ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1951

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

123

 

 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1794

 

Περί εξαγοράς του Σιδηροδρόμου Πύργου - Κατακώλου κλπ..

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Λαβόντες υπ' όψιν την κατά την συνεδρίασιν της 13 Απριλίου 1951 του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου ληφθείσαν απόφασιν περί εκδόσεως, λόγω κατεπειγούσης και αναποφεύκτου ανάγκης, Αναγκ. Νόμου "περί εξαγοράς του Σιδηροδρόμου Πύργου - Κατακώλου κλπ", απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1.

 

1.                  Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου, άνευ δε ετέρας τινος διατυπώσεως ή πράξεως μεταβιβάσεως και μεταγραφής εις τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις του Δήμου Λετρίνων, ως κυρίου του Σιδηροδρόμου Πύργου - Κατακώλου και του δυνάμει του Ν. ΠΙΘ'/1881 παραχωρηθέντος αυτώ σχετικού προνομίου, υποκαθίσταται το Ελληνικόν Δημόσιον.

2.                  Ως περιουσιακά στοιχεία παραδοτέα εις το Δημόσιον ως υποκαταστάτου εις τ' ανωτέρω δικαιώματα, θεωρούμενα δε ως παραδοθέντα εις αυτό προς πλήρη του Δήμου απαλλαγήν, θεωρούνται τα υπό την διοίκησιν και διαχείρισιν του ΣΠΑΠ ως οργάνου εκμεταλλεύσεως του ΣΠΚ συμφώνως τω Ν. Δ. 490/31.10.1947 ευρισκόμενα νυν πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία του Σιδηροδρόμου τούτου.

3.                  Ως υποχρεώσεις δε αναλαμβάνομεναι παρά του Δημοσίου καθορίζονται: 1) τα χρέη του Δήμου προς το Δημόσιον τα δημιουργηθέντα α) εκ της χορηγήσεως τω Δήμω δανείων δια τας εν γένει ανάγκας του Σιδηροδρόμου και β) εκ της πραγματοποιήσεως ελλειμάτων αφ' ης την εκμετάλλευσιν του Σιδηροδρόμου συμφώνως τω από 31.10.1947 υπ' αριθ. 490 Ν.Δ. ασκεί το Ελληνικόν Δημόσιον, 2) οι τυχόν οφειλόμενοι παρά του Δήμου εις το Ελληνικόν Δημόσιον φόροι και τέλη εκ της ασκήσεως της Σιδηροδρομικής Επιχειρήσεως και 3) αι οφειλαί του Δήμου προς το προσωπικόν του Σιδηροδρόμου και τα Ασφαλιστικά ταμεία αυτού.

4.                  Ως προς τα ακίνητα τα καθ' οιονδήποτε τρόπον εξυπηρετούντα νυν την λειτουργίαν του Σιδηροδρόμου, προερχομένων εκ χαριστικών δυνάμει του Ν. ΠΙΘ'/1881 μεταβιβάσεων του Ελληνικού Δημοσίου, η κυριότης επαναστρέφει οριστικώς εις το Ελληνικόν Δημόσιον άνευ ετέρας τινος διατυπώσεως. Επί πάντων δε των λοιπών άτινα συντρέχουν εις την λειτουργίαν του Σιδηροδρόμου, το Ελληνικόν Δημόσιον αποκτά δικαίωμα άνευ υποχρεώσεως προς πληρωμήν αποζημιώσεως, όπερ διήκει χρονικώς εφόσον διατηρείται υπό του Κράτους, είτε παρ' ετέρου παραχωρησιούχου οργανισμού άνευ δε πληρωμής και παρά τούτου αποζημιώσεως, η λειτουργία του Σιδηροδρόμου.

5.                  Αι εις τον λιμένα Κατακώλου υπάρχουσαι λουτρικαί εγκαταστάσεις, το κτίριον εις ο ευρίσκονται αύται μετά του υποκειμένου γηπέδου, παραμένουν εις την κυριότητα του Δήμου Λετρίνων άνευ οιαδήποτε επιβαρύνσεως τούτου.

 

Άρθρον 2.

 

Η προς τον Δήμον Λετρίνων πληρωτέα αποζημίωσις εκ της προς το Ελληνικόν Δημόσιον παρά τούτου μεταβιβάσεως των εν άρθρω 1 περιουσιακών στοιχείων, είναι ίση προς τας εν τω αυτώ άρθρω οφειλάς αυτού.

 

Άρθρον 3.

 

Ο Σιδηρόδρομος Πειραιώς- Αθηνών-Πελοποννήσου ορίζεται ως όργανον του Ελληνικού Δημοσίου, δια την δια λογαριασμόν τούτου λειτουργίαν και άσκησιν της εκμεταλλεύσεως του Σιδηροδρόμου Πύργου-Κατακώλου.

Η χρονική διάρκεια της εν λόγω εντολής, παρεκτός ανακλήσεως είναι ίση με την χρονικήν διάρκειαν της παρά του Δημοσίου συμφώνως τω Α.Ν. 2378/40 ασκήσεως της εκμεταλλεύσεως του ΣΠΑΠ.

 

Άρθρον 4.

 

1. Καθ' ον χρόνον η εκμετάλλευσις του ΣΠΚ θα ασκήται υπό του ΣΠΑΠ απαγορεύεται η πρόσληψις προσωπικού δια την πλήρωσιν κενών θέσεων, ως και η πρόσληψις εκτάκτων υπαλλήλων.

2. Αμφότερα τα δίκτυα ΣΠΑΠ και ΣΠΚ εν τη χρησιμοποιήσει του προσωπικού αυτών θεωρούνται ως ενιαία επιχείρησις, συντρεχούσης δε της περιπτώσεως χρησιμοποιείται προσωπικόν του ενός δικτύου δια τας ανάγκας του ετέρου τοιούτου.

Αι εν γένει απολαυαί του προσωπικού τούτου, ως και τα δικαιώματα των Ασφαλιστικών Ταμείων καταλογίζονται εις βάρος των δαπανών εκμεταλλεύσεως του χρησιμοποιούντος αυτό δικτύου.

3. Το προσωπικόν του εις το Ελλην. Δημόσιον κατά τ' ανωτέρω περιερχομένου Σιδ/μου θα εξακολουθήση να διέπεται υπό των εν ισχύι νόμων, κανονισμών κλπ.

4. Τα θέματα πειθαρχικών ποινών, απολύσεως, προαγωγών κλπ., ρυθμίζονται επί τη βάσει των ισχυόντων κανονισμών, νόμων, διαταγμάτων, κλπ. των αφορώντων το προσωπικόν του ΣΠΚ επιλύονται δε δια των αρμοδίων οργάνων του ΣΠΑΠ των επιφορτισμένων με την επίλυσιν των αντιστοίχων θεμάτων, αναφορικώς με το προσωπικόν του δικτύου τούτου.

5. Εφ' ων όμως περιπτώσεων ειδικαί ισχύουσιν ως προς το προσωπικόν των ΣΠΑΠ διατάξεις, μεταγενέστεραι του Α.Ν. 2378/40, αι διατάξεις αύται κατισχύουσιν των προαναφερθέντων κανονισμών, κλπ.

Ο Γενικός Διευθυντής των ΣΠΑΠ υποκαθίσταται εις τας αρμοδιότητας και τα καθήκοντα του Διευθυντού του ΣΠΚ.

 

Άρθρον 5.

 

Πάσαι αι ενέργειαι, πράξιες, κλπ., αίτινες προκαλούνται και παρέπονται εκ της εφαρμογής του παρόντος νόμου, ειδικώτερον δε εκ της εις εκτέλεσιν τούτου πραγματοποιουμένης μεταβιβάσεως του Σιδηροδρόμου Πύργου-κατακώλου και των εντεύθεν δημιουργουμένων σχέσεων, είναι απηλλαγμέναι παντός τέλους χαρτοσήμου.

 

Άρθρον 6.

 

Όπου εν παρόντι νόμω αναφέρεται ο Δήμος Λετρίνων, ως τοιούτος νοείται ο υπό τον τίτλον τούτον νυν υφιστάμενος Δήμος Λετρίνων.

 

Άρθρον 7.

 

Εν αις περιπτώσεσι λόγω ανεπαρκείας των πόρων των Ασφαλιστικών Ταμείων του ΣΠΚ δυσέφικτος καθίσταται η παρά τούτων αντιμετώπισις των νομίμων υποχρεώσεων αυτών, επιτρέπεται εις τον Υπουργόν των Οικονομικών όπως δι' αποφάσεως αυτού εγκρίνη ή επιβάλη αύξησιν της εισφοράς εργαζομένων και εργοδότου, κατά λόγον της υφισταμένης ανάγκης.

 

Άρθρον 8.

 

Αι εκάστοτε υπέρ του Δημοσίου ισχύουσαι διατάξεις περί προσλήψεως υπαλλήλων συμφώνως τω Νόμω 751/48 "περί προστασίας των απολυομένων εκ των υπηρετούντων ή υπηρετησάντων εις τας τάξεις του Στράτου κλπ", ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια μεταγενεστέρων νόμων, ισχύουσι και δια τους υπό Κρατικήν εκμετάλλευσιν Σιδηροδρόμους Πειραιώς-Αθηνών-Πελοποννήσου και εφόσον χρόνον η εκμετάλλευσις τούτων θ' ασκήται υπό του Δημοσίου.

 

Άρθρον 9.

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, υποβληθήσεται δε εις την Βουλήν προς κύρωσιν άμα τη επαναλήψει των εργατών αυτής.

 

Εν Αθήναις τη 23 Απριλίου 1951.

 

ΠΑΥΛΟΣ Β.

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΗΛ. ΛΑΓΑΚΟΣ, Ν. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ, Λ. ΜΑΚΚΑΣ, Ν. ΖΕΡΒΑΣ, Ι. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, Φ. ΖΑΙΜΗΣ, Γ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ, Δ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ.

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτου ςσφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 24 Απριλίου 1951.

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΗΛ. ΛΑΓΑΚΟΣ