ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1967

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

196

 

 

ΑΝΑΚΓΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 166

 

Περί κυρώσεως Ειδικής Συμφωνίας μεταξύ των Αεροπορικών Αρχών του Βασιλείου της Ελλάδας και των Αεροπορικών Αρχών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, προς εκπλήρωσιν των προβλέψεων του άρθρου 3 του Παραρτήματος της Συμφωνίας, περί τακτικών εμπορικών αεροπορικών γραμμών της υπογραφείσης την 9.7.1964 μεταξύ των δύο Κυβερνήσεων.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Αρθρον μόνον

 

Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόμου η υπογραφείσα εν Αθήναις την 1η Σεπτεμβρίου 1964 Ειδική Συμφωνία μεταξύ των Αεροπορικών Αρχών του Βασιλείου της Ελλάδας και των Αεροπορικών Αρχών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, προς εκπλήρωσιν των προβλέψεων του άρθρου 3 του Παραρτήματος της Συμφωνίας, περί τακτικών εμπορικών αεροπορικών γραμμών της υπογραφείσης την 9.7.1964 μεταξύ των ως άνω δύο Κυβερνήσεων της οποίας το κείμενο έπεται εν Αγγλικώ πρωτοτύπω εν Ελληνική μεταφράσει

 

Εν Αθήναις τη 16 Οκτωβρίου 1967

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

 

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤ. ΚΟΛΛΙΑΣ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡ. ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚ. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, ΑΓΓΕΛ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛ. ΕΦΕΣΙΟΣ, ΝΙΚΗΤ. ΣΙΩΡΗΣ, ΓΕΩΡΓ. ΔΟΥΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡ. ΖΑΠΠΑΣ, ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΜΜΑΝ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ, ΠΑΥΛ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΒΑΛΛΗΣ.

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις της 17 Οκτωβρίου 1967

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Π. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ