλήψει των εργασιών αυτής.

 

Εν Αθήναις τη 16 Απριλίου 1951

 

ΠΑΥΛΟΣ Β.

 

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

 

Ο Πρόεδρος

ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

 

Τα μέλη

ΗΛ. ΛΑΓΑΚΟΣ, Ν.ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ, Λ. ΜΑΚΚΑΣ, Ν. ΖΕΡΒΑΣ, Ι ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΜΟΔΗΣ, Κ. ΜΗΤΣΑΤΑΚΗΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

 

Εν Αθήναις τη 24 Απριλίου 1951

 

Ο ΕΠΙΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΗΛ.ΛΑΓΑΚΟΣ