EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1949

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

335

 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1348

 

Περί ρυθμίσεως ενίων περί αυτοκινήτων ζητημάτων

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Λαβόντες υπ'όψει την κατά την συνεδρίασην της 23 Νοεμβρίου 1949 του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου ληφθείσαν απόφασιν περί εκδόσεως Αναγκαστικού Νόμου "περί ρυθμίσεως ενίων περί αυτοκινήτων ζητημάτων", αποφασίζομεν και διατάσσομεν

 

Άρθρο 1

1 . Επί χαρακτηρισθεισών υπεραστικών λεωφορειακών γραμμών μετά των Αθηνών ή του Πειραιώς ή δι'αποφάσεως του Υπουργού των Μεταφορών καθορισθείσα εις λεωφορεία δύναμις αυτών διατηρείται αμετάβλητος μέχρι 31 Δεκεμβρίου .

Εφ' εξής άπαξ μόνον κατ'έτος ο Υπουργός των Μεταφορών δύναται , κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου Αυτοκινήτων , να καθορίζη την νέαν εις λεωφορεία δύναμιν των γραμμών τούτων , ήτις διατηρείται αμετάβλητος καθ ' όλον το έτος τούτο .

Καθ' υπέρβασιν της καθοριζομένης ως άνω δυνάμεως επιτρέπεται η προσθήκη επί των γραμμών τούτων νέων λεωφορείων ανηκόντων εις πληγέντες αυτοκινητιστάς δικαιουμένους να θέσωσι εις κυκλοφορίαν τοιαύτα λεωφορεία κατά τας κειμένας μέχρι τούδε διατάξεις .

2 . Δι' υπεραστικάς ως άνω γραμμάς μήπω χαρακτηρισθείσας ή χαρακτηρισθείσας άνευ καθορισμού της εις λεωφορεία δυνάμεως αυτών , επιτρέπεται ο εφ' άπαξ μετά τον χαρακτηρισμόν , καθορισμός της εις λεωφορεία δυνάμεως αυτών , δι' αποφάσεως του Υπουργού των Μεταφορών μετά την γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων , ήτις διατηρείται αμετάβλητος επί εν έτος από της εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως του Υπουργού των Μεταφορών . Μετά την λήξιν της ετησίας ως άνω προθεσμίας εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου .

3 . Προκειμένου περί υπεραστικών γραμμών συνδεομένων μετά των Αθηνών ή του Πειραιώς, απαγορεύεται η εις αυτάς προσθήκη νέων λεωφορείων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1952 εξαιρέσει της περιπτώσεως των πληγέντων αυτοκινητιστών , περί ων το τρίτον εδάφιον της προηγουμένης παραγράφου, ως και η ίδρυσις νέων τοιούτων γραμμών εξαιρέσει των γραμμών Αθηνών - Θεσσαλονίκης , Αθηνών - Κοζάνης και Αθηνών - Αιδηψού .

4 . Ομοίως απαγορεύεται η απόστασις από υπεραστικής γραμμής συνδεομένης με τας Αθήνας ή τον Πειραιά οιουδήποτε τμήματος παρ' αυτής ήδη εξυπηρετουμένου .

Άρθρο 2

Δια τον χαρακτηρισμόν υπεραστικής γραμμής εν γένει δια την εφαρμογήν των περί υπεραστικών γραμμών διατάξεων η περιοχή ακτίνος 20 χιλιομέτρων από της εν Αθήναις Πλατείας της Ομονοίας λογίζεται ως πόλις των Αθηνών .

 

Άρθρο 3

1 . Από της ισχύος του παρόντος απαγορεύεται η προσθήκη νέων λεωφορείων αυτοκινήτων εν τη αστική περιοχή Αθηνών ακτίνος 20 χιλιομέτρων από της εν Αθήναις πλατείας Ομονοίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου .

2 . Επιτρέπεται όπως δια Διατάγματος εφ' άπαξ εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού των Μεταφορών μετά γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων απαγορευθή μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1950 η χορήγησις αδειών κυκλοφορίας εις φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως προς υποβολήν εις το Υπουργείον Μεταφορών παρά των καθ' άπασαν την Χώραν Κοινών Ταμείων Εισπράξεων των φορτηγών τούτων αυτοκινήτων, ετησίων στατιστικών στοιχείων εκμεταλλεύσεως .

3 . Κατ' εξαίρεσιν δι' αμφοτέρας τας περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 επιτρέπεται η κατά τας κειμένας διατάξεις θέσις εις κυκλοφορίαν νέων λεωφορείων ή φορτηγών αυτοκινήτων τιθεμένων εις αντικατάστασιν ετέρων τοιούτων ή ανηκόντων εις πληγέντας αυτοκινητιστάς δικαιουμένους να θέσωσιν εις κυκλοφορίαν τοιούτον λεωφορείον ή φορτηγόν αυτοκίνητον .

4 . Προκειμένου περί των φορτηγών αυτοκινήτων και εφ' όσον ήθελεν εκδοθή το περί ου η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου Διάταγμα , ο Υπουργός των Μεταφορών μετά την υποβολήν των ετησίων στατιστικών στοιχείων εκμεταλλεύσεως και την μελέτην αυτών , δύναται δι'αποφάσεως του εκδιδομένου μετά γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων να προσθέση νέα φορτηγά αυτοκίνητα εις τας διαφόρους του Κράτους περιφερείας ή και να απαγορεύση μερικώς ή συνολικώς την τοιαύτην προσθήκην επί εν εισέτι έτος. Τούτο αυτό ισχύει και δια τας επομένας ετησίας περιόδους εκμεταλλεύσεως .

 

Άρθρο 4

Το άρθρο 5 του Α . Ν . 1086 / 46 αντικαθίσταται ως ακολούθως

"Τα του καθορισμού των συνεταιρικών μερίδων καθορίζονται δι'αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών εκδιδομένης μετά την γνώμην του αρμοδίου Συμβουλίου .Πάντως η συνεταιρική μερί καθορίζεται εις μίαν πλήρη μερίδα δια τους απολέσαντας τουλάχιστον ήμισυ φορτηγόν ωφελίμου φορτίου τέκνων και άνω , ήμισυ λεωφορείον των 15 θέσεων και άνω ή εν επιβατικόν , των δε επί έλασσον εις το ήμισυ της πλήρους μερίδος" .

 

Άρθρο 5

Απαγορεύεται η δι' επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως παντός τύπου μεταφορά προσώπων επί κομίστρω. Απαγορεύεται ωσαύτως η δια φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως μεταφορά προσώπων , ανεξαρτήτως της εισπράξεως οιουδήποτε κομίστρου ή μη .

Η παράβασις της ως άνω διατάξεως συνεπάγεται την δι' αποφάσεως του Υπουργού των Μεταφορών στέρησιν της αδείας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου επί ένα μήνα , εν υπό τροπή δε επί εξάμηνον , ως και την ποινικήν δίωξιν του οδηγού και κατόχου του αυτοκινήτου , τιμωρουμένων υπό του αρμοδίου Πλημμελειοδικείου , εις ο εισάγονται δι ΄απ ' απευθείας κλήσεως βάσει του Ν . Δ . 22 / 28 Νοεμβρίου 1923 "περί αμέσου εκδικάσεως Πλημμελημάτων τινών επ' αυτοφώρω δια ποινής φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών και δια χρηματικής ποινής από 200.000 μέχρις 1.000.000 δραχμών ή δια τη ετέρας των ποινών τούτων .

 

Άρθρο 6

Πάσα διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα νόμο καταργείται .

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως τη εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως , υποβληθείσα δια προς κύρωσιν εις την Βουλήν .

 

 

Εν Αθήναις τη 24 Νοεμβρίου 1949

 

ΠΑΥΛΟΣ Β .

 

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Π . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ , Γ . ΜΕΛΑΣ , Κ . ΡΕΝΤΗΣ , Κ . ΤΣΑΤΣΟΣ , Γ . ΜΑΥΡΟΣ, ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δ . ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ, Π. ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ, ΧΡ. ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΕΥΑΓΓ. ΑΒΕΡΩΦ, ΕΜΜ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Μ. ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ, Μ. ΑΙΛΙΑΝΟΣ, Β. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ .

 

Εθεωρήθη και ετέθη η Μεγάλη του Κράτους Σφραγίς .

Εν Αθήναις τη 29 Νοεμβρίου 1949

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ . ΜΕΛΑΣ .