ANAΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ υπ΄άριθ. 1086

Περί διατάξεως είς τους Αυτοκινητιστάς κλπ των της το Ελληνικόν Κράτος παραχωρουμένων υπό ?? αυτοκινήτων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημητέρου Υπουργικού Συμβουλίου απεφεσίσομεν και διατάσομεν:

 

Άρθρον 1

Σύστασις Συνεταιρισμών.

 

1. Επί τώ ? της υπό του Κράτους παραχωρήσεως ?είς επαγγελματίες αυτοκινιστάς και δι " αυτών ???? επιβατικών και εμπορευματικών εν γένει μεταφορών, οι επαγγελματίαι αυτοκινητισταί, οι συγκεντρούντες τας εν άρθροις 3, 4 και 14 αναφερόμενας ιδιότητας ????? όπως οργανωθώσιν εις ιδιότυπους Συνεταιρισμούς ???? ευθύνην κατά τας διατάξεις του Νόμου ???? τροποποιούνται ή συμπληρούνται δια του παρόντος. ????? συσταθησόμενοι Συνεταιρισμοί έχοντες εμπορικήν ????? και αποκτώντες νομικήν προσωπικότητα από της ως ??? εγκρίσεως αυτών διέπονται κατά τα ανωτέρω υπό ???? διατάξεων του Ν. 602 του παρόντος των προς εκτέλεσιν ?? εκδοθησομένων Διαταγμάτων των αποφάσεων του Υπουργού των Μεταφορών και του συνταχθησόμενου Καταστατικού και των διατάξεων του γενικού Κανονισμού δια των ???? θέλουν καθορισθή οι ??? υποχρεωτικού και ?????

 

Άρθρο 2

????? γραμμών και αυτοκινήτων.

 

1. ???? εκάστον των συσταθησομένων Συνεταιρισμών ?????? δεκαετίαν απο της συστάσεως των η δι' ???? ενέργεια επιβατικών ή εμπορευματικών ????? γραμμών ως και ??????????>??????????????????? εκδιδομένης μετά γνώμην του αρμοδίου Συμβουλίου αυτοκινήτων.

Άρθρον 3

Δικαιούμενοι να αποκτήσωσιν ιδιότητα Συνεταίρου κατα την πρώτην διανομήν.

 

1. Συνεταίροι των συσταθησομένων Συνεταιρισμών δικαιούνται κατ'αρχήν να χαρακτηρρισθώσι και ώς τοιούτοι να αποτελέσωση μέλη αυτού αυτοκινητισταί υπό τους εξής όρους:

α) Ότι ήσαν κύριοι, νομείς και κάτοχοι λεωφορείων, φορτηγών ή επιβατικών αυτοκινήτων νομίμως ?επί οδικών γραμμών προς εκτέλεσιν μεταφορών επί κομίστρου κατά την 28/10/40 ή κατά την προ τού χρονικού τούτου σημείου ημερομηνίαν επιτάξεως του αυτοκινήτου κατά "Νόμου περί Στρατιωτικών εισφορών και ναυλώσεων", έστω και αν εκτήσαντο την κυριότητα υπό αναβλητικήν ή διαλυτικήν αίρεσιν, έχοντες μόνον την χρήσιν και την εκμετάλλευσιν επί όλου ή μέρους του αυτοκινήτου.

β) Ότι κατά τας ανωτέρω οριζομένας ημερομηνίας ήσαν εφωδιασμένου\ι δια κανονικής αδείας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου των εκδιδομένης υ΄π ονόματι των, είτε δεν ήσαν εφωδιασμένοι δια τοιαύτης αδείας, αλλ'εφέροντο ως κύριοι νομείς και κάτοχοι του αυτοκινήτου ή υπό αίρεσιν τοιούτοι δυνάμει συμβολαίου και πιστοποιητικού απογραφής Δήμου ή Κοινότητας επί πλέον δε ήσαν κατ' επάγγελμα αυτοκινητισταί εγγεγραμμένοι και ησφαλισμένοι εις το Ταμείον Συντάξεων Αυτοκινητιστών.

Ως.....???? και εκείνοι οίτινες ήσαν μεν κύριοι, ... και κάτοχοι ή υπο αίρεσιν τοιούτοι καινούργιων αυτοκινήτων δυνάμει συμβολαίου και πιστοποιητικού απογραφής, επί πλέον δε ήσαν κατ' επάγγελμα αυτοκινητισταί εγγεγραμμένοι και ησφαλισμένοι εις το Ταμείον Συντάξεων Αυτοκινητιστών, πλήν δεν είχεν εισέτι εκδοθή κανονική άδεια κυκλοφορίας κατά τον χρόνο της επιτάξεως, γενομένης μόνον συμφώνως τω Νόμω "περί στρατιωτικών εισφορών και ναυλώσεων". Είς την κατηγορίαν ταύτην περιλαμβάνονται και οι κατ' επάγγελμα αυτοκινητισταί οι χρησιμοποιήσαντες άνευ αριθμού κυκλοφορίας αυτοκίνητα προς κατασκευήν των ????? Διοικήσεως Φρουρίου Θεσαλλονίκης μέχρι τις 28/10/40.

γ) Ότι ?? το ούτως κτηθέν όλον ή μέρος του αυτοκινήτου των ??? την περιόδου του αλβανικού πολέμου λόγω πολεμικών γεγονότων ή κατα την περίοδον της υπό των ??? κατοχής της χώρας λόγω επιτάξεως ???? βομβαρδισμού ή κατα την διάρκεια της ?? Δεκεμβρίου του 1944.

δ) Ότι το απωλεσθέν αυτοκίνητον αυτήν κυκλοφορείν νομίμως κατα την ?? ημερομηνίαν επί του δικτύως ??????????????????

???? ότι κατα την ημερομηνία της δημοσιεύσεως του παρόντος δεν??? εις την κυριότηταν ??? ή κατοχήν αυτών έτερον αυτοκίνητον οιουδήποτε τύπου, ή έχουσιν μόνον ιδανικόν μερίδιον επί ενός αυτοκινήτου λεωφορείου συνολικού αριθμού μέχρι είκοσι θέσεων ή επιβατικού μη υπερβαίνοντος εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις το ήμισι της μονάδος, ή έχουσι φορτηγόν αυτοκίνητον ή ιδανικόν μερίδιον επί τοιούτου αυτοκινήτου μη υπερβαίνον τον ένα και ήμισυ τόννων ωφελίμου φορτίου.

Αποκλείονται όμως η μετά την πρώτη Μαρτίου 1945 αποβάλοντες εξ οιουδήποτε λόγον την κυριότητα, νομήν ή κατοχήν ??? εκτός εαν ταύτη ανήγετο επίσης εις τα κατά τα ανωτέρω ιδανικά μερίδια.

2. Εις περίπτωσιν καθ' ήν δικαιούχος ???? τας εν τη προηγουμένη παραγράφω ειδικότητας τυνχάνει έγγαμης γυνή, δύναται αντί της συζήγου να αναγνωρισθή ο σύζηγος ως δικαιούχος συναινούσης ταύτης.

3. Εάν αυτοκινητιστής συγκεντρών τα προσόντα της παραγράφου 1 έχη αποβιώσει κατα την έναρξη της ισχύος του παρόντος. Συνεταίροι δικαιούνται να ώσιν εκ των υπό του Νόμου ??? εις την κληρονομίαν είτε δια της αποδοχής είτε αυτοδικαίως μόνον :

α) Η χήρα του αποβιώσαντος εφόσον διατελεί εν χηρεία και

β) Οι ??? πρώτου βαθμού του κληρονιμουμένου ??δεν ασκούν έταιρον επάγγελμα, εν ανηλικιότητα δε αυτών, ο νόμιμος ή δικαστικός, ???? μέχρι πλήρους ενηλικιώσεως.

 

Άρθρον 4

Δικαιομένουν να αποκτήσωσιν ιδιότητα Συνεταίρου μετά την πρώτην διανομή.

 

1. Συνεταίροι ?? των συσταθησομένων Συνεταιρισμών καθίστανται διαδοχικώς μετά την ??? των διακιούχων του προηγουμένου άρθρου εις περίπτωσιν περαιτέρου παραχωρήσεως αυτοκινήτων υπό του Κράτους κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών εκδιδομένης μετά την σύμφωνην γνώμην του αρμοδίου Συμβουλίου και αι εξής κατηγορίαι ?? υπό την εν τω παρόντι οριζομένην ??? προτιμήσεως.

α) Οι συγκεντρούντες τα προσοντά των εφαδίων α, β, γ, και δ του προηγούμενου άρθρου άρθρου, έχοντες δε κατά την ισχύν του παρόντος την κυριότητα, ?? η κατοχήν ενός μόνον λεωφορείον ή φορτηγού αυτοκινήτου ενός και ημίσεως τόννων και άνω ή μέχρι δύο το πολύ επιβατικών αυτοκινήτων ή ιδανικά μερίδια επί πλειόνων τοιούτων υπερβαίνοντα τα εν τω εδαφίω ?? του προηγουμένου άρθρου τιθέμενα όρια.

β) Οι επαγγελματίας αυτοκινητισταί οι ασφαλισμένοι εις το Ταμείον Συντάξεων Αυτοκινητιστών, οι αποκτήσαντες την κυριότητα, νομήν ή κατοχήν αυτοκινήτων μετά την 28 Οκτωβρίου 1940, αίτινες απώλειαν του αυτοκινητού τούτη εκ τίνος των εν εδαφίω γ΄του προηγοήμενου άρθρου αναφερομένων λόγων, εφ' όσον όμως ήσαν επίσης κάτοχοι αυτοκινήτου απο της 14ης Ιανουαρίου 1937 μέχρι της άνω ημερομηνίας, τουλάχιστον επί ??? συνεχή διετίαν.

 

Επίσης ?? οι επαγγελματίαι αυτοκινητισταί, αι ασφαλισμένοι εις το Ταμείον Συντάξεως Αυτοκινητιστών συγκεντρούντες δε τα προσόντα του εδαφίου ?? του προηγούμενου άρθρου ????????????υποχρεωτικώς δυνάμει των διατάξεων του 2082 Αναγκαστικού Νόμου.

 

γ) Οι επαγγελματίες αυτοκινητισταί οι εγγεγραμμένοι εις το Ταμείον Συντάξεων Αυτοκινητιστών οι έχοντες εις την κυριότητα νομήν ή κατοχήν των ????? ή λεωφορείον ή επιβατικόν κατά ?????? συνεχής διετίαν τουλάχιστον ??????????????????????????????????????????????????????????????

 

Άρθρο 5

 

Τα του καθορισμού των συνεταιρικών μεριδίων κανονίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών εκδιδομένης μετά γνώμην του αρμοδίου Συμβουλίου. Πάντως συνεταιρική μερίς καθορίζεται εις μιαν πλήρη μερίδα δια τους απωλέσαντας τουλάχιστον ήμισυ φορτηγόν ωφέλιμου φορτίου τριών τόννων και άνω ή τουλάχιστον ?? λεωφορείον των 15 θέσεων και άνω ή πλέον του ενός επιβατικού, των ?? επί πλέον ??? η μέχρις ενός επιβατικού εις το ήμισυ της πλήρους μερίδας.

 

Άρθρο 6

Παραχώρησις αυτοκινήτων εις ωργανωμένας Μεταφορικάς Επιχειρήσεις.

 

1. Εις ωργανωμένας μεταφορικάς επιχειρήσεις, αποτελούσες Νομικόν Πρόσωπον, εξαιρουμένων των Ανώνυμων Εταιρειών, υφισταμένας και λειτουργούσας προ της 28-10-40, συγκεντρούσας δε τας ιδιότητας των ανωτέρω άρθρων 3, 4 ??? δύναται να παραχωρηθώσιν αυτοκίνητα, υπό τον όρον οτι ???? των ούτω παραχωρουμένων αυτοκινήτων , εν ??? τον αριθμόν των εις εκάστην των μεταφορικών τούτων επιχειρήσεων συμμετεχόντων αυτοκινητιστών θέλει είσθαι ίσον προς το ποσοστόν, καθ' ???? παραχώρησις προς τους ?????? μετέχοντες ??? ωργανωμένας επιχειρήσεις ?? εν τοιάυτη περιπτώσει ?? περιληφθωσιν εις τας διατάξεις των προηγούμενων άρθρων και δια τα τυχόν παρ' αυτών απωλεσθέντα αυτοκίνητα, ??? είχον εκτός της επιχειρήσεως εις ην ????

2. Τα τυχόν μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος επί πλέον του ανωτέρω ??? παραχωρηθέντα οπωσδήποτε εις ωργανωμένας μεταφορικάς επιχειρήσεις αυτοκίντα, αναλαμβανόμενα εκ νέου υπό του Κράτους διατίθενται κατά τας διατάξεις των προηγούμενων άρθρων.

3. Των εν τη παραγράφω 1 επιχειρήσεων επιτρέπεται ?? εκτός των συνιστωμένων δια του παρόντος Συνεταιρισμών λειτουργία, υπό ???θέλει καθορίσει ειδική απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών εκδιδόμενη μετά γνώμης του ??? Συμβουλίου Αυτοκινήτων.

 

Αρθρο 7

 

Μετά την κατά πλήρη εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 3, 4, 6 και 18 εδαφίου γ΄και δ΄ του παρόντος Νόμου αποπεράτωσιν της παραχωρήσεως αυτοκινήτων εις ??? εν τοις ανωτέρω άρθροις αναφερόμενας κατηγορίας πληγέντων, δι' αποφάσεως του Υπουργείου Μεταφορών, μετά γνώμην του αρμοδίου Συμβουλίου και υπό όρους ους η απόφαση αυτή θέλει να καθορίσει, επιτρέπεται η περαιτέρω παραχώρησις αυτοκινήτων κατά πρώτον μεν εις τους συγκεντρώντας τας εν παραγράφω 1 του άρθρου 3 ιδιότητας, έχοντας δε κατά την ημέραν της ισχύος του παρόντος εις την κατοχήν αυτών αυτοκίνητα ή ιδανικά μερίδια επ' αυτών επερβαίνοντα τα εν ??? α΄ του άρθρου 4 αναφερόμενα ???κατά δεύτερον δε εις τας λοιπάς κατηγορίας των ανωτέρω άρθρων.

 

Άρθρον 8

Κατανομή εισπράξεων και δαπανών.

 

1. Η κατανομή των μηνιαίων εισπράξεων και δαπανών καθορίζεται δι'αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών μετά συμφώνον γνώμην του αρμόδιου Συμβουλίου.

 

Άρθρο 9

Παραλαβή αυτοκινήτων. Εκτιμητικαί Επιτροπαί.

 

1. Η κατά τας ανωτέρω διατάξεις κατά χρήσις παράδοσις στα του Κράτους αυτοκινήτων εις τους συσταθησομένους Συνεταιρισμούς, ??? κατόπιν αιτήσεως εκάστον τούτων και ???????????????????????????????????/ Πρωροβάθμιων Επιτροπών αποτελούμενων εκ δυο τεχνικών υπαλλήλων του Υπουργείου Μεταφορών, ενός αντιπροσώπου της ΟΥΝΡΡΑ και ενός αντιπροσώπου του οικείου Συνεταιρισμού και ενός εισέτι υπαλλήλου του Υπουργείου ως Γραμματέως, κατά τα δι' αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών καθορισθησόμενα. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κατά αριθμόν ανώτερος και αρχαιότερος των τεχνικών υπαλλήλων του Υπουργείου εν ????? της ψήφου τρίτου.

2. Κατά της γενομένης εκτιμήσεως και εντός δέκα ημερών?? της διενεργείας αυτής επιτρέπεται η άσκησις προσφυγής κατατιθεμένης εγγράφου προς τούτο αιτήσεως προς Δευτεροβάθμιον Εκτιμητικήν Επιτροπήν προεδρευομένην επί του κατά ??? ανωτέρου και αρχαιοτέρου υπαλλήλου του Υπουργείου και αποτελούμενον εκ τριων ανωτέρων τεχνικών υπαλλήλων του Υπουργείου Μεταφορών, ενός αντιπροσώπου της Γενικής Συνομοσπονδίας Αυτοκινητιστών, ενός αντιπροσώπου της ΟΥΝΡΡΑ και ενός εισέτι υπαλλήλου του ανωτέρω Υπουργελιου της Γραμματέως εργαζομένων απάντων δι' αποφάσεως του αυτού Υπουργού.

3. Αι Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Εκτιμητικαί Επιτροπαί κοινοποιούσι τας παρ' αυτών γενομένας εκτιμήσεως εις το Υπουργείο Μεταφορών και τον οικείων Συνεταιρισμόν.

4. Κατά πάσαν εκτίμησιν ως και άσκησιν ??? προς Δευτεροβάθμιαν Επιτροπήν καταβάλεται εκ μέρους του αιτούντος Συνεταιρισμού παράβολον αι έκαστον αυτοκίνητον, καθοριζόμενον εκάστοτε δι' αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών, προς αμοιβήν των μελών των ανωτέρω Εκτιμητικών Επιτροπών, το παράβολον κατατίθεται εις τον Γραμματέα της αρμόδιας Επιτροπής.

 

Άρθρο 10

Προσωρινή Διοίκησις, Καθήκοντα.

 

Η προσωρινή Διοίκησις, τα καθήκοντα του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, η ευθύνη αυτού, ο Κανονισμός και το Καταστατικόν καθορισθήσονται δια Βασιλικού Διατάγματος ??????? του Υπουργού των Μεταφορών.

 

Άρθρο 11

Επιτροπαί Κρίσεως ???? συμμετοχής εις Συνεταιρισμούς.

 

Η σύνθεσις, η έδρα και η εν γένει διαδικασία των επιτροπών δια την κρίσην των δικαιουμένων συμμετοχής εις τους ??? καθορισθήσονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών δημοσιευόμενης εις την Εφημερίδα εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άρθρο 12

Υποχρεώσεις των Συνεταιρισμών απέναντι του Κράτους.

 

1. Η κατά το άρθρο 7 του παρόντος εκτιμηθείσα αξία των κατά χρήσιν παραχωρουμένων υπό του Κράτους εις τον Συνεταιρισμόν αυτοκινήτων εξοφλείται υπό των ????δια δέκα τριμηνιαίων δόσεων, η πρώτη ?? καταβάλλεται τρεις μήνας μετά την έναρξιν της λειτουργίας του Συνεταιρισμού. Η ως άνω εκτιμηθείσα αξία, κατά το εκάστοτε μη εξωφλημένον μέρος αυτής αυξομειούμενο αντιστοίχως προς τον συντελεστήν αυξομειώσεως των ??? προκύπτοντα εκ της διαιρέσεως των εκάστοτε εγκεκριμένων ??? κατ'α το άρθρο 20 του παρόντος προς το αρχικόν κόμιστρον το ισχύον κατά το χρόνον της γενομένης εκτιμήσεως και παραλαβής του αυτοκινήτου υπό του Συνεταιρισμού

Εν τοιάυτη περιπτώσει αναλόγως αυξομειούται και το ποσόν των καταβαλλομένων τριμηνιαίων δόσεων.

Η ανωτέρω εξόφλησις γίνεται με τόκον 4%. Άμα τη ?? εξόφλειση της εκτιμηθείσης αξίας των ??? εις τους Συνεταιρισμούς κατακινήτων, πάντως δε ????της παρόδου τριετίας από της συστάσεως του Συνεταιρισμού ??? των αυτοκινήτων ???????????? μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και εκάστου Συνεταιρισμού και ????? Δημόσιον θα έχει αποκτήσει επίσης κατά τον ????χρόνον ???? μεταβιβαζομένην κυριότητα?????? ΟΥΝΡΡΑΝ ή των υμμαχικών Αρχών, εκτός ????? κρίσιν του Υπουργού Μεταφορών συντρέχει ειδική ??? τις μη αμέσου μεταβιάσεως.

Άμα τη πλήρει εξοφλήσει ή τη οπωσδήποτε ??? του δικαιώματος κυριότητος εις τον Συνεταιρισμόν, ούτος ??? να μεταβιβάζη το δικαίωμα της κυριότητας επί του αυτοκινήτου του αντιστοιχούντος εις την Συνεταιρι???? εις τους Συνεταίρους άνευ ανταλλάγματος ??? πάντως ότι ο δικαιούχος έχει εξοφλήσει την αξία του ούτω μεταβιβαζομένον αυτοκινήτου.

Η εξόφλησις εκάστης δόσεως υπό των υποχρέων γίνεται εις την ??? εκάστης τριμηνίας, εν περιπτώσει ??? δόσεως ?? κατά την ημέραν ταύτην επιβάλλεται ??????? και η δόσις.

2. Καθ'όλην την διάρκεια της λειτουργίας του Συνεταιρισμού η χρήσις του αυτοκινήτου ανήκει ???. Ο ιδιοκτήτης Συνέταιρος διατηρεί την κυριότητα του αυτοκινήτου υπό τον ???? οτι η κυριότητα του παραμένει ??????????? υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού τόσον προς το Κράτος εξ ???? όσον και ????? ευθύνεται ο Συνεταιρισμός κατά το άρθρο 13 παράγραφος ??? του παρόντος ??????? να δύνανται να προβάλλωσιν ???????

3. Έως μίαν τετραετίαν απο του χρόνου ???? του Συνεταιρισμού απαγορεύεται η καθ' ????? και τύπου ??? εκ μέρους του Συνεταίρου της κυριότητος του αυτοκινήτου του.

Μετά την πάροδο της τετραετίας επιτρέπεται ??? όμως ???? εν τη περιπτώσει ταύτη καθίστανται ???? με τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις του ???? του και υπό τους περιορισμούς της ???? ??? παραγράφου.

 

4. Οι Συνεταιρισμοί υποχρεούνται ???

α) Όπως ?? εις ??? κατάστασιν "????????? Προσ τούτο οι Συνεταιρισμοί ??????? το αναγκαίο τεχνικό προσωπικόν ????????

β) Όπως παρέχωσι τα μέσα δια την εκάστοτε ???? ενέργειαν του τεχνικού ελέγχου παρά των αρμοδίων υπαλλήλων του Υπουργείου, ασκουμένου καθ' ?? απόφασις του Υπουργείου Μεταφορών λεπτομερώς θέλει ορίσει.

γ) Όπως τηρώσι το λογιστικόν και στατιστικόν σύστημα ???, επίσης δια σχετικής γενικής αποφάσεως του ανωτέρω Υπουργού προσ τον σκοπόν του εκάστοτε ??? Διοικητικού και Οικονομικού ελέγχου εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου δια την άσκησιν των εκ του παρόντος παρεχομένων αυτώ δικαιωμάτων, ίδια του καθορισμού του κομίστρου.

δ) Όπως τηρώσι τα καθοριζόμενα εκάστοτε δι' αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών τιμολόγια και δρομολόγια.

ε) Όπως εφαρμόζωσιν εν γένει πάντα εκδοθησόμενον κανονισμόν και απόφασιν του Υπουργού Μεταφορών δια την επαρκή εξυπηρέτησιν του κοινού εντόσ του εκμεταλλευομένου υπ' αυτών δικτύου οδών και την άρτιαν απόδοσιν της ασκουμένης εκμεταλλεύσεως.

5. Υπεύθυνος δια το αφορών την επιμελή συντήρησιν και κανονικήν εκμετάλλευσιν του τροχαίου ???, ?????? των υποχρεώσεων των Συνεταιρισμών, είναι απέναντι του Υπουργού των Μεταφορών και ο Διευθυντής του Συνεταιρισμού. Ως Διευθυντής του Συνεταιριμού διορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού πρόσωπον κατάλληλον και ειδικής πείρας εί δυνατόν διπλωματούχος μηχανολόγος δια Συνεταιρισμούς μείζονος σημασίας.

 

Άρθρο 13

??? Συνεταίρου και Συνεταιρισμών απέναντι των τρίτων.

1. Έκαστος Συνέταιρος ?? διά της υποχρέωσης οτυ Συνεταιρισμού μέχρι του ποσού της μερίδος του. Ο εισερχόμενος δε οριστικώς εις τον ???? Συνεταιρισμόν υποχρεούται δια τας υποχρεώσεις τας συναφθείσας παρά του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της εισόδου του ??? ενάντιας συμφωνίας. Τα διακιώματα του εισερχόμενου επί της κτηθείσης περιουσίας του συσταθησομένου Συνεταιρισμού κανονίζονται κατά τους όρους του Καταστατικού.

2. Έκαστος Συνεταιρισμός ενάγει και ενάγεται υπέχων ευθύνην εξ ολοκλήρου εις περίπτωσιν ατυχημάτων και ζημιών δια την πληρωμήν απαιτήσεων τρίτων, υποχρεούται όμως εις την σύναψιν ασφαλιστικών συμβάσεων μετ' ασφαλιστικών Εταιρειών ημεδαπών ή αλλοδαπών νομίμως λειτουργουσών εν Ελλάδι κατά παντός κινδύνου.

3. Οι ατομικαί δανεισταί των Συνεταίρων, πλην της περιπτώσεως της άνω παραγράφου δεν ??? προς ασφάλειαν ?? πληρωμήν αυτών ουδέν δικαίωμα επί της Συνεταιρικής περισουσίας ή των μερισμάτων ή των κατά το άρθρο 17 μεταβιβασθέντων εις τους αυτοκινητιστάς αυτοκινήτων. Δύνανται μόνον να επιδιώξωσι ασφάλεια ή εκτέλεσιν μόνον μετά την πάυσιν της συνεταιρικής ιδιότητος, επί της αναλογούσης εκ του ενεργητικού μερίδος εις τον συνεταίρον.

 

Άρθρο 14

Ένταξις νομίμως κυκλοφορούντων αυτοκινήτων εις Συνεταιρισμούς

 

1. Εις περιοχάς ένθα συνιστώνται δυνάμει του παρόντος Συνεταιρισμοί εντάσσονται υποχεωτικώς δι ' αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών μετά την γνώμην του αρμοδίου Συμβουλίου εντός των Συνεταιρισμών τούτων τα ήδη νομίμως τυχόν κυκλοφορούντα εις το καθωρισθέν αυτοίς δικτύον γραμμών Λεωφορεία και φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως.

2. Κατ' αρχήν η ένταξις των αυτοκινήτων τούτων ενεργείται μόνον εφ' όσον ο εν τη άδεια κυκλοφορίας αναφερόμενος κάτοχος αυτών είναι κατ' επάγγελμα αυτοκινητιστής υπό την έννοια του εδαφίου β΄της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος, κατείχεν δε ούτος κατά την 28-10-40 ??? νομίμως κυκλοφορούν εις γραμμήν τινά εκ των παραχωρηθεισών εις τον Συνεταιριμόν τοιούτων. Εν ή περιπτώσει κατά την προμνησθείσαν ημερομηνίαν κατεχόμενον αυτοκίνητον εκυκλοφορεί εις γραμμήν διάφορον εκεόνης εις ην κυκλοφορεί το ήδη παρ' αυτού κατεχόμενον, ή ένταξις του τελευταίου τούτου γίνεται εις τον Συνεταιρισμόν εκείνον εις ου το ????? νομίμως εργάζεται ο κάτοχός του κατά την 28-10-40.

3. Εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται και οι κατά το άρθρο 5 και οι καταστάνες συνέταιροι ως προσ τα παρ' αυτών τυχόν κατεχόμενα και νομίμως κυκλοφορούντα ??? αυτοκίνητα.

4. Επίσης, εντάσσονται εις τους Συνιστωμένους Συνεταιρισμούς τα νομίμως κυκλοφορούντα λεωφορεία και φορτηγά αυτοκίνητα ων οι κάτοχοί των όντες επαγγελματίαι αυτοκινητισταί και ασφαλισμένοι εις το Ταμείον Συντάξεως Αυτοκινητιστών εγένοντο το πρώτον ??? ή κάτοχοι αυτοκινήτου μετά την 28-10-40 πάντως δε προ της 1ης Μαρτίου 1945.

5. Κατ' εξαίρεσιν εντάσσονται και τα κυκλοφορούντα αυτοκίνητα των οποίων οι κάτοχοι είναι μεν εφοδιασμένοι με άδειαν κυκλοφορίας δημοσίας χρήσεως μέχρι 1-3-45 δεν είναι δε ασφαλισμένοι εις το Ταμείον Συντάξεως Αυτοκινητιστών, εφ' όσον όμως προ της κτήσεώς των ειργάζοντο αποδεδειγμένως επί μία διετίαν τουλάχιστον ως ??????????????

6. Δια της κατά τες προηγούμενες παραγράφους ??????? αυτοκινήτων, τα τελευταία ταύτα μεταβιβάζονται αυτοδικαίως κατά χρήσιν εις τον Συνεταιρισμόν της κυριότητας αυτών παραμενούσης εις τους ιδιοκτήτας ??. Οι κάτοχοι αυτών αποκτώσι την ιδιότητα του συνεταίρου ή ?? συνεταιρική μερίς των είναι ανάλογος προς το ωφέλιμον ??? ή τον αριθμό των θέσεων των υπ' αυτού εισφερομένων αυτοκινήτων, διεπομένων και τούτων υπό των διατάξεων υφ' ων διέπονται και τα λοιπά αυτοκίνητα του Συνεταιρισμού.

 

Άρθρο 15

Καταλληλότις εντασσομένων αυτοκινήτων.

 

1. Απαραίτητος προϋπόθεσις δια την κατά το προηγούμνον άρθρον ένταξιν νομίμώς κυκλοφορούντων αυτοκινήτων είναι η καταλληλότης αυτών από απόψεως εκμεταλλεύσεως και καταστάσεως συντηρήσεως κοινομένη υπό των Εκτιμητικών Επιτροπών του άρθρου 7 του παρόντος. Εις περίπτωσιν ακαταλληλότητος, τ'ανωτέρω αυτοκίνητα δέον να αντικαθίστανται δια κατάλληλων αυτοκινήτων εγκεκριμέν???? και εντάσσονται εις τον Συνεταιρισμόν.

 

Άρθρο 16

Αντικατάστασις αυτοκινήτων Συνεταιρισμού.

 

1. Ο Υπουργός των Μεταφορών μετά σύμφωνον γνώμην του αρμοδίου Συμβουλίου δύναται να επιβάλη την προοδευτικήν αντικατάστασιν των αυτοκινήτων των Συνεταιριμών δι 'ετέρων καινο???? και εγκεκριμένου τύπου ???? κατά τα δια ???? ειδικώς καθορισθησόμενα.

2. Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εκάστου Συνεταιρισμού δύναται να επιβληθή παρακράτησις μέχρι ??? επί των ακαθαρίστων εισπράξεων των εις αυτάς υπαγομένων αυτοκινήτων προς σχηματισμόν αποθεματικού δια την ????? ή αντικατάστασιν των ?? πρώτον εντασσομένων δια ?? του παρόντος αυτοκινήτων.

Οι όροι ???? παραχωρούνται εις τους Συνεταιρισμούς ???? εκ του αποθεματικού τούοτου, κανονίζονται υπό του Δ. Συμβουλίου εκάστου Συνεταιρισμού. Η ανωτέρω κράτησις εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να επιβαρύνει το κόμιστρον.

3. Εν πάση περιπτώσει η αντικατάστασις παλαιών αυτοκινήτων δια καινούργιων τοιούτων αποτεδήποτε εκτελεσμένη ουδεμίαν παράτασιν επιφε΄ρει εις την δεκαετή χρονικήν διάρκειαν δι' ην κατά το άρθρον 2 του παρόντος ανατίθεται εις τους συσταθησομένους Συνεταιρισμούς η εκμετάλλευσις των οδικών συγκοινωνιών.

 

Άρθρο 17

Μετάθεσις αυτοκινήτων Συνεταιρισμών.

 

1. Δι ' αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών επιτρέπεται η αμοιβαία μετάθεσις αυτοκινήτων υπαγομένων εις διαφόρους Συνεταιρισμούς, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων συνεταίρων, υποβαλλόμενης μετά της γνώμης του Δ. Συμβουλίου των Συνεταιρισμών.

2. Ο Υπουργός των Μεταφορών κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος δι'αποφάσεως του εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνώμην του αρμοδίου Συμβουλίου δύναται να επιβάλη την μετάθεσιν αυτοκινήτων εκ του οδικού δικτύου Συνεταιριμού τινός εις το οδικόν δίκτυον ετέρου τοιούτου προς εξίσωσιν των συνθηκών εκμεταλλεύσεως μεταξύ των περιφερειών της Χώρας.

Κατόπιν αιτήσεως ή και άνευ αιτήσεως των ενδιαφερομένων Συνεταιρισμών, ο Υπουργός των Μεταφορών δύναται επίσης να εγκρίνη την προσωρινήν από??? αυτοκινήτων εκ τίνος Συνεταιρισμού εις έτερον δι' ωρισμένην χρονικήν περιόδου προς αντιμετώπισιν έκτακτων μεταφορικών ????

 

Άθρο 18

??? περιπτώσεις παραχωρήσεως αυτοκινήτων.

 

1. ??? Υπουργός των Μεταφορών δι' αποφάσεως του ???? μετά γνώμην του αρμοδίου Συμβουλίου δύναται να παραχωρήσει αριθμόν αυτοκινήτων εις τους κάτωθιαναφερομένους οραγνισμούς ή επιχειρήσεις :

α) Εις Σιδηροδρομικάς Επιχειρήσεις Δημόσιας Υπηρεσίας ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου δι' απαραίτητους αυτών ανάγκας.

β) Εις Νοσηλευτικά Ιδρύματα εφ' όσον τα Ιδρύματα ???? είς την Κατοχή των αυτοκίνητα εφοδιασμένα δια κανονικής αδείας κυκλοφορίας κατά την 28-10-40 και μόνον προς εκπλήρωσιν των αυτών σκοπών, δια τους οποίους τα παρ' αυτών κατεχόμενα αυτοκίνητα εχρησιμοποιούντο κατά την προμνησθείσα ημερομηνίαν.

γ) Εις σημαντικού ενδιαφέροντος ή κοινής ωφελείας Επιχειρήσεις και Βιομηχανίας, ως και τας επιχειρήσεις γενικώς ??? ήσαν κάτοχοι φορτηγών αυτοκινήτων κατά την 28-10-40 ??? ??? ή απωλέσθησαν κατά την ??? περίοδον και το διάστημα τησ Κατοχής.

δ) Εις Εργολαβικάς Επιχειρήσεις ή Εργολάβους δημοσίων έργων κατόχους αυτοκινήτων κατά την 28-10-40 και των οποίων τα αυτοκίνητα επετάχθησαν ή απωλέσθησαν κατά την πολεμικήν περίοδον. Το σύνολο των εις τας ανωτέρω περιπτώσεις γ΄και δ΄παραχωρουμένων αυτοκινήτων δεν δύναται να υπερβαίνει το 15% επί του εκάστοτε συνόλου των ???? αυτοκινήτων εις τους αυτοκινητιστάς των άρθρων 3 και 4 του παρόντος.

2. Εις τας ανωτέρω περιπτώσεις τα παρεγόμενα αυτοκίνητα χαρακτηριζόμενα ως ιδιωτικής χρήσεως, δεν δύνανται να χρησιμοποιούνται καθ'οιονδήποτε τρόπο δια την διενέργειαν μεταφορών επί κομίστρω. Η παράτασις συνεπάγεται τας κυρώσεις του Νόμου.

3. Υπό πάντων των ανωτέρω οργανισμών καταβάλλεται συγχρόνως μετά της σχετικής αυτών αιτήσεων δια των παραχώρησιν αυτοκινήτων τα εν τη παραγράφω 4 του άρθρου 9 οριζόμενον παράβολον. Εξαιρείται μόνο το Δημόσιο.

 

Άρθρο 19

Παραχώρησις αυτοκινήτων εις Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις -- παράλληλοι προς τους Σιδηροδρόμους--Συγκοινωνιακαί γραμμαί.

 

1. Ο χαρακτηρισμός των συγκοινωνιακών γραμμών ως παράλληλων προς τον Σιδηρόδρομον, ενεργείται δι'αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών, μετά σύμφωνον γνώμην του αρμοδίου Συμβουλίου αυτοκινήτων ως υποχρεωτικής αρχής τιθεμένης οτι μόνον αι οδοί αι συνδέουσαι πόλεις ή κέντρα συνδεόμενα και με σιδηροδρομικάς γραμμάς θεωρούνται ως παράλληλοι.

2. Η εκμετάλλευσις των παραλλήλων προς τους σιδηροδρόμους συγκοινωνιακών γραμμών ανατίθεται όσον εις τους συσταθησομένους κατά τους όρους του παρόντος Συνεταιρισμούς των Αυτοκινητιστών, όσον και εις την οικείαν Σιδηροδρομικήν Επιχείρησιν.

3. Το ποσοστόν των παραχωρηθησομένων υπό του Κράτους αυτοκινήτων, δια

τας παραλλήλους προς τον Σιδηρόδρομον οδούς καθορίζεται επί του εκάστοτε διατιθέμενου αριθμού, ως εξής δια τους Συνεταιρισμούς Αυτοκινήτων ??? οικείαν Σιδηροδρομικήν Επιχείρησιν.

α) Δια τας παραλλήλους προς τους Σιδηροδρόμους του Ελληνικού Κράτους συγκοινωνιακάς γραμμάς 55% εις τον οικείον Συνεταιρισμόν των Αυτοκινητιστών και 45% εις τους Σιδηροδρόμους Ελληνικού Κράτους εξαιρέσει της οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας - Ξάνθης, ένθα τα ποσοστά ορίζονται εις 80% δια τον Συνεταιριμόν Αυτοκινητιστών και 20% δια τους Σιδηροδρόμους Ελληνικού Κόστους.

β) Δια τας παραλλήλους προς τας σιδηροδρομικάς γραμμάς των Σ.Π.Α.Π, Ε.Σ.Θ. και Σ.Ε.Δ.Ε. οδούς 60% εις τους Συνεταιρισμούς των Αυτοκινητιστών και 45% εις τας οικείας Σιδηροδρομικάς Επιχειρήσεις.

4. Κατά την αποκατάστασιν των Σιδηροδρομικών συγκοινωνιών ο Υπουργός των Μεταφορών, μετά σύμφωνον γνώμην του αρμοδίου Συμβουλίου καθορίζει τον αριθμό των αυτοκινήτων των Σιδηροδρόμων, ως και τον χρόνο και τον τρόπον ???? αι Σιδηροδρομικαί επιχειρήσεις θα αποσύρωσι βαθμιαίως ταύτα εκ των παραλλήλων προς τας σιδηροδρομικάς γραμμάς οδών, ??? περιεχόμενα εις το Κράτος θα δύνανται να διατίθενται εις αντιμετώπισιν των αναγκών των αυτοκινητιστών.

 

Άρθρο 20

Κόμιστρα.

 

1. Ο καθορισμός των τιμολογίων τα οποία υποχρεούνται όπως τηρώσι κατά την παράγραφον 4 του άρθρου 12 οι Συνεταιρισμοί, ενεργείται εκάστοτε οι αποφάσεις του Υπουργείου Μεταφορών μετά γνώμην του αρμόδιου Συμβουλίου επί τη βάσει των κάτωθι στοιχείων υπολογισμού.

α) Κάλυψις πραγματικών δαπανών, εμφαινομένων και εκ των λογιστικών βιβλίων του Συνεταιριμού καυσίμου ύλης, ???, φθοράς ελαστικών, αμοιβής προσωπικού κινήσεως, πλήν του προσωπικού των σταθμαρχών και ελεγκτών.

β) Κάλυψις πραγματικώς εμφαινομένων δαπανών και εκ των λογιστικών βιβλίων Συνεταιρισμού δαπανών, συντηρήσεως, στεγάσεως, ασφαλίσεως.

γ) Εξυπηρέτησις κεφαλαίων εις ποσοστόν καθοριζόμενον εκάστοτε δι' αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών μετά γνώμην του αρμοδίου Συμβουλίου.

δ) Αποσβέσεις τροχαίου υλικού, αίτινες δεν δύναται να ώσιν κατώτεροι του 15% της αποσβεστίας αξίας.

ε) Γενικά έξοδα μέχρι 6% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων.

Εις τα γενικά έξοδα υπάγονται αι δαπάναι αμοιβής του Δ. Συμβουλίου ως και αι δαπάναι προσωπικού Γραφείων, των σταθμαρχών και ελεγκτών, έξοδα στεγάσεως Γραφείων, φωτισμού, γραφικής ύλης και πάσα δαπάνη δια την εύρυθμην λειτουργίαν των Συνεταιρισμών την οποίαν ο Υπουργός των Μεταφορών κατόπιν συμφώνου γνώμης του αρμοδίου Συμβουλίου ήθελεν εγκρίνη.

2. Εις περίπτωσιν ιδρύσεως μετά έγκρισιν του Υπουργού Μεταφορών και σύμφωνον γνώμην του αρμοδίου Συμβουλίου παρά των Συνεταιρισμών μονίμων εγκαταστάσεων στεγάσεως και επισκευής αυτοκινήτων, περιπτέρων σταθμών, αποθηκών εμπορευμάτων κλπ. θέλει προβλεφθή εις τον ανωτέρω καθοριζόμενον υπολογισμόν κομίστρων και ποσοστόν αποσβέσεως της αξίας των εγκαταστάεων τούτων.

3. Οι Συνεταιρισμοί υποχρεούνται εις την μεταφοράν των ταχυδρομικών σάκκων δεμάτων και λοιπών ταχ. αποστολών, βάρους μέχρις 100 χιλιογράμμων δωρεάν, άνω δε του βάρουσ τούτου επί τη καταβολή υπό του Δημοσίου εις τους Συνεταιρισμούς ποσοστού μένει 50% επί των εκάστωτε καθοριζομένων κατά τας διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος τιμολογίων δια τας λοιπάς μεταφοράς, οριζομένων δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και ΤΤΤ.

4. Επί της τιμής των εισητηρίων και των κομίστρων των ???? ων ο παρών Νόμος Αυτοκινήτων, γίνεται έκπτωσις 50% δια τους μετακινουμένους προς εκτέλεσιν υπηρεσίας πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους και στρατιωτικούς εν γένει.

 

Άρθρο 21

Οργάνωσις Κεντρικής Υπηρεσίας ελέγχου.

 

1. Προς τον σκοπόν εξασφαλίσεως παρά την Κεντρική Υπηρεσία του αμέσου ελέγχου επί των συνιστωμένων Συνεταιρισμών, τόσο κατά το τεχνικόν όσο και κατά το οικονομικόν μέρος και της προοδευτικής αναπτύξεως αυτών εις εξελιγμένους συγκοινωνιακούς Οργανισμούς ο αριθμός των παρά τη Γενική Διεύθυνση Αυτοκινήτων υφισταμένων ???αυξάνεται κατά ????? εισέτι?????των Διοικητικών Διευθυντών Β΄και Γ΄ τάξεως κατά ???Τμηματάρχου, ????κατά την πρώτην ??? του παρόντος δια ???? του Τμηματάρχου ??? τάξεως εκ των εχόντων λογιστικήν πείραν.

Αι θέσεις Διοικητικών Διευθυντών πληρώνται δια Διαταγματος του Υπουργού Μεταφορών μόνον κατ' εκλογήν, μετά σύμφωνον γνώμην του αρμοδίου Συμβουλίου, δια προαγωγής εις τον βαθμόν του Διευθυντού β΄τάξεως ?????? του Υπουργείου Μεταφορών, ??????

Επίσης, αυξάνονται κατά εξ ????? θέσεις ??? Μηχανολόγων ??????????????????????????????????????

2. Την εξωτερικήν υπηρεσίαν ελέγχου των ???? του Νομού Αττικής και ??? ???? δια την εξασφάλισιν της αμοιβαίας ?????δρομολογίων και τιμολογίων ???? αποφάσεων του Υπουργού Μεταφορών, αναλαμβάνει ο Οργανισμός ελέγχου των δι'Αυτοκινήτων Συγκοινωνιών ?????? δια του υφιστάμενου τεχνικού προσωπικού του ????? και δι'αποφάσεως τεχνικού προσωπικού της Κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου.

Δια Βασιλικού Διατάγματος θέλουσιν καθορισθή τα της ??? και λειτουργείας του ανωτέρω Οργανισμού προς εκπλήρωσιν των υπό του παρόντος ανατιθεμένων αυτώ καθηκόντων.

 

Άρθρο 22

Περιφερειακά Συγκοινωνιακά Γραφεία.

 

1. Δια Βασιλικών Διαταγμάτωνεκδιδομένων εκάστοτε ???? του επί των Μεταφορών Υπουργού και Υπουργού των Οικονομικών, επιτρέπεται επίσης η σύσταση περιφερειακών Συγκοινωνιακών Γραφείων ??? 20 τον αριθμόν εν ???? Κέντρα ένθε αι έδραι των συνιστωμένων Συνεταιρισμών.

2. Τ' ανωτέρω Περιφερειακά Συγκοινωνιακά Γραφεία ????του πλησίον τον διοικητικόν και τεχνικόν έλεγχον των Συνεταιρισμών της περιφέρειας των ????? των Κανονισμών και ??? ??????και την τήρηση του καταστατικού αυτών.

3. Η ??? σύνθεσις των Γραφείων τούτων καθορίζεται ως ???? αντιστοίχως των ??? θέσεων του Υπουργείου Μεταφορών.

α) Εις προϊστάμενος Αρχιμηχανικός α΄ή β΄τάξεως

β) Εις ??????-Μηχανολόγος α΄ή β΄τάξεως

γ) Εις Εργοδηγός

δ) Εις Μηχανοτεχνίτης

ε) Εις γραφεύς α΄ή β΄τάξεως

στ) Μία δακτυλογράφος επί βαθμού γραφέως α΄ή β΄τάξεως

ζ) Εις Κλητήρ.

Αι κατ'ακολουθίαν δια των άρθρων 21 και ?????εκ των συνιστομένων θέσεων ?????? βαθμών πληρούνται, μη ισχυόντων των υφισταμένων απαγορευτικών διατάξεων.

Κατά την πρώτην ???? του παρόντος επιτρέπεται δι'αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών ?????τεχνικού προσωπικού εκ των λοιπών ????? Υπουργείου εις την Γενικήν Διεύθυνση ????

Οι ούτως ??? υπάλληλον ????κατέχουσιν εν τη ιεραρχία και την αρχαιότητα ????? έλεγχος ???????? Υπουργείου Οικονομικών ?????????

 

Άρθρο 23

Τοπικά Αυτοκινητιστικά Συμβούλια (?)

 

1. Εις τα ?? και τα ιδρυόμενα ????Γραφεία --Κέντρα, συνιστώνται δι'αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών Τοπικά Αυτοκινητιστικά Συμβούλια αποτελούμενα εκ του οικείου Νομάρχου, του προϊστάμενου ?? κατά το προηγούμενον άρθρον Περιφερειακού Συγκοινωνιακού Γραφείου, του οικείου Νομικού, ενός αντιπροσώπου της ΟΥΝΡΡΑ, του Προέδρου του οικείου Εμπορικού ???? Συλλόγου, του Διευθυντή της Αστυνομίας ή του Διοικητού Χωρ/κής, ενός αντιπροσώπου του Συνδέσμου Αυτοκινητιστών και ενός αντιπροσώπου ??????? προσωπικού Αυτοκινήτων ως μελών. Γραμματεύς ορίζεται εις υπάλληλον του οικείου Περιφερειακού Συγκοινωνιακού Γραφείου ή ελλείψει τούτων εις των παρά τη Νομαρχία υπαλλήλου.

???? ζήτημα ειδικώς αναγομένου εις ??? Συνεταιριμόν της περιφέρειας τον αντιπρόσωπον του Συνδέσμου Αυτοκινητιστών Αντικαθιστά ένα μέλος του Δ. Συμβουλίου του??? Συνεταιρισμού.

2. ???? των τοπικών Αυτοκινητιστικών Συμβουλίων ???? επί των ζητημάτων των δι'αυτοκινήτων μεταφορών του Νόμου και της πληρεστέρας δι'αυτών ??? του Κοινού της περιφέρειας των ως ???? επί παντός ειδικωτέρου ζητήματος ????τας ως άνω ??????? ούτινος η εξέτασις ήθελεν ανατεθή εις τα ανωτέρω Συμβούλια δι'αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών.

3. Η δι'????συνεδρίασιν αποζημίωσις των μελών ???? του γραμματέως των Τοπικών Αυτοκινητιστικών Συμβουλίων ως και ο αριθμός των κατά μήνα επιτρεπόμενων κατ' ανωτάτου ορίου συνεδριάσεων, καθ' ?????δι'αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού, Η ανωτέρω αποζημίωσις καταβάλλεται εκ του Ειδικου Λογαριασμού του άρθρου 24 του παρόντος.

 

Άρθρο 24

Πόροι - Ειδικός Λογαριασμός

 

1. Προς αντιμετώπισιν των εκ της οργανώσεως του ελέγχου των συνιστωμένων Συνεταιρισμών προκυπτουσών δαπανών και ειδικώτεραν :

α) Δια την μίσθωσιν γραφείων, αγοράς επίπλων, γραφικής ύλης, έξοδα κινήσεως, καταβολήν οδοιπορικών εξόδων του ελένχοντος προσωπικού και δια ???? εν γένει δαπάνην, ???? με την άσκησιν του ελέγχου και καθοδήγησιν των Συνεταιρισμών τούτων.

β) Δια την καταβολήν προσθέτου αποζημιώσεως λόγω ???? του προσωπικού του Υπουργείου Μεταφορών και των εξ αυτού αμέσως εξαρτωμένων υπηρεσιών ελέγχου ως και ??????Τοπικών Αυτοκινητιστικών Συμβουλίων ???????? επί των ακαθάριστων εισπράξεων των δια του παρόντος Νόμου συνιστωμένων Συνεταιρισμών της Υπηρεσίας Εκμεταλλέυσεως Κρατικών Αυτοκινήτων ( Υ.Ε.Κ.Α.) ως και επί των ακαθάριστων εισπράξεων των εμπορευματικών εν γένει και ??????? δι'αυτοκινήτων μεταφορών, εφ'όσο????? Επιχειρήσεων και ??????

2. Τέλος επίσης 2 % επί των ακαθάριστων εισπράξεων των υπό των αυτών ως άνω οργανισμών και Επιχειρήσεων ???????ορίζεται ως δημόσιον έξοδον και εισάγεται υπό ίδιον άρθρον εις τον ????? των εσόδων του ???? και διατίθεται αποκλειστικώς δι' έργα οδοποιϊας κατά τα δι' ????? των Υπουργών Οικονομικών, Δημοσίων Έργων και Μεταφορών οριζόμενα.

3. Οι ανωτέρω ????? μετά του ????????????????????????????????????????????? Ειδικός Λογαριασμός δαπανών ?????? ??

4. Ο ανωτέρω Ειδικός Λογαριασμός κινείται υπό του Υπουργού των Μεταφορών προς την εκπλήρωσιν των εν τη παραγράφω 1 του παρόντος σκοπών, κατά τα δια γενικής αυτού αποφάσεως καθορισθησόμενα.

Ο ως άνω Ειδικός Λογαριασμός ????1% θα διατηρηθή επί μίαν διετίαν απο της ισχλυος του παρόντος μετά το πέρας της οποίας δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών θέλει ρυθμισθή η περαιτέρω διάθεσισ τούτου.

5. Καταργείται η δια του άρθρου 5 παράγραφος 3 του Αναγκαστικού Νόμου 2576 ???? επιβληθείσα φορολογία 7% επί των εισπράξεων εκμεταλλεύσεως των εχόντων δικαίωμα εκτελέσεως αστικής συγκοινωνίας αυτοκινήτων εν τη αστική περιοχή Θεσσαλονίκης.

 

Άρθρο 25

Κυρώσεις.

 

1. Ο Υπουργός των Μεταφορών μετά σύμφωνον γνώμην του αρμοδίου Συμβουλίου δύναται να επιβάλη πρόστιμον μέχρι δραχμών 300.000 και εν υποτροπή μέχρι του ποσού των δραχμών ενός εκατομμυρίου κατά του Συνεταιρισμού, όστις ήθελε παραβή τα εγκεκριμένα τιμολόγια ή δρομολόγια του Υπουργείου, ??? τα αυτοκίνητα ενήργησαν αντικανονικώς μεταφοράν εκτός του εις αυτόν παραχωρηθέντος δικτύου γραμμών ή εφ'όσον ήθελε διαπιστωθή κακή συντήρησις του ???? υλικού η εν γένει παράβασις γενικής ή ειδικής διαταγής του Υπουργείου, αναφερομένης εις διοικητικόν έλεγχον και την εξασφάλισιν εξυπηρετήσεως του Κοινού.

2.Ο Υπουργός των Μεταφορών μετά σύμφωνον γνώμην του αρμοδίου Συμβουλίου δύναται επίσης δι'αποφάσεως του ???? προσωρινόν η τακτικόν Διοικητικό Συμβούλιον Συνεταιρισμού τίνος και να προκαλέσει την υπό των μετόχων του εκλογήν νέου τοιούτου εις περίπτωσιν ?????? αποδεικνύεται σαφώς, βάσει εκθέσεων των αρμοδίων υπηρεσιών ελέγχου, οτι το ανωτέρω Συμβούλιον παραβαίνει συστηματικώς την τήρησιν των αφορώντων την κανονικήν εκμετάλλευσιν του τροχαίου υλικού και την εξυπηρέτησιν του Κοινού, Κανονισμών και Αποφάσεων του Υπουργού ή παραβαίνει τας του Νόμου προκυπτούσας οικονομικάς και ???? υποχρεώσεις των Συνεταιρισμών προς το Κράτος.

3. Τα μέλη των ούτως αντικαθισταμένων Δ.Συμβουλίων δεν δύναται να εκλεγώσιν εκ νέου Συμβούλου ???? μόνο μετά την πάροδον τριετίας απο της αντικαταστάσεώς των.

4. Εις περίπτωσιν κακής συντηρήσεως του παραδοθέντος τροχαίου υλικού ο Υπουργός των Μεταφορών δύναται επίσης να ζητήσει την αντικατάστασιν του ?????? τη παραγράφω 2 του άρθρου 13 την ???? του Συνεταιρισμού εφ'όσον ήθελε διαπιστώση ανεπάρκεια τούτου.

5. Εν περιπτώσει εξακολουθήσεως των εν τη παραγράφω 2 ???? αναφερομένων παραβάσεων και υπό του εις ???? εκλεγέντος νέου Δ. Συμβουλίου και μετά την ???τουλάχιστον ???? εν ??????? παραβάσεις ο Υπουργός των Μεταφορών μετά γνώμην του αρμοδίου Συμβουλίου δύναται να ??? τον συστηματικώς παραβαίνοντα τον Νόμον και τους ???? Συνεταιρισμόν ???????????????????????????????????????????? Συνεταιρισμού, των ???? της αξίας των κατασχεθέντων, κατά τα ???? του Υπουργού ???

6. Εκτός των κατά τας προηγουμένας παραγράφους ??????μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Συνεταιρισμών ????? αυτοκινήτων ή άλλοι υπάλληλοι των Συνεταιρισμών γενομένοι υπαίτιοι των υπ' ??????? παρόντος άρθρων παραδόσεων, τιμωρούνται με ποινήν φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών και εν υποτροπή μέχρις εξ (6) μηνών καταγγελόμενοι προς τον αρμόδιον Εισαγγελέα παρά του ασκούντος τον Διοικητικόν έλεγχον.

7. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω κυρώσεων ο Υπουργός των μεταφορών μετά σύμφωνον γνώμην του αρμοδίου Συμβουλίου και ητιολογημένην πρότασιν του κατά το άρθρον 23 οικείου Τοπικού Συγκοινωνιακού Συμβουλίου δύναται άπαξ μόνο ????αποφάσεώς του εις τοποθέτισιν αριθμού νέων αυτοκινήτων επί ωρισμένης ή ωρισμένων γραμμών εκ των ???? εις τον Συνεταιρισμόν ???? ήθελεν διαπιστωθή οτι η εξυπηρέτησις του κοινού ??? γραμμών ???ανεπαρκώς, ο δε Συνεταιρισμός ?????? εις την αποκατάστασιν του δια τας γραμμάς απαιτουμένου κανονικώς αριθμού αυτοκινήτων. Το δικαίωμα της ούτω τοποθετήσεως νέων αυτοκινήτων παραχωρείται κατά προτίμησιν εις τους έχοντες μακράν υπηρεσίαν και επιδεικνύοντας άμεμπτον διαγωνισμόν δια επαγγελματίες οδηγούς του Συνεταιρισμού.

Τα νέα αυτοκίνητα εντάσσονται υποχρεωτικώς ??? δύναμιν του Συνεταιρισμού, των κατόχων αυτών ??? την ιδιότητα του Συνεταίρου.

8. Δια την κανονικήν καταβολήν και είσπραξιν ???? εκπροσώπων των εν τω άρθρω 20 υποχρέων ???? αι διατάξεις του Νόμου "περί Δημοσίων Εσόδων".

9. Αι πειθαρχικαί ποιναί του εργαζομένου εις τας ???? του Συνεταιρισμού προσωπικού καθορισθήσονται εις ????. Και ???????? την θέσιν και Διοίκησιν του ??? τούτου, δια σχετικού Βασιλικού Δ/τος προτάσει ???των Μεταφορών Υπουργού.

 

Άρθρο 26

Επέκτασις Διατάξεων εις Αστικάς δι'αυτοκινήτων Συγκοινωνίας.

 

1. Αι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται κατ' ???? και δια την κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών, κατά γνώμην του αρμοδίου Συμβούλίου, ?????? αποκλειστικώς μεταξύ ιδιοκτητών ήδη νομίμως κυκλοφορούντων εις υπεραστικάς γραμμάς ή εις αστικάς ??? λεωφορείων αυτοκινήτων.

2. Ωσαύτως επιτρέπεται δι'αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών μετά γνώμην του Συμβουλίου αυτοκινήτων ???παραχωρουμένων φορτηγών αυτοκινήτων εις λεωφορεία ή ειδικά επιβατικά, του τοιούτου δικαιώματος χορηγουμένου κατά προτίμησιν εις απωλέσαντες τοιαύτα αυτοκίνητα.

Ωσαύτως τυχόν παραχώρησις παρά του Κράτους Λεωφορείων αυτοκινήτων ??? γίνεται κατά προτίμησιν εις στερηθέντας τοιούτων κατ'ανάλογου εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος.

3. Τα εντός ακτίνος 20 χιλιομέτρων απο της Πλατείας Ομονοίας κυκλοφορούντα αστικά Λεωφορεία θέλουσιν ενταχθή υποχρεωτικώς εις ???? αποκλειστικώς Συνεταιρισμούς συμφώνως τοις όροις του παρόντος Νόμου.

Η ένταξις όμως της λειτουργίας των ούτω συσταθησομένων Συνεταιρισμών, ο τρόπος αντικαταστάσεως προ τροχαίου υλικού ??? Συνεταιρισμούς τούτους ?????Ιδιοκτητών Αστικών Λεωφορείων αυτοκινήτων ??? της αναλογίας ??? Μεταφορών εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου αυτοκινήτων.

 

Άρθρο 27

Έκδοσις νέων αδειών κυκλοφορίας εις επιβατικά αγοραία αυτοκίνητα μετά ή άνευ μετρητού.

 

1. Εξαιρουμένων των περιοχών Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης επιτρέπεται εις τας λοιπάς περιοχάς της Χώρας η έκδοσις αδειών κυκλοφορίας εις επιβατικά αυτοκίνητα αγοραία ή μετά μετρητού το πρώτον μέλλοντα να κυκλοφορήσουν ως τοιάυτα ως και η αλλαγή έδρας τούτων εις τας αυτάς λοιπάς περιοχάς κατόπιν γενικών αποφάσεων του Υπουργού Μεταφορών μετά γνώμην του αρμοδίου Συμβουλίου αυτοκινήτων, εκδιδομένων, καταργουμένης πάσης αντιθέτου προγενεστέρας διατάξεως. Πάντως το σύνολον των εις τας λοιπάς ταύτας περιοχάς (εξαιρέσει των περιοχών Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης) εν κυκλοφορία επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον αριθμόν του εν εκάστη περιοχή προπολεμικού κορεσμού.

2. Δια τας περιοχάς Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης επιτρέπται μόνον η χορήγησις αδειών κυκλοφορίας δι'αυτοκίνητα ομοίου τύπου με των εν κυκλοφορία τοιούτων εις επαγγελματίας αυτοκινητιστάς οίτινες εστερήθησαν των τοιούτων αυτοκινήτων των κατά την πολεμικήν περίοδον και εφ' όσον ???? δικαιούμενοι ήθελον παραιτηθή της συμμετοχής των εις την δια του παρόντος Νόμου δια φορτηγών αυτοκινήτων οριζομένην αποκατάστασιν.

Αι άδειαι αυταί ως αποβλέπουσαι επίσης εις την αποκατάστασιν των εκ του πολέμου στερηθέντων των αυτοκινήτων των επαγγελματιών αυτοκινητιστών θα καθορίζουν δι' έκαστον δικαιούχον την αυτήν έδραν εν η προπολεμικώς εκυκλοφόρει το απωλεσθέν αυτοκίνητόν του, προς δε αυτοκίνητον μετά μετρητού εφ'όσον το απωλεσθέν εκέκτητο άδειαν μετά μετρητού ή άνευ μετρητού εφ'όσον δεν απέκτηε τοιάυτην.

Ομοίως η χορήγησις αδειών κυκλοφορίας εις επιβατικά αυτοκίνητα μετά μετρητού ή αγοραία εν τοις Επαρχίαις, θα λαμβάνει χώραν, εφ' όσον ήθελον παραιτηθή οι υποβάλοντες αιτήσεις δια την συμμετοχήν των, εις την δια του παρόντος νόμου, δια φορτηγών αυτοκινήτων, οριζομένην αποκατάστασιν.

 

Άρθρο 28

Προσωρινώς χορηγηθέντα εις φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοκίνητα

 

Αι ??? Επιτροπαί του άρθρου ????εκτιμών την αξίαν των δι'αποφάσεων του Υπουργού Μεταφορών ???? οριστικής παραχωρήσεως χορηγηθέντων εις φυσικά ή Νομικά πρόσωπα αυτοκινήτων εκ των υπό της ΟΥΝΡΡΑ παραδοθέντων τοιούτων, Μόνον δε μετά την πλήρην καταβολήν της αξίας ταύτης καθ'ον ???? θέλει ορίσει η απόφασις του αυτού Υπουργού μεταβιβάζεται οριστικώς η κυριότης εφ' όσον το Δημόσιον θα έχη αποκτήσει εν τω μεταξύ ταύτην εκ μέρους της ΟΥΝΡΡΑ.

 

Άρθρο 29

???? διατάξεων Οργανισμού Υπουργείου Μεταφορών.

 

Επιτρέπεται η δια Β. Διαταγμάτων κατ' έτος κωδικοποίησις των περί Οργανισμού του Υπουργείου Μεταφορών διατάξεων ως και των αναγομένων εις εκάστην των Γενικών Διευθύνσεων Σιδηροδρόμων, Αυτοκινήτων και Μηχανολογικών και Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τοιούτων εις ενιαία κείμενα επιτρεπομένης και της μεταβολής των άρθρων και των παραγράφων των σχετικών Νόμων.

 

Άρθρο 30

 

Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 9 Μαρτίου 1946

Εν ονόματι του Βασιλέως

 

Ο Αντιβασιλεύς

 

Ο Αθηνών ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

 

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

 

Ο Πρόεδρος

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ

 

Τα Μέλη

ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ, Κ. ΡΕΝΤΗΣ, Γ. ΜΑΥΡΟΣ, Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, ?????? ΑΛ. ΜΥΛΩΝΑΣ, Γ. ΒΟΡΑΖΑΝΗΣ, ΣΤ. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ, Γ. ?????, Δ. ΜΑΧΑΣ, ΧΡ. ?????????? Γ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ, ??????? Π. ΕΥΡΙΠΑΙΟΣ, Ν ΚΡΑΣΑΔΑΚΗΣ, Κ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ, Γ. ΛΥΧΝΟΣ, Ι. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 9 Μαρτίου 1946.

 

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΑΥΡΟΣ